د پا Titleې سرلیک: Lineage ii ertheia Top 100 Enchanters High Five 🚓 Server L2 ARK x1 Pashto Classic PTS

هغه لوبې چې 60 ورځې په لوبو کې نه ځنډیدلې په احصاییو کې نه شمیرل کیږي!

لوړ عاقل د جادو کالي کولو مقدار د جادو زیاتو جامو اغوستل

د جادو په اعظمي حد کې.
نوم ټولګی توکی +   کلیان  
1 Me4b Оскал Венеры - Великая Буря
Vesper Nagen - Gale
+10   -
2 HO4b Резак Венеры
Vesper Cutter
+9 iBlackArrow iBlackArrow -
3 SaintAlex Острие Венеры
Vesper Shaper
+9 iBlackArrow iBlackArrow -
4 AEF Резак Венеры - Гром - PvP
Vesper Cutter- Thunder {PvP}
+9 DesperadoS DesperadoS -
5 Mariot Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+8 iBlackArrow iBlackArrow -
6 Blizzarder Бросок Венеры - Ясновидение
Vesper Thrower - Clairvoyance
+8   -
7 JeniferPopez Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+8 iBlackArrow iBlackArrow +
8 Bloodrocuted Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+8   -
9 AceOfSpades Возмездие Венеры
Vesper Retributer
+8 iBlackArrow iBlackArrow +
10 Figure09 Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+7 pressF pressF -
11 TOMOA Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7 WMD WMD -
12 Frozzy Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7   -
13 Michonne Воитель Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Fighter - Gail {PvP}
+7   -
14 Naru Забойщик
Dominion Crossbow
+7 iBlackArrow iBlackArrow +
15 Mariot Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+7 iBlackArrow iBlackArrow -
16 AEF Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+7 DesperadoS DesperadoS -
17 Dnipro Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+6 DesperadoS DesperadoS -
18 AEF Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+6 DesperadoS DesperadoS -
19 IUX Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+6 pressF pressF -
20 AceOfSpades Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
21 WD40 Красивая Кираса Венеры
Vesper Noble Breastplate
+6 Карнавал Карнавал -
22 GoToHell Кольцо Белефа
Beleths Ring
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
23 JeniferPopez Серьга Антараса
Earring of Antharas
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
24 Mariot Серьга Антараса
Earring of Antharas
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
25 LightToSeven Сапоги Верпеса
Vorpal Boots
+6 DesperadoS DesperadoS -
26 Kriet Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
27 LightToSeven Кираса Верпеса - PvP
Vorpal Breastplate {PvP}
+6 DesperadoS DesperadoS -
28 Maforo Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+6 Bejausmiai Bejausmiai -
29 Mariot Кольцо Баюма
Ring of Baium
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
30 JeniferPopez Кожаная Кираса Верпеса
Vorpal Leather Breastplate
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
31 Error101 Кожаная Кираса Верпеса
Vorpal Leather Breastplate
+6 FPG FPG -
32 LightToSeven Шлем Верпеса
Vorpal Helmet
+6 DesperadoS DesperadoS -
33 FrenzyBOY Кираса Дестино - PvP
Moirai Breastplate {PvP}
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
34 LightToSeven Набедренники Верпеса
Vorpal Gaiter
+6 DesperadoS DesperadoS -
35 LightToSeven Щит Верпеса
Vorpal Shield
+6 DesperadoS DesperadoS -
36 KaKoC Красивая Кожаная Кираса Венеры - PvP
Vesper Noble Leather Breastplate {PvP}
+6 Карнавал Карнавал -
37 JeniferPopez Кожаные Брюки Верпеса
Vorpal Leather Legging
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
38 NextTimeBeFaster Запечатанные Кожаные Брюки Венеры
Sealed Vesper Leather Leggings
+6 Avengers Avengers +
39 kyne4ka Запечатанное Кольцо Венеры
Sealed Vesper Ring
+6 NightRiders NightRiders -
40 LightToSeven Рукавицы Верпеса
Vorpal Gauntlet
+6 DesperadoS DesperadoS -
41 NPR1ne Серьга Закена
Zakens Earring
+6 BarminVan BarminVan -
42 Dona Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 DesperadoS DesperadoS -
43 Blessed Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 DesperadoS DesperadoS +
44 Mariot Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
45 lllilllllillll Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6   -
46 AceOfSpades Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
47 Dnipro Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 DesperadoS DesperadoS -
48 Bloodrocuted Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6   -
49 Feldmarschall Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 Inquisitors Inquisitors -
50 hENRYxl Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 SamiSwoi SamiSwoi -
51 Naru Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
52 Grimtim Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 DesperadoS DesperadoS -
53 JeniferPopez Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
54 ThisIsDestr Призрачный Жнец
Demitelum
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
55 AceOfSpades Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
56 Mariot Кираса Дестино
Moirai Breastplate
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
57 JeniferPopez Кожаный Шлем Верпеса
Vorpal Leather Helmet
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
58 Oculus Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 DesperadoS DesperadoS -
