పుట శీర్షిక: Lineage 2 xposed PVP, PK, Kills and Dies top High Five 🍒 Top Server ARK x1 Telugu Classic PTS

# కిల్లర్ కిల్డ్ Time
1 666bodlak666 Flux Mar 5 2021 3:20AM
2 666bodlak666 Sick Mar 5 2021 3:19AM
3 666bodlak666 Sick Mar 5 2021 3:14AM
4 Shawty Exek Mar 5 2021 3:03AM
5 Ableton BigAnnie Mar 5 2021 2:48AM
6 WindRider Sp0rt1k Mar 5 2021 1:43AM
7 WindRider Sp0rt1k Mar 5 2021 12:56AM
8 Sp0rt1k WindRider Mar 5 2021 12:54AM
9 Se4ka Semir Mar 5 2021 12:11AM
10 Schwed N3ko Mar 5 2021 12:11AM
11 Schwed You Mar 5 2021 12:10AM
12 Shedraya Dosu Mar 5 2021 12:10AM
13 Shedraya Adam Mar 5 2021 12:10AM
14 Shedraya Hebdzia Mar 5 2021 12:10AM
15 Jesus Saya Mar 4 2021 11:57PM
16 RazvY TOMOA Mar 4 2021 11:53PM
17 TOMOA RazvY Mar 4 2021 11:45PM
18 xxxxJ AsFastAsItGets Mar 4 2021 11:44PM
19 inFlames HappyCola Mar 4 2021 11:39PM
20 Schwed YofiTofi Mar 4 2021 11:39PM
21 YofiTofi KolyaLudoed Mar 4 2021 11:39PM
22 Schwed Madoka Mar 4 2021 11:39PM
23 MaRResky Madoka Mar 4 2021 11:38PM
24 Madoka Shedraya Mar 4 2021 11:38PM
25 Madoka Se4ka Mar 4 2021 11:38PM
26 Shedraya Fyz Mar 4 2021 11:38PM
27 inFlames AnTaLia Mar 4 2021 11:38PM
28 YofiTofi Se4ka Mar 4 2021 11:37PM
29 Se4ka Fyz Mar 4 2021 11:37PM
30 inFlames DrLobanoff Mar 4 2021 11:37PM
31 Se4ka Odunokui Mar 4 2021 11:37PM
32 Se4ka Madoka Mar 4 2021 11:37PM
33 Se4ka inFlames Mar 4 2021 11:37PM
34 Madoka AnTaLia Mar 4 2021 11:37PM
35 Se4ka YofiTofi Mar 4 2021 11:37PM
36 Madoka KolyaLudoed Mar 4 2021 11:37PM
37 Madoka DrLobanoff Mar 4 2021 11:36PM
38 YofiTofi Schwed Mar 4 2021 11:36PM
39 Niu MupoTBopeZ Mar 4 2021 11:36PM
40 Schwed inFlames Mar 4 2021 11:36PM
41 RazvY TOMOA Mar 4 2021 11:35PM
42 xxxxJ Shiori Mar 4 2021 11:30PM
43 inFlames Excentrik Mar 4 2021 10:56PM
44 Madoka Konfetka Mar 4 2021 10:56PM
45 Madoka Nich Mar 4 2021 10:56PM
46 inFlames Sp0rt1k Mar 4 2021 10:56PM
47 inFlames LADYunderSPICE Mar 4 2021 10:56PM
48 inFlames Cann1bal Mar 4 2021 10:56PM
49 inFlames WilDFire Mar 4 2021 10:56PM
50 inFlames CastIel Mar 4 2021 10:56PM
51 Madoka MOKPYXA Mar 4 2021 10:54PM
52 YofiTofi WilDFire Mar 4 2021 10:54PM
53 MoMoNGa Luelin Mar 4 2021 10:51PM
54 MoMoNGa Monal1za Mar 4 2021 10:50PM
55 MoMoNGa Baralgin Mar 4 2021 10:50PM
56 MoMoNGa dilDOD Mar 4 2021 10:50PM
57 alik Wasted Mar 4 2021 10:50PM
58 MoMoNGa NaymiWit Mar 4 2021 10:49PM
59 Gelexy Meylim Mar 4 2021 10:46PM
60 Madoka Odunokui Mar 4 2021 10:45PM
61 Meylim Gelexy Mar 4 2021 10:45PM
62 WilDFire Edarion Mar 4 2021 10:39PM
63 Popkorn IUX Mar 4 2021 10:37PM
64 IUX Angelina Mar 4 2021 10:37PM
65 Popkorn inFlames Mar 4 2021 10:37PM
66 WilDFire DungeonMaster Mar 4 2021 10:37PM
67 WilDFire Fyz Mar 4 2021 10:37PM
68 Sp0rt1k YofiTofi Mar 4 2021 10:37PM
69 Popkorn Nota Mar 4 2021 10:37PM
70 WilDFire Madoka Mar 4 2021 10:37PM
71 WilDFire boo4 Mar 4 2021 10:37PM
72 WilDFire Odunokui Mar 4 2021 10:37PM
73 Schwed lolwtole Mar 4 2021 10:37PM
74 Excentrik DungeonMaster Mar 4 2021 10:37PM
75 Excentrik inFlames Mar 4 2021 10:36PM
76 Popkorn Niu Mar 4 2021 10:36PM
77 Luelin Madoka Mar 4 2021 10:36PM
78 WindRider DavlyGOVNO Mar 4 2021 10:35PM
79 DavlyGOVNO CounterCritical Mar 4 2021 10:35PM
80 Madoka Gau4ka Mar 4 2021 10:34PM
81 Popkorn Madoka Mar 4 2021 10:34PM
82 Popkorn 3BEPb Mar 4 2021 10:20PM
83 Excentrik Meylim Mar 4 2021 10:20PM
84 Excentrik LuckyDevil Mar 4 2021 10:20PM
85 WilDFire Gelexy Mar 4 2021 10:20PM
86 Angelina Hyundai Mar 4 2021 10:20PM
87 Monal1za Svizi Mar 4 2021 10:20PM
88 Meylim Baralgin Mar 4 2021 10:20PM
89 Sp0rt1k Yum Mar 4 2021 10:20PM
90 Popkorn PHARAON Mar 4 2021 10:20PM
91 LuckyDevil LADYunderSPICE Mar 4 2021 10:20PM
92 Gau4ka Harkonnen Mar 4 2021 10:19PM
93 Torrent DE5TRO Mar 4 2021 10:18PM
94 DavlyGOVNO BlooD Mar 4 2021 10:16PM
95 inFlames StarButterfly Mar 4 2021 10:15PM
96 StarButterfly ClownBoltun Mar 4 2021 10:15PM
97 StarButterfly Nilamriel Mar 4 2021 10:15PM
98 ClownBoltun Nastik Mar 4 2021 10:15PM
99 Madoka Melistar Mar 4 2021 10:15PM
100 DavlyGOVNO Mawerick Mar 4 2021 10:15PM

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб L2 RPG PVP, PK, Kills and Dies top High Five 🍒 Top Server ARK x1 Telugu Classic PTS Lineage 2 essence

RPG L2 high five dupe items lineage 2 epilogue

ప్లేయర్స్:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 Lelick
  • 04 GoingToHell
  • 05 WillRol
  • 06 Xupypr
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 iPOE
  • 10 AceOfSpades

SSQ:
డాన్   99.6%
డస్క్   0.4%
డే