പേജ് ശീർഷകം: Lineage 2 facil y rapido Clans top by PVP Ertheia 🚭 H5 la2 Evolution x1 Malayalam Classic PTS

ഗെയിമിൽ പ്രതീകങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല 60 ദിവസം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ കണക്കാക്കില്ല!

  കുലം അല്ലി കളിക്കാർ തുക പിവിപി സം പി.കെ. ലെവൽ
1 GolDeN GolDeN [IIIok] 139 90837 24 11
2 Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse [IIIok] 87 3720 1077 9
3 EvilDeath EvilDeath [IIIok] 44 1975 0 11
4 NZ NZ   74 252 1504 8
5 RAMPAGE RAMPAGE   8 129 3 5
6 Oplokus Oplokus [NoFear] 5 60 2 8
7 IIIok IIIok [Resist] 1 3 4 5
8 KnightsTemplar KnightsTemplar   3 2 0 8
9 Eternal Eternal [Re] 2 2 0 5
10 PaKu PaKu   2 2 1 2
11 Huxy9Ice Huxy9Ice   1 2 0 2
12 AcademyCity AcademyCity [Gvardia] 13 1 0 10
13 Beta Beta   11 1 0 5
14 HacHe3a6aH9lT HacHe3a6aH9lT   1 1 0 5
15 ULtimatOR ULtimatOR   1 1 0 5
16 Gnums Gnums   1 1 0 2
17 TOYS TOYS [DetecteD] 1 0 0 9
18 0nix 0nix   1 0 0 8
19 XTeam XTeam   16 0 0 7
20 Pivasik Pivasik   4 0 0 5
21 Angels Angels   1 0 0 5
22 NJZ NJZ   1 0 0 5
23 Ra Ra   1 0 0 5
24 SamiyOhClan SamiyOhClan   1 0 0 5
25 WHAPOR WHAPOR   1 0 0 5
26 95drop 95drop   1 0 0 3
27 CreateYourDreams CreateYourDreams   1 0 0 3
28 KingsOfL2 KingsOfL2   1 0 0 3
29 KapoHaBupyc KapoHaBupyc   2 0 0 2
30 99WH 99WH   1 0 0 2
31 GnumsII GnumsII   1 0 0 2
32 wh wh   1 0 0 2
33 wh1 wh1   1 0 0 2
34 WHforXAPBECTEP WHforXAPBECTEP   1 0 0 2

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG Club (Game server) Clans top by PVP Ertheia 🚭 H5 la2 Evolution x1 Malayalam Classic PTS Mmorpg

RPG Lineage 2 systemmsg-e.dat interlude lineage 2 ertheia best pvp class

കളിക്കാർ:
  • 01 KoTee4ka
  • 02 FoxMulder
  • 03 Nansy
  • 04 PaCTaFaP9HuH
  • 05 NZ1
  • 06 Skatinka
  • 07 Avendila
  • 08 3JIou4oIIuk
  • 09 NoBoobs
  • 10 6ykaxa