පිටු මාතෘකාව: Lineage 2 interlude server pvp Top 100 Enchanters High Five 🚓 Server L2 ARK x1 Sinhala Classic PTS

ගිණුම: අමුත්තන්ගේ පරිශීලකයෙකු ලෙස පුරනය වන්න

ක්‍රීඩාවට ඇතුළත් නොවූ චරිත දින 60 ක් සංඛ්‍යාලේඛනවල ගණන් නොගනී!

ඉහළ මායාකාරිය විස්මිත ඇඳුමින් සැරසුණු මුදල විස්මිත ඇඳුමින් සැරසුණු මැක්ස්

විස්මයේ උපරිමය මත ඉහළට.
නම පන්තිය අයිතමය +   වංශය  
1 Error101 Оскал Венеры - Великая Буря
Vesper Nagen - Gale
+10 FPG FPG -
2 naffie Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+10 ArtOfWar ArtOfWar +
3 Kamikaze Резак Венеры
Vesper Cutter
+10   +
4 Ica Резак Венеры
Vesper Cutter
+10 peepoClown peepoClown +
5 AEF Резак Венеры - Гром - PvP
Vesper Cutter- Thunder {PvP}
+9 DesperadoS DesperadoS -
6 ShveD Клещи Венеры
Vesper Pincer
+7   -
7 RAMPA Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+7   -
8 Whiteb1rd Бросок Венеры - Ясновидение
Vesper Thrower - Clairvoyance
+7 FPG FPG +
9 HacktorGrizzly Оскал Венеры
Vesper Nagan
+7 BrothersInArms BrothersInArms +
10 Michonne Воитель Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Fighter - Gail {PvP}
+7   -
11 Frozzy Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7   -
12 DeGardo Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7 SuicideSquad SuicideSquad -
13 HacktorGrizzly Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7 BrothersInArms BrothersInArms +
14 rukav Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7 try try +
15 TOMOA Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7 WMD WMD -
16 P Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7 WMD WMD -
17 Hajecan Острие Венеры
Vesper Shaper
+7 BrothersInArms BrothersInArms +
18 Kunitsa Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7 WMD WMD -
19 MoriartyMax Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7   -
20 Figure09 Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+7 pressF pressF -
21 Darv1n Резак Венеры
Vesper Cutter
+7 Гопота Гопота +
22 AncientEvil Жало Икара
Icarus Stinger
+7 SuicideSquad SuicideSquad +
23 Pchelka Кираса Верпеса
Vorpal Breastplate
+6 WMD WMD -
24 DungeonMaster Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6 Карнавал Карнавал +
25 Nustra Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6 Bejausmiai Bejausmiai +
26 Se4ka Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6 OPG OPG +
27 DungeonMaster Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6 Карнавал Карнавал +
28 OneWingSoul Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6 FPG FPG -
29 Nustra Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6 Bejausmiai Bejausmiai +
30 Pchelka Рукавицы Верпеса
Vorpal Gauntlet
+6 WMD WMD -
31 NPR1ne Серьга Закена
Zakens Earring
+6 BarminVan BarminVan +
32 Pchelka Щит Верпеса
Vorpal Shield
+6 WMD WMD -
33 Pchelka Набедренники Верпеса
Vorpal Gaiter
+6 WMD WMD -
34 Dementor Бросок Венеры - Ясновидение - PvP
Vesper Thrower - Clairvoyance {PvP}
+6 NorthRemembers NorthRemembers -
35 Pchelka Шлем Верпеса
Vorpal Helmet
+6 WMD WMD -
36 KaKoC Красивая Кожаная Кираса Венеры
Vesper Noble Leather Breastplate
+6 NightRiders NightRiders +
37 Error101 Кожаная Кираса Верпеса
Vorpal Leather Breastplate
+6 FPG FPG -
38 WD40 Кираса Венеры
Vesper Breastplate
+6   +
39 Gendal Запечатанное Кольцо Верпеса
Sealed Vorpal Ring
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
40 balrog Кожаная Кираса Верпеса
Vorpal Leather Breastplate
+6 Bejausmiai Bejausmiai +
41 Mutyan Запечатанное Кольцо Верпеса
Sealed Vorpal Ring
+6   +
42 Potato Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+6 OtakuClub OtakuClub +
43 Suguqa Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+6 FPG FPG +
44 S7stemD0wn Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+6 WMD WMD -
45 Nustra Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+6 Bejausmiai Bejausmiai +
46 Maforo Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+6 Bejausmiai Bejausmiai +
47 Suguqa Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+6 FPG FPG +
