പേജ് ശീർഷകം: L2 drop and spoil Top 100 Enchanters HighFive ❎ la2 h5 Federation x15 Malayalam Classic PTS

ഗെയിമിൽ പ്രതീകങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല 60 ദിവസം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ കണക്കാക്കില്ല!

മികച്ച മോഹം മാന്ത്രിക വസ്ത്രം ധരിച്ച തുക മാന്ത്രിക വേഷം ധരിച്ച മാക്സ്

മോഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പരമാവധി മുകളിൽ.
പേര് ക്ലാസ് ഇനം +   കുലം  
1 Gigatek Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+18 COSMO COSMO -
2 Cutler Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+17 SKYxLEGION SKYxLEGION -
3 Acme Парные Мечи Очарования
Periel Dual Sword
+17   -
4 Khaosxd Оскал Венеры - PvP
Vesper Nagan {PvP}
+16   -
5 Gigatek Молот Икара - Земля - PvP
Icarus Hammer - Earth {PvP}
+16 COSMO COSMO -
6 Hitleris Клещи Венеры - Гром - PvP
Vesper Pincer- Thunder {PvP}
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
7 1up Резак Венеры
Vesper Cutter
+16 Woodcutters Woodcutters -
8 Exalted Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+16   -
9 ShoulderThrust Клинок Печати - PvP
Pyseal Blade {PvP}
+16 Ramsheart Ramsheart -
10 Amatherasu Распылитель Икара
Icarus Disperser
+16 TATEM TATEM -
11 Limita Эспадон Венеры - PvP
Vesper Slasher {PvP}
+16   -
12 Tyza Парные Кинжалы Икара
Icarus Dual Daggers
+16 FxTxG FxTxG -
13 MAKSAS Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+16 Courts Courts -
14 Dvorfy Мститель Венеры - PvP
Vesper Avenger {PvP}
+16 Courts Courts -
15 Despicable Бросок Венеры
Vesper Thrower
+16 Renamedw4773 Renamedw4773 -
16 miner Призрачный Жнец
Demitelum
+16 SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 +
17 HLURD Призрачный Жнец
Demitelum
+16 Syrja Syrja -
18 Origen Бросок Венеры
Vesper Thrower
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
19 Gigatek Бросок Венеры
Vesper Thrower
+16 COSMO COSMO -
20 StrzelecWyborowy Бросок Венеры
Vesper Thrower
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
21 KCEHl9l Парные Кинжалы Черепа - PvP
Skull Edge Dual Daggers {PvP}
+16 Ramsheart Ramsheart -
22 Ronam Острие Венеры
Vesper Shaper
+16 FxTxG FxTxG -
23 masticator Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+16 Fantom Fantom -
24 KingMast3r Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+16 ImmortalUnits ImmortalUnits -
25 Kalla Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
26 xxMTHxx Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+16   -
27 isi1337 Заклинатель Венеры - PvP
Vesper Caster {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
28 Vikarta Пылающая Пила - PvP
Lava Saw {PvP}
+16 Syrja Syrja -
29 SekaAleksic Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
30 xxMTHxx Булава Злого Бога
Devilish Maul
+16   -
31 Boruk Клинок Пера
Feather Eye Blade
+16 COSMO COSMO -
32 TOBIpisDA Драгоценная Рапира - PvP
Gemtail Rapier {PvP}
+16 ReaNimator ReaNimator -
33 KnightOfDarkness Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+16 HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
34 Ozix Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex +
35 Hitleris Жало Икара - PvP
Icarus Stinger {PvP}
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
36 CIBC Сакредюмор
Sacredium
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex +
37 Vikarta Карниум
Skull Carnium Bow
+16 Syrja Syrja -
38 Vytera Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+16 Courts Courts -
39 Scripka Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+16 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
40 AB1GOR Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+16 ImmortalUnits ImmortalUnits -
41 xPr1ZraKx Тяжелые Руки Икара
Icarus Heavy Arms
+16 Ramsheart Ramsheart -
42 Smiffy Молот Берестира
Contristo Hammer
+16   -
43 Baguk Молот Берестира
Contristo Hammer
+16 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
44 Odys Парные Мечи Икара
Icarus Dual Sword
+16 OrzelBialyx3 OrzelBialyx3 -
45 YUSTIN Парные Мечи Икара
Icarus Dual Sword
+16 RoYaLStars RoYaLStars -
46 HiMePa Страж Венеры
Vesper Sheutjeh
+16 VALHALLA VALHALLA -
47 Wiedzmin Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
48 panikos Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 DemonsGuard DemonsGuard -
49 xxxSoADxxx Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 Виноград Виноград -
50 AyeShnaya Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16   -
51 OpaNa Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 DarkMight DarkMight -
52 KJlEPA Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 Ramsheart Ramsheart -
53 KyJlbTiBaToP Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION +
54 Vikarta Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+16 Syrja Syrja -
55 KeSha Страж Венеры - PvP
Vesper Sheutjeh {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
56 Limita Возмездие Венеры - PvP
Vesper Retributer {PvP}
+16   -
57 Adviser Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+16 AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
