පිටු මාතෘකාව: L2 Evolution gracia final HighFive 🍭 L2 H5 Federation x15 Sinhala Classic PTS

ගිණුම: අමුත්තන්ගේ පරිශීලකයෙකු ලෙස පුරනය වන්න
වංශය - ImmortalUnits.
නම කාලය භාවිතා කරන්න අවසන් පිවිසුම පන්තිය  
1 llillillillillil 38D. 11H. 2021-Mar-02 Shillien Saint -
2 Annura 107D. 22H. 2020-Aug-09 Dominator -
3 tanktohelp 93D. 4H. 2021-Mar-02 Evas Templar -
4 dodtohelp 59D. 1H. 2021-Mar-02 Soultaker -
5 Renamedi342693 54D. 8H. 2021-Mar-02 Doomcryer -
6 Yuga2 115D. 13H. 2020-Jun-29 Phoenix Knight -
7 Jaenelle 101D. 17H. 2021-Mar-02 Shillien Saint -
8 SuperMind 34D. 3H. 2021-Mar-02 Grand Khavatari -
9 orccovorc 81D. 7H. 2021-Mar-02 Doomcryer -
10 Darkmage 89D. 11H. 2021-Mar-03 Soultaker -
11 Iasonas 209D. 5H. 2021-Mar-02 Shillien Templar -
12 Stratocaster 127D. 11H. 2021-Mar-03 Grand Khavatari -
13 BiteFight 383D. 13H. 2021-Mar-03 Doomcryer +
14 Apachetomcat 122D. 17H. 2021-Mar-03 Shillien Saint -
15 IvSk 112D. 13H. 2021-Mar-02 Grand Khavatari -
16 Tipakos 69D. 6H. 2021-Mar-03 Ghost Hunter -
17 Atheter 33D. 22H. 2021-Feb-17 Mystic Muse -
18 BackFromHeaven 133D. 21H. 2021-Mar-03 Cardinal -
19 HolySapphire 21D. 17H. 2021-Mar-02 Hierophant -
20 ImmortalUnit 173D. 8H. 2021-Mar-03 Hierophant +
21 TsoglanaraS 226D. 10H. 2021-Mar-03 Doomcryer +
22 Katadikh 76D. 17H. 2021-Mar-03 Titan -
23 OneTakeOnly 433D. 21H. 2021-Mar-03 Hell Knight -
24 ShadowPlayer 298D. 13H. 2021-Mar-03 Spectral Dancer +
25 wcorciwc 257D. 2H. 2021-Mar-02 Doomcryer -
26 dancerblader 201D. 5H. 2021-Mar-02 Spectral Dancer -
27 Titanorcidi 277D. 20H. 2021-Mar-02 Titan -
28 MitBusster 46D. 4H. 2021-Mar-02 Soul hound -
29 CesgornCZ 41D. 13H. 2021-Feb-28 Duelist -
30 Shiv3r 61D. 19H. 2021-Mar-02 Sword Muse -
31 BAFSUP 261D. 4H. 2021-Mar-01 Hierophant -
32 BAFFSUP 133D. 0H. 2021-Mar-02 Shillien Saint -
33 merged156787 196D. 17H. 2021-Mar-02 Soultaker -
34 DBLADEDANCER 348D. 3H. 2021-Mar-02 Spectral Dancer -
35 Stekakias 118D. 23H. 2021-Mar-03 Hell Knight +
36 IlIlseren1tyIllI 384D. 15H. 2021-Mar-02 Shillien Templar -
37 Axinte 88D. 20H. 2021-Mar-02 Titan -
38 KingMast3r 416D. 1H. 2021-Mar-02 Grand Khavatari -
39 ABCDEFGHIJKLMNOP 163D. 11H. 2021-Mar-02 Phoenix Knight -
40 TheCovenantSd 50D. 1H. 2021-Mar-02 Spectral Dancer -
41 dodlaba 67D. 2H. 2021-Mar-02 Soultaker -
42 iorcidi 50D. 10H. 2021-Mar-02 Grand Khavatari -
43 swmlaba 103D. 9H. 2021-Mar-02 Sword Muse -
44 orcii 38D. 23H. 2021-Mar-02 Dominator -
45 iereia 41D. 17H. 2021-Mar-02 Hierophant -
