පිටු මාතෘකාව: Lineage 2 50+ leveling Select race High Five 🚑 Top Server ARK x1 Sinhala Classic PTS

ඔබේ චරිතයේ ප්‍රධාන අවකලනය වන්නේ ඔහුගේ / ඇයගේ ජාතියයි. ක්රීඩාව තුළ තරඟ හයක් ඇති අතර ඒවා පෙනුමෙන් මෙන්ම ඔවුන්ගේ සංවර්ධන මාවත්වලද වෙනස් වේ.

ඔබ තරඟය තෝරාගත් පසු, ඔබේ වර්‍ගයේ වෙනත් පරාමිතීන් සැකසිය හැකිය.

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [Lineage 2 RPG] Select race High Five 🚑 Top Server ARK x1 Sinhala Classic PTS Mmorpg

RPG L2 drop arcana mace l2 high five nobless

ක්‍රීඩකයන්:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 GoingToHell
  • 04 WillRol
  • 05 Xupypr
  • 06 Lelick
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 AceOfSpades
  • 10 Mordessa

Ssq:
අලුයම   100%
සන්ධ්යාව   0%
දිනය