58 Origen Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
59 Gigatek Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+16 COSMO COSMO -
60 SpoilWalker Парные Кинжалы Черепа
Skull Edge Dual Daggers
+16 ReaNimator ReaNimator -
61 sonex Призрачный Жнец - PvP
Demitelum {PvP}
+16 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
62 ERIINA Зазубренный Меч Икара
Icarus Sawsword
+16 DeathSpell DeathSpell -
63 HLURD Трезубец Икара
Icarus Trident
+16 Syrja Syrja -
64 Piaston Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
65 Wyter Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
66 Vytera Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+16 Courts Courts -
67 Despicable Резак Венеры - Гром - PvP
Vesper Cutter- Thunder {PvP}
+16 Renamedw4773 Renamedw4773 -
68 Vedmed Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+16 RapidDeath RapidDeath -
69 lSR8 Когти Окто - PvP
Octo Claw {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
70 KeSha Клещи Венеры
Vesper Pincer
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
71 TOBIpisDA Клещи Венеры
Vesper Pincer
+15 ReaNimator ReaNimator -
72 4i44OJIiNA Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
73 MIREXx3 Когти Окто - PvP
Octo Claw {PvP}
+15 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex +
74 OgreSpirit Когти Окто - PvP
Octo Claw {PvP}
+15 RisingForce RisingForce -
75 Elrongil Дробитель
Eversor Mace
+15 Ramsheart Ramsheart -
76 iOm Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+15 Balboa Balboa -
77 zutaska Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+15 Kobra Kobra +
78 iOm Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+15 Balboa Balboa -
79 iOm Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+15 Balboa Balboa -
80 zutaska Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+15 Kobra Kobra +
81 Renamedl41677 Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+15   +
82 Demokrit Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
83 Diaboliq Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
84 IDF Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
85 Rivs Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+15 ALLO ALLO -
86 iCreat1ve Карниум - PvP
Skull Carnium Bow {PvP}
+15 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
87 Baguk Молот Берестира
Contristo Hammer
+15 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
88 xMaJIuHKAx Молот Берестира
Contristo Hammer
+15 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
89 Stekakias Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+15 ImmortalUnits ImmortalUnits -
90 Kha0s Драгоценная Рапира - PvP
Gemtail Rapier {PvP}
+15 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
91 Demokrit Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
92 Sa1via Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
93 xSALAZARx Сакредюмор
Sacredium
+15 Syrja Syrja -
94 Divine Драгоценная Рапира - PvP
Gemtail Rapier {PvP}
+15 COSMO COSMO -
95 h1Bro Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+15   +
96 ISR8 Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
97 Dia Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+15 32cm 32cm -
98 200IQ Буревестник Венеры - Гром
Vesper Stormer - Thunder
+15 DesperadoS DesperadoS -
99 Tiger1 Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+15   -
100 Demokrit Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
101 Lornden Обоюдоострое Копье
Doubletop Spear
+15 Blackbusterz Blackbusterz -
102 lMrJoker Клещи Венеры - PvP
Vesper Pincer {PvP}
+15   -
103 Spirit2 Обоюдоострое Копье
Doubletop Spear
+15   +
104 Renamedl41677 Воитель Венеры
Vesper Fighter
+15   +
105 archanqell Клещи Венеры - PvP
Vesper Pincer {PvP}
+15 OutOfControl OutOfControl -
106 RQU Обоюдоострое Копье
Doubletop Spear
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
107 iDemokrit Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
108 NVV Пылающая Пила
Lava Saw
+15 HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
109 Diaboliq Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
110 Demokrit Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
111 xPr1ZraKx Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+15 Ramsheart Ramsheart -
112 HLURD Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+15 Syrja Syrja -
113 superslab Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
114 s84weapon Парные Мечи Очарования
Periel Dual Sword
+14   -
115 Varlam Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+14 GoldenStark GoldenStark +
116 Razborka Клинок Пера - PvP
Feather Eye Blade {PvP}
+14 Syrja Syrja -
117 Ready2GO Резак Венеры
Vesper Cutter
+14 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
118 Chazee Буревестник Венеры
Vesper Stormer
+14 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
119 Projekt10 Парные Кинжалы Икара
Icarus Dual Daggers
+14 СвободнаяИгра СвободнаяИгра -
