Page Title: Lineage 2 revolution 10-8 HighFive l2 server Federation x15

Account: Guest Login as user
Clan - 3epr.
Name Use time Last Login Class  
1 SaurenQ 65d. 7h. 2020-Jun-01 Spectral Dancer -
2 Maisy 101d. 19h. 2020-May-25 Evas Saint -
3 PoLiLKa 10d. 18h. 2020-May-17 Arcana Lord -
4 Say3 61d. 9h. 2020-Jun-01 Sword Muse -
5 Eniver 17d. 16h. 2020-Jun-01 Doomcryer -
6 xLyHAx 55d. 23h. 2020-Jun-19 Evas Saint -
7 Poniiii 62d. 15h. 2020-Jun-02 Elemental Master -
8 4YIIOKABPA 35d. 12h. 2020-Jun-02 Sagittarius -
9 zPPIIIKAz 8d. 23h. 2020-Jan-02 Hierophant -
10 BooomXIIIK 17d. 18h. 2020-Jan-10 Shillien Templar -
11 BoomXKOT 12d. 19h. 2020-Jan-02 Warlock -
12 CEEshka 6d. 12h. 2020-May-31 Shillien Saint -
13 BAP4yXA3 88d. 5h. 2020-Jun-02 Doomcryer -
14 SWS100500 22d. 18h. 2020-May-29 Sword Muse -
15 KJI94A 27d. 19h. 2020-May-30 Grand Khavatari -
16 Jyk 23d. 0h. 2020-May-29 Shillien Templar -
17 xSkyHotarUx 10d. 16h. 2020-Jun-18 Grand Khavatari -
18 lUrs 184d. 15h. 2020-Jul-02 Doomcryer -
19 reMoppou 1d. 14h. 2020-Jun-23 Dreadnought -
20 XuJIbDA 26d. 19h. 2020-Jun-02 Hell Knight -
21 Ko6blJIa 8d. 17h. 2020-May-29 Grand Khavatari -
22 6yM6pyMruJIbda 7d. 16h. 2020-May-29 Grand Khavatari -
23 3JIeKTpoBehuk 6d. 16h. 2020-May-29 Grand Khavatari -
24 1sws 35d. 18h. 2020-May-29 Sword Muse -
25 pp66 4d. 10h. 2020-May-17 Hierophant -
26 pp777 7d. 21h. 2020-May-17 Hierophant -
27 Vk779 6d. 0h. 2020-May-17 Doomcryer -
28 69vk69 6d. 16h. 2020-May-17 Doomcryer -
29 dodkas 22d. 2h. 2020-May-17 Soultaker -
30 2sws 6d. 22h. 2020-May-29 Sword Muse -
31 PPcha 60d. 4h. 2020-Jul-02 Hierophant +
32 Taxik 77d. 22h. 2020-Jul-02 Arcana Lord +
33 Shemanka 19d. 2h. 2020-Jul-02 Shillien Saint -
34 IIaskaJIb 54d. 21h. 2020-Jun-07 Dominator -
35 Schokos 31d. 11h. 2020-Jul-01 Shillien Templar -
36 HOM 32d. 12h. 2020-Jul-02 Shillien Templar -
37 dip8 32d. 13h. 2020-Jul-01 Cardinal -
38 zEllz 17d. 9h. 2020-Jul-02 Spectral Dancer -
39 TaHroHArpa6JI9X 0d. 5h. 2020-Apr-22 Bladedancer -
40 Mezik 4d. 20h. 2020-Jul-01 Adventurer -
41 MRELL 7d. 17h. 2020-Jul-02 Doomcryer -
42 EllSWS 44d. 12h. 2020-Jul-02 Sword Muse -
43 TPYTAHK 108d. 23h. 2020-Jun-28 Shillien Templar -
44 LLlLePa 29d. 9h. 2020-May-16 Adventurer -
45 Varkvrag 206d. 18h. 2020-Jul-01 Doomcryer -
46 PPPxa 243d. 14h. 2020-Jul-01 Hierophant -
47 Slnon 150d. 23h. 2020-Jul-01 Shillien Templar -
48 WITS 8d. 17h. 2020-Jul-02 Arcana Lord -
49 Kotik01 226d. 6h. 2020-Jul-01 Arcana Lord -
50 lilililili 59d. 7h. 2020-Jun-19 Cardinal -
