පිටු මාතෘකාව: Lineage 2 elf Start Game High Five 🏁 Top Server ARK x1 Sinhala Classic PTS

සුභ පැතුම්! ඔබ ඔබේ වර්‍ගය නිර්මාණය කර ඇති අතර දැන් ඔබ පුදුම සහගත RPG- සමාජ ශාලාවක් වන `රුසියාව` විශ්වයට ඇතුළු වීමට සූදානම් !!

කරුණාකර, «ආරම්භක» බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

අනිවාර්යයෙන්ම කියවිය යුතුය RPG- සමාජ සේවාදායක නීති

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [Lineage 2 RPG] Start Game High Five 🏁 Top Server ARK x1 Sinhala Classic PTS L2 essence

RPG

ක්‍රීඩකයන්:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 GoingToHell
  • 04 WillRol
  • 05 Xupypr
  • 06 Lelick
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 AceOfSpades
  • 10 Mojahed

Ssq:
අලුයම   99.6%
සන්ධ්යාව   0.4%
දිනය  12