పుట శీర్షిక: Kamael l2 Clans top by PVP Ertheia 🚭 H5 la2 Evolution x1 Telugu Classic PTS

ఆటలో అక్షరాలు లాగిన్ కాలేదు 60 రోజులు గణాంకాలలో లెక్కించబడవు!

  క్లాన్ అల్లీ ప్లేయర్స్ మొత్తం పివిపి మొత్తం PK స్థాయి
1 GolDeN GolDeN [IIIok] 149 100173 24 11
2 Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse [IIIok] 90 8689 2964 10
3 NZ NZ   19 195 0 8
4 AcademyCity AcademyCity [Gvardia] 17 181 0 10
5 EvilDeath EvilDeath [IIIok] 34 111 0 11
6 MAYA MAYA   11 94 13 11
7 Oplokus Oplokus [NoFear] 4 58 2 8
8 Pivasik Pivasik   3 7 0 5
9 Bushido Bushido   6 4 0 2
10 IIIok IIIok [Resist] 1 3 4 5
11 Huxy9Ice Huxy9Ice   2 2 0 2
12 0nix 0nix   80 1 1 8
13 Eternal Eternal [Re] 1 1 0 5
14 HacHe3a6aH9lT HacHe3a6aH9lT   1 1 0 5
15 ULtimatOR ULtimatOR   1 1 0 5
16 Gnums Gnums   1 1 0 2
17 XTeam XTeam   19 0 0 7
18 RATb RATb [Gvardia] 1 0 0 6
19 Lemuria Lemuria   2 0 1 5
20 Beta Beta   5 0 0 5
21 Angels Angels   1 0 0 5
22 Sumerians Sumerians [civilisation] 1 0 0 5
23 WHAPOR WHAPOR   1 0 0 5
24 95drop 95drop   1 0 0 3
25 CreateYourDreams CreateYourDreams   1 0 0 3
26 KingsOfL2 KingsOfL2   1 0 0 3
27 KapoHaBupyc KapoHaBupyc   2 0 0 2
28 99WH 99WH   1 0 0 2
29 Clan4ik క్లాన్4ik   1 0 0 2
30 GnumsII GnumsII   1 0 0 2
31 wh wh   1 0 0 2
32 wh1 wh1   1 0 0 2
33 WHforXAPBECTEP WHforXAPBECTEP   1 0 0 2

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [RPG-CLUB] Clans top by PVP Ertheia 🚭 H5 la2 Evolution x1 Telugu Classic PTS L2 high five

RPG Lineage 2 events ertheia

ప్లేయర్స్:
  • 01 KoTee4ka
  • 02 FoxMulder
  • 03 TheOnix
  • 04 Nansy
  • 05 Skatinka
  • 06 PaCTaFaP9HuH
  • 07 NZ1
  • 08 Avendila
  • 09 Scarlett
  • 10 3JIou4oIIuk