පිටු මාතෘකාව: L2 pvp server How create character High Five 🍕 Servers L2 ARK x1 Sinhala Classic PTS

මෙන්න ඔබට ඔබේ අක්ෂර වලින් එකක් තෝරා ගත හැකිය. ඔබට කිසිවක් නොමැති නම්, ඔබ තවත් ක්‍රීඩකයින් දහස් ගණනක් සමඟ ආර්පීජී-ක්ලබ් `රුසියාව` විශ්වය ජය ගැනීමට චරිතයක් නිර්මාණය කළ යුතුය!

මේ සඳහා «සාදන්න» බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб L2 RPG How create character High Five 🍕 Servers L2 ARK x1 Sinhala Classic PTS Lineage 2 essence

RPG Lineage 2 elf

ක්‍රීඩකයන්:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 GoingToHell
  • 04 WillRol
  • 05 Xupypr
  • 06 Lelick
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 AceOfSpades
  • 10 Mojahed

Ssq:
අලුයම   99.6%
සන්ධ්යාව   0.4%
දිනය  12