పుట శీర్షిక: Ertheia l2 wiki High Five 🍭 lineage 2 servers ARK x1 Telugu Classic PTS

క్లాన్ - FPG.
పేరు సమయం ఉపయోగించండి చివరి లాగిన్ క్లాస్  
1 StrongWoman 55D. 14H. 2021-Jan-22 Elemental Master +
2 lola 62D. 15H. 2021-Jan-21 Arcana Lord +
3 WIN 59D. 14H. 2021-Jan-22 Moonlight Sentinel +
4 DrSoul 34D. 17H. 2021-Jan-21 Elemental Master -
5 Gankata 63D. 15H. 2021-Jan-21 Spectral Master +
6 Poh 62D. 7H. 2021-Jan-22 Evas Saint +
7 JIoIIIaDka 50D. 14H. 2021-Jan-20 Storm Screamer -
8 dvs 42D. 22H. 2021-Jan-21 Spectral Dancer +
9 Suguqa 57D. 4H. 2021-Jan-22 trickster +
10 Kuca 57D. 17H. 2021-Jan-22 Arcana Lord +
11 byLord 44D. 5H. 2021-Jan-22 Storm Screamer +
12 Murki 56D. 14H. 2021-Jan-22 Titan +
13 F250 53D. 19H. 2021-Jan-22 Spectral Master -
14 4ak 57D. 0H. 2021-Jan-22 Grand Khavatari +
15 Sex 61D. 7H. 2021-Jan-21 Sword Muse -
16 kitto 55D. 12H. 2021-Jan-22 Soultaker -
17 Gwen 62D. 15H. 2021-Jan-21 Spectral Dancer -
18 kotto 51D. 3H. 2021-Jan-21 Shillien Templar -
19 zoom 41D. 13H. 2021-Jan-22 Soultaker +
20 lm 62D. 1H. 2021-Jan-22 Doomcryer +
21 skotobaza 49D. 10H. 2021-Jan-22 Arcana Lord +
22 M1LF4 33D. 1H. 2021-Jan-21 Mystic Muse -
23 Error101 46D. 8H. 2021-Jan-22 Doombringer -
24 Ogata 52D. 15H. 2021-Jan-22 Adventurer -
25 Svizi 37D. 3H. 2021-Jan-21 Cardinal -
26 makaruchka 29D. 13H. 2021-Jan-22 Shillien Templar +
27 ZBR 55D. 5H. 2021-Jan-21 Titan +
28 Letun 47D. 1H. 2021-Jan-21 Mystic Muse +
29 ZatiG 30D. 18H. 2021-Jan-22 Storm Screamer -
30 ITM 44D. 13H. 2021-Jan-21 Doomcryer -
31 Hyundai 54D. 13H. 2021-Jan-21 Spectral Dancer +
32 F150 56D. 1H. 2021-Jan-22 Shillien Templar -
33 KOMA 53D. 22H. 2021-Jan-22 Soul hound +
34 ElizavetaII 55D. 10H. 2021-Jan-21 Shillien Saint +
35 Original 59D. 15H. 2021-Jan-21 Cardinal -
36 Liaman 25D. 11H. 2021-Jan-22 Sword Muse +
37 Regress 51D. 22H. 2021-Jan-21 Evas Saint -
38 Nef 34D. 3H. 2021-Jan-11 Grand Khavatari -
39 AndJusticeForAll 44D. 6H. 2021-Jan-21 Doombringer +
40 mahorqa 24D. 18H. 2021-Jan-21 Sword Muse +
41 vasia 10D. 21H. 2021-Jan-21 Sword Muse -
42 TiranoZawr 33D. 19H. 2021-Jan-21 Titan +
43 Shwark 38D. 13H. 2021-Jan-22 Doomcryer +
44 eratriel 27D. 4H. 2021-Jan-22 Evas Saint +
45 SkyDance 16D. 6H. 2021-Jan-22 Spectral Dancer +
46 Nekey 28D. 11H. 2021-Jan-22 Sword Muse +
47 Sayana 35D. 19H. 2021-Jan-22 Sword Muse +
48 Shakuran 38D. 17H. 2021-Jan-21 Spectral Dancer +
49 TriumF 24D. 15H. 2021-Jan-22 Shillien Saint -
50 Rozmarina 40D. 6H. 2021-Jan-22 Shillien Templar +
51 Ableton 22D. 21H. 2021-Jan-21 Storm Screamer -
52 Amstel 55D. 13H. 2021-Jan-22 Soultaker +
53 MONSTER321 32D. 7H. 2021-Jan-21 Grand Khavatari -
54 EleanorWeb 17D. 13H. 2021-Jan-17 trickster -