120 RussiaII Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+14 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
121 Angelkiller Клинок Печати - PvP
Pyseal Blade {PvP}
+14 HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
122 Bluz Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+14 SKYxLEGION SKYxLEGION -
123 Laukine Булава Злого Бога
Devilish Maul
+14 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
124 Limita Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+14   -
125 Boruk Молот Берестира
Contristo Hammer
+14 COSMO COSMO -
126 Koshik Распылитель Икара
Icarus Disperser
+14 Renamedw16444 Renamedw16444 -
127 RazorX Молот Икара
Icarus Hammer
+14 Espadax15 Espadax15 -
128 yyyTBAPb Меч Очарования - PvP
Periel Sword {PvP}
+14 KkLlAaNn KkLlAaNn -
129 RussiaII Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+14 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
130 Ozix Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+14 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex +
131 Spirit2 Трезубец Икара
Icarus Trident
+14   +
132 BerettaSniper Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+14 RisingForce RisingForce -
133 JI0K0MATIV Трезубец Икара
Icarus Trident
+14 DarkMight DarkMight -
134 Stekakias Дробитель
Eversor Mace
+14 ImmortalUnits ImmortalUnits -
135 1ndifference Когти Окто - PvP
Octo Claw {PvP}
+14 COSMO COSMO -
136 Jo Буревестник Венеры
Vesper Stormer
+14 RaiseAgain RaiseAgain -
137 Haladr1n Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+13 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
138 Chazee Дробитель
Eversor Mace
+13 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
139 Prosvik Забойщик - PvP
Dominion Crossbow {PvP}
+13 SKYxLEGION SKYxLEGION -
140 DOLF1US Булава Злого Бога - PvP
Devilish Maul {PvP}
+13 AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
141 JIa6ka Булава Злого Бога
Devilish Maul
+13 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
142 EJlu3a6eT Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+13 KkLlAaNn KkLlAaNn -
143 Voduoshevlen Когти Окто
Octo Claw
+13 Renamedw16444 Renamedw16444 -
144 Selavi Цветной Вольг - Гром
none
+13 UnderWorld UnderWorld -
145 Stekakias Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+13 ImmortalUnits ImmortalUnits -
146 FAetoN Цветной Вольг - Гром - PvP
none
+13   -
147 L1ghtSoul Клещи Венеры - PvP
Vesper Pincer {PvP}
+13   -
148 Reloader Обоюдоострое Копье
Doubletop Spear
+13 ImmortalUnits ImmortalUnits -
149 TheGerion Кинжал Черепа
Skull Edge
+13   -
150 Prospect Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+13 Renegades Renegades -
151 SilentFaith Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+13 SKYxLEGION SKYxLEGION -
152 Demokrit Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+13 SKYxLEGION SKYxLEGION -
153 iSpeedy Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+12 EpiC EpiC -
154 Brutally Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
155 Graciet Жало Икара - PvP
Icarus Stinger {PvP}
+12 GearsOfWar GearsOfWar -
156 iShillienChild Резак Венеры
Vesper Cutter
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
157 IToffy Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12   -
158 DarkPeper Резак Венеры
Vesper Cutter
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
159 miner Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12 SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 +
160 Aga Жало Икара
Icarus Stinger
+12 Skrzaty Skrzaty -
161 iGoldMembeR Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12 Romanze Romanze -
162 Stix Призрачный Жнец
Demitelum
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
163 crypto Распылитель Икара
Icarus Disperser
+12 SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 -
164 vitaminB12 Возмездие Венеры
Vesper Retributer
+12 Woodcutters Woodcutters -
165 HAMM0ND Буревестник Венеры
Vesper Stormer
+12 OutSiders OutSiders -
166 Pauchek Парные Кинжалы Икара
Icarus Dual Daggers
+12 Renamedw16444 Renamedw16444 -
167 Viloma Парные Мечи Очарования - PvP
Periel Dual Sword {PvP}
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
168 WJuK Распылитель Икара
Icarus Disperser
+12 KkLlAaNn KkLlAaNn -
169 FloverClover Парные Кинжалы Икара
Icarus Dual Daggers
+12 RetroFM RetroFM -
170 WeiDeR Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+12 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
171 Dia Распылитель Икара - Замешательство
Icarus Disperser - Confusion
+12 32cm 32cm -
172 Olaala Клещи Венеры - PvP
Vesper Pincer {PvP}
+12   -
173 Gontax Кинжал Черепа
Skull Edge
+12 ForestDevils ForestDevils -
174 Malilililinkata Парные Кинжалы Икара - PvP
Icarus Dual Daggers {PvP}
+12   -
175 Aptem Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+12 DarkMight DarkMight -
176 Indika Молот Икара - PvP
Icarus Hammer {PvP}
+12 RoYaLStars RoYaLStars -
177 KnightOfDarkness Молот Икара - PvP
Icarus Hammer {PvP}
