పుట శీర్షిక: Lineage 2 razas y profesiones Top 100 Enchanters HighFive ❎ la2 h5 Federation x15 Telugu Classic PTS

ఆటలో అక్షరాలు లాగిన్ కాలేదు 60 రోజులు గణాంకాలలో లెక్కించబడవు!

అగ్ర మంత్రముగ్ధుడు మంత్రముగ్ధమైన దుస్తులు ధరించిన మొత్తం మంత్రముగ్ధమైన దుస్తులు ధరించి

మంత్రముగ్ధమైన గరిష్టంగా టాప్.
పేరు క్లాస్ అంశం +   క్లాన్  
1 Gigatek Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+18 COSMO COSMO -
2 Cutler Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+17 SKYxLEGION SKYxLEGION -
3 Acme Парные Мечи Очарования
Periel Dual Sword
+17   -
4 Gigatek Молот Икара - Земля - PvP
Icarus Hammer - Earth {PvP}
+16 COSMO COSMO -
5 Khaosxd Оскал Венеры - PvP
Vesper Nagan {PvP}
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex +
6 Hitleris Клещи Венеры - Гром - PvP
Vesper Pincer- Thunder {PvP}
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
7 1up Резак Венеры
Vesper Cutter
+16 Woodcutters Woodcutters -
8 Exalted Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+16   +
9 Limita Эспадон Венеры - PvP
Vesper Slasher {PvP}
+16   -
10 Amatherasu Распылитель Икара
Icarus Disperser
+16 TATEM TATEM +
11 ShoulderThrust Клинок Печати - PvP
Pyseal Blade {PvP}
+16 Ramsheart Ramsheart +
12 Tyza Парные Кинжалы Икара
Icarus Dual Daggers
+16 FxTxG FxTxG -
13 MAKSAS Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+16 Courts Courts -
14 Renamedl41677 Воитель Венеры
Vesper Fighter
+16   +
15 Dvorfy Мститель Венеры - PvP
Vesper Avenger {PvP}
+16 Courts Courts +
16 Gigatek Бросок Венеры
Vesper Thrower
+16 COSMO COSMO -
17 miner Призрачный Жнец
Demitelum
+16 SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 +
18 StrzelecWyborowy Бросок Венеры
Vesper Thrower
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
19 Origen Бросок Венеры
Vesper Thrower
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION +
20 HLURD Призрачный Жнец
Demitelum
+16 Syrja Syrja -
21 Despicable Бросок Венеры
Vesper Thrower
+16 Renamedw4773 Renamedw4773 -
22 KCEHl9l Парные Кинжалы Черепа - PvP
Skull Edge Dual Daggers {PvP}
+16 Ramsheart Ramsheart +
23 Ronam Острие Венеры
Vesper Shaper
+16 FxTxG FxTxG -
24 KingMast3r Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+16 ImmortalUnits ImmortalUnits +
25 masticator Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+16 Fantom Fantom -
26 SekaAleksic Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
27 xxMTHxx Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+16   -
28 Vikarta Пылающая Пила - PvP
Lava Saw {PvP}
+16 Syrja Syrja -
29 isi1337 Заклинатель Венеры - PvP
Vesper Caster {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
30 Kalla Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION +
31 xxMTHxx Булава Злого Бога
Devilish Maul
+16   -
32 Boruk Клинок Пера
Feather Eye Blade
+16 COSMO COSMO -
33 Vytera Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+16 Courts Courts -
34 TOBIpisDA Драгоценная Рапира - PvP
Gemtail Rapier {PvP}
+16   -
35 KnightOfDarkness Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+16 HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
36 Scripka Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+16 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
37 Ozix Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex +
38 Vikarta Карниум
Skull Carnium Bow
+16 Syrja Syrja -
39 Hitleris Жало Икара - PvP
Icarus Stinger {PvP}
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
40 CIBC Сакредюмор
Sacredium
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex +
41 Nervniu Тяжелые Руки Икара
Icarus Heavy Arms
+16 Ramsheart Ramsheart -
42 AIDS Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+16 COSMO COSMO -
43 Groba Молот Берестира
Contristo Hammer
+16 AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
44 Wennes Молот Берестира
Contristo Hammer
+16   -
45 Odys Парные Мечи Икара
Icarus Dual Sword
+16 OrzelBialyx3 OrzelBialyx3 -
46 YUSTIN Парные Мечи Икара
Icarus Dual Sword
+16 RoYaLStars RoYaLStars -
47 HiMePa Страж Венеры
Vesper Sheutjeh
+16 VALHALLA VALHALLA -
48 Wiedzmin Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION +
49 KJlEPA Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 Ramsheart Ramsheart +
50 AyeShnaya Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
51 OpaNa Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 DarkMight DarkMight -
52 xxxSoADxxx Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 Виноград Виноград -
53 KyJlbTiBaToP Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
54 panikos Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+16 DemonsGuard DemonsGuard -
55 KeSha Страж Венеры - PvP
Vesper Sheutjeh {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
