පිටු මාතෘකාව: Lineage 2 p server Top 100 HighFive ⚕ L2 Server Federation x15 Sinhala Classic PTS

ගිණුම: අමුත්තන්ගේ පරිශීලකයෙකු ලෙස පුරනය වන්න

ක්‍රීඩාවට ඇතුළත් නොවූ චරිත දින 60 ක් සංඛ්‍යාලේඛනවල ගණන් නොගනී!

නම පන්තිය   වංශය  
1 bebetto (Hero) Cardinal  SKYxLEGION SKYxLEGION -
2 K1ngMaster (Hero) Arcana Lord  NoPanicx3 NoPanicx3 -
3 isi1337 (Hero) Dominator  SKYxLEGION SKYxLEGION -
4 Limita (Hero) Titan     -
5 Elicottero (Hero) Mystic Muse  COSMO COSMO -
6 SilentFaith (Hero) Spectral Master  SKYxLEGION SKYxLEGION -
7 Wiedzmin (Hero) Duelist  SKYxLEGION SKYxLEGION -
8 Demokrit (Hero) Phoenix Knight  SKYxLEGION SKYxLEGION -
9 StarsWill (Hero) Evas Templar  Insomians Insomians -
10 ExoTrela (Hero) Elemental Master  SKYxLEGION SKYxLEGION -
11 Astettyq (Hero) Archmage  COSMO COSMO -
12 archanqell (Hero) Soul hound  OutOfControl OutOfControl -
13 Bruenor Fortune Seeker  AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
14 Wigo Cardinal  HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
15 Renamed673321 Shillien Saint     -
16 Mioko Fortune Seeker  SinCity SinCity +
17 Annunax Phoenix Knight  Syrja Syrja -
18 kotya Arcana Lord  One One -
19 BrazenHuzzy Titan     -
20 Arvioni Phoenix Knight  GrandGrimoire GrandGrimoire -
21 SkyAngel Elemental Master     -
22 lTulkasl Soultaker     -
23 MakeMeASandwich Titan  ImmortalUnits ImmortalUnits -
24 st1cs Maestro  AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
25 FAetoN Shillien Templar     -
26 NeoNew Mystic Muse  SKYxLEGION SKYxLEGION -
27 Djika Elemental Master  SpongeBob SpongeBob -
28 ShoulderThrust Doombringer  Ramsheart Ramsheart +
29 nanancux Dreadnought     -
30 Despicable Evas Templar  Renamedw4773 Renamedw4773 -
31 Renamed514841 Maestro     -
32 Dr0lja Cardinal     -
33 lPerfecto Mystic Muse  AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
34 Themis Titan  NoPanicx3 NoPanicx3 -
35 Spown Shillien Templar  AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
36 Brackish Phoenix Knight  Barons Barons -
37 Dreamsprite Doomcryer  ImmortalUnits ImmortalUnits -
38 Tumy Soultaker     -
39 TanGa Cardinal  SERB SERB -
40 SpoilicekCZ Fortune Seeker  Kobra Kobra -
41 KaccuK Cardinal     -
42 Dr0bekXXL Titan  AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
43 Bramz Ghost Hunter     -
44 Shaz Shillien Templar     -
45 asupmaks Spectral Dancer     -
46 Snisick Evas Saint     -
47 Klansi Maestro  Altair Altair -
48 Renamed1033101 Sword Muse     -
49 IlIaJlyH Doomcryer  FAVORITE FAVORITE -
50 RazorX Shillien Templar  Espadax15 Espadax15 +
51 Simfoniaa Soultaker  Underground Underground -
52 Hg Sword Muse  EnemyDown EnemyDown -
53 DeathBaron Duelist  nothingness nothingness -
54 Nevedimka Adventurer  Renamedw16444 Renamedw16444 -
55 T018 Maestro  One One -
56 KOIIEYKA Dreadnought  KkLlAaNn KkLlAaNn -
57 BikeDemon15 Spectral Dancer  GoldenStark GoldenStark -
58 ProstoOrk Titan  PlayTogether2 PlayTogether2 -
59 IToffy Fortune Seeker  HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
60 Illusion Cardinal  COSMO COSMO -
61 Anaid Arcana Lord  SinCity SinCity -
62 Lecanx15 Arcana Lord  NewWorld NewWorld -
63 DBLADEDANCER Spectral Dancer  ImmortalUnits ImmortalUnits -
64 Brena Sword Muse  Balboa Balboa -
65 R0zax15 Fortune Seeker  HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
66 Goldi Doombringer  MRCO MRCO -
67 Renamed376379 Cardinal  Renamedw15079 Renamedw15079 -
68 Borki Dominator  COSMO COSMO -
69 Kometka Evas Saint  SKYxLEGION SKYxLEGION -
70 4epToBo4ka Mystic Muse  AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
71 Renamed1032071 Evas Saint     -
72 Renamedh110471 Cardinal     -
73 Uralochka Maestro  Complexions Complexions -
74 EfectInvers Phoenix Knight     -
75 Ossy Hell Knight  BarminVan BarminVan -
76 lDonzl Dominator  SKYxLEGION SKYxLEGION -
77 Hastler Titan     -
78 MkI Dreadnought     -
79 DeanLastHope Sagittarius     -
80 4i44OJIiNA Spectral Dancer  SKYxLEGION SKYxLEGION -
81 Kilfire Archmage  Ramsheart Ramsheart -
82 Ne33 Storm Screamer     -
83 xxPETRAxx Cardinal  Ramsheart Ramsheart -
84 se810i Doomcryer     +
85 fo4 Phoenix Knight  GearsOfWar GearsOfWar -
86 SVORA Duelist     -
87 Ganer Hell Knight     +
88 Renamed411535 Evas Saint     +
89 EnsurE Evas Saint  GearsOfWar GearsOfWar -
90 ATOMAHKA Doomcryer  Complexions Complexions -
91 Tsukiko Hierophant  COSMO COSMO -
92 MsStorm Spectral Dancer  AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
93 BacuJIuHka Grand Khavatari  Complexions Complexions -
94 HaIIIkA Shillien Saint  DarkMight DarkMight -
95 Obrinx15 Evas Templar  Kobra Kobra -
96 Mancin Grand Khavatari  GanjaFarmersx5 GanjaFarmersx5 +
97 yyyTBAPb Phoenix Knight  KkLlAaNn KkLlAaNn -
98 oOoJIukaOo Shillien Saint  Complexions Complexions -
99 Yatra Fortune Seeker  Kobra Kobra -
100 Renamedx424439 Titan  TheTitans TheTitans -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG Club (Game server) Top 100 HighFive ⚕ L2 Server Federation x15 Sinhala Classic PTS Pts high five

RPG

ක්‍රීඩකයන්:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

Ssq:
අලුයම   46.41%
සන්ධ්යාව   53.59%
දිනය  11