+12 HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
178 Cutler Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
179 DevilHanzo Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+12 COSMO COSMO -
180 4ibos Зазубренный Меч Икара
Icarus Sawsword
+12 NightRiders NightRiders -
181 Enven Когти Окто
Octo Claw
+12 Top Top -
182 SlayerGod Призрачный Жнец
Demitelum
+12 IIEPLLbl IIEPLLbl -
183 BorzAM Когти Окто
Octo Claw
+12 Syrja Syrja -
184 SpankyGK Когти Окто
Octo Claw
+12 Renamedw4773 Renamedw4773 -
185 TurMaxi Когти Окто
Octo Claw
+12 FarmEpaletov FarmEpaletov -
186 iIfrit Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+12   +
187 pokipsi Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
188 Awilix Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12 NewLife NewLife -
189 KralyaRar Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12   -
190 ThisIsDestr Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12 RetroFM RetroFM -
191 Origen Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
192 Elrongil Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12 Ramsheart Ramsheart -
193 yHuTa3uK Призрачный Жнец
Demitelum
+12 Blizzard Blizzard -
194 Jarila Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
195 aef22 Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+12 Menace2Sociaty Menace2Sociaty -
196 RussiaII Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
197 TizzzinR Клинок Пера
Feather Eye Blade
+12 DarkMight DarkMight -
198 Kikimicii Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+12 Balboa Balboa -
199 MoldoPwnz Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+12 NoPanicx3 NoPanicx3 -
200 IlIlseren1tyIllI Резак Венеры
Vesper Cutter
+12 ImmortalUnits ImmortalUnits -
201 Stix Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
202 CBeTJIa9l Клинок Пера
Feather Eye Blade
+12 RetroFM RetroFM -
203 DaJl6aH Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+12 Drevlyane Drevlyane -
204 7qaz Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+12 RedNeck RedNeck -
205 DarkChimaira Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+12 Iva Iva -
206 AA Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+12 NightRiders NightRiders -
207 Smiffy Булава Злого Бога
Devilish Maul
+12   -
208 7qaz Булава Злого Бога
Devilish Maul
+12 RedNeck RedNeck -
209 Aktor01 Булава Злого Бога
Devilish Maul
+12 lTroYl lTroYl -
210 Candlemass Булава Злого Бога
Devilish Maul
+12 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
211 BuffPuf Рапира Вознесения - PvP
Heavenstare Rapier {PvP}
+12 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
212 Razborka Молот Берестира
Contristo Hammer
+12 Syrja Syrja -
213 64bit Молот Берестира
Contristo Hammer
+12 SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 -
214 ദിവസംHepuc Молот Берестира
Contristo Hammer
+12 KkLlAaNn KkLlAaNn -
215 GReddySS Карниум - PvP
Skull Carnium Bow {PvP}
+12 DarkMight DarkMight -
216 Limita Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+12   -
217 HardBasS Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
218 lHuKoTuHl Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+12   -
219 HoracioCarrillo Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+12 RapidDeath RapidDeath -
220 Renamedd931164 Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+12 CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
221 Anilight Возмездие Венеры - PvP
Vesper Retributer {PvP}
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
222 Wardrone Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
223 Djegan Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+12 Blackbusterz Blackbusterz -
224 Elrongil Меч Очарования
Periel Sword
+12 Ramsheart Ramsheart -
225 Pirovatis Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+12 HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
226 Polemas Меч Очарования
Periel Sword
+12 PowerCfraft PowerCfraft -
227 Indika Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+12 RoYaLStars RoYaLStars -
228 OneTakeOnly Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+12 ImmortalUnits ImmortalUnits -
229 Kallagd Воитель Венеры
Vesper Fighter
+12 CTPAX CTPAX -
230 WeiDeR Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+12 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
231 miner Трезубец Икара
Icarus Trident
+12 SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 +
232 BlackScouser Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
233 iJUK Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+12 Courts Courts -
234 Gigatek Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+12 COSMO COSMO -
235 yHuTa3uK Трезубец Икара
Icarus Trident
+12 Blizzard Blizzard -
236 KnightOfDarkness Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+12 HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
237 Azurr Воитель Венеры
Vesper Fighter
+12 HangoverClowns HangoverClowns -