56 Limita Возмездие Венеры - PvP
Vesper Retributer {PvP}
+16   -
57 Vikarta Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+16 Syrja Syrja -
58 Adviser Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+16 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
59 sonex Призрачный Жнец - PvP
Demitelum {PvP}
+16 AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
60 Gigatek Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+16 COSMO COSMO -
61 Wyter Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+16   -
62 SpoilWalker Парные Кинжалы Черепа
Skull Edge Dual Daggers
+16 ReaNimator ReaNimator -
63 HLURD Трезубец Икара
Icarus Trident
+16 Syrja Syrja -
64 ERIINA Зазубренный Меч Икара
Icarus Sawsword
+16 DeathSpell DeathSpell -
65 Piaston Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+16 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
66 Origen Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION +
67 Despicable Резак Венеры - Гром - PvP
Vesper Cutter- Thunder {PvP}
+16 Renamedw4773 Renamedw4773 -
68 Vytera Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+16 Courts Courts -
69 lSR8 Когти Окто - PvP
Octo Claw {PvP}
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
70 Vedmed Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+16 RapidDeath RapidDeath -
71 KeSha Клещи Венеры
Vesper Pincer
+16 SKYxLEGION SKYxLEGION -
72 TOBIpisDA Клещи Венеры
Vesper Pincer
+15   -
73 OgreSpirit Когти Окто - PvP
Octo Claw {PvP}
+15 RisingForce RisingForce -
74 4i44OJIiNA Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
75 MIREXx3 Когти Окто - PvP
Octo Claw {PvP}
+15   +
76 zutaska Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+15 Kobra Kobra +
77 iOm Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+15 Balboa Balboa -
78 Elrongil Дробитель
Eversor Mace
+15 Ramsheart Ramsheart -
79 iOm Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+15 Balboa Balboa -
80 Demokrit Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION +
81 iOm Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+15 Balboa Balboa -
82 Renamedx934544x Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+15   -
83 zutaska Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+15 Kobra Kobra +
84 IDF Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION +
85 Diaboliq Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
86 Rivs Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+15 ALLO ALLO -
87 iCreat1ve Карниум - PvP
Skull Carnium Bow {PvP}
+15 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
88 xMaJIuHKAx Молот Берестира
Contristo Hammer
+15 3epr 3epr -
89 Baguk Молот Берестира
Contristo Hammer
+15 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
90 Dirtur Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+15   +
91 xSALAZARx Сакредюмор
Sacredium
+15 Syrja Syrja -
92 Kha0s Драгоценная Рапира - PvP
Gemtail Rapier {PvP}
+15 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
93 Demokrit Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION +
94 Divine Драгоценная Рапира - PvP
Gemtail Rapier {PvP}
+15 COSMO COSMO -
95 Sa1via Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
96 Laukine Булава Злого Бога
Devilish Maul
+15 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
97 ISR8 Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
98 Dia Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+15 32cm 32cm -
99 h1Bro Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+15   +
100 200IQ Буревестник Венеры - Гром
Vesper Stormer - Thunder
+15 DesperadoS DesperadoS -
101 Tiger1 Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+15   -
102 Spirit2 Обоюдоострое Копье
Doubletop Spear
+15   +
103 RQU Обоюдоострое Копье
Doubletop Spear
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
104 iDemokrit Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
105 lMrJoker Клещи Венеры - PvP
Vesper Pincer {PvP}
+15   -
106 Demokrit Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION +
107 archanqell Клещи Венеры - PvP
Vesper Pincer {PvP}
+15 OutOfControl OutOfControl -
108 NVV Пылающая Пила
Lava Saw
+15 HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
109 Lornden Обоюдоострое Копье
Doubletop Spear
+15 Blackbusterz Blackbusterz -
110 Diaboliq Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
111 xPr1ZraKx Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+15 Ramsheart Ramsheart -
112 Demokrit Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION +
113 HLURD Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+15 Syrja Syrja -
114 superslab Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+15 SKYxLEGION SKYxLEGION -
115 Razborka Клинок Пера - PvP
Feather Eye Blade {PvP}
