د پا Titleې سرلیک: Lineage 2 judicator game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Pashto Classic PTS

2021/01/17 14:27:19 Bumm: wts vesp dual +8 300 earth
2021/01/17 14:27:12 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/17 14:27:06 Bumm: rising+4 300 sa/rising +3 300 sa
2021/01/17 14:26:58 Bumm: wts vorpal earring+ring +6/BF+6
2021/01/17 14:25:38 Bumm: wts vesp dual +8 300 earth
2021/01/17 14:25:31 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/17 14:25:24 Bumm: rising+4 300 sa/rising +3 300 sa
2021/01/17 14:25:18 Puicuta: wtb divine inspiration manuscript
2021/01/17 14:25:18 Bumm: wts vorpal earring+ring +6/BF+6
2021/01/17 14:24:34 Puicuta: wtb divine inspiration manuscript
2021/01/17 14:20:23 K1ngMaster: WTB Dyn Crusher+7+
2021/01/17 14:20:12 K1ngMaster: WTB S84 2h blunt+7++
2021/01/17 14:19:50 K1ngMaster: WTB S84 2h blunt+10++
2021/01/17 14:19:46 Bumm: wts vesp dual +8 300 earth
2021/01/17 14:19:38 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/17 14:19:31 Bumm: rising+4 300 sa/rising +3 300 sa
2021/01/17 14:19:23 Bumm: wts vorpal earring+ring +6/BF+6
2021/01/17 14:18:34 Puicuta: wtb divine inspiration manuscript
2021/01/17 14:18:30 Puicuta: wtb black visage +++
2021/01/17 14:16:48 Puicuta: wtb black visage +++
2021/01/17 14:16:45 Puicuta: wtb divine inspiration manuscript
2021/01/17 14:15:53 Puicuta: wtb black visage +++
2021/01/17 14:15:48 Puicuta: wtb divine inspiration manuscript
2021/01/17 14:12:10 ShoppingHouse: wts Feather Eye Blade 1 7 kkk
2021/01/17 14:12:08 ShoppingHouse: wts Elegia circlet 9 9b
2021/01/17 14:12:06 ShoppingHouse: wts Elegia leather legging 19b
2021/01/17 14:10:03 Bumm: wts vesp dual +8 300 earth
2021/01/17 14:09:56 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/17 14:09:50 ToffyCraft:  WTB Icarus Hall
2021/01/17 14:09:49 Bumm: rising+4 300 sa/rising +3 300 sa
2021/01/17 14:09:42 Bumm: wts vorpal earring+ring +6/BF+6
2021/01/17 14:07:01 Bumm: wts vesp dual +8 300 earth
2021/01/17 14:06:54 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/17 14:06:47 Bumm: rising+4 300 sa/rising +3 300 sa
2021/01/17 14:06:40 Bumm: wts vorpal earring+ring +6/BF+6
2021/01/17 14:02:07 Cataleya: wts Vesper Noble Tunicset
2021/01/17 13:58:57 Bumm: цеы Кутикула
2021/01/17 13:57:33 iLoveFear: wtb bzak
2021/01/17 13:54:30 Bumm: wts vesp dual +8 300 earth
2021/01/17 13:54:23 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/17 13:54:16 Bumm: rising+4 300 sa/rising +3 300 sa
2021/01/17 13:54:09 Bumm: wts vorpal earring+ring +6/BF+6
2021/01/17 13:52:58 Kraftell: wtb dyn Crusher WTB
2021/01/17 13:52:55 Kraftell: xD
2021/01/17 13:51:24 Jlyk3: Мёртвый серв
2021/01/17 13:51:00 PlainsWalker: народ привет. Как тут в целом живой онлайн в последнее время есть?
2021/01/17 13:49:32 Bumm: wts vesp dual +8 300 earth
2021/01/17 13:49:24 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/17 13:49:17 Bumm: rising+4 300 sa/rising +3 300 sa
2021/01/17 13:49:16 MisSever: WTB Morai H BP(mv)
2021/01/17 13:49:10 Bumm: wts vorpal earring+ring +6/BF+6
2021/01/17 13:49:05 iLoveFear: wtb bzak
2021/01/17 13:48:21 Kraftell: wtb dyn Crusher WTB
2021/01/17 13:48:19 Kraftell: wtb dyn Crusher WTB
2021/01/17 13:48:18 Kraftell: Devilish Maul WTB
2021/01/17 13:48:17 Kraftell: Vesper Retributer wtb
2021/01/17 13:48:15 Kraftell: Vesper Retributer wtb
2021/01/17 13:48:14 Kraftell: Vesper Retributer wtb
2021/01/17 13:48:00 N1cky: WTB sigil +6+ enchant stones S
2021/01/17 13:47:59 N1cky: WTB Icarus Spirit+6+ Top def belt/orna
2021/01/17 13:46:56 MisSever: WTB Morai H BP(mv)
2021/01/17 13:45:57 lPimka: wts bers 30 skil+equip
2021/01/17 13:45:33 lPimka: wtsКарниум
2021/01/17 13:43:52 iLoveFear: wtb bzak
2021/01/17 13:43:47 MisSever: WTB Morai H BP(mv)
2021/01/17 13:40:51 Bumm: wts vesp dual +8 300 earth
2021/01/17 13:40:44 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/17 13:40:37 Bumm: rising+4 300 sa/rising +3 300 sa
2021/01/17 13:40:29 Bumm: wts vorpal earring+ring +6/BF+6
2021/01/17 13:40:10 Sant0r0: wtb bless zaken pm offer
2021/01/17 13:39:58 NoExpNoSex: WTB ZAKEN
2021/01/17 13:39:39 sonexas: WTB icarus pole+12++++
2021/01/17 13:35:33 N1cky: WTB sigil +6+ enchant stones S
2021/01/17 13:35:33 N1cky: WTB Icarus Spirit+6+ Top def belt/orna
2021/01/17 13:33:23 Bumm: wts vesp dual +8 300 earth
2021/01/17 13:33:15 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/17 13:33:08 Bumm: rising+4 300 sa/rising +3 300 sa
2021/01/17 13:33:01 Bumm: wts vorpal earring+ring +6/BF+6
2021/01/17 13:32:47 Lostie: wtt ic hammer for 3 ews
2021/01/17 13:31:51 N1cky: WTB sigil +6+ enchant stones S
2021/01/17 13:31:51 N1cky: WTB Icarus Spirit+6+ Top def belt/orna
2021/01/17 13:29:37 iLoveFear: wtb bzak
2021/01/17 13:26:07 N1cky: WTB sigil +6+ enchant stones S
2021/01/17 13:26:06 N1cky: WTB Icarus Spirit+6+ Top def belt/orna
2021/01/17 13:25:56 iLoveFear: wtb bzak
2021/01/17 13:23:12 N1cky: WTB sigil +6+ enchant stones S
2021/01/17 13:23:11 N1cky: WTB Icarus Spirit+6+ Top def belt/orna
2021/01/17 13:18:31 MisSever: WTB Morai H BP(mv)
2021/01/17 13:17:50 Bumm: wts vesp dual +8 300 earth
2021/01/17 13:17:43 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/17 13:17:36 Bumm: rising+4 300 sa/rising +3 300 sa
2021/01/17 13:17:30 Bumm: wts vorpal earring+ring +6/BF+6
2021/01/17 13:16:17 MisSever: WTB Morai H BP(mv)
2021/01/17 13:15:34 Bumm: wts Кутикула
2021/01/17 13:12:18 Bumm: wts vesp dual +8 300 earth
2021/01/17 13:12:10 Bumm: ANY Vesp mag wep sa 0-150-300 att
2021/01/17 13:11:50 Cataleya: wts Vesper Noble Tunicset
2021/01/17 13:11:42 Cataleya: wts Agathion Auxiliary Stone: Enchant Weapon (A-Grade)

RPG-CLUB.com

د وروستي پیغامونو فایل:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/minichats2.htm

د وروستي پیغامونو فایل:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/chats2.htm

Style CSS:

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Pashto Classic PTS L2 h5

RPG Lineage 2 russian

لوبغاړي:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

Ssq:
سهار   76.12%
ماښام   23.88%
ورځ