55 Voorhees 39D. 3H. 2021-Jan-22 Titan +
56 ZasLonka 34D. 0H. 2021-Jan-21 Cardinal +
57 D0minat0R 36D. 12H. 2021-Jan-21 Dominator -
58 Babuta 29D. 14H. 2021-Jan-22 Necromancer -
59 PlaDo 14D. 6H. 2021-Jan-22 Bishop -
60 Werdandy 61D. 16H. 2021-Jan-22 Dark Avenger +
61 Sataphirucusnodo 16D. 22H. 2021-Jan-22 Shillien Elder -
62 3BEPb 53D. 13H. 2021-Jan-22 Bounty Hunter +
63 Bigsant 46D. 9H. 2021-Jan-22 Temple Knight +
64 Chupa 17D. 18H. 2021-Jan-21 Paladin +
65 PHARAON 52D. 17H. 2021-Jan-22 Soul breaker +
66 GrayWolf 46D. 6H. 2021-Jan-22 Tyrant +
67 Ilv 9D. 7H. 2021-Jan-21 Shillien Knight -
68 Chups 20D. 11H. 2021-Jan-21 Tyrant +
69 Smouki 40D. 13H. 2021-Jan-22 Warlord +
70 MickeyMouse 23D. 14H. 2021-Jan-22 Paladin +
71 4R 43D. 10H. 2021-Jan-22 Warlord +
72 GODIVA 6D. 9H. 2021-Jan-20 Spellhowler -
73 OneWingSoul 45D. 16H. 2021-Jan-22 Swordsinger +
74 OrangeJam 51D. 22H. 2021-Jan-21 Bladedancer +
75 Cr3BEPb 10D. 4H. 2021-Jan-22 Warsmith +
76 NEKRIK 1D. 19H. 2021-Jan-21 Necromancer -
77 DEDBDSM 39D. 9H. 2021-Jan-22 Bladedancer -
78 RUMULUS 57D. 17H. 2021-Jan-21 Elemental Summoner +
79 MaDjaHeaD 13D. 19H. 2021-Jan-22 Spellhowler -
80 FAQ 45D. 8H. 2021-Jan-22 Phantom Summoner +
81 KingIonuter 43D. 12H. 2021-Jan-21 Soul breaker -
82 RazvY 47D. 11H. 2021-Jan-21 Swordsinger -
83 Rsinatters 12D. 5H. 2021-Jan-16 Bishop -
84 AntiHeal 17D. 2H. 2021-Jan-22 Warlock +
85 k1ko 27D. 13H. 2021-Jan-21 Paladin +
86 PongLenis 24D. 12H. 2021-Jan-21 Swordsinger +
87 3JIO 32D. 8H. 2021-Jan-22 Dark Avenger -
88 MacKENA 53D. 6H. 2021-Jan-22 Destroyer +
89 Golova4Lena 21D. 18H. 2021-Jan-21 Berserker -
90 Dagi 1D. 5H. 2021-Jan-14 Wizard -
91 Thread 0D. 5H. 2021-Jan-16 Wizard -
92 Niklen 0D. 23H. 2021-Jan-21 Assassin -
93 BebrA 1D. 2H. 2021-Jan-19 Elven Knight -
94 HaTyCuK 4D. 12H. 2021-Jan-22 Oracle -
95 abukar 4D. 5H. 2021-Jan-22 Wizard -
96 myCrafter 0D. 12H. 2021-Jan-15 Artisan -
97 KucyJI9l 0D. 10H. 2021-Jan-19 Scavenger -
98 Eversjack 2D. 0H. 2021-Jan-20 Scavenger -
99 DrWatson 0D. 19H. 2021-Jan-22 Shillien Oracle -
100 Mai 15D. 21H. 2021-Jan-21 Wizard +
101 MrsBuff 1D. 23H. 2021-Jan-20 Cleric -
102 Skukota 0D. 4H. 2021-Jan-18 Wizard -
103 Sabber 5D. 9H. 2021-Jan-22 Wizard -
104 SniperHD 0D. 8H. 2021-Jan-22 Warder -
105 Beshketnyk 0D. 3H. 2021-Jan-19 Assassin -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб FPG Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 server

RPG Lineage2 lineage final

ప్లేయర్స్:
  • 01 WillRol
  • 02 GoingToHell
  • 03 Lelick
  • 04 Espion
  • 05 Werdandy
  • 06 TonyStark
  • 07 S7stemD0wn
  • 08 DeGardo
  • 09 YouNext
  • 10 Morrigan

SSQ:
డాన్   96.39%
డస్క్   3.61%
డే