51 DiskoX 179d. 21h. 2020-Jul-01 Spectral Dancer -
52 4ugopu 239d. 10h. 2020-Jun-04 Sword Muse -
53 MaJlinka 250d. 13h. 2020-Jun-21 Grand Khavatari -
54 OkFair 6d. 16h. 2020-Jul-01 Doomcryer -
55 SkyHotaru 211d. 6h. 2020-Jun-14 Evas Saint -
56 Stansuy 11d. 19h. 2020-Jul-01 Spectral Dancer -
57 P0Y 11d. 10h. 2020-Jul-02 Sword Muse -
58 BOOMxBOOM 15d. 23h. 2020-May-12 Titan -
59 BDshnik2 58d. 0h. 2020-Jun-14 Spectral Dancer -
60 BOMMxBOOM3 15d. 4h. 2020-Jun-04 Titan -
61 CYB8 21d. 12h. 2020-Jun-14 Shillien Templar -
62 mulatka 49d. 12h. 2020-May-17 Hierophant -
63 VK4 46d. 6h. 2020-Jun-14 Doomcryer -
64 AVASHA 30d. 21h. 2020-Jul-02 Grand Khavatari -
65 YgveY 44d. 10h. 2020-Jun-14 Grand Khavatari -
66 SongsX 163d. 22h. 2020-Jul-01 Sword Muse -
67 m9y4 45d. 13h. 2020-Jun-14 Arcana Lord -
68 RUS102 5d. 14h. 2020-Jun-22 Shillien Templar -
69 sosyn 15d. 1h. 2020-Jun-14 Sword Muse -
70 PP4 45d. 8h. 2020-Jun-14 Hierophant -
71 DD7DD 23d. 11h. 2020-Jun-14 Titan -
72 KoPoJIeBaBoPoB 22d. 22h. 2020-Jun-18 Soul hound -
73 MedPers 23d. 4h. 2020-Apr-09 Cardinal -
74 BOOMxBOOM1 173d. 2h. 2020-Jul-01 Titan -
75 Bowston 83d. 19h. 2020-Jul-01 Soultaker -
76 AnGeLPrIXoTu 48d. 1h. 2020-Jun-14 Cardinal -
77 BAP4yXA4 44d. 9h. 2020-Apr-20 Doomcryer -
78 9DpEHABoLLIb1 2d. 8h. 2020-May-29 Grand Khavatari -
79 9DpeHaBoLLIb 1d. 9h. 2020-May-29 Grand Khavatari -
80 CT3H 1d. 14h. 2020-May-29 Grand Khavatari -
81 Be1omor 87d. 21h. 2020-Jul-01 Storm Screamer -
82 TezzaJ 12d. 1h. 2020-Jul-01 Evas Saint -
83 ky0ko 66d. 6h. 2020-Jun-23 Fortune Seeker -
84 xDROPx 8d. 17h. 2020-Jul-02 Hierophant -
85 Bapcuk 10d. 3h. 2020-Jun-16 Arcana Lord -
86 3sws 3d. 12h. 2020-May-29 Sword Muse -
87 ArtMia 41d. 23h. 2020-Jul-02 Maestro +
88 EEEEska 19d. 10h. 2020-May-28 Evas Saint -
89 4ertoBka 33d. 3h. 2020-May-12 Soultaker -
90 3JlaToBJlacka 13d. 9h. 2020-Feb-08 Evas Saint -
91 Skyhotru 47d. 12h. 2020-Jun-21 Titan -
92 3JlaToHNeJl 20d. 7h. 2020-Feb-08 Evas Saint -
93 MRDROP 3d. 4h. 2020-Jun-22 Soultaker -
94 10x10 4d. 16h. 2020-Jun-02 Mystic Muse -
95 ro6JIuH 27d. 2h. 2020-Apr-20 Doomcryer -
96 4yH9 2d. 0h. 2020-Mar-21 Mystic Muse -
97 Farmozon 17d. 15h. 2020-Jun-28 Titan -
98 D0Dush 4d. 18h. 2020-Jul-01 Soultaker -
99 DanceForYouu 2d. 5h. 2020-May-17 Shillien Templar -
100 xHeKPoMaHTx 3d. 0h. 2019-Feb-18 Necromancer -
101 scholaris 3d. 9h. 2020-May-13 Shillien Knight -
102 VARKR1 0d. 11h. 2020-May-13 Warcryer -
103 Sheogh 24d. 10h. 2018-Apr-14 Shillien Saint -
104 Vk3 0d. 9h. 2020-May-13 Warcryer -
