පිටු මාතෘකාව: L2 high five fortune seeker pvp High Five ⚕ la2 h5 ARK x1 Sinhala Classic PTS

ගිණුම: අමුත්තන්ගේ පරිශීලකයෙකු ලෙස පුරනය වන්න
වංශය - Revival.
නම කාලය භාවිතා කරන්න අවසන් පිවිසුම පන්තිය  
1 tyalet 36D. 16H. 2021-Jan-22 Doomcryer +
2 Vega 51D. 19H. 2021-Jan-21 Evas Saint -
3 Preo 25D. 9H. 2021-Jan-22 Doomcryer +
4 Rovena 21D. 5H. 2021-Jan-22 Spectral Dancer +
5 Striga 29D. 20H. 2021-Jan-17 Warlock -
6 Slundra 28D. 2H. 2021-Jan-12 Elder -
7 ByFkA 15D. 9H. 2021-Jan-09 Warcryer -
8 drt 19D. 11H. 2021-Jan-12 Paladin -
9 ConstableGoody 8D. 8H. 2021-Jan-21 Paladin -
10 Sleepwalking 19D. 2H. 2021-Jan-12 Warcryer -
11 Angels 39D. 6H. 2021-Jan-21 Bishop +
12 Fletcher 19D. 18H. 2021-Jan-12 Warlord -
13 MicroUSB 28D. 16H. 2021-Jan-12 Warsmith -
14 ManOverboard 18D. 22H. 2021-Jan-12 Bladedancer -
15 4NonBlondes 19D. 8H. 2021-Jan-12 Swordsinger -
16 ZatiK 5D. 17H. 2021-Jan-03 Arbalester -
17 Warcman 13D. 3H. 2021-Jan-22 Warcryer +
18 Hellka 24D. 0H. 2021-Jan-12 Bounty Hunter -
19 Katelyn 22D. 15H. 2021-Jan-12 Prophet -
20 Godness 8D. 23H. 2021-Jan-11 Bladedancer -
21 Destroyer9000 7D. 7H. 2021-Jan-21 Warsmith -
22 Malefikarus 1D. 7H. 2021-Jan-16 Gladiator -
23 Doranox 2D. 19H. 2021-Jan-21 Silver Ranger -
24 Plotwa 21D. 14H. 2021-Jan-12 Shillien Elder -
25 Kanistra 2D. 11H. 2021-Jan-02 Elder -
26 Fastrada 2D. 18H. 2021-Jan-22 Swordsinger +
27 KordizDancer 1D. 4H. 2021-Jan-14 Bladedancer -
28 Brase 4D. 14H. 2021-Jan-21 Bladedancer -
29 Vlarrad 4D. 9H. 2021-Jan-21 Overlord -
30 ClownColdun 2D. 6H. 2021-Jan-22 Necromancer -
31 XTrail 4D. 21H. 2021-Jan-21 Necromancer -
32 Komaxoed 5D. 0H. 2021-Jan-21 Necromancer -
33 Alita 1D. 23H. 2021-Jan-22 Sorcerer -
34 IIIabolda 1D. 15H. 2021-Jan-22 Sorcerer -
35 NaruCawNik 0D. 12H. 2021-Jan-20 Sorcerer -
36 asdeasdasf 1D. 11H. 2021-Jan-20 Sorcerer -
37 ZaZ 0D. 18H. 2021-Jan-21 Sorcerer -
38 UoL 1D. 23H. 2021-Jan-21 Sorcerer -
39 BlackForces 2D. 10H. 2021-Jan-21 Sorcerer -
40 NaruAQ 0D. 21H. 2021-Jan-17 Sorcerer -
41 Fleurette 3D. 10H. 2021-Jan-20 Soul breaker -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Revival Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage

RPG L2 high five holy pomander lineage 2 ertheia offline

ක්‍රීඩකයන්:
  • 01 WillRol
  • 02 GoingToHell
  • 03 Lelick
  • 04 Espion
  • 05 Werdandy
  • 06 TonyStark
  • 07 S7stemD0wn
  • 08 DeGardo
  • 09 YouNext
  • 10 Morrigan

Ssq:
අලුයම   96.39%
සන්ධ්යාව   3.61%
දිනය