పుట శీర్షిక: Lineage official HighFive 🚓 Server L2 Federation x15 Telugu Classic PTS

క్లాన్ - Ramsheart.
పేరు సమయం ఉపయోగించండి చివరి లాగిన్ క్లాస్  
1 Rombelx 139D. 13H. 2021-Mar-07 Archmage -
2 iKetrin 68D. 19H. 2021-Mar-07 Evas Saint +
3 iParovoz 22D. 19H. 2021-Mar-07 Dreadnought -
4 iIIeIIelllka 101D. 7H. 2021-Mar-07 Hierophant +
5 BeIIIka 59D. 16H. 2021-Feb-21 Spectral Dancer -
6 oOFaKe 101D. 23H. 2021-Mar-07 Arcana Lord +
7 AupmuD 207D. 4H. 2021-Mar-07 Cardinal -
8 Nervniu 130D. 9H. 2021-Mar-07 Titan +
9 BDchva 207D. 1H. 2021-Mar-07 Spectral Dancer +
10 TAJIENA 96D. 13H. 2021-Feb-27 Storm Screamer -
11 SexyBitch 178D. 12H. 2021-Feb-23 Adventurer -
12 Usiel 77D. 18H. 2021-Feb-27 Doombringer -
13 IaVarkx15 30D. 6H. 2021-Feb-21 Doomcryer -
14 Januunni 28D. 12H. 2021-Mar-03 Titan -
15 airwave 146D. 17H. 2021-Mar-01 Duelist -
16 Jaklin 419D. 0H. 2021-Jan-12 Evas Saint -
17 EMERC0M 211D. 11H. 2021-Mar-07 Phoenix Knight -
18 CaproH 335D. 9H. 2021-Mar-03 Adventurer -
19 Killlmaster 141D. 11H. 2021-Mar-03 Titan -
20 xZITZx 33D. 14H. 2021-Mar-07 Titan -
21 Karellina 167D. 8H. 2021-Mar-07 Mystic Muse -
22 Kilfire 51D. 21H. 2021-Mar-07 Archmage -
23 TegeraN 15D. 8H. 2021-Mar-07 Titan -
24 Promag 46D. 0H. 2021-Mar-03 Soultaker -
25 BabyDens 203D. 4H. 2021-Mar-07 Spectral Dancer +
26 BaBySongi 200D. 11H. 2021-Mar-07 Sword Muse +
27 TipoTank 57D. 4H. 2021-Mar-07 Shillien Templar +
28 IIuH9l 22D. 5H. 2021-Mar-05 Titan -
29 TpotiL 129D. 16H. 2021-Feb-25 Sword Muse -
30 LockyT 106D. 23H. 2021-Feb-25 Titan -
31 Elrongil 132D. 12H. 2021-Mar-05 Phoenix Knight -
32 LockyT2 16D. 17H. 2021-Feb-25 Titan -
33 xDonPokemonx 30D. 1H. 2021-Mar-05 Titan -
34 Mapa3maTu4ka 51D. 8H. 2021-Mar-05 Dreadnought -
35 Women3JIO 35D. 22H. 2021-Mar-07 Soultaker -
36 LycTpa 28D. 0H. 2021-Feb-25 Titan -
37 SOVA2020 41D. 21H. 2021-Mar-04 Spectral Dancer -
38 xDarkFisheRx 6D. 18H. 2021-Mar-07 Spectral Dancer +
39 yasdafa 26D. 4H. 2021-Mar-03 Shillien Templar -
40 PAFEGO 40D. 21H. 2021-Mar-07 Grand Khavatari -
41 Varkylila 62D. 23H. 2021-Mar-07 Doomcryer +
42 medik 23D. 16H. 2020-Jul-09 Cardinal -
43 blyako 20D. 3H. 2021-Jan-16 Titan -
44 Sapoon 8D. 9H. 2021-Mar-07 Dreadnought -
45 UharaDestr 9D. 12H. 2021-Mar-07 Titan -
46 LockYT3 4D. 5H. 2021-Feb-25 Titan -
47 Nek16 25D. 16H. 2021-Mar-06 Soultaker -
48 GaJla 5D. 10H. 2021-Mar-02 Fortune Seeker -
49 CatWar 93D. 23H. 2021-Mar-07 Elemental Master -
50 iBorki 94D. 3H. 2021-Mar-07 Dominator -
51 Ypon 139D. 16H. 2021-Jan-23 Titan -
52 THEB0X 13D. 10H. 2021-Mar-07 Dominator -
53 AiMai 103D. 6H. 2021-Feb-26 Shillien Saint -
54 aJIawar 246D. 8H. 2021-Mar-07 Sword Muse -
55 irwd 108D. 3H. 2021-Feb-04 Phoenix Knight -
56 XAMASI 13D. 10H. 2021-Mar-07 Dominator -
57 Aptechka 259D. 18H. 2020-Nov-16 Cardinal -
58 BDora 43D. 19H. 2021-Jan-09 Spectral Dancer -
59 MannayaKaiiia 38D. 7H. 2021-Mar-07 Evas Saint +