+14 Syrja Syrja -
116 s84weapon Парные Мечи Очарования
Periel Dual Sword
+14   -
117 Varlam Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+14 GoldenStark GoldenStark +
118 Ready2GO Резак Венеры
Vesper Cutter
+14 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
119 Chazee Буревестник Венеры
Vesper Stormer
+14 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
120 Projekt10 Парные Кинжалы Икара
Icarus Dual Daggers
+14 СвободнаяИгра СвободнаяИгра -
121 RussiaII Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+14 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
122 Angelkiller Клинок Печати - PvP
Pyseal Blade {PvP}
+14 HeroesOfTemple HeroesOfTemple +
123 Bluz Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+14 SKYxLEGION SKYxLEGION -
124 Limita Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+14   -
125 Oofer Молот Берестира
Contristo Hammer
+14 COSMO COSMO -
126 Koshik Распылитель Икара
Icarus Disperser
+14 Renamedw16444 Renamedw16444 -
127 RazorX Молот Икара
Icarus Hammer
+14 Espadax15 Espadax15 +
128 yyyTBAPb Меч Очарования - PvP
Periel Sword {PvP}
+14 KkLlAaNn KkLlAaNn -
129 RussiaII Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+14 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
130 Spirit2 Трезубец Икара
Icarus Trident
+14   +
131 BerettaSniper Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+14 RisingForce RisingForce -
132 Ozix Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+14 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex +
133 JI0K0MATIV Трезубец Икара
Icarus Trident
+14 DarkMight DarkMight -
134 Dirtur Дробитель
Eversor Mace
+14   +
135 1ndifference Когти Окто - PvP
Octo Claw {PvP}
+14   -
136 Haladr1n Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+13 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
137 Chazee Дробитель
Eversor Mace
+13 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
138 Prosvik Забойщик - PvP
Dominion Crossbow {PvP}
+13 SKYxLEGION SKYxLEGION -
139 DOLF1US Булава Злого Бога - PvP
Devilish Maul {PvP}
+13 AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
140 EJlu3a6eT Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+13 KkLlAaNn KkLlAaNn -
141 JIa6ka Булава Злого Бога
Devilish Maul
+13 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
142 Aktor39 Булава Злого Бога
Devilish Maul
+13 lTroYl lTroYl -
143 Cydonius Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+13   +
144 Selavi Цветной Вольг - Гром
none
+13 UnderWorld UnderWorld -
145 Voduoshevlen Когти Окто
Octo Claw
+13 Renamedw16444 Renamedw16444 -
146 FAetoN Цветной Вольг - Гром - PvP
none
+13   -
147 TheGerion Кинжал Черепа
Skull Edge
+13   -
148 Reloader Обоюдоострое Копье
Doubletop Spear
+13 ImmortalUnits ImmortalUnits +
149 L1ghtSoul Клещи Венеры - PvP
Vesper Pincer {PvP}
+13   -
150 Prospect Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+13 Renegades Renegades -
151 SilentFaith Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+13 SKYxLEGION SKYxLEGION -
152 Demokrit Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+13 SKYxLEGION SKYxLEGION +
153 iSpeedy Парные Зубы Мамбы
Mamba Edge Dual Daggers
+12 EpiC EpiC -
154 Brutally Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
155 IToffy Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12   -
156 AXXA Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12   -
157 DarkPeper Резак Венеры
Vesper Cutter
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
158 miner Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12 SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 +
159 iShillienChild Резак Венеры
Vesper Cutter
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
160 Graciet Жало Икара - PvP
Icarus Stinger {PvP}
+12 GearsOfWar GearsOfWar -
161 iGoldMembeR Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+12 Romanze Romanze -
162 Aga Жало Икара
Icarus Stinger
+12 Skrzaty Skrzaty -
163 SABIK Призрачный Жнец
Demitelum
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION +
164 WJuK Распылитель Икара
Icarus Disperser
+12 KkLlAaNn KkLlAaNn -
165 vitaminB12 Возмездие Венеры
Vesper Retributer
+12 Woodcutters Woodcutters -
166 Viloma Парные Мечи Очарования - PvP
Periel Dual Sword {PvP}
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
167 HAMM0ND Буревестник Венеры
Vesper Stormer
+12 OutSiders OutSiders -
168 crypto Распылитель Икара
Icarus Disperser
+12 SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 -
169 Pauchek Парные Кинжалы Икара
Icarus Dual Daggers
+12 Renamedw16444 Renamedw16444 -
170 FloverClover Парные Кинжалы Икара
Icarus Dual Daggers
+12 RetroFM RetroFM -
171 Dia Распылитель Икара - Замешательство
Icarus Disperser - Confusion
