పుట శీర్షిక: Lineage 2 9 vs 120 Castles HighFive 🍭 L2 Server Federation x15 Telugu Classic PTS

శీర్షిక:Gludio Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon 3epr
పన్ను:5%
ముట్టడి సమయం:Sun, 7 Mar 2021 20:00
యాజమాన్యం:

శీర్షిక:Dion Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon DivineWeapon
పన్ను:15%
ముట్టడి సమయం:Sun, 7 Mar 2021 20:00
యాజమాన్యం:
ముట్టడి:

శీర్షిక:Giran Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon AngelsOfDeath
పన్ను:5%
ముట్టడి సమయం:Sun, 7 Mar 2021 16:00
యాజమాన్యం:
ముట్టడి:

శీర్షిక:Oren Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon Покемоны
పన్ను:5%
ముట్టడి సమయం:Sun, 7 Mar 2021 16:00
యాజమాన్యం:
ముట్టడి:

శీర్షిక:Aden Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon HeroesOfTemplex
పన్ను:5%
ముట్టడి సమయం:Sun, 7 Mar 2021 16:00
యాజమాన్యం:
ముట్టడి:

శీర్షిక:Innadril Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon ImmortalUnits
పన్ను:5%
ముట్టడి సమయం:Sun, 7 Mar 2021 16:00
యాజమాన్యం:

శీర్షిక:Goddard Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon COSMO
పన్ను:5%
ముట్టడి సమయం:Sun, 7 Mar 2021 20:00
యాజమాన్యం:

శీర్షిక:Rune Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon SKYxLEGION
పన్ను:5%
ముట్టడి సమయం:Sun, 7 Mar 2021 20:00
యాజమాన్యం:
Gludio భూభాగం
Dion భూభాగం
Giran భూభాగం
Oren భూభాగం
Aden భూభాగం
Innadril భూభాగం
Goddard భూభాగం
Rune భూభాగం
Schuttgart భూభాగం
ముట్టడి:

శీర్షిక:Schuttgart Castle
యజమాని:Alliance iconClan icon 100
పన్ను:15%
ముట్టడి సమయం:Sun, 7 Mar 2021 20:00
యాజమాన్యం:

Fortress

పేరు Territory   క్లాన్
Ivory Fortress Oren КонфетосСквад КонфетосСквад[ArtOfGaming]
Cloud Mountain Fortress Oren RisingForce RisingForce[Catharsis]
Tanor Fortress Dion Blizzard Blizzard[COHAP]
Dragonspine Fortress Oren FirstOrder FirstOrder[DesperadoS]
Narsell Fortress Aden Rise Rise[escort]
Hunter's Fortress Aden Fantom Fantom[Frega]
Swamp Fortress Rune Espadax15 Espadax15[GlobalInc]
Antharas' Fortress Oren Balboa Balboa[GlobalInc]
Floran Fortress Dion Ramsheart Ramsheart[LordOfFatemx]
Archaic Fortress Schuttgart elAureole elAureole[MeMain]
Southern Fortress Gludio TheTridentWar TheTridentWar[NorthWind]
Western Fortress Oren Пульсар Пульсар[StarTrek]
Shanty Fortress Gludio PPC PPC[The9k]
Monastic Fortress Rune HeroesOfTemple HeroesOfTemple[Triada7]
Valley Fortress Giran Bravos Bravos[Xaoc]
Hive Fortress Dion 4ixnbIx 4ixnbIx
Bayou Fortress Aden Renamedw25472 Renamedw25472
White Sands Fortress Innadril stargazers stargazers
Borderland Fortress Goddard КЕфарм КЕфарм
Aaru Fortress Innadril PVEcontent PVEcontent
Demon Fortress Goddard AngleOfDeath AngleOfDeath

క్లాన్ Halls

పేరు Territory   క్లాన్
Astaire Chamber Rune ImmortalUnits ImmortalUnits[AngelsOfDeath]
Onyx Hall Goddard RectifiedSpirit RectifiedSpirit[BloodOrder]
The Golden Chamber Aden AngelsOfDeath AngelsOfDeath[COHAP]
Roien Chamber Rune Blizzard Blizzard[COHAP]
Luna Chamber Rune Blackbusterz Blackbusterz[COHAP]
Traban Chamber Rune DemonsGuard DemonsGuard[Demones]
Crystal Hall Gludin Balboa Balboa[GlobalInc]
The Bronze Chamber Aden Espadax15 Espadax15[GlobalInc]
The Viridian Barracks Dion vRS vRS[God]
Devastated Castle Aden HeadStrong HeadStrong[HideTeam]
Moonstone Hall Gludio NightWatch NightWatch[Hospice]
The Silver Chamber Aden FxTxG FxTxG[KingdomOfFiore]
Fortress of the Dead Rune Ramsheart Ramsheart[LordOfFatemx]
Eisen Hall Schuttgart NoPanicx3 NoPanicx3[NoPanic]
The Bronze Chamber Giran ImmortalSquad ImmortalSquad[QQsQuad]
Mont Chamber Rune SKYxLEGION SKYxLEGION[RAID]
Onyx Hall Gludio nothingness nothingness[space]
Topaz Hall Gludio OrzelBialyx3 OrzelBialyx3[SuperDuperAlly]
The Scarlet Barracks Dion Kelptones Kelptones[SuperDuperAlly]
Fortress of Resistance Dion OutSiders OutSiders[TheAbyss]
Bandit Stronghold Oren Insomians Insomians[TheAbyss]
Wild Beast Reserve Rune Barons Barons[TheAbyss]
Aria Chamber Rune COSMO COSMO[ToTheStars]
Yiana Chamber Rune HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex[Triada]
Rainbow Springs Goddard Courts Courts[Triada]
Gold Manor Aden HeroesOfTemple HeroesOfTemple[Triada7]
Sapphire Hall Gludin xVINDx xVINDx[VIND]
The Golden Chamber Giran KkLlAaNn KkLlAaNn[WAGtheDOG]
Silver Manor Aden Drevlyane Drevlyane[Древляне]
The Silver Chamber Giran BTop9lku BTop9lku[Древляне]
Ruby Hall Gludio FlaresOfDeath FlaresOfDeath
Onyx Hall Gludin IronThrone IronThrone
Moonstone Hall Gludin IIEPLLbl IIEPLLbl
Emerald Hall Gludin Double Double
The Atramental Barracks Dion BobCats BobCats
The Mithril Chamber Aden EscortService EscortService
Molten Ore Hall Schuttgart Albatrosy Albatrosy
Titan Hall Schuttgart xaxol xaxol
The Mithril Chamber Giran PantomimA PantomimA
Silver Manor Giran GanjaFarmersx5 GanjaFarmersx5
Moonstone Hall Goddard Renamedw25472 Renamedw25472
Emerald Hall Goddard AngleOfDeath AngleOfDeath
Sapphire Hall Goddard Виноград Виноград
Heavy Metal Hall Schuttgart Terrorx7 Terrorx7

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG RUSSIA Castles HighFive 🍭 L2 Server Federation x15 Telugu Classic PTS Pts high five

RPG Lineage 2 lore

ప్లేయర్స్:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 DaqpHa
  • 03 K1ngMaster
  • 04 Divine
  • 05 SilentFaith
  • 06 Wiedzmin
  • 07 Greddys
  • 08 ExoTrela
  • 09 Astettyq
  • 10 iOm

SSQ:
డాన్   36.87%
డస్క్   63.13%
డే