60 NoNameNoFace 56D. 21H. 2021-Mar-06 Evas Saint -
61 xPr1ZraKx 164D. 3H. 2021-Mar-06 Dreadnought -
62 FALSCH 31D. 13H. 2021-Jan-25 Titan -
63 Plentiful 21D. 17H. 2021-Feb-23 Fortune Seeker -
64 Hilia 28D. 8H. 2021-Feb-27 Cardinal -
65 rtjjuy 68D. 13H. 2021-Mar-05 Titan -
66 iHonda 77D. 20H. 2021-Mar-01 Dominator -
67 BRISSA 43D. 14H. 2021-Mar-03 Evas Saint -
68 Yivoo 8D. 20H. 2020-Dec-16 Evas Saint -
69 Nek15 6D. 22H. 2021-Mar-06 Soultaker -
70 KAIIyCTA 39D. 21H. 2021-Mar-07 Mystic Muse -
71 Konfetos 78D. 16H. 2021-Mar-07 Cardinal -
72 Desktope 56D. 6H. 2021-Mar-07 Cardinal -
73 Tyngpa 121D. 15H. 2020-Dec-25 Titan -
74 KJlEPA 249D. 7H. 2021-Mar-07 Duelist +
75 Top4un 63D. 9H. 2021-Mar-07 Titan -
76 Monnaa 70D. 19H. 2020-Nov-26 Spectral Dancer -
77 NoLim1t 3D. 4H. 2021-Jan-31 Archmage -
78 Sorkazy 289D. 1H. 2021-Feb-28 Mystic Muse -
79 KAMKOM 44D. 4H. 2021-Feb-28 Doombringer -
80 Elllka 107D. 10H. 2021-Mar-07 Evas Saint -
81 Alesia 23D. 2H. 2020-Nov-25 Cardinal -
82 BlekTy4kA 37D. 9H. 2021-Mar-07 Cardinal -
83 Inner 79D. 10H. 2021-Mar-06 Shillien Templar -
84 SsvsS 49D. 18H. 2021-Mar-07 Sword Muse -
85 Nihua 35D. 17H. 2021-Jan-09 Titan -
86 RombelNekr2 4D. 21H. 2021-Mar-03 Soultaker -
87 altod 6D. 0H. 2021-Mar-03 Shillien Templar -
88 Aaax 513D. 19H. 2021-Mar-07 Soultaker -
89 xxPETRAxx 62D. 2H. 2021-Mar-07 Cardinal -
90 Gofur 29D. 13H. 2021-Mar-03 Titan -
91 RombeJl 30D. 8H. 2021-Feb-27 Soultaker -
92 Hamsterr 49D. 14H. 2021-Mar-03 Archmage -
93 Falowen 9D. 2H. 2021-Mar-05 Titan -
94 DaqpHa 154D. 17H. 2021-Mar-07 Wind Rider -
95 Rombelx7 127D. 17H. 2021-Mar-07 Mystic Muse -
96 GARNiDELiA 69D. 20H. 2021-Mar-07 Evas Saint -
97 IIroroK 118D. 0H. 2021-Mar-07 Dominator -
98 DONTKILLMVIBE 90D. 5H. 2021-Mar-03 Titan -
99 PbIIA9I 200D. 21H. 2020-Oct-04 Adventurer -
100 YPOHv2 5D. 19H. 2021-Jan-23 Titan -
101 Souren 38D. 14H. 2021-Mar-07 Hell Knight -
102 iAL1n 248D. 21H. 2021-Feb-24 Soultaker -
103 Santos 51D. 18H. 2021-Mar-07 Doomcryer -
104 ShoulderThrust 230D. 5H. 2021-Mar-07 Doombringer -
105 lKoss 24D. 0H. 2021-Mar-07 Cardinal -
106 SuperFireMan 15D. 4H. 2021-Mar-07 Archmage -
107 KCEHl9l 437D. 5H. 2021-Mar-07 Adventurer +
108 Ampac 48D. 18H. 2021-Mar-07 Spectral Dancer -
109 DjOcJIuK 20D. 10H. 2021-Mar-07 Elemental Master -
110 Adventurer 47D. 21H. 2021-Mar-06 Adventurer -
111 IIoBeCTKa 39D. 0H. 2021-Feb-18 Adventurer -
112 SSonata 195D. 14H. 2020-Nov-13 Sword Muse -
113 NoobPlzDie 95D. 6H. 2021-Jan-01 Soultaker -
114 OrbitrxXx 77D. 22H. 2021-Mar-03 Soul hound -
115 xdeftx 25D. 15H. 2021-Feb-24 Adventurer -
116 RombelNekr1 7D. 7H. 2021-Mar-03 Soultaker -
117 RombelNekr3 1D. 5H. 2021-Mar-03 Soultaker -
118 IIapaBoZz 55D. 21H. 2021-Mar-06 Titan -
119 Vigner 5D. 0H. 2021-Mar-06 Titan -
120 SebastianoPerera 27D. 19H. 2021-Feb-24 Cardinal -
121 Sangriy 14D. 7H. 2021-Feb-07 Sagittarius -
