පිටු මාතෘකාව: Lineage 2 vs crusaders of light SSQ HighFive ⚜ L2 H5 Federation x15 Sinhala Classic PTS

ගිණුම: අමුත්තන්ගේ පරිශීලකයෙකු ලෙස පුරනය වන්න
දිනය 11 මුද්‍රා ආචරණය
22/01/21 13:18
සඳුදා මාරු වීම
18:00 ට (GMT +3)
අලුයම   43.34%
සන්ධ්යාව   56.66%

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Lineage 2 RPG SSQ HighFive ⚜ L2 H5 Federation x15 Sinhala Classic PTS Pts high five

RPG Lineage 2 server top lineage 2 crusade

ක්‍රීඩකයන්:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

Ssq:
අලුයම   46.41%
සන්ධ්යාව   53.59%
දිනය  11