238 Greddys Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+12 DarkMight DarkMight -
239 xDREFTx Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
240 Disraptor Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
241 Aptem Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+12 DarkMight DarkMight -
242 uKnight Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+12 Inrush Inrush -
243 RussiaII Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
244 Disell Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+12   -
245 Limita Буревестник Венеры
Vesper Stormer
+12   -
246 TAMSUS Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+11 Courts Courts -
247 Souren Карниум
Skull Carnium Bow
+11 Ramsheart Ramsheart -
248 Balzamon Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+11 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
249 2yxa Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+11 CTPAX CTPAX -
250 JacentGL Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+11   -
251 iAsgard Арбалет Шипов - PvP
Thorne Crossbow {PvP}
+11 DarkMight DarkMight -
252 Greddys Обоюдоострое Копье - PvP
Doubletop Spear {PvP}
+11 DarkMight DarkMight -
253 RastoMEN Клинок Печати
Pyseal Blade
+11 MAFlA MAFlA -
254 KblX Дробитель
Eversor Mace
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION -
255 Sa1via Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION -
256 Bartolomeus Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+11 Insomians Insomians -
257 Polemos Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+11 ImmortalUnits ImmortalUnits -
258 MikroOrc Призрачный Жнец - PvP
Demitelum {PvP}
+11 KkLlAaNn KkLlAaNn -
259 Bouka Воитель Венеры
Vesper Fighter
+11 DemonsGuard DemonsGuard -
260 Demokrit Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION -
261 TiRaNoZavRr Воитель Венеры
Vesper Fighter
+11 Underground Underground -
262 Renamed1947366 Воитель Венеры
Vesper Fighter
+11   -
263 AngelsOnDeath Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+11   -
264 Disell Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+11   -
265 MissLiadriel Меч Очарования
Periel Sword
+11   -
266 Cutler Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION -
267 CGR Рука Икара - PvP
Icarus Hand {PvP}
+11 RoYaLStars RoYaLStars -
268 B1rdy Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+11 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
269 CadicTka Страж Венеры - PvP
Vesper Sheutjeh {PvP}
+11 NoSmoking NoSmoking -
270 Redier Страж Венеры - PvP
Vesper Sheutjeh {PvP}
+11 Blackbusterz Blackbusterz -
271 Apsin Забойщик - PvP
Dominion Crossbow {PvP}
+11 COSMO COSMO -
272 Jo Молот Икара
Icarus Hammer
+11 RaiseAgain RaiseAgain -
273 Aterom Жало Икара
Icarus Stinger
+11 Balboa Balboa -
274 Aleksandpa Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+11 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
275 GloryHoly Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+11 Blackbusterz Blackbusterz -
276 xxMTHxx Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+11   -
277 Dporo Молот Берестира
Contristo Hammer
+11 KkLlAaNn KkLlAaNn -
278 Skrzatek Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+11 Skrzaty Skrzaty -
279 Sitroen Пылающая Пила - PvP
Lava Saw {PvP}
+11 Fantom Fantom -
280 ORGOko Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+11   -
281 Elicottero Заклинатель Венеры - PvP
Vesper Caster {PvP}
+11 COSMO COSMO -
282 R1ba Сакредюмор
Sacredium
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION -
283 LockyT2 Клинок Пера
Feather Eye Blade
+11 Ramsheart Ramsheart -
284 DarkPeper Карниум
Skull Carnium Bow
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION -
285 Disell Цветной Вольг - PvP
none
+11   -
286 B1rdy Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+11 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
287 MikroOrc Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+11 KkLlAaNn KkLlAaNn -
288 Alexius Карниум
Skull Carnium Bow
+11   -
289 IgniQ Клинок Пера
Feather Eye Blade
+11   -
290 zHoneYz Бросок Венеры
Vesper Thrower
+11   -
291 Jaromo Парные Кинжалы Черепа - PvP
Skull Edge Dual Daggers {PvP}
+11 GanjaFarmersx5 GanjaFarmersx5 -
292 Venirsson Бросок Венеры
Vesper Thrower
+11   -
293 Aniril Бросок Венеры
Vesper Thrower
+11   -
294 Hollow Бросок Венеры
Vesper Thrower
+11 COSMO COSMO -
295 MlREX Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+11 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
296 AT0M Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+11 Romanze Romanze -
297 BuTaMuHkA5 Кинжал Черепа
Skull Edge
+11 Dinastia Dinastia -
298 Zogo Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+11 Blackbusterz Blackbusterz -
299 Soutzoukaki Буревестник Венеры
Vesper Stormer
+11 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
300 Arrr Буревестник Венеры
Vesper Stormer
+11 neWoxS neWoxS -

വസ്‌ത്രധാരണം ചെയ്‌ത എല്ലാ ഇനങ്ങളും മോഹിപ്പിക്കുന്ന തുകയുടെ മുകളിൽ.
