පිටු මාතෘකාව: Lineage 2 500x interlude Clans toip by Level sum HighFive 🎥 L2 Server Federation x15 Sinhala Classic PTS

ගිණුම: අමුත්තන්ගේ පරිශීලකයෙකු ලෙස පුරනය වන්න
  වංශය මිත්‍රයා ක්‍රීඩකයන් Sum/Avg lvl මට්ටම
101 FanRenamedw29721 Renamedw29721 [Fan] 28 2363 / 84 9
102 IronThrone IronThrone   27 2185 / 80 9
103 BalanceForsakeN ForsakeN [Balance] 24 2040 / 85 9
104 HospiceUnderground Underground [Hospice] 24 2036 / 84 9
105 FortBoyard FortBoyard   23 1948 / 84 9
106 HAFSBASTARDS BASTARDS [HAFS] 24 1923 / 80 9
107 RussianRetardsx12tango x12tango [RussianRetards] 21 1751 / 83 9
108 KORIDORNIRVANA NIRVANA [KORIDOR] 21 1733 / 82 9
109 PRESTIGEFAVORITE FAVORITE [PRESTIGE] 19 1448 / 76 9
110 KORIDORNightRiders NightRiders [KORIDOR] 16 1296 / 81 9
111 HSGT9kCrueLIntentionS CrueLIntentionS [HSGT9k] 15 1230 / 82 9
112 Psychos7Atis Atis [Psychos7] 14 1178 / 84 9
113 Виноград Виноград   10 798 / 79 9
114 ДЕМОНЫНЕУДЕРЖИМЫЕ НЕУДЕРЖИМЫЕ [ДЕМОНЫ] 9 764 / 84 9
115 12tango 12tango   11 739 / 67 9
116 SiberiaTeamRenamedw29230 Renamedw29230 [SiberiaTeam] 7 591 / 84 9
117 BarminVanAllmxBarminVan BarminVan [BarminVanAllmx] 7 589 / 84 9
118 СozaNoSTraMAFlA MAFlA [СozaNoSTra] 8 583 / 72 9
119 Kov4eg7Renamedw22264 Renamedw22264 [Kov4eg7] 7 575 / 82 9
120 QQsQuadImmortalSquad ImmortalSquad [QQsQuad] 8 511 / 63 9
121 НКВДRenamedg22325 Renamedg22325 [НКВД] 6 510 / 85 9
122 FamilyUnderWorld UnderWorld [Family] 6 502 / 83 9
123 PSY7PSY7 PSY7 [PSY7] 7 495 / 70 9
124 911AntiSoviet AntiSoviet [911] 6 469 / 78 9
125 ORGY5mFPG FPG [ORGY5m] 5 424 / 84 9
126 Lionheart Lionheart   5 401 / 80 9
127 Impact7Faith7 Faith7 [Impact7] 5 362 / 72 9
128 RoyalFlushoiIncognitoqw Incognitoqw [RoyalFlushoi] 5 345 / 69 9
129 DcpClub5mFortBoyardp3 FortBoyardp3 [DcpClub5m] 4 340 / 85 9
130 OPGz5Renamedw29973 Renamedw29973 [OPGz5] 4 340 / 85 9
131 SparksBlackSwans BlackSwans [Sparks] 4 339 / 84 9
132 BornInUSSRRenamedw25401 Renamedw25401 [BornInUSSR] 4 339 / 84 9
133 GoldenCrabsIIuTePp3 IIuTePp3 [GoldenCrabs] 4 335 / 83 9
134 BarminAllRenamedw29503 Renamedw29503 [BarminAll] 4 335 / 83 9
135 IceBloodRenamedw8487 Renamedw8487 [IceBlood] 4 335 / 83 9
136 GOA9kKeepersOfDestiny KeepersOfDestiny [GOA9k] 4 334 / 83 9
137 BornInUSSRSamum Samum [BornInUSSR] 4 330 / 82 9
138 Mig Mig   4 310 / 77 9
139 AoEArmyOfElcardia ArmyOfElcardia [AoE] 5 288 / 57 9
140 QQDirtyPeppa DirtyPeppa [QQ] 4 281 / 70 9
141 Renamedw12 Renamedw12   3 255 / 85 9
142 NeverBackDown7RpgCrabs RpgCrabs [NeverBackDown7] 3 255 / 85 9
143 westtGregorian Gregorian [westt] 3 252 / 84 9
144 1337Renamedw23654 Renamedw23654 [1337] 3 249 / 83 9
145 IFC IFC   3 247 / 82 9
146 Shadesp5OutOfControlp3 OutOfControlp3 [Shadesp5] 3 247 / 82 9
147 Ruoffp5Renamedw26144 Renamedw26144 [Ruoffp5] 3 244 / 81 9
148 PlanetaArgon Argon [Planeta] 3 226 / 75 9
149 DiamantDiamanr Diamanr [Diamant] 2 170 / 85 9
150 ORGYx7FPG9k FPG9k [ORGYx7] 2 170 / 85 9
151 AzimutNWO NWO [Azimut] 2 170 / 85 9
152 RootNeProhoditRenamedw22511 Renamedw22511 [RootNeProhodit] 2 170 / 85 9
153 AllianceKetraRenamedw9604 Renamedw9604 [AllianceKetra] 2 170 / 85 9
