పుట శీర్షిక: Lineage 2 high 5 High Five ⚕ la2 h5 ARK x1 Telugu Classic PTS

క్లాన్ - Revival.
పేరు సమయం ఉపయోగించండి చివరి లాగిన్ క్లాస్  
1 tyalet 36D. 16H. 2021-Jan-21 Doomcryer -
2 Vega 51D. 19H. 2021-Jan-21 Evas Saint -
3 Preo 24D. 10H. 2021-Jan-21 Doomcryer +
4 Rovena 21D. 3H. 2021-Jan-21 Spectral Dancer -
5 Striga 29D. 20H. 2021-Jan-17 Warlock -
6 Slundra 28D. 2H. 2021-Jan-12 Elder -
7 ByFkA 15D. 9H. 2021-Jan-09 Warcryer -
8 drt 19D. 11H. 2021-Jan-12 Paladin -
9 ConstableGoody 8D. 8H. 2021-Jan-21 Paladin -
10 Sleepwalking 19D. 2H. 2021-Jan-12 Warcryer -
11 Angels 39D. 6H. 2021-Jan-21 Bishop +
12 Fletcher 19D. 18H. 2021-Jan-12 Warlord -
13 MicroUSB 28D. 16H. 2021-Jan-12 Warsmith -
14 ManOverboard 18D. 22H. 2021-Jan-12 Bladedancer -
15 4NonBlondes 19D. 8H. 2021-Jan-12 Swordsinger -
16 ZatiK 5D. 17H. 2021-Jan-03 Arbalester -
17 Warcman 13D. 3H. 2021-Jan-20 Warcryer -
18 Hellka 24D. 0H. 2021-Jan-12 Bounty Hunter -
19 Katelyn 22D. 15H. 2021-Jan-12 Prophet -
20 Godness 8D. 23H. 2021-Jan-11 Bladedancer -
21 Destroyer9000 7D. 7H. 2021-Jan-21 Warsmith -
22 Malefikarus 1D. 7H. 2021-Jan-16 Gladiator -
23 Doranox 2D. 19H. 2021-Jan-21 Silver Ranger -
24 Plotwa 21D. 14H. 2021-Jan-12 Shillien Elder -
25 Kanistra 2D. 11H. 2021-Jan-02 Elder -
26 Fastrada 2D. 18H. 2021-Jan-21 Swordsinger -
27 KordizDancer 1D. 4H. 2021-Jan-14 Bladedancer -
28 Brase 4D. 13H. 2021-Jan-21 Bladedancer +
29 Vlarrad 4D. 6H. 2021-Jan-21 Overlord +
30 ClownColdun 2D. 6H. 2021-Jan-19 Necromancer -
31 XTrail 4D. 10H. 2021-Jan-21 Necromancer +
32 Komaxoed 4D. 20H. 2021-Jan-21 Necromancer +
33 Alita 1D. 23H. 2021-Jan-21 Sorcerer -
34 NaruCawNik 0D. 12H. 2021-Jan-20 Sorcerer -
35 asdeasdasf 1D. 11H. 2021-Jan-20 Sorcerer -
36 ZaZ 0D. 18H. 2021-Jan-21 Sorcerer -
37 UoL 1D. 12H. 2021-Jan-21 Sorcerer +
38 IIIabolda 1D. 14H. 2021-Jan-21 Sorcerer -
39 BlackForces 2D. 9H. 2021-Jan-21 Sorcerer +
40 NaruAQ 0D. 21H. 2021-Jan-17 Sorcerer -
41 Fleurette 3D. 10H. 2021-Jan-20 Soul breaker -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Revival Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Rpg club

RPG Lineage 2 500x interlude Lineage 2 RPG club

ప్లేయర్స్:
  • 01 WillRol
  • 02 GoingToHell
  • 03 Lelick
  • 04 Werdandy
  • 05 Espion
  • 06 TonyStark
  • 07 Figure09
  • 08 S7stemD0wn
  • 09 DeGardo
  • 10 YouNext

SSQ:
డాన్   96.59%
డస్క్   3.41%
డే