పుట శీర్షిక: Lineage 2 9 vs 120 Castles HighFive 🍭 L2 Server Federation x15 Telugu Classic PTS

శీర్షిక:Gludio Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon Espadax15
పన్ను:5%
ముట్టడి సమయం:Sun, 30 May 2021 16:00
యాజమాన్యం:

శీర్షిక:Dion Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon SpownCorp
పన్ను:15%
ముట్టడి సమయం:Sun, 30 May 2021 16:00
యాజమాన్యం:
ముట్టడి:

శీర్షిక:Giran Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon AngelsOfDeath
పన్ను:5%
ముట్టడి సమయం:Sun, 30 May 2021 16:00
యాజమాన్యం:

శీర్షిక:Oren Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon FireAttack
పన్ను:5%
ముట్టడి సమయం:Sun, 30 May 2021 20:00
యాజమాన్యం:

శీర్షిక:Aden Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon HeroesOfTemplex
పన్ను:15%
ముట్టడి సమయం:Sun, 30 May 2021 16:00
యాజమాన్యం:

శీర్షిక:Innadril Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon DarkWeapon
పన్ను:5%
ముట్టడి సమయం:Sun, 30 May 2021 20:00
యాజమాన్యం:

శీర్షిక:Goddard Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon COSMO
పన్ను:5%
ముట్టడి సమయం:Sun, 30 May 2021 16:00
యాజమాన్యం:

శీర్షిక:Rune Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon SKYxLEGION
పన్ను:15%
ముట్టడి సమయం:Sun, 30 May 2021 20:00
యాజమాన్యం:
Gludio భూభాగం
Dion భూభాగం
Giran భూభాగం
Oren భూభాగం
Aden భూభాగం
Innadril భూభాగం
Goddard భూభాగం
Rune భూభాగం
Schuttgart భూభాగం

శీర్షిక:Schuttgart Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon TMP
పన్ను:15%
ముట్టడి సమయం:Sun, 30 May 2021 20:00
యాజమాన్యం:

Fortress

పేరు Territory   క్లాన్
Tanor Fortress Dion Blizzard Blizzard[COHAP]
Demon Fortress Goddard DemonsGuard DemonsGuard[Demones]
Hunter's Fortress Aden Fantom Fantom[Frega]
Antharas' Fortress Oren Balboa Balboa[GlobalInc]
Ivory Fortress Oren Ramsheart Ramsheart[LigthWind]
White Sands Fortress Innadril elAureole elAureole[MeMain]
Dragonspine Fortress Oren NoPanicx3 NoPanicx3[NoPanic]
Swamp Fortress Rune Balkan Balkan[Otpisani]
Narsell Fortress Aden DarkMight DarkMight[Quiethouse]
Valley Fortress Giran RPGclub RPGclub[RPGclub]
Western Fortress Oren Пульсар Пульсар[StarTrek]
Southern Fortress Gludio Eranos Eranos[Sunrise]
Monastic Fortress Rune HeroesOfTemple HeroesOfTemple[Triada7]
Shanty Fortress Gludio BlackDiamond BlackDiamond
Hive Fortress Dion IceWar IceWar
Bayou Fortress Aden bezdomni bezdomni
Borderland Fortress Goddard КЕфарм КЕфарм
Archaic Fortress Schuttgart LS LS
Floran Fortress Dion Kanon Kanon
Cloud Mountain Fortress Oren  
Aaru Fortress Innadril  

క్లాన్ Halls

పేరు Territory   క్లాన్
Onyx Hall Goddard RectifiedSpirit RectifiedSpirit[BloodOrder]
The Golden Chamber Aden AngelsOfDeath AngelsOfDeath[COHAP]
Roien Chamber Rune Blizzard Blizzard[COHAP]
Luna Chamber Rune Blackbusterz Blackbusterz[COHAP]
Traban Chamber Rune DemonsGuard DemonsGuard[Demones]
Crystal Hall Gludin Balboa Balboa[GlobalInc]
Yiana Chamber Rune Espadax15 Espadax15[GlobalInc]
Rainbow Springs Goddard Courts Courts[GlobalInc]
The Viridian Barracks Dion vRS vRS[God]
Moonstone Hall Gludio NightWatch NightWatch[Hospice]
The Silver Chamber Aden FxTxG FxTxG[KingdomOfFiore]
Astaire Chamber Rune ImmortalUnits ImmortalUnits[LigthWind]
Fortress of the Dead Rune Ramsheart Ramsheart[LigthWind]
Eisen Hall Schuttgart NoPanicx3 NoPanicx3[NoPanic]
The Bronze Chamber Aden Balkan Balkan[Otpisani]
The Bronze Chamber Giran ImmortalSquad ImmortalSquad[QQsQuad]
Mont Chamber Rune SKYxLEGION SKYxLEGION[RAID]
Onyx Hall Gludio nothingness nothingness[space]
Topaz Hall Gludio OrzelBialyx3 OrzelBialyx3[SuperDuperAlly]
The Scarlet Barracks Dion Kelptones Kelptones[SuperDuperAlly]
Fortress of Resistance Dion OutSiders OutSiders[TheAbyss]
Bandit Stronghold Oren Insomians Insomians[TheAbyss]
Wild Beast Reserve Rune Barons Barons[TheAbyss]
Aria Chamber Rune COSMO COSMO[ToTheStars]
Gold Manor Aden HeroesOfTemple HeroesOfTemple[Triada7]
Sapphire Hall Gludin xVINDx xVINDx[VIND]
The Golden Chamber Giran KkLlAaNn KkLlAaNn[WAGtheDOG]
Silver Manor Aden Drevlyane Drevlyane[Древляне]
The Silver Chamber Giran BTop9lku BTop9lku[Древляне]
Devastated Castle Aden Покемоны Покемоны[Красавчики]
Titan Hall Schuttgart xaxol xaxol[Чернобыль]
Ruby Hall Gludio FlaresOfDeath FlaresOfDeath
Onyx Hall Gludin IronThrone IronThrone
Moonstone Hall Gludin IIEPLLbl IIEPLLbl
Emerald Hall Gludin Double Double
The Atramental Barracks Dion BobCats BobCats
The Mithril Chamber Aden EscortService EscortService
Molten Ore Hall Schuttgart Albatrosy Albatrosy
The Mithril Chamber Giran PantomimA PantomimA
Silver Manor Giran GanjaFarmersx5 GanjaFarmersx5
Moonstone Hall Goddard Renamedw25472 Renamedw25472
Emerald Hall Goddard AngleOfDeath AngleOfDeath
Sapphire Hall Goddard Виноград Виноград
Heavy Metal Hall Schuttgart Terrorx7 Terrorx7

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG RUSSIA Castles HighFive 🍭 L2 Server Federation x15 Telugu Classic PTS Pts high five

RPG Lineage 2 lore

ప్లేయర్స్:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 KingMast3r
  • 03 iOm
  • 04 iDemokrit
  • 05 DaqpHa
  • 06 K1ngMaster
  • 07 Elicottero
  • 08 lMyDream
  • 09 Demokrit
  • 10 Astettyq

SSQ:
డాన్   0%
డస్క్   0%
డే