د پا Titleې سرلیک: Lineage 2 ertheia mage Clans top by PVP Ertheia 🚭 H5 la2 Evolution x1 Pashto Classic PTS

هغه لوبې چې 60 ورځې په لوبو کې نه ځنډیدلې په احصاییو کې نه شمیرل کیږي!

  کلیان ملګري لوبغاړي Sum PVP Sum PK کچه
1 GolDeN GolDeN [IIIok] 137 90837 24 11
2 Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse [IIIok] 86 3713 1077 9
3 EvilDeath EvilDeath [IIIok] 44 1975 0 11
4 Twilight Twilight   1 288 0 5
5 NZ NZ   74 252 892 8
6 RAMPAGE RAMPAGE   8 129 3 5
7 Oplokus Oplokus [NoFear] 5 60 2 8
8 IIIok IIIok [Resist] 1 3 4 5
9 KnightsTemplar KnightsTemplar   3 2 0 8
10 Eternal Eternal [Re] 3 2 0 5
11 PaKu PaKu   2 2 1 2
12 Huxy9Ice Huxy9Ice   1 2 0 2
13 AcademyCity AcademyCity [Gvardia] 13 1 0 10
14 Beta Beta   11 1 0 5
15 HacHe3a6aH9lT HacHe3a6aH9lT   1 1 0 5
16 ULtimatOR ULtimatOR   1 1 0 5
17 Gnums Gnums   1 1 0 2
18 TOYS TOYS [DetecteD] 1 0 0 9
19 0nix 0nix   1 0 0 8
20 XTeam XTeam   16 0 0 7
21 Pivasik Pivasik   4 0 0 5
22 Angels Angels   1 0 0 5
23 NJZ NJZ   1 0 0 5
24 Ra Ra   1 0 0 5
25 SamiyOhClan SamiyOhClan   1 0 0 5
26 WHAPOR WHAPOR   1 0 0 5
27 95drop 95drop   1 0 0 3
28 CreateYourDreams CreateYourDreams   1 0 0 3
29 KingsOfL2 KingsOfL2   1 0 0 3
30 KapoHaBupyc KapoHaBupyc   2 0 0 2
31 99WH 99WH   1 0 0 2
32 GnumsII GnumsII   1 0 0 2
33 wh wh   1 0 0 2
34 wh1 wh1   1 0 0 2
35 WHforXAPBECTEP WHforXAPBECTEP   1 0 0 2

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG Club (Game server) Clans top by PVP Ertheia 🚭 H5 la2 Evolution x1 Pashto Classic PTS Lineage 2 interlude

RPG Lineage 2 gaming ertheia noblesse quest

لوبغاړي:
  • 01 FoxMulder
  • 02 Nansy
  • 03 PaCTaFaP9HuH
  • 04 NZ1
  • 05 Skatinka
  • 06 KoTee4ka
  • 07 Avendila
  • 08 3JIou4oIIuk
  • 09 NoBoobs
  • 10 6ykaxa