+12 32cm 32cm -
172 Aptem Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+12 DarkMight DarkMight +
173 Olaala Клещи Венеры - PvP
Vesper Pincer {PvP}
+12   -
174 Malilililinkata Парные Кинжалы Икара - PvP
Icarus Dual Daggers {PvP}
+12   -
175 WeiDeR Меч Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Sword {PvP}
+12 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
176 Gontax Кинжал Черепа
Skull Edge
+12 ForestDevils ForestDevils -
177 DevilHanzo Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+12 COSMO COSMO -
178 Cutler Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
179 KnightOfDarkness Молот Икара - PvP
Icarus Hammer {PvP}
+12 HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
180 Indika Молот Икара - PvP
Icarus Hammer {PvP}
+12 RoYaLStars RoYaLStars -
181 pokipsi Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
182 Jarila Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12   -
183 Awilix Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12 NewLife NewLife -
184 ThisIsDestr Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12 RetroFM RetroFM -
185 Elrongil Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12 Ramsheart Ramsheart -
186 iIfrit Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+12   -
187 KralyaRar Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12   -
188 TurMaxi Когти Окто
Octo Claw
+12 FarmEpaletov FarmEpaletov +
189 yHuTa3uK Призрачный Жнец
Demitelum
+12 Blizzard Blizzard -
190 Origen Бросок Венеры
Vesper Thrower
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION +
191 SpankyGK Когти Окто
Octo Claw
+12 Renamedw4773 Renamedw4773 -
192 aefbars3 Меч Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Sword
+12   +
193 Enven Когти Окто
Octo Claw
+12 Top Top -
194 BorzAM Когти Окто
Octo Claw
+12 Syrja Syrja +
195 SlayerGod Призрачный Жнец
Demitelum
+12 IIEPLLbl IIEPLLbl -
196 DaJl6aH Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+12 Drevlyane Drevlyane -
197 7qaz Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+12 RedNeck RedNeck -
198 wuru Булава Злого Бога
Devilish Maul
+12   +
199 7qaz Булава Злого Бога
Devilish Maul
+12 RedNeck RedNeck -
200 Candlemass Булава Злого Бога
Devilish Maul
+12   -
201 DarkChimaira Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+12 Iva Iva -
202 RussiaII Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
203 TizzzinR Клинок Пера
Feather Eye Blade
+12 DarkMight DarkMight -
204 MoldoPwnz Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+12 NoPanicx3 NoPanicx3 -
205 CBeTJIa9l Клинок Пера
Feather Eye Blade
+12 RetroFM RetroFM -
206 IlIlseren1tyIllI Резак Венеры
Vesper Cutter
+12 ImmortalUnits ImmortalUnits -
207 Kikimicii Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+12 Balboa Balboa -
208 Stix Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
209 miner Молот Берестира
Contristo Hammer
+12 SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 +
210 64bit Молот Берестира
Contristo Hammer
+12 SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 -
211 డేHepuc Молот Берестира
Contristo Hammer
+12 KkLlAaNn KkLlAaNn -
212 Razborka Молот Берестира
Contristo Hammer
+12 Syrja Syrja -
213 HardBasS Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
214 GReddySS Карниум - PvP
Skull Carnium Bow {PvP}
+12 DarkMight DarkMight -
215 xxMTHxx Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+12   -
216 Limita Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+12   -
217 lHuKoTuHl Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+12   -
218 HoracioCarrillo Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+12 RapidDeath RapidDeath -
219 Renamedd931164 Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+12 CrueLIntentionS CrueLIntentionS -
220 Jo Молот Икара
Icarus Hammer
+12 RaiseAgain RaiseAgain -
221 Anilight Возмездие Венеры - PvP
Vesper Retributer {PvP}
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
222 Wardrone Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
223 Djegan Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+12 Blackbusterz Blackbusterz -
224 Pirovatis Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+12 HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
225 Polemas Меч Очарования
Periel Sword
+12 PowerCfraft PowerCfraft +
226 Elrongil Меч Очарования
Periel Sword
+12 Ramsheart Ramsheart -
227 BlackScouser Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
228 yHuTa3uK Трезубец Икара
Icarus Trident
+12 Blizzard Blizzard -
229 OneTakeOnly Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+12 ImmortalUnits ImmortalUnits -
230 Indika Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+12 RoYaLStars RoYaLStars -
231