46 HEHABUCTb 118D. 21H. 2021-Mar-02 Grand Khavatari -
47 2oSE 19D. 13H. 2021-Feb-08 Shillien Saint -
48 cubetank 15D. 5H. 2021-Mar-02 Sword Muse -
49 grace 68D. 19H. 2021-Feb-28 Cardinal -
50 noisetta 20D. 5H. 2021-Mar-02 Shillien Templar -
51 Xalybas 14D. 23H. 2021-Mar-03 Titan -
52 Nekromantis 32D. 11H. 2021-Mar-03 Soultaker +
53 GreyFox 31D. 5H. 2021-Mar-02 Spectral Dancer -
54 Gropar 33D. 13H. 2021-Mar-02 Titan -
55 Iriandra 31D. 16H. 2020-Oct-11 Shillien Templar -
56 Nake 22D. 22H. 2021-Mar-03 Shillien Templar -
57 BAMAMA 3D. 14H. 2021-Feb-10 Storm Screamer -
58 Soywapa 14D. 9H. 2021-Mar-02 Evas Saint -
59 xStampa 33D. 23H. 2021-Mar-03 Arcana Lord +
60 sostohelp 11D. 19H. 2021-Mar-02 Shillien Templar -
61 melode 13D. 5H. 2021-Mar-02 Sword Muse -
62 dodlabadod 7D. 4H. 2021-Mar-03 Soultaker -
63 FovosGR 11D. 6H. 2021-Mar-02 Mystic Muse +
64 RechargeMeh 46D. 21H. 2021-Mar-02 Evas Saint -
65 BdDance 47D. 15H. 2021-Mar-02 Spectral Dancer -
66 Pitica 45D. 3H. 2021-Feb-12 Fortune Seeker -
67 MonAmourko 7D. 6H. 2021-Feb-19 Elemental Master -
68 chantel 18D. 8H. 2021-Mar-02 Doomcryer -
69 Maledict 12D. 10H. 2021-Mar-02 Titan -
70 FancyPants 30D. 3H. 2021-Feb-23 Evas Saint -
71 BANANA 31D. 8H. 2021-Feb-21 Mystic Muse -
72 Poppy 47D. 10H. 2021-Mar-02 Fortune Seeker -
73 Nathanos 12D. 0H. 2020-Nov-25 Spectral Master -
74 Kristanako 10D. 23H. 2021-Mar-02 Shillien Saint -
75 HeyYouCmon 20D. 5H. 2021-Mar-02 Adventurer -
76 worekNAsperme 9D. 16H. 2021-Feb-19 Wind Rider -
77 Sp0iler007 1D. 21H. 2021-Feb-18 Fortune Seeker -
78 Subject1 4D. 10H. 2021-Mar-02 Dreadnought -
79 Mengz 25D. 23H. 2021-Mar-02 Shillien Templar -
80 Astrelle 41D. 20H. 2021-Mar-02 Sword Muse -
81 Siuan 25D. 9H. 2021-Mar-02 Spectral Dancer -
82 SaDiablo 61D. 18H. 2021-Mar-02 Doomcryer -
83 Razvu 45D. 7H. 2021-Feb-23 Doombringer -
84 Volcanic 30D. 19H. 2021-Mar-03 Titan -
85 Sylvanas 13D. 19H. 2021-Jan-14 Shillien Saint -
86 Reloader 33D. 3H. 2021-Mar-02 Titan -
87 WL1 6D. 20H. 2021-Mar-02 Dreadnought -
88 Renamed64580 58D. 16H. 2021-Mar-02 Doomcryer -
89 Cronos1 205D. 19H. 2021-Mar-02 Titan -
90 faith 71D. 6H. 2021-Mar-02 Cardinal -
91 VlaskoKolo 167D. 9H. 2021-Mar-02 Spectral Dancer -
92 Coriolis 63D. 2H. 2021-Mar-01 Evas Saint -
93 Renamed2227 29D. 4H. 2021-Mar-02 Duelist -
94 Cataleya 102D. 15H. 2021-Mar-02 Shillien Saint -
95 Polemos 435D. 20H. 2021-Mar-03 Sword Muse +
96 Lakuna 16D. 13H. 2021-Feb-28 Arcana Lord -