122 Promag2 2D. 20H. 2021-Mar-03 Soultaker -
123 NeDoAngel 14D. 18H. 2021-Mar-07 Soul hound -
124 Axogor 38D. 2H. 2021-Mar-03 Titan -
125 123dod123 61D. 10H. 2021-Mar-06 Soultaker -
126 TopPiin 1D. 14H. 2021-Mar-03 Soul hound -
127 KAP3UHA 44D. 2H. 2021-Jan-23 Titan -
128 PinBers 1D. 8H. 2021-Mar-06 Doombringer -
129 Billlka2 11D. 13H. 2021-Mar-07 Cardinal -
130 Promag1 11D. 21H. 2021-Mar-03 Soultaker -
131 FacelessMan 21D. 8H. 2021-Feb-22 Soultaker -
132 Promag3 1D. 1H. 2021-Mar-03 Soultaker -
133 Challenge 20D. 15H. 2020-Nov-08 Soultaker -
134 Nebir 3D. 12H. 2021-Mar-06 Soultaker -
135 Nekirus 8D. 20H. 2021-Mar-06 Soultaker -
136 HEKuKYP 14D. 12H. 2021-Mar-07 Soultaker -
137 bblDJlo 2D. 23H. 2021-Mar-06 Doombringer -
138 BepTaJIeT 3D. 0H. 2021-Jan-23 Titan -
139 Billlka 7D. 8H. 2021-Mar-07 Cardinal -
140 dotka2 6D. 13H. 2021-Mar-06 Soultaker -
141 NEK04 11D. 8H. 2021-Mar-06 Soultaker -
142 HEK001 11D. 18H. 2021-Mar-06 Soultaker -
143 HE01 5D. 9H. 2021-Mar-07 Soultaker -
144 Dedodik 46D. 4H. 2020-Nov-14 Soultaker -
145 Renamedh206608xx 12D. 20H. 2021-Feb-28 Shillien Templar -
146 B686 34D. 3H. 2021-Feb-28 Dreadnought -
147 dotka3 5D. 15H. 2021-Mar-06 Soultaker -
148 SorkazI 19D. 7H. 2021-Feb-24 Soultaker -
149 dotka4 4D. 14H. 2021-Mar-06 Soultaker -
150 3GP 6D. 18H. 2021-Mar-06 Soultaker -
151 dotka5 4D. 8H. 2021-Mar-03 Soultaker -
152 Renamedz35864 12D. 1H. 2021-Jan-17 Soultaker -
153 Renesma 6D. 0H. 2021-Mar-06 Soultaker -
154 punkerhead 28D. 19H. 2021-Mar-03 Judicator -
155 BaJIbIIypru9I 24D. 7H. 2021-Mar-04 Dreadnought -
156 BigBoobsSi 76D. 2H. 2021-Mar-07 Judicator -
157 DJOF 144D. 15H. 2021-Mar-07 Judicator -
158 Powermax 79D. 6H. 2021-Mar-07 Grand Khavatari -
159 HellWeaver 3D. 7H. 2021-Jan-31 Titan -
160 Luvr 18D. 11H. 2021-Mar-03 Titan -
161 PowerTir 61D. 19H. 2021-Mar-07 Grand Khavatari -
162 QSix 1D. 14H. 2021-Feb-16 Phantom Summoner -
163 Shalilka 34D. 12H. 2021-Mar-06 Storm Screamer -
164 O4er2 3D. 9H. 2021-Mar-06 Dominator -
165 IIcuXoZ 25D. 7H. 2021-Mar-07 Archmage -
166 RombelNekr5 2D. 10H. 2021-Mar-07 Soultaker -
167 MagickGladiator 10D. 19H. 2021-Mar-07 Archmage -
168 ddr302 0D. 0H. 2021-Feb-18 Scavenger -
169 Plo1ka 0D. 1H. 2021-Mar-02 Palus Knight -
170 FeraVentus 0D. 1H. 2021-Jan-04 Dark Wizard -
171 lkjohp 0D. 0H. 2021-Jan-08 Mage -
172 manof5 0D. 14H. 2021-Jan-04 Mage -
173 O4er1 5D. 4H. 2021-Mar-06 Dominator -
174 801ton 0D. 1H. 2021-Jan-15 Dark Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Ramsheart Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. La2

RPG Lineage 2 revolution lineage 2 c3 server

ప్లేయర్స్:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 iDemokrit
  • 03 DaqpHa
  • 04 K1ngMaster
  • 05 Divine
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 Greddys
  • 10 ExoTrela

SSQ:
డాన్   36.87%
డస్క్   63.13%
డే  13