48 ArabesQa Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
49 Mutyan Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+6   +
50 Roman1ch Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
51 Pchelka Сапоги Верпеса
Vorpal Boots
+6 WMD WMD -
52 Gendal Запечатанное Ожерелье Верпеса
Sealed Vorpal Necklace
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
53 Deltron Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+6 X X +
54 Roman1ch Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
55 IUX Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+6 pressF pressF -
56 iPOE Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 WMD WMD -
57 F250 Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 FPG FPG -
58 jghphhhf Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 WMD WMD -
59 Jptr Красивая Туника Венеры
Vesper Noble Tunic
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
60 Schwed Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+5 OPG OPG +
61 Satuk Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 ArtOfWar ArtOfWar -
62 ixLpina Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 WMD WMD +
63 GoingToHell Красивые Сапоги Венеры
Vesper Noble Boots
+5 pressF pressF -
64 DedeDraggo Запечатанное Ожерелье Верпеса
Sealed Vorpal Necklace
+5 WMD WMD +
65 Lelick Туника Верпеса - PvP
Vorpal Tunic {PvP}
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
66 3x3 Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+5 Happy3Friends Happy3Friends +
67 Setico Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
68 Incoa Серьга Бессмертного Закена
Zakens Earring of Immortality
+5 Korotyshky Korotyshky +
69 Setico Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
70 Gnomechester Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
71 ixLpina Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD +
72 Phantasmogory Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 NorthRemembers NorthRemembers -
73 Aquarii Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
74 SarcasmProv1der Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
75 Malenyka Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 BarminVan BarminVan -
76 TOMOA Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
77 Kordiz Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 Карнавал Карнавал -
78 Werdandy Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD +
79 iPOE Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
80 Timbl Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
81 Sorceress Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
82 jghphhhf Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
83 LightBringer Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
84 Figure09 Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+5 pressF pressF -
85 xFnd Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
86 Aquarii Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
87 F250 Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 FPG FPG -
88 ArabesQa Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
89 GoToHell Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
90 Deltron Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 X X +
91 DeathSpike Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 pressF pressF -
92 jghphhhf Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
93 Metallica Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 FPG FPG -
94 WillRol Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
95 Kriet Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
96 MMK Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 BarminVan BarminVan +
97 GoingToHell Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 pressF pressF -
98 Werdandy Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD +
99 WillRol Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
100 ANeVIL Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+5 Карнавал Карнавал +
101 Mordessa Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 Pain Pain -