97 Mengs 24D. 17H. 2021-Feb-28 Mystic Muse -
98 Ingrosso 4D. 23H. 2020-Jul-26 Evas Saint -
99 NastenkaEE 22D. 5H. 2021-Mar-03 Evas Saint -
100 CTPACTb 56D. 11H. 2021-Mar-02 Adventurer -
101 Karesz 109D. 18H. 2020-Sep-04 Grand Khavatari -
102 Blondutza 29D. 18H. 2021-Mar-02 Storm Screamer -
103 MyLittlePoney 7D. 23H. 2021-Mar-02 Elemental Master -
104 NymphetamineGirl 42D. 12H. 2021-Mar-02 Cardinal -
105 BooPrince 56D. 19H. 2021-Feb-28 Titan -
106 LiMing 30D. 19H. 2021-Feb-28 Cardinal -
107 blessthewinter 1D. 8H. 2020-Dec-25 Soultaker -
108 Puicuta 6D. 19H. 2021-Mar-01 Soul hound -
109 EmperorZZ 9D. 1H. 2021-Jan-27 Elemental Master -
110 Maurogata 12D. 7H. 2021-Mar-03 Grand Khavatari +
111 Diavolo 80D. 12H. 2021-Jan-24 Soul hound -
112 iSensitive 63D. 8H. 2021-Mar-02 Moonlight Sentinel -
113 ARCHERx 59D. 9H. 2021-Mar-01 Sagittarius -
114 Protrek 71D. 0H. 2020-Oct-18 Sagittarius -
115 darkvelvet 4D. 22H. 2021-Feb-28 Shillien Templar -
116 IceClaw 48D. 17H. 2021-Mar-02 Grand Khavatari -
117 Kaulogata 11D. 7H. 2021-Mar-03 Soultaker -
118 ICONAMAN 11D. 11H. 2021-Mar-02 Shillien Templar -
119 iTOR 50D. 14H. 2021-Feb-28 Mystic Muse -
120 ellff 5D. 8H. 2021-Mar-01 Mystic Muse -
121 castallia 7D. 17H. 2021-Feb-28 Evas Saint -
122 Naylinn 12D. 1H. 2021-Feb-17 Wind Rider -
123 xGurila 34D. 23H. 2021-Feb-08 Trickster -
124 Jillllll 153D. 22H. 2021-Mar-01 Evas Templar -
125 iSld 6D. 14H. 2021-Mar-02 Duelist -
126 Nukdown 12D. 21H. 2021-Jan-20 Soultaker -
127 Vpi 7D. 21H. 2021-Mar-02 Titan -
128 perlanegra 6D. 11H. 2021-Mar-02 Spectral Dancer -
129 Vandoom 16D. 15H. 2021-Mar-03 Doombringer +
130 Micutzu9 45D. 3H. 2021-Mar-02 Fortune Seeker -
131 Nekrogata 8D. 10H. 2021-Mar-03 Dreadnought -
132 Sukorez 19D. 20H. 2021-Feb-27 Mystic Muse -
133 TheXFactor 12D. 13H. 2021-Mar-02 Sword Muse -
134 orcix3 15D. 5H. 2021-Feb-26 Doomcryer -
135 NoD0Dpls 3D. 18H. 2021-Mar-02 Soultaker -
136 SoS012 3D. 8H. 2021-Mar-02 Shillien Templar -
137 jeeGbly 4D. 10H. 2021-Mar-02 Titan -
138 Romiki 3D. 22H. 2021-Mar-02 Hierophant -
139 crispychicken 8D. 18H. 2021-Mar-02 Soul hound -
140 chickensoup 7D. 4H. 2021-Mar-01 Doombringer -
141 Lyana 32D. 21H. 2021-Mar-02 Soultaker -
142 dodolici 5D. 23H. 2021-Mar-02 Soultaker -
143 EscortPPLady 2D. 11H. 2021-Mar-02 Hierophant -
144 PoltergeistX 12D. 20H. 2021-Mar-03 Dreadnought +
145 LightSwordSinger 11D. 9H. 2021-Mar-02 Sword Muse -
146 FixFux 21D. 20H. 2021-Feb-11 Hierophant -