59 Persik Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+5 DesperadoS DesperadoS -
60 LightToSeven Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 DesperadoS DesperadoS -
61 AEF Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+5 DesperadoS DesperadoS -
62 Ica Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 peepoClown peepoClown -
63 lllilllllillll Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5   -
64 ToPraIII Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5   -
65 WillRol Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5   -
66 Xupypr Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5   -
67 lllilllllillll Серьга Закена
Zakens Earring
+5   -
68 FrenzyBOY Серьга Закена
Zakens Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
69 Aphennessh Меч Архангела
Archangel Sword
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
70 JeniferPopez Кожаные Перчатки Верпеса
Vorpal Leather Gloves
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
71 JeniferPopez Ожерелье Валакаса
Necklace of Valakas
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
72 Mariot Ожерелье Валакаса
Necklace of Valakas
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
73 Feldmarschall Ожерелье Валакаса
Necklace of Valakas
+5 Inquisitors Inquisitors -
74 ToPraIII Ожерелье Фреи
Freya Necklace
+5   -
75 AEF Набедренники Дестино
Moirai Gaiter
+5 DesperadoS DesperadoS -
76 AJS Запечатанное Кольцо Верпеса
Sealed Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
77 lllilllllillll Кожаная Кираса Верпеса
Vorpal Leather Breastplate
+5   -
78 JeniferPopez Кожаные Сапоги Верпеса
Vorpal Leather Boots
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
79 lllilllllillll Кожаные Сапоги Верпеса
Vorpal Leather Boots
+5   -
80 Feldmarschall Кольцо Баюма
Ring of Baium
+5 Inquisitors Inquisitors -
81 AEF Кольцо Баюма
Ring of Baium
+5 DesperadoS DesperadoS -
82 FrenzyBOY Кольцо Баюма
Ring of Baium
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
83 ToPraIII Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
84 Oculus Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 DesperadoS DesperadoS -
85 SerKy Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 Killuminati Killuminati -
86 Sorceress Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
87 nobunaga Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
88 WindRider Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 Карнавал Карнавал -
89 iPOE Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
90 WillRol Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
91 MMK Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 BarminVan BarminVan -
92 Setico Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
93 RAIDBOSSMACHINE Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 DesperadoS DesperadoS -
94 Naru Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
95 iPOE Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
96 RazvY Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+5 FPG FPG -
97 WillRol Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
98 Michonne Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
99 Setico Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
100 Gnomechester Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   +
101 ToPraIII Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
102 KhanasUbigi Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
103 Figure09 Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+5 pressF pressF -
104 CKOPOCTb Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
105 lllilllllillll Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
106 Naru Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
107 Sorceress Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
108 SerKy Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 Killuminati Killuminati -
109 MMK Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 BarminVan BarminVan -
110 an1me Серьга Бессмертного Закена
Zakens Earring of Immortality
+5 RetroFM RetroFM -
111 KaKoC Воитель Венеры
Vesper Fighter
+5 Карнавал Карнавал -
112 Nikito Сакредюмор
Sacredium
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
113 Jptr Красивая Туника Венеры
Vesper Noble Tunic
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
114 lllilllllillll Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+5   -
115 Oculus Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 DesperadoS DesperadoS -
116 FrenzyBOY Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
117 Dona Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+5 DesperadoS DesperadoS -
118 iPOE Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 WMD WMD -
119 NPR1ne Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+5 BarminVan BarminVan -
120 AWERT Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5   -
121 Blessed Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+5 DesperadoS DesperadoS +
122 Naru Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
123 DivaythFyr Острие Венеры - Великая Буря
Vesper Shaper - Gale
+5 DesperadoS DesperadoS -
124 SerKy Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 Killuminati Killuminati -

