పుట శీర్షిక: Lineage ertheia SSQ High Five 🚑 lineage 2 server ARK x1 Telugu Classic PTS

డే 4 పోటీ
05/03/21 08:00
సోమవారం మారుతోంది
18:00 వద్ద (GMT +3)
డాన్   99.6%
డస్క్   0.4%

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Lineage 2 RPG SSQ High Five 🚑 lineage 2 server ARK x1 Telugu Classic PTS L2 server

RPG Lineage 2 s grade armor lineage 2 classic

ప్లేయర్స్:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 Lelick
  • 04 GoingToHell
  • 05 WillRol
  • 06 Xupypr
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 iPOE
  • 10 AceOfSpades

SSQ:
డాన్   99.6%
డస్క్   0.4%
డే