147 Shir 40D. 3H. 2021-Jan-11 Phoenix Knight -
148 Druzila 12D. 6H. 2021-Mar-02 Doomcryer -
149 Outta 1D. 6H. 2020-Dec-17 Adventurer -
150 Spectical 10D. 11H. 2021-Mar-02 Spectral Dancer -
151 ShilenSoul 6D. 8H. 2021-Mar-02 Shillien Templar -
152 MoarSongs 6D. 17H. 2021-Mar-02 Sword Muse -
153 KatieKat 5D. 23H. 2021-Mar-02 Arcana Lord -
154 PyKaJIuTcO 19D. 11H. 2021-Mar-02 Fortune Seeker -
155 Obs1dian 29D. 14H. 2021-Mar-02 Sword Muse -
156 MakeMeASandwich 35D. 23H. 2021-Mar-02 Titan -
157 SoyFea 10D. 14H. 2021-Mar-02 Spectral Master -
158 MylittleShooter 8D. 3H. 2021-Mar-02 Sword Muse -
159 Dreamsprite 130D. 0H. 2021-Mar-02 Arcana Lord -
160 Pomogaika 6D. 17H. 2021-Mar-02 Judicator -
161 Scrier 14D. 16H. 2021-Mar-02 Doomcryer -
162 RichardBlade 16D. 14H. 2021-Mar-02 Titan -
163 orkidirb 70D. 22H. 2021-Mar-01 Titan -
164 Majuni 7D. 15H. 2021-Mar-03 Doomcryer +
165 MoarBuffs 6D. 12H. 2021-Mar-02 Hierophant -
166 sPyRRu 8D. 15H. 2021-Mar-03 Hell Knight -
167 Vanus 6D. 2H. 2021-Mar-01 Titan -
168 orley 1D. 22H. 2021-Feb-13 Titan -
169 qqneFe 5D. 3H. 2021-Mar-03 Sword Muse +
170 CopieClare 1D. 22H. 2021-Mar-02 Arcana Lord -
171 PsixoLaba 2D. 1H. 2021-Mar-02 Spectral Dancer -
172 JuLaba 1D. 21H. 2021-Mar-02 Sword Muse -
173 weeGbly 3D. 22H. 2021-Mar-02 Shillien Templar -
174 Gavliara 4D. 16H. 2021-Mar-01 Shillien Elder -
175 HonzaroCZ 7D. 2H. 2021-Feb-28 Cardinal -
176 MezarCZ 0D. 21H. 2021-Mar-02 Phoenix Knight -
177 BobKontarakis 12D. 19H. 2021-Mar-02 Dreadnought -
178 Leahan 44D. 20H. 2021-Mar-02 Fortune Seeker -
179 GreenChopChop 15D. 4H. 2021-Mar-02 Grand Khavatari -
180 Spirru 0D. 8H. 2021-Mar-03 Paladin +
181 GooDDamN 2D. 1H. 2021-Feb-06 Gladiator -
182 xforze 0D. 14H. 2020-Dec-31 Bishop -
183 Krytac 0D. 3H. 2021-Feb-06 Berserker -
184 Asprogatos 0D. 10H. 2021-Feb-08 Berserker -
185 iPepper 1D. 6H. 2020-Apr-12 Berserker -
186 JoanaDArca 0D. 2H. 2020-Dec-29 Destroyer -
187 IamHealer 0D. 4H. 2021-Mar-01 Bishop -
188 sPyRu 0D. 5H. 2021-Mar-02 Paladin -
189 GreenBow 1D. 2H. 2021-Feb-22 Silver Ranger -
190 TYRR1 0D. 5H. 2021-Mar-02 Phantom Summoner -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб ImmortalUnits Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 h5

RPG

ක්‍රීඩකයන්:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 DaqpHa
  • 03 K1ngMaster
  • 04 Divine
  • 05 Wiedzmin
  • 06 Greddys
  • 07 Astettyq
  • 08 iOm
  • 09 iDemokrit
  • 10 isi1337

Ssq:
අලුයම   36.87%
සන්ධ්යාව   63.13%
දිනය