154 ДюныRoyalFlash RoyalFlash [Дюны] 2 170 / 85 9
155 ЙЙDirtyPeppa7 DirtyPeppa7 [ЙЙ] 2 169 / 84 9
156 MozkozroutiFearless7 Fearless7 [Mozkozrouti] 2 169 / 84 9
157 GopStop5mFireForce FireForce [GopStop5m] 2 169 / 84 9
158 WhatrushkiInspiron Inspiron [Whatrushki] 2 168 / 84 9
159 OneForAll OneForAll   2 168 / 84 9
160 InfectedUnitsReJoice ReJoice [InfectedUnits] 2 168 / 84 9
161 RoyalFlush5mIncognito Incognito [RoyalFlush5m] 2 167 / 83 9
162 GloriaVictisKlanWloczykija KlanWloczykija [GloriaVictis] 2 167 / 83 9
163 legionz5Renamedw29996 Renamedw29996 [legionz5] 2 167 / 83 9
164 TheNightBraveHeart BraveHeart [TheNight] 1 85 / 85 9
165 ChaosmxChaosEmpire ChaosEmpire [Chaosmx] 1 85 / 85 9
166 InSoLenT7DVSteam DVSteam [InSoLenT7] 1 85 / 85 9
167 LoyalityEremites Eremites [Loyality] 1 85 / 85 9
168 NoProblemsFightClub FightClub [NoProblems] 1 85 / 85 9
169 WildWestGunSmoke GunSmoke [WildWest] 1 85 / 85 9
170 shadow7Renamedg22673 Renamedg22673 [shadow7] 1 85 / 85 9
171 ImpactRenamedw141 Renamedw141 [Impact] 1 85 / 85 9
172 Alliance7Renamedw27781 Renamedw27781 [Alliance7] 1 85 / 85 9
173 ТвинкиVermilion Vermilion [Твинки] 1 84 / 84 9
174 PerfectGuysAlukarD AlukarD [PerfectGuys] 1 82 / 82 9
175 GhostGuild GhostGuild   1 81 / 81 9
176 StorybrookeRenamedz10275 Renamedz10275 [Storybrooke] 1 80 / 80 9
177 ADNORenamedw25407 Renamedw25407 [ADNO] 1 76 / 76 9
178 SSSilverShadow SilverShadow [SS] 1 74 / 74 9
179 SummerInGreeceReJoice9k ReJoice9k [SummerInGreece] 1 9 / 9 9
180 SkrzatoSferaSkrzaty Skrzaty [SkrzatoSfera] 120 10170 / 84 8
181 КрасавчикиSeJuRuJaEm SeJuRuJaEm [Красавчики] 111 8206 / 73 8
182 FireFliesRomanze Romanze [FireFlies] 95 7610 / 80 8
183 OutFittKaZahSTaN KaZahSTaN [OutFitt] 97 7463 / 76 8
184 F0geL F0geL   91 7228 / 79 8
185 Double Double   87 7170 / 82 8
186 GodPiMPS PiMPS [God] 86 6764 / 78 8
187 CoalitionTWmasters TWmasters [Coalition] 95 6358 / 66 8
188 spacenothingness nothingness [space] 76 6032 / 79 8
189 WAGtheDOGDesperion Desperion [WAGtheDOG] 81 5696 / 70 8
190 Tugas Tugas   70 5580 / 79 8
191 HideTeamHeadStrong HeadStrong [HideTeam] 66 5376 / 81 8
192 SoulFlyHISTORY HISTORY [SoulFly] 73 4852 / 66 8
193 StealthSword StealthSword   70 4788 / 68 8
194 SevenArmyDeathTaste DeathTaste [SevenArmy] 80 4691 / 58 8
195 Marines Marines   57 4631 / 81 8
196 vengeanceFearFactory FearFactory [vengeance] 54 4462 / 82 8
197 NexusImperialDynasty ImperialDynasty [Nexus] 53 4360 / 82 8
198 XaocBravos Bravos [Xaoc] 54 4306 / 79 8
199 camelottKobra Kobra [camelott] 50 4139 / 82 8
200 pvpboosterTATEM TATEM [pvpbooster] 50 4043 / 80 8

[1] [2][3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG Club (Game server) Clans toip by Level sum HighFive 🎥 L2 Server Federation x15 Sinhala Classic PTS L2 essence

RPG Lineage 2 judicator guide l2 ertheia bot

ක්‍රීඩකයන්:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 DaqpHa
  • 03 K1ngMaster
  • 04 Divine
  • 05 Wiedzmin
  • 06 Greddys
  • 07 Astettyq
  • 08 iOm
  • 09 iDemokrit
  • 10 isi1337

Ssq:
අලුයම   36.87%
සන්ධ්යාව   63.13%
දිනය