102 TOMOA Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
103 Bunde Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 Bejausmiai Bejausmiai -
104 GoingToHell Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 pressF pressF -
105 GoToHell Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
106 Michonne Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
107 Sorceress Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
108 iPOE Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
109 ixLpina Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD +
110 Kriet Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
111 SBSN Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
112 Metallica Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 FPG FPG -
113 DeathSpike Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 pressF pressF -
114 Gendal Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
115 LightBringer Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
116 MTH Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 BarminVan BarminVan +
117 SBSN Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
118 ShveD Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+5   -
119 Figure09 Кольцо Баюма
Ring of Baium
+5 pressF pressF -
120 Gendal Запечатанное Кольцо Верпеса
Sealed Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
121 Dementor Запечатанное Кольцо Верпеса
Sealed Vorpal Ring
+5 NorthRemembers NorthRemembers -
122 MTH Кожаные Сапоги Верпеса
Vorpal Leather Boots
+5 BarminVan BarminVan +
123 Spolka Запечатанное Кольцо Верпеса
Sealed Vorpal Ring
+5 NightRiders NightRiders +
124 MTH Кожаная Кираса Верпеса - PvP
Vorpal Leather Breastplate {PvP}
+5 BarminVan BarminVan +
125 AJS Запечатанное Кольцо Верпеса
Sealed Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
126 tws Оскал Венеры - Великая Буря
Vesper Nagen - Gale
+5 BarminVan BarminVan -
127 Jesus Ожерелье Фреи
Freya Necklace
+5 Гопота Гопота +
128 GoingToHell Красивые Рукавицы Венеры
Vesper Noble Gauntlet
+5 pressF pressF -
129 Lelick Перчатки Верпеса
Vorpal Gloves
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
130 Overok Ожерелье Валакаса
Necklace of Valakas
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
131 DivaythFyr Острие Венеры
Vesper Shaper
+5 DesperadoS DesperadoS -
132 Lelick Штаны Верпеса
Vorpal Stockings
+5 iBlackArrow iBlackArrow +
133 kyne4ka Запечатанное Кольцо Венеры
Sealed Vesper Ring
+5 NightRiders NightRiders +
134 Bunde Серьга Закена
Zakens Earring
+5 Bejausmiai Bejausmiai -
135 MTH Серьга Закена
Zakens Earring
+5 BarminVan BarminVan +
136 GoingToHell Красивый Шлем Венеры
Vesper Noble Helmet
+5 pressF pressF -
137 Bunde Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 Bejausmiai Bejausmiai -
138 ZywOo Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
139 Bunde Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 Bejausmiai Bejausmiai -
140 Phantasmogory Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 NorthRemembers NorthRemembers -
141 GoingToHell Красивые Набедренники Венеры
Vesper Noble Gaiters
+5 pressF pressF -
142 Kriet Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
143 SBSN Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
144 Atlantis Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
145 Figure09 Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 pressF pressF -
146 M4xell Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
147 Metallica Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 FPG FPG -
148 Phantasmogory Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 NorthRemembers NorthRemembers -
149 GoingToHell Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 pressF pressF -
150 Metallica Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 FPG FPG -
151 Klinskoe Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+5 Карнавал Карнавал +
152 TOMOA Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 WMD WMD -
