පිටු මාතෘකාව: Lineage 2 chronicle 1 server Castles High Five ☦ H5 la2 ARK x1 Sinhala Classic PTS

ගිණුම: අමුත්තන්ගේ පරිශීලකයෙකු ලෙස පුරනය වන්න
ශීර්ෂය:Gludio Castle
හිමිකරු:Alliance iconClan icon ArtOfWar
බද්ද:15%
වැටලීමේ කාලය:Sun, 14 Mar 2021 16:00
අයිතිය:

ශීර්ෂය:Dion Castle
හිමිකරු:Alliance iconClan icon FMD
බද්ද:15%
වැටලීමේ කාලය:Sun, 14 Mar 2021 16:00
අයිතිය:

ශීර්ෂය:Giran Castle
හිමිකරු:Alliance iconClan icon PrayForBelarus
බද්ද:15%
වැටලීමේ කාලය:Sun, 14 Mar 2021 16:00
අයිතිය:

ශීර්ෂය:Oren Castle
හිමිකරු:Alliance iconClan icon Sloniki
බද්ද:15%
වැටලීමේ කාලය:Sun, 14 Mar 2021 20:00
අයිතිය:

ශීර්ෂය:Aden Castle
හිමිකරු:Alliance iconClan icon Карнавал
බද්ද:15%
වැටලීමේ කාලය:Sun, 14 Mar 2021 20:00
අයිතිය:

ශීර්ෂය:Innadril Castle
හිමිකරු:Alliance iconClan icon RegroupTeam
බද්ද:10%
වැටලීමේ කාලය:Sun, 14 Mar 2021 20:00
අයිතිය:

ශීර්ෂය:Goddard Castle
හිමිකරු:Alliance iconClan icon RetroFM
බද්ද:13%
වැටලීමේ කාලය:Sun, 14 Mar 2021 16:00
අයිතිය:

ශීර්ෂය:Rune Castle
හිමිකරු:Alliance iconClan icon iBlackArrow
බද්ද:15%
වැටලීමේ කාලය:Sun, 14 Mar 2021 20:00
අයිතිය:
Gludio භූමිය
Dion භූමිය
Giran භූමිය
Oren භූමිය
Aden භූමිය
Innadril භූමිය
Goddard භූමිය
Rune භූමිය
Schuttgart භූමිය
අවහිර කිරීම:

ශීර්ෂය:Schuttgart Castle
හිමිකරු:Alliance iconClan icon SuicideSquad
බද්ද:15%
වැටලීමේ කාලය:Sun, 14 Mar 2021 16:00
අයිතිය:

Fortress

නම Territory   වංශය
Shanty Fortress Gludio SamiSwoi SamiSwoi
Southern Fortress Gludio Petrosyan Petrosyan
Hive Fortress Dion LionHeart LionHeart
Valley Fortress Giran  
Ivory Fortress Oren OtakuClub OtakuClub[Potatoes]
Narsell Fortress Aden NIRVANA NIRVANA[LovePeaceUnity]
Bayou Fortress Aden pressF pressF
White Sands Fortress Innadril  
Borderland Fortress Goddard NightRiders NightRiders[LovePeaceUnity]
Swamp Fortress Rune Paladilnik Paladilnik
Archaic Fortress Schuttgart OPG OPG[ROMASHKA]
Floran Fortress Dion  
Cloud Mountain Fortress Oren DesperadoS DesperadoS[111]
Tanor Fortress Dion Integra Integra
Dragonspine Fortress Oren Bejausmiai Bejausmiai[300]
Antharas' Fortress Oren BarminVan BarminVan[BarminVanAll]
Western Fortress Oren  
Hunter's Fortress Aden Desolators Desolators[Brotherhood]
Aaru Fortress Innadril ThePeople ThePeople
Demon Fortress Goddard BloodyDestroyers BloodyDestroyers[PogChamp]
Monastic Fortress Rune Shilo4ki Shilo4ki

වංශය Halls

නම Territory   වංශය
Fortress of Resistance Dion  
Moonstone Hall Gludio Гопота Гопота[упалоЗАБРАЛО]
Onyx Hall Gludio Gotica Gotica[KORIDOR]
Topaz Hall Gludio Holyguns Holyguns
Ruby Hall Gludio Just4Fun Just4Fun
Crystal Hall Gludin  
Onyx Hall Gludin  
Sapphire Hall Gludin  
Moonstone Hall Gludin GG GG[GG]
Emerald Hall Gludin WoodCutters WoodCutters[Outlaws]
The Atramental Barracks Dion Bejausmiai Bejausmiai[300]
The Scarlet Barracks Dion Kattegat Kattegat[VIKINGS]
The Viridian Barracks Dion Desire Desire
Devastated Castle Aden DesperadoS DesperadoS[111]
Bandit Stronghold Oren RetroFM RetroFM[Trololo]
The Golden Chamber Aden FuaElDiego FuaElDiego[HeroForFun]
The Silver Chamber Aden InnerHell InnerHell
The Mithril Chamber Aden BloodLine BloodLine[300]
Silver Manor Aden FPG FPG[ORGY]
Gold Manor Aden ArtOfWar ArtOfWar[77]
The Bronze Chamber Aden LastTime LastTime[TheBigBang]
The Golden Chamber Giran ChildreNofKhorne ChildreNofKhorne[ORGY]
The Silver Chamber Giran X X[1]
The Mithril Chamber Giran Hybrid Hybrid[VsAll]
The Bronze Chamber Giran  
Silver Manor Giran Avengers Avengers
Moonstone Hall Goddard BrothersInArms BrothersInArms[77]
Onyx Hall Goddard AMD AMD[AllMustDie]
Emerald Hall Goddard Desolators Desolators[Brotherhood]
Sapphire Hall Goddard Killuminati Killuminati[NewWorldOrder]
Mont Chamber Rune Хмм Хмм[Ultimatum]
Astaire Chamber Rune Narcosis Narcosis[MystikWorld]
Aria Chamber Rune 13thBand 13thBand[SOBRANIE]
Yiana Chamber Rune LionHeart LionHeart
Roien Chamber Rune Карнавал Карнавал[LovePeaceUnity]
Luna Chamber Rune NightRiders NightRiders[LovePeaceUnity]
Traban Chamber Rune  
Eisen Hall Schuttgart AdventureTime AdventureTime[LandOfOoo]
Heavy Metal Hall Schuttgart BEZZUMNiE BEZZUMNiE
Molten Ore Hall Schuttgart SPARTA SPARTA
Titan Hall Schuttgart DUNE DUNE
Rainbow Springs Goddard RegroupTeam RegroupTeam[PartyRecall]
Wild Beast Reserve Rune iBlackArrow iBlackArrow[Shades]
Fortress of the Dead Rune  

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG RUSSIA Castles High Five ☦ H5 la2 ARK x1 Sinhala Classic PTS Pts high five

RPG Lineage2 java lineage titanium

ක්‍රීඩකයන්:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 GoingToHell
  • 04 WillRol
  • 05 Xupypr
  • 06 Lelick
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 AceOfSpades
  • 10 Mordessa

Ssq:
අලුයම   100%
සන්ධ්යාව   0%
දිනය