د پوښاک شویو ټولو توکو مجموعه.
نوم Sum / Max ټولګی   کلیان  
1 NPR1ne +75 \ +9 Doombringer BarminVan BarminVan -
2 AEF +72 \ +9 Shillien Templar DesperadoS DesperadoS -
3 Mariot +70 \ +7 Titan iBlackArrow iBlackArrow -
4 JeniferPopez +65 \ +8 Moonlight Sentinel iBlackArrow iBlackArrow +
5 LightToSeven +65 \ +6 Hell Knight DesperadoS DesperadoS -
6 lllilllllillll +62 \ +6 Soul hound   -
7 WillRol +56 \ +6 Mystic Muse   -
8 AJS +50 \ +6 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
9 iPOE +49 \ +5 Archmage WMD WMD -
10 Kriet +48 \ +6 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
11 Aurum +48 \ +5 Duelist WMD WMD -
12 Dona +45 \ +6 Sword Muse DesperadoS DesperadoS -
13 DUGALL +45 \ +6 Warcryer AgeOfMythology AgeOfMythology -
14 Maria +45 \ +6 Storm Screamer FPG FPG -
15 KhanasUbigi +45 \ +5 Storm Screamer   -
16 Saibot +44 \ +6 Spectral Master BarminVan BarminVan -
17 French +44 \ +6 Sagittarius RegroupTeam RegroupTeam -
18 hENRYxl +44 \ +6 Fortune Seeker SamiSwoi SamiSwoi -
19 Bloodrocuted +43 \ +8 Duelist   -
20 Figure09 +43 \ +7 Grand Khavatari pressF pressF -
21 ThandieNewton +43 \ +6 Dominator   -
22 Dnipro +43 \ +6 Titan DesperadoS DesperadoS -
23 KaKoC +42 \ +6 Grand Khavatari Карнавал Карнавал -
24 WD40 +42 \ +6 Duelist Карнавал Карнавал -
25 GoToHell +42 \ +6 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow -
26 xxEMOxxGOPxx +42 \ +5 Titan   -
27 TonyWhiteFox +41 \ +10 Sword Muse RegroupTeam RegroupTeam -
28 Oculus +41 \ +5 Grand Khavatari DesperadoS DesperadoS -
29 Totenkopf +41 \ +4 Shillien Templar Inquisitors Inquisitors -
30 Sin +39 \ +6 Evas Saint   -
31 tasy +39 \ +6 Elemental Master iBlackArrow iBlackArrow -
32 Escan0r +39 \ +6 Archmage   -
33 IUX +39 \ +5 Shillien Templar pressF pressF -
34 PION +39 \ +4 Fortune Seeker   -
35 Lik +39 \ +4 Wizard   -
36 DivaythFyr +38 \ +6 Spectral Master DesperadoS DesperadoS -
37 SerKy +38 \ +5 Elemental Master Killuminati Killuminati -
38 TITANO +38 \ +4 Spectral Dancer WMD WMD -
39 Gatos +38 \ +4 Shillien Templar NorthRemembers NorthRemembers -
40 BETEPEHAP +38 \ +4 Mystic Muse DUNE DUNE -
41 AceOfSpades +37 \ +8 Titan iBlackArrow iBlackArrow +
42 Asfaloth +37 \ +6 Elemental Master Narcosis Narcosis -
43 MasterGhost +37 \ +6 Titan ArtOfWar ArtOfWar -
44 4ak +37 \ +6 Grand Khavatari BloodyDestroyers BloodyDestroyers -

د زیاتو پوښاک شویو توکو خوراکي توکو په سر کې.
نوم Max / Sum ټولګی   کلیان  
1 ورځo +11 \ +11 Arcana Lord   -
2 TonyWhiteFox +10 \ +41 Sword Muse RegroupTeam RegroupTeam -
3 Nella +10 \ +15 Sorcerer DesperadoS DesperadoS -
4 Karla +10 \ +14 Sorcerer DesperadoS DesperadoS -
5 RottenDancing +10 \ +10 Bladedancer iFPG iFPG -
6 Me4b +10 \ +10 Berserker   -
7 Solik +10 \ +10 Sorcerer DesperadoS DesperadoS -
8 NPR1ne +9 \ +75 Doombringer BarminVan BarminVan -
9 AEF +9 \ +72 Shillien Templar DesperadoS DesperadoS -
10 HO4b +9 \ +20 Shillien Templar iBlackArrow iBlackArrow -
11 JeniferPopez +8 \ +65 Moonlight Sentinel iBlackArrow iBlackArrow +
12 Bloodrocuted +8 \ +43 Duelist   -
13 AceOfSpades +8 \ +37 Titan iBlackArrow iBlackArrow +
14 Kozel +8 \ +20 Shillien Templar iBlackArrow iBlackArrow -
15 Jeddite +8 \ +15 Cardinal Карнавал Карнавал -
16 Fen +8 \ +12 Fortune Seeker AVTark AVTark +
17 Jora +8 \ +11 Doomcryer iBlackArrow iBlackArrow -
18 Blizzarder +8 \ +11 Mystic Muse   -
19 MeTaLeK +8 \ +8 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
20 Mariot +7 \ +70 Titan iBlackArrow iBlackArrow -
21 Figure09 +7 \ +43 Grand Khavatari pressF pressF -
22 Naru +7 \ +34 trickster iBlackArrow iBlackArrow +
23 TOMOA +7 \ +26 Dominator WMD WMD -
24 Frozzy +7 \ +11 Wind Rider   -
25 LightToSeven +6 \ +65 Hell Knight DesperadoS DesperadoS -
26 lllilllllillll +6 \ +62 Soul hound   -
27 WillRol +6 \ +56 Mystic Muse   -
28 AJS +6 \ +50 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
29 Kriet +6 \ +48 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
30 Dona +6 \ +45 Sword Muse DesperadoS DesperadoS -
31 Maria +6 \ +45 Storm Screamer FPG FPG -
32 DUGALL +6 \ +45 Warcryer AgeOfMythology AgeOfMythology -
33 hENRYxl +6 \ +44 Fortune Seeker SamiSwoi SamiSwoi -
34 French +6 \ +44 Sagittarius RegroupTeam RegroupTeam -
35 Saibot +6 \ +44 Spectral Master BarminVan BarminVan -
36 ThandieNewton +6 \ +43 Dominator   -
37 Dnipro +6 \ +43 Titan DesperadoS DesperadoS -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [RPG-CLUB] Top 100 Enchanters High Five 🚓 Server L2 ARK x1 Pashto Classic PTS Lineage 2

RPG L2 zero gracia final lineage 2 not working

لوبغاړي:
  • 01 JeniferPopez
  • 02 Xupypr
  • 03 WillRol
  • 04 iPOE
  • 05 AceOfSpades
  • 06 nobunaga
  • 07 Naru
  • 08 ShveD
  • 09 TonyStark
  • 10 Olyashaa

Ssq:
سهار   100%
ماښام   0%
ورځ  10