പേര് Sum / Max ക്ലാസ്   കുലം  
1 Varlam +165 \ +18 Shillien Saint GoldenStark GoldenStark +
2 Gigatek +151 \ +19 Shillien Templar COSMO COSMO -
3 Ovy +142 \ +16 Dominator AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
4 R1ba +139 \ +16 Dominator SKYxLEGION SKYxLEGION -
5 iWinterInHell +138 \ +16 Cardinal AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
6 bebetto +137 \ +10 Cardinal SKYxLEGION SKYxLEGION -
7 GReddySS +133 \ +16 Dominator DarkMight DarkMight -
8 Spatifilum +131 \ +10 Mystic Muse AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
9 Cutler +128 \ +17 Grand Khavatari SKYxLEGION SKYxLEGION -
10 iSheri +127 \ +10 Archmage AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
11 sonex +122 \ +16 Dreadnought AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
12 Greddys +122 \ +16 Doomcryer DarkMight DarkMight -
13 Bluz +120 \ +14 Sword Muse SKYxLEGION SKYxLEGION -
14 xPr1ZraKx +119 \ +15 Dreadnought Ramsheart Ramsheart -
15 DOLF1US +119 \ +13 Titan AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
16 RussiaII +118 \ +14 Shillien Templar AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
17 Illusion +116 \ +16 Cardinal COSMO COSMO -
18 zutaska +116 \ +15 Sword Muse Kobra Kobra +
19 Kristiy +116 \ +8 Mystic Muse SKYxLEGION SKYxLEGION -
20 CIBC +115 \ +16 Soultaker HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex +
21 st1cs +115 \ +10 Maestro AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
22 AQEM +114 \ +16 Archmage Fantom Fantom -
23 Ready2GO +114 \ +16 Shillien Saint HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
24 4i44OJIiNA +114 \ +15 Spectral Dancer SKYxLEGION SKYxLEGION -
25 HLURD +113 \ +16 Fortune Seeker Syrja Syrja -
26 xMaJIuHKAx +113 \ +15 Titan AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
27 iLoveFear +113 \ +7 Mystic Muse AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
28 Wiedzmin +111 \ +16 Duelist SKYxLEGION SKYxLEGION -
29 SpB +111 \ +8 Mystic Muse SKYxLEGION SKYxLEGION -
30 MainMan +110 \ +10 Evas Saint SKYxLEGION SKYxLEGION -
31 Alina +110 \ +8 Cardinal AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
32 KJlEPA +108 \ +16 Duelist Ramsheart Ramsheart -
33 Lost +108 \ +10 Titan RetroFM RetroFM -
34 Aptem +107 \ +12 Sword Muse DarkMight DarkMight -
35 McBurningMan +107 \ +7 Archmage SKYxLEGION SKYxLEGION -
36 masticator +106 \ +16 Grand Khavatari Fantom Fantom -
37 MyLittleLady +106 \ +8 Sword Muse RisingForce RisingForce -
38 xSWARGx +106 \ +8 Storm Screamer Syrja Syrja -
39 RazorX +105 \ +14 Shillien Templar Espadax15 Espadax15 -
40 ORGO +105 \ +7 Titan   -
41 MMbotON +105 \ +7 Mystic Muse SKYxLEGION SKYxLEGION -
42 Amatherasu +104 \ +16 Evas Templar TATEM TATEM -
43 yyyTBAPb +104 \ +14 Phoenix Knight KkLlAaNn KkLlAaNn -
44 DevilHanzo +104 \ +12 Grand Khavatari COSMO COSMO -
45 Bumm +104 \ +10 Spectral Master SKYxLEGION SKYxLEGION +
46 Elynnea +104 \ +9 Storm Screamer SKYxLEGION SKYxLEGION -
47 Citation +104 \ +8 Mystic Muse AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
48 Incognita +104 \ +7 Cardinal SKYxLEGION SKYxLEGION -
49 JustChill +104 \ +7 Archmage   -
50 BuffPuf +103 \ +12 Soul hound HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
51 CapitoshkA +103 \ +7 Mystic Muse SKYxLEGION SKYxLEGION -
52 MJrxd +103 \ +7 Archmage   -
53 Ser +103 \ +7 Mystic Muse SKYxLEGION SKYxLEGION -
54 Demokrit +102 \ +15 Phoenix Knight SKYxLEGION SKYxLEGION -
55 NuSha +102 \ +10 Shillien Saint RetroFM RetroFM -
56 LCBO +102 \ +8 Mystic Muse HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
57 Jareto +102 \ +6 Sword Muse   -
58 Despicable +101 \ +16 Evas Templar Renamedw4773 Renamedw4773 -
59 Scripka +101 \ +16 Sword Muse AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
60 Sarcasm +101 \ +7 Evas Saint SKYxLEGION SKYxLEGION -
61 stzak06 +100 \ +16 Titan RisingForce RisingForce +
62 OneTakeOnly +100 \ +12 Hell Knight ImmortalUnits ImmortalUnits -
63 Hazb1n +100 \ +10 Evas Saint SKYxLEGION SKYxLEGION -
64 Niviett +100 \ +7 Evas Saint Blackbusterz Blackbusterz -
65 Borki +99 \ +16 Dominator COSMO COSMO -
66 Ronam +99 \ +16 Sword Muse FxTxG FxTxG -
67 4qua +99 \ +7 Mystic Muse SKYxLEGION SKYxLEGION -
68 Haqim +99 \ +7 Dominator HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
69 SoreNka +99 \ +7 Evas Saint AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
70 isorq +98 \ +16 Warlord RiseOfAutism RiseOfAutism -
71 Darija +98 \ +16 Archmage Fantom Fantom -
72 Baguk +98 \ +15 Titan AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
73 Rebecka +98 \ +8 Storm Screamer SKYxLEGION SKYxLEGION -
74 IIeIIeJlaLL +98 \ +7 Dominator SKYxLEGION SKYxLEGION -
75 zBUIIIz +98 \ +7 Cardinal AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
76 KeSha +97 \ +16 Trickster SKYxLEGION SKYxLEGION -
77 R3x +97 \ +10 Wind Rider AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
78 Angtoria +97 \ +8 Mystic Muse AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
79 Maxix7 +97 \ +7 Soultaker HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
80 Medellin +97 \ +7 Shillien Saint OutOfControl OutOfControl -
81 MIREXx3 +96 \ +15 Grand Khavatari HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex +
82 Tiger1 +96 \ +15 Hell Knight   -
83 HoracioCarrillo +96 \ +12 Duelist RapidDeath RapidDeath -
84 Disell +96 \ +11 Hell Knight   -

മോഹിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണ ഇനങ്ങളുടെ പരമാവധി മുകളിൽ.
പേര് Max / Sum ക്ലാസ്   കുലം  
1 Gigatek +19 \ +151 Shillien Templar COSMO COSMO -
2 Varlam +18 \ +165 Shillien Saint GoldenStark GoldenStark +
3 Ronedor +18 \ +94 Grand Khavatari FxTxG FxTxG -
4 MinervaOrland +18 \ +82 Spellhowler SxG SxG -
5 Renamed772259 +18 \ +66 Evas Saint   -
6 Gigata +18 \ +51 Soul breaker RxTxG RxTxG -
7 Cutler +17 \ +128 Grand Khavatari SKYxLEGION SKYxLEGION -
8 Reclam +17 \ +89 Archmage Blackbusterz Blackbusterz -
9 Acme +17 \ +59 Duelist   -
10 Kronokos +17 \ +58 Destroyer FxTxG FxTxG -
11 Octatek +17 \ +58 Gladiator FxTxG FxTxG -
12 Gigun +17 \ +57 Warcryer FxTxG FxTxG -
13 sonex7 +17 \ +17 Dreadnought Courts Courts -
14 EtePla27 +17 \ +17 Ghost Sentinel   -
15 Ovy +16 \ +142 Dominator AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
16 R1ba +16 \ +139 Dominator SKYxLEGION SKYxLEGION -
17 iWinterInHell +16 \ +138 Cardinal AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
18 GReddySS +16 \ +133 Dominator DarkMight DarkMight -
19 sonex +16 \ +122 Dreadnought AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
20 Greddys +16 \ +122 Doomcryer DarkMight DarkMight -
21 Illusion +16 \ +116 Cardinal COSMO COSMO -
22 CIBC +16 \ +115 Soultaker HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex +
23 AQEM +16 \ +114 Archmage Fantom Fantom -
24 Ready2GO +16 \ +114 Shillien Saint HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
25 HLURD +16 \ +113 Fortune Seeker Syrja Syrja -
26 Wiedzmin +16 \ +111 Duelist SKYxLEGION SKYxLEGION -
27 KJlEPA +16 \ +108 Duelist Ramsheart Ramsheart -
28 masticator +16 \ +106 Grand Khavatari Fantom Fantom -
29 Amatherasu +16 \ +104 Evas Templar TATEM TATEM -
30 Scripka +16 \ +101 Sword Muse AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
31 Despicable +16 \ +101 Evas Templar Renamedw4773 Renamedw4773 -
32 stzak06 +16 \ +100 Titan RisingForce RisingForce +
33 Borki +16 \ +99 Dominator COSMO COSMO -
34 Ronam +16 \ +99 Sword Muse FxTxG FxTxG -
35 isorq +16 \ +98 Warlord RiseOfAutism RiseOfAutism -
36 Darija +16 \ +98 Archmage Fantom Fantom -
37 KeSha +16 \ +97 Trickster SKYxLEGION SKYxLEGION -
38 Moorhuhn +16 \ +95 Doombringer   -
39 Krystal +16 \ +95 Shillien Saint Fantom Fantom -
40 0uTLand3r +16 \ +94 Cardinal HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
41 Vikarta +16 \ +92 Titan Syrja Syrja -
42 panikos +16 \ +91 Spectral Dancer DemonsGuard DemonsGuard -
43 hazzipoka +16 \ +91 Cardinal RaiseAgain RaiseAgain -
44 Fugys +16 \ +90 Soultaker Fantom Fantom -
45 KyJlbTiBaToP +16 \ +90 Duelist SKYxLEGION SKYxLEGION +
46 Fajada +16 \ +90 Archmage Fantom Fantom -
47 1up +16 \ +90 Phoenix Knight Woodcutters Woodcutters -
48 OpaNa +16 \ +90 Duelist DarkMight DarkMight -
49 Griir +16 \ +88 Bounty Hunter Fantom Fantom -
50 s0undsystem +16 \ +88 Doomcryer AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
51 xxMTHxx +16 \ +88 Titan   -
52 Ozix +16 \ +87 Maestro HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex +
53 xxxSoADxxx +16 \ +86 Duelist Виноград Виноград -
54 Angelkiller +16 \ +85 Doombringer HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
55 BladyMary +16 \ +84 Destroyer viktory viktory -
56 Alloha +16 \ +83 Doomcryer DemonsGuard DemonsGuard -
57 Dilara +16 \ +83 Elemental Master Fantom Fantom -
58 stzak07 +16 \ +83 Titan RisingForce RisingForce -
59 iGaja +16 \ +83 Destroyer Espadax15 Espadax15 -
60 Vedmed +16 \ +83 Spectral Dancer RapidDeath RapidDeath -
61 Aggression +16 \ +83 Grand Khavatari GreyHorde GreyHorde -
62 Kapcx5 +16 \ +83 Sorcerer AssaSinationS AssaSinationS -
63 aladdinas +16 \ +82 Cardinal HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
64 Dvorfy +16 \ +82 Maestro Courts Courts -
65 Lisa01 +16 \ +81 Archmage Fantom Fantom -
66 Lisa02 +16 \ +80 Archmage Fantom Fantom -
67 Kalla +16 \ +80 Titan SKYxLEGION SKYxLEGION -
68 Lisa05 +16 \ +80 Archmage Fantom Fantom -
69 Lisa04 +16 \ +80 Archmage Fantom Fantom -
70 Lisa03 +16 \ +80 Archmage Fantom Fantom -
71 Parulka +16 \ +79 Spellhowler   -
72 x322x +16 \ +79 Evas Saint SKYxLEGION SKYxLEGION -
73 KCEHl9l +16 \ +79 Adventurer Ramsheart Ramsheart -
74 Renamed1421002 +16 \ +79 Archmage CROISSANT CROISSANT -
75 Erudor +16 \ +78 Spectral Dancer FxTxG FxTxG -
76 xVETEROK5x +16 \ +77 Spellhowler   -
77 Meondor +16 \ +77 Titan GreyHorde GreyHorde -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 Top 100 Enchanters HighFive ❎ la2 h5 Federation x15 Malayalam Classic PTS Lineage

RPG

കളിക്കാർ:
  • 01 bebetto
  • 02 isi1337
  • 03 RussiaII
  • 04 K1ngMaster
  • 05 Divine
  • 06 Elicottero
  • 07 SilentFaith
  • 08 Wiedzmin
  • 09 Demokrit
  • 10 Greddys

ചതുരശ്ര:
പ്രഭാതത്തെ   100%
സന്ധ്യ   0%
ദിവസം