105 ICuHuraMu 26d. 5h. 2020-Jun-23 Storm Screamer -
106 AHkAcTIyJleMeToM 0d. 13h. 2020-Apr-15 Spellsinger -
107 4yBak001 9d. 1h. 2020-Jan-02 Titan -
108 4yBak002 14d. 5h. 2020-Jan-02 Titan -
109 K0rin 14d. 9h. 2020-Jun-23 Storm Screamer -
110 Kaisy 23d. 8h. 2020-May-16 Judicator -
111 6eccmepTHa9l 5d. 0h. 2020-May-14 Judicator -
112 LIMITxBrake 11d. 16h. 2020-Jan-11 Judicator -
113 LimitX 33d. 7h. 2020-May-30 Judicator -
114 LimitXX 15d. 21h. 2020-May-30 Judicator -
115 Lak0mkA 49d. 4h. 2020-May-17 Judicator -
116 ShblL0GoP 3d. 15h. 2020-May-13 Judicator -
117 CTPEKO3eJI 26d. 4h. 2020-May-29 Judicator -
118 Djudish 17d. 6h. 2020-Jul-02 Judicator -
119 EllSB 13d. 23h. 2020-Jul-02 Judicator -
120 Mezuno 3d. 20h. 2020-Jul-01 Grand Khavatari -
121 xYuukIx 113d. 4h. 2020-Jul-01 Judicator -
122 4yBak003 11d. 5h. 2020-Apr-13 Titan -
123 xIDeathIx 29d. 0h. 2020-May-13 Titan -
124 4yBiXa005 4d. 18h. 2020-Apr-13 Tyrant -
125 6opecJIaBa 15d. 23h. 2020-Jul-01 Dreadnought -
126 4yBak005 35d. 9h. 2020-May-31 Titan -
127 SauM0N 4d. 21h. 2020-Apr-04 Bladedancer -
128 LLlblKA 0d. 6h. 2020-May-13 Shillien Knight -
129 Bd1n 0d. 4h. 2020-May-13 Bladedancer -
130 BlaDla 0d. 8h. 2020-May-13 Bladedancer -
131 D1daNa 0d. 6h. 2020-May-13 Dark Avenger -
132 4ekal 0d. 4h. 2020-May-01 Destroyer -
133 dud4 0d. 2h. 2020-Apr-25 Destroyer -
134 vENeRAM 0d. 4h. 2020-May-13 Bounty Hunter -
135 MoUrA 1d. 8h. 2020-May-13 Warsmith -
136 4PyP4 0d. 20h. 2020-May-13 Bounty Hunter -
137 BAP4yXA1 18d. 13h. 2020-Mar-11 Warcryer -
138 3L4L3 0d. 7h. 2020-May-13 Hawkeye -
139 CkaJlo4ka 0d. 22h. 2020-Feb-14 Elemental Summoner -
140 COJIHbIIIIK0 21d. 23h. 2020-Mar-07 Silver Ranger -
141 HOTO4KA1 10d. 19h. 2020-Mar-02 Necromancer -
142 BAP4yXA6 0d. 6h. 2019-Mar-15 Warcryer -
143 titasha 0d. 0h. 2020-Mar-16 Tyrant -
144 TUTANZ 0d. 6h. 2020-May-13 Swordsinger -
145 marayasklad 0d. 21h. 2018-Aug-18 Bounty Hunter -
146 TiTaM1 0d. 5h. 2020-May-13 Swordsinger -
147 HOTO4KA 2d. 4h. 2020-Feb-20 Sorcerer -
148 KJIoH559 0d. 0h. 2020-Mar-21 Treasure Hunter -
149 KJIoH561 0d. 0h. 2020-Mar-21 Treasure Hunter -
150 KJIoH560 0d. 0h. 2020-Mar-21 Treasure Hunter -
151 KJIoH640 0d. 0h. 2020-Mar-17 Necromancer -
152 KJIoH639 0d. 0h. 2020-Mar-17 Necromancer -

RPG L2 interlude iron ore spoil mmo game hotlink steam

Players:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 IToffy
  • 04 HeavyMetaL
  • 05 iOm
  • 06 Divine
  • 07 Demokrit
  • 08 XDemonicXD
  • 09 Ozix
  • 10 Astettyq

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day