പേജ് ശീർഷകം: Lineage 2 weapons Castles HighFive 🍭 L2 Server Federation x15 Malayalam Classic PTS

ശീർഷകം:Gludio Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon 3epr
നികുതി:5%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 7 Mar 2021 20:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:

ശീർഷകം:Dion Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon DivineWeapon
നികുതി:15%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 7 Mar 2021 20:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:

ശീർഷകം:Giran Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon AngelsOfDeath
നികുതി:5%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 7 Mar 2021 16:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:

ശീർഷകം:Oren Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon Покемоны
നികുതി:5%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 7 Mar 2021 16:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:

ശീർഷകം:Aden Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon HeroesOfTemplex
നികുതി:5%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 7 Mar 2021 16:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:
ഉപരോധം:

ശീർഷകം:Innadril Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon ImmortalUnits
നികുതി:5%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 7 Mar 2021 16:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:

ശീർഷകം:Goddard Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon COSMO
നികുതി:5%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 7 Mar 2021 20:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:

ശീർഷകം:Rune Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon SKYxLEGION
നികുതി:5%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 7 Mar 2021 20:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:
Gludio പ്രദേശം
Dion പ്രദേശം
Giran പ്രദേശം
Oren പ്രദേശം
Aden പ്രദേശം
Innadril പ്രദേശം
Goddard പ്രദേശം
Rune പ്രദേശം
Schuttgart പ്രദേശം

ശീർഷകം:Schuttgart Castle
ഉടമ:Alliance iconClan icon 100
നികുതി:15%
ഉപരോധ സമയം:Sun, 7 Mar 2021 20:00
ഉടമസ്ഥാവകാശം:

Fortress

പേര് Territory   കുലം
Cloud Mountain Fortress Oren RisingForce RisingForce[Catharsis]
Tanor Fortress Dion Blizzard Blizzard[COHAP]
Demon Fortress Goddard DemonsGuard DemonsGuard[Demones]
Dragonspine Fortress Oren FirstOrder FirstOrder[DesperadoS]
Hunter's Fortress Aden Fantom Fantom[Frega]
Swamp Fortress Rune Espadax15 Espadax15[GlobalInc]
Antharas' Fortress Oren Balboa Balboa[GlobalInc]
Floran Fortress Dion Ramsheart Ramsheart[LordOfFatemx]
Narsell Fortress Aden NoPanicx3 NoPanicx3[NoPanic]
White Sands Fortress Innadril Kelptones Kelptones[SuperDuperAlly]
Shanty Fortress Gludio PPC PPC[The9k]
Monastic Fortress Rune HeroesOfTemple HeroesOfTemple[Triada7]
Valley Fortress Giran Bravos Bravos[Xaoc]
Southern Fortress Gludio ff ff
Hive Fortress Dion 4ixnbIx 4ixnbIx
Ivory Fortress Oren NAYTILYS NAYTILYS
Bayou Fortress Aden Renamedw25472 Renamedw25472
Borderland Fortress Goddard QWEfarm QWEfarm
Archaic Fortress Schuttgart КоробкаКраза КоробкаКраза
Aaru Fortress Innadril PVEcontent PVEcontent
Western Fortress Oren  

കുലം Halls

പേര് Territory   കുലം
Astaire Chamber Rune ImmortalUnits ImmortalUnits[AngelsOfDeath]
Onyx Hall Goddard RectifiedSpirit RectifiedSpirit[BloodOrder]
The Golden Chamber Aden AngelsOfDeath AngelsOfDeath[COHAP]
Roien Chamber Rune Blizzard Blizzard[COHAP]
Luna Chamber Rune Blackbusterz Blackbusterz[COHAP]
Traban Chamber Rune DemonsGuard DemonsGuard[Demones]
Crystal Hall Gludin Balboa Balboa[GlobalInc]
The Bronze Chamber Aden Espadax15 Espadax15[GlobalInc]
The Viridian Barracks Dion vRS vRS[God]
Devastated Castle Aden HeadStrong HeadStrong[HideTeam]
Moonstone Hall Gludio NightWatch NightWatch[Hospice]
The Silver Chamber Aden FxTxG FxTxG[KingdomOfFiore]
Fortress of the Dead Rune Ramsheart Ramsheart[LordOfFatemx]
Eisen Hall Schuttgart NoPanicx3 NoPanicx3[NoPanic]
The Bronze Chamber Giran ImmortalSquad ImmortalSquad[QQsQuad]
Mont Chamber Rune SKYxLEGION SKYxLEGION[RAID]
Onyx Hall Gludio nothingness nothingness[space]
Topaz Hall Gludio OrzelBialyx3 OrzelBialyx3[SuperDuperAlly]
The Scarlet Barracks Dion Kelptones Kelptones[SuperDuperAlly]
Fortress of Resistance Dion OutSiders OutSiders[TheAbyss]
Bandit Stronghold Oren Insomians Insomians[TheAbyss]
Wild Beast Reserve Rune Barons Barons[TheAbyss]
Aria Chamber Rune COSMO COSMO[ToTheStars]
Yiana Chamber Rune HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex[Triada]
Rainbow Springs Goddard Courts Courts[Triada]
Gold Manor Aden HeroesOfTemple HeroesOfTemple[Triada7]
Sapphire Hall Gludin xVINDx xVINDx[VIND]
The Golden Chamber Giran KkLlAaNn KkLlAaNn[WAGtheDOG]
Silver Manor Aden Drevlyane Drevlyane[Древляне]
The Silver Chamber Giran BTop9lku BTop9lku[Древляне]
Ruby Hall Gludio FlaresOfDeath FlaresOfDeath
Onyx Hall Gludin IronThrone IronThrone
Moonstone Hall Gludin IIEPLLbl IIEPLLbl
Emerald Hall Gludin Double Double
The Atramental Barracks Dion BobCats BobCats
The Mithril Chamber Aden EscortService EscortService
Molten Ore Hall Schuttgart Albatrosy Albatrosy
Titan Hall Schuttgart xaxol xaxol
The Mithril Chamber Giran PantomimA PantomimA
Silver Manor Giran GanjaFarmersx5 GanjaFarmersx5
Moonstone Hall Goddard Renamedw25472 Renamedw25472
Emerald Hall Goddard AngleOfDeath AngleOfDeath
Sapphire Hall Goddard Виноград Виноград
Heavy Metal Hall Schuttgart Terrorx7 Terrorx7

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG RUSSIA Castles HighFive 🍭 L2 Server Federation x15 Malayalam Classic PTS Lineage 2 server

RPG Lineage 2 la2dream

കളിക്കാർ:
  • 01 bebetto
  • 02 isi1337
  • 03 RussiaII
  • 04 K1ngMaster
  • 05 Divine
  • 06 Elicottero
  • 07 SilentFaith
  • 08 Wiedzmin
  • 09 Demokrit
  • 10 Greddys

ചതുരശ്ര:
പ്രഭാതത്തെ   100%
സന്ധ്യ   0%
ദിവസം