153 ArabesQa Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
154 F250 Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 FPG FPG -
155 Meylim Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+5 NightRiders NightRiders +
156 ArabesQa Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
157 Suguqa Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 FPG FPG +
158 WillRol Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
159 Jesus Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 Гопота Гопота +
160 Aquarii Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 WMD WMD -
161 iEvE Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+5 BarminVan BarminVan -
162 TOMOA Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 WMD WMD -
163 SBSN Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
164 Deltron Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 X X +
165 Alba Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 WMD WMD -
166 Ica Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 peepoClown peepoClown +
167 Aquarii Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 WMD WMD -
168 M4xell Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
169 Deltron Бросок Венеры
Vesper Thrower
+5 X X +

මනාව සැරසුණු සියලු අයිතමවල එකතුව.
නම Sum / Max පන්තිය   වංශය  
1 Raket4ica +67 \ +6 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
2 NPR1ne +67 \ +6 Doombringer BarminVan BarminVan +
3 SBSN +64 \ +6 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
4 Pchelka +58 \ +6 Sword Muse WMD WMD -
5 Kriet +56 \ +6 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
6 WillRol +56 \ +6 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow -
7 MTH +55 \ +5 Soul hound BarminVan BarminVan +
8 Deltron +54 \ +6 Spectral Master X X +
9 ZywOo +52 \ +6 Dominator iBlackArrow iBlackArrow -
10 AMiNY +50 \ +7 Bounty Hunter   -
11 Elinia +50 \ +6 Evas Saint DesperadoS DesperadoS -
12 AJS +50 \ +6 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
13 Alesana +48 \ +6 Mystic Muse WMD WMD -
14 Aurum +48 \ +5 Duelist WMD WMD -
15 GoToHell +47 \ +6 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow +
16 Roman1ch +47 \ +6 Cardinal iBlackArrow iBlackArrow +
17 DeGardo +46 \ +7 Ghost Hunter SuicideSquad SuicideSquad -
18 Lelick +46 \ +5 Shillien Knight iBlackArrow iBlackArrow +
19 Metallica +46 \ +5 Duelist FPG FPG -
20 iPOE +46 \ +5 Archmage WMD WMD -
21 Atlantis +46 \ +5 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow -
22 Kordiz +45 \ +6 Soultaker Карнавал Карнавал -
23 AEF +45 \ +6 Shillien Templar DesperadoS DesperadoS -
24 Klinskoe +45 \ +6 trickster Карнавал Карнавал +
25 Nustra +45 \ +6 Shillien Templar Bejausmiai Bejausmiai +
26 Sin +45 \ +6 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
27 Suguqa +45 \ +6 trickster FPG FPG +
28 Azzaro +45 \ +6 Spectral Master   -
29 Drezagull +45 \ +4 Archmage FPG FPG -
30 HacktorGrizzly +44 \ +7 Doombringer BrothersInArms BrothersInArms +
31 Saibot +44 \ +6 Spectral Master BarminVan BarminVan -
32 Bunde +44 \ +6 Grand Khavatari Bejausmiai Bejausmiai -
33 Satuk +44 \ +6 Phoenix Knight ArtOfWar ArtOfWar -
34 RAGE +44 \ +6 Hell Knight FPG FPG +
35 WIN +44 \ +6 Moonlight Sentinel FPG FPG +
36 3x3 +44 \ +6 Grand Khavatari Happy3Friends Happy3Friends +
37 AntKing +44 \ +4 Hell Knight DesperadoS DesperadoS -
38 naffie +43 \ +10 Duelist ArtOfWar ArtOfWar +
39 Loni +43 \ +4 Elemental Master BarminVan BarminVan -
40 BadDresS +42 \ +6 Duelist F F +
41 Escan0r +42 \ +6 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
42 Popkorn +42 \ +6 Sagittarius SuicideSquad SuicideSquad +
43 maverix +42 \ +6 Wind Rider OtakuClub OtakuClub +
44 jghphhhf +42 \ +5 Archmage WMD WMD -
45 Nastik +42 \ +5 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
46 Geamdrak +42 \ +5 Elemental Master NorthRemembers NorthRemembers -
47 LightBringer +41 \ +6 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
48 MaDaM +41 \ +6 Ghost Hunter BarminVan BarminVan -
49 KaKoC +41 \ +6 Grand Khavatari NightRiders NightRiders +
50 ArabesQa +41 \ +6 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow -
51 Ka +41 \ +6 Doombringer 113 113 +
52 KONTINTAL +41 \ +6 Warlord   -
53 Acme +41 \ +6 Duelist BarminVan BarminVan -
54 Damkee +41 \ +5 Grand Khavatari WMD WMD +
55 DeathSpike +41 \ +4 Soultaker pressF pressF -
56 Error101 +40 \ +10 Doombringer FPG FPG -
57 Law +40 \ +10 Soul breaker ChildreNofKhorne ChildreNofKhorne -
58 RAMPA +40 \ +7 Titan   -
59 BlooD +40 \ +6 Spectral Dancer iBlackArrow iBlackArrow -
60 Grindelwald +40 \ +6 Storm Screamer Cintra Cintra -
61 Ableton +40 \ +6 Storm Screamer FPG FPG +
62 ThandieNewton +40 \ +6 Dominator iBlackArrow iBlackArrow -
63 DungeonMaster +40 \ +6 Dominator Карнавал Карнавал +
64 Setico +40 \ +5 Dominator   -
65 IUX +40 \ +5 Shillien Templar pressF pressF -
66 ixLpina +40 \ +5 Bladedancer WMD WMD +
67 iEvE +40 \ +5 Shillien Saint BarminVan BarminVan -
68 DonTir +40 \ +4 Grand Khavatari NIRVANA NIRVANA -
69 Werdandy +39 \ +6 Evas Saint WMD WMD +
70 Feann +39 \ +6 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
71 Timbl +39 \ +5 Duelist WMD WMD -
72 HalfSATANA +39 \ +5 Elemental Master iBlackArrow iBlackArrow -
73 Brunnis +39 \ +4 Cardinal NightRiders NightRiders +
74 No13 +38 \ +6 Titan NightRiders NightRiders +
75 Mordessa +38 \ +6 Elemental Master Pain Pain -
76 French +38 \ +6 Sagittarius SuicideSquad SuicideSquad +
77 Aquarii +38 \ +5 Archmage WMD WMD -
78 Cocostarc +38 \ +4 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow -
79 WindRider +38 \ +4 Wind Rider Карнавал Карнавал +
80 TITANO +38 \ +4 Spectral Dancer WMD WMD +
81 Stormas +38 \ +4 Soultaker OtakuClub OtakuClub +
82 KhanasUbigi +38 \ +4 Storm Screamer iBlackArrow iBlackArrow +
83 Satan +37 \ +7 Adventurer   -
84 lllillillllillll +37 \ +6 Shillien Saint BEZZUMNiE BEZZUMNiE -
85 4ak +37 \ +6 Grand Khavatari BloodyDestroyers BloodyDestroyers -
86 Dako +37 \ +5 Bounty Hunter BloodLine BloodLine +
87 Dao +37 \ +5 Spectral Master   -
88 Schwed +37 \ +5 Dreadnought OPG OPG +
89 Muxav +37 \ +5 Paladin ChildreNofKhorne ChildreNofKhorne +
90 Gatos +37 \ +4 Shillien Templar NorthRemembers NorthRemembers +
91 Gallo +37 \ +4 Mystic Muse BrothersInArms BrothersInArms +
92 LAVRYSHKA +37 \ +4 Sword Muse   -
93 Dallas +37 \ +3 Archmage WMD WMD -
94 SHKy +36 \ +7 Grand Khavatari   -
95 Darv1n +36 \ +7 Shillien Templar Гопота Гопота +
96 AncientEvil +36 \ +7 Soul hound SuicideSquad SuicideSquad +
97 Gendal +36 \ +6 Dominator iBlackArrow iBlackArrow -
98 Kazuha +36 \ +6 Sword Muse iBlackArrow iBlackArrow -
99 Sp0rt1k +36 \ +6 Adventurer SuicideSquad SuicideSquad +
100 Oculus +36 \ +6 Grand Khavatari FPG FPG -

මනස්කාන්ත ඇඳුම් ඇඳගත් අයිතමවල ඉහළින්ම.
නම Max / Sum පන්තිය   වංශය  
1 Urus +13 \ +21 Warlord SuicideSquad SuicideSquad -
2 EXAUHAXUI +12 \ +12 Warlord   -
3 Niurzga +12 \ +12 Tyrant   -
4 Desperik +12 \ +12 Wizard Strong Strong -
5 naffie +10 \ +43 Duelist ArtOfWar ArtOfWar +
6 Error101 +10 \ +40 Doombringer FPG FPG -
7 Law +10 \ +40 Soul breaker ChildreNofKhorne ChildreNofKhorne -
8 TheSatan +10 \ +31 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
9 Kynka +10 \ +18 Bounty Hunter Oblivion Oblivion -
10 CAMO3VAHKA +10 \ +11 Shillien Elder   -
11 Complete +10 \ +11 Necromancer   -
12 grumpy +10 \ +10 Arbalester   -
13 Qkuryku +10 \ +10 Soultaker Roxa Roxa -
14 RottenDancing +10 \ +10 Bladedancer iFPG iFPG -
15 HeavenlyEnemy +9 \ +14 Soul breaker   -
16 CkayT +8 \ +32 trickster SuicideSquad SuicideSquad +
17 Lirik +8 \ +16 Shillien Knight   -
18 dkdod4 +8 \ +8 Necromancer   -
19 Magicc +8 \ +8 Sorcerer Vertex Vertex -
20 AMiNY +7 \ +50 Bounty Hunter   -
21 DeGardo +7 \ +46 Ghost Hunter SuicideSquad SuicideSquad -
22 HacktorGrizzly +7 \ +44 Doombringer BrothersInArms BrothersInArms +
23 RAMPA +7 \ +40 Titan   -
24 Satan +7 \ +37 Adventurer   -
25 SHKy +7 \ +36 Grand Khavatari   -
26 AncientEvil +7 \ +36 Soul hound SuicideSquad SuicideSquad +
27 Darv1n +7 \ +36 Shillien Templar Гопота Гопота +
28 TOMOA +7 \ +33 Dominator WMD WMD -
29 MoriartyMax +7 \ +30 Archmage   -
30 Espion +7 \ +28 Dreadnought   -
31 Figure09 +7 \ +27 Titan pressF pressF -
32 Matwik +7 \ +24 Bounty Hunter   -
33 rukav +7 \ +22 Ghost Hunter try try +
34 Buc +7 \ +20 Soultaker WoodCutters WoodCutters -
35 VanHelsing +7 \ +19 Destroyer   -
36 UJOBISHCE +7 \ +16 Destroyer Narcosis Narcosis -
37 Liliann +7 \ +13 Spellhowler   -
38 P +7 \ +12 Elemental Master WMD WMD -
39 Frozzy +7 \ +11 Wind Rider   -
40 Mynka +7 \ +11 Warsmith Oblivion Oblivion -
41 Michonne +7 \ +10 Grand Khavatari   -
42 Washington +7 \ +10 Warsmith   -
43 Golemx +7 \ +10 Temple Knight   -
44 lZl +7 \ +9 Bladedancer   -
45 Buko +7 \ +7 Warsmith Cintra Cintra -
46 Kunitsa +7 \ +7 Archmage WMD WMD -
47 stimorol +7 \ +7 Shillien Knight   -
48 Lanjeron +7 \ +7 Paladin Vertex Vertex -
49 IDes +7 \ +7 Warcryer   -
50 CrafterO4ek +7 \ +7 Warsmith   -
51 Phantasy +7 \ +7 Sorcerer Gotica Gotica -
52 Cairo +7 \ +7 Bladedancer   -
53 POWER +7 \ +7 Sword Muse Narcosis Narcosis -
54 Raket4ica +6 \ +67 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
55 NPR1ne +6 \ +67 Doombringer BarminVan BarminVan +
56 SBSN +6 \ +64 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
57 Pchelka +6 \ +58 Sword Muse WMD WMD -
58 Kriet +6 \ +56 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
59 WillRol +6 \ +56 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow -
60 Deltron +6 \ +54 Spectral Master X X +
61 ZywOo +6 \ +52 Dominator iBlackArrow iBlackArrow -
62 AJS +6 \ +50 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
63 Elinia +6 \ +50 Evas Saint DesperadoS DesperadoS -
64 Alesana +6 \ +48 Mystic Muse WMD WMD -
65 Roman1ch +6 \ +47 Cardinal iBlackArrow iBlackArrow +
66 GoToHell +6 \ +47 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow +
67 Kordiz +6 \ +45 Soultaker Карнавал Карнавал -
68 Klinskoe +6 \ +45 trickster Карнавал Карнавал +
69 AEF +6 \ +45 Shillien Templar DesperadoS DesperadoS -
70 Sin +6 \ +45 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
71 Nustra +6 \ +45 Shillien Templar Bejausmiai Bejausmiai +
72 Azzaro +6 \ +45 Spectral Master   -
73 Suguqa +6 \ +45 trickster FPG FPG +
74 WIN +6 \ +44 Moonlight Sentinel FPG FPG +
75 3x3 +6 \ +44 Grand Khavatari Happy3Friends Happy3Friends +
76 Saibot +6 \ +44 Spectral Master BarminVan BarminVan -
77 Bunde +6 \ +44 Grand Khavatari Bejausmiai Bejausmiai -
78 RAGE +6 \ +44 Hell Knight FPG FPG +
79 Satuk +6 \ +44 Phoenix Knight ArtOfWar ArtOfWar -
80 Escan0r +6 \ +42 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
81 BadDresS +6 \ +42 Duelist F F +
82 maverix +6 \ +42 Wind Rider OtakuClub OtakuClub +
83 Popkorn +6 \ +42 Sagittarius SuicideSquad SuicideSquad +
84 LightBringer +6 \ +41 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
85 MaDaM +6 \ +41 Ghost Hunter BarminVan BarminVan -
86 KaKoC +6 \ +41 Grand Khavatari NightRiders NightRiders +
87 Ka +6 \ +41 Doombringer 113 113 +
88 ArabesQa +6 \ +41 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow -
89 Acme +6 \ +41 Duelist BarminVan BarminVan -
90 KONTINTAL +6 \ +41 Warlord   -
91 Grindelwald +6 \ +40 Storm Screamer Cintra Cintra -
92 BlooD +6 \ +40 Spectral Dancer iBlackArrow iBlackArrow -
93 ThandieNewton +6 \ +40 Dominator iBlackArrow iBlackArrow -
94 DungeonMaster +6 \ +40 Dominator Карнавал Карнавал +
95 Ableton +6 \ +40 Storm Screamer FPG FPG +
96 Feann +6 \ +39 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
97 Werdandy +6 \ +39 Evas Saint WMD WMD +

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 Top 100 Enchanters High Five 🚓 Server L2 ARK x1 Sinhala Classic PTS Mmorpg

RPG Lineage twilight resistance

ක්‍රීඩකයන්:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 GoingToHell
  • 04 WillRol
  • 05 Xupypr
  • 06 Lelick
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 AceOfSpades
  • 10 Mordessa

Ssq:
අලුයම   100%
සන්ධ්යාව   0%
දිනය