පිටු මාතෘකාව: L2 high five duelist dyes game chats High Five 🚑 Server L2 ARK x1 Sinhala Classic PTS

ගිණුම: අමුත්තන්ගේ පරිශීලකයෙකු ලෙස පුරනය වන්න
2021/03/03 03:07:55 Schwed: WTB BEAB EAB
2021/03/03 03:05:55 Schwed: WTB BEAB EAB
2021/03/03 03:04:50 Schwed: WTB BEAB EAB
2021/03/03 03:04:01 Schwed: WTB BEAB EAB
2021/03/03 03:03:33 Schwed: WTB BEAB EAB
2021/03/03 03:02:44 GoToHell:  WTS Saint Spear 150 best offers "BorZspoil
2021/03/03 03:01:32 GoToHell:  WTB VORP L HELM BOOTS
2021/03/03 02:50:06 Schwed: WTB BEAB EAB
2021/03/03 02:48:42 GoToHell:  WTB VORP L HELM BOOT
2021/03/03 02:48:15 PaPisau: BUY RUR 95k
2021/03/03 02:47:09 Schwed: WTB BEAB EAB
2021/03/03 02:44:53 Schwed: WTB BEAB EAB
2021/03/03 02:44:52 Schwed: WTB BEAB EAB
2021/03/03 02:44:11 AsFastAsItGets: wtb s dagger
2021/03/03 02:44:10 AsFastAsItGets: wtb s gr shirt cp/hp+4
2021/03/03 02:44:09 AsFastAsItGets: wtb a gr belt
2021/03/03 02:41:51 PaPisau: Sell dyn sword+hp+mw/
2021/03/03 02:41:50 PaPisau: Sell Vesper Bow +5+300
2021/03/03 02:41:49 PaPisau: Sell Vesper slasher+300+f
2021/03/03 02:41:48 PaPisau: Sell CC/DOD
2021/03/03 02:41:47 PaPisau: Sell Vesper Duals/
2021/03/03 02:41:46 PaPisau: Sell moirai H SET +900 atr/1100
2021/03/03 02:41:24 Schwed: WTB BEAB EAB
2021/03/03 02:40:16 PaPisau: BUY RUR 95k
2021/03/03 02:39:54 Schwed: WTB BEAB EAB
2021/03/03 02:38:20 Schwed: WTB BEAB EAB
2021/03/03 02:37:46 Schwed: WTB BEAB EAB
2021/03/03 02:35:56 PaPisau: BUY RUR 95k
2021/03/03 02:35:49 Parduok: BUY RUR 95k target
2021/03/03 02:35:32 Parduok: BUY RUR 95k
2021/03/03 02:33:21 Pimp: LF Clan Members 76+ LT/EN
2021/03/03 02:31:53 AsFastAsItGets: wtb s dagger
2021/03/03 02:31:51 AsFastAsItGets: wtb s gr shirt cp/hp+4
2021/03/03 02:31:50 AsFastAsItGets: wtb a gr belt
2021/03/03 02:30:44 Interdimensional: WTB EXP
2021/03/03 02:29:28 PaPisau: Sell dyn sword+hp+mw/
2021/03/03 02:29:27 PaPisau: Sell Vesper Bow +5+300
2021/03/03 02:29:26 PaPisau: Sell Vesper slasher+300+f
2021/03/03 02:29:25 PaPisau: Sell CC/DOD
2021/03/03 02:29:24 PaPisau: Sell Vesper Duals/
2021/03/03 02:29:23 PaPisau: Sell moirai H SET +900 atr/1100
2021/03/03 02:22:42 NextTimeBeFaster: wts ic set +3 unsealed
2021/03/03 02:22:41 NextTimeBeFaster: wts ic set +3 unsealed
2021/03/03 02:19:42 Eva: WTS BEAS/RAR Moirai Circlet/sa 12 blue
2021/03/03 02:17:57 Eva: WTS BEAS/RAR Moirai Circlet/sa 12 blue
2021/03/03 02:12:47 MARMELADKA: WTB Dyna Helbard 300 SA
2021/03/03 02:10:42 DaniCalifornia: WTS DRAC SET 4/3/3/3
2021/03/03 02:10:42 DaniCalifornia: WTB DINO BOW +8++
2021/03/03 02:10:36 TaKaMuRa:  ***** SSC 18 a ... *****
2021/03/03 02:10:34 TaKaMuRa: ***** SSC 18 a ... *****
2021/03/03 02:10:32 TaKaMuRa:  ***** SSC 18 a ... ******
2021/03/03 02:10:31 TaKaMuRa:  ***** SSC 18 a ... *****
2021/03/03 02:06:00 DaniCalifornia: WTS DRAC SET 4/3/3/3
2021/03/03 02:05:59 DaniCalifornia: WTB DINO BOW +8++
2021/03/03 02:05:35 Eva: WTS BEAS/RAR Moirai Circlet/sa 12 blue
2021/03/03 01:59:54 MARMELADKA: WTB Frinteza
2021/03/03 01:59:22 AsFastAsItGets: WTS/T IC SET+3 UNSEALED
2021/03/03 01:59:21 AsFastAsItGets: wtb a gr belt
2021/03/03 01:59:21 AsFastAsItGets: WTS/T IC SET+3 UNSEALED
2021/03/03 01:59:16 Eva: WTS BEAS/RAR Moirai Circlet/sa 12 blue
2021/03/03 01:58:59 CaIIIaIIeTpoB:  WTS DC Mage Set
2021/03/03 01:56:33 SensesFail: WTB EXP
2021/03/03 01:52:22 Eva: WTS BEAS/RAR Moirai Circlet/sa 12 blue
2021/03/03 01:49:02 Dosu: 73 BD LF PT EXP
2021/03/03 01:48:04 AsFastAsItGets: wtb s gr shirt cp/hp+4
2021/03/03 01:48:03 AsFastAsItGets: wtb a gr belt
2021/03/03 01:47:30 AsFastAsItGets: WTS/T IC SET+3 UNSEALED
2021/03/03 01:47:29 AsFastAsItGets: WTS/T IC SET+3 UNSEALED
2021/03/03 01:46:33 Eva: WTS BEAS/RAR Moirai Circlet/sa 12 blue
2021/03/03 01:46:10 Eva: WTS BEAS/RAR Moirai Circlet/sa 12 blue/
2021/03/03 01:45:49 Eva: WTS BEAS/RAR Moirai Circlet/sa 12 blue
2021/03/03 01:45:40 Mew2: WTT tallum heavy >DK heavy set
2021/03/03 01:45:39 Mew2: WTT tallum heavy >DK heavy set
2021/03/03 01:39:59 Upior: WTB Doom Heavy set
2021/03/03 01:39:58 Upior: WTB SOES
2021/03/03 01:39:58 Upior: WTB SA 16 RED
2021/03/03 01:39:36 AsFastAsItGets: WTS/T IC SET+# UNSEALED
2021/03/03 01:39:35 AsFastAsItGets: WTS/T IC SET+# UNSEALED

RPG-CLUB.com

අවසාන පණිවිඩ ගොනුව 10:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/minichats1.htm

අවසාන පණිවිඩ ගොනුව 100:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/chats1.htm

Style CSS:

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 game chats High Five 🚑 Server L2 ARK x1 Sinhala Classic PTS Lineage 2 classic

RPG Lineage 2 revolution lineage 2 c3 server

ක්‍රීඩකයන්:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 GoingToHell
  • 04 WillRol
  • 05 Xupypr
  • 06 Lelick
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 AceOfSpades
  • 10 Mordessa

Ssq:
අලුයම   100%
සන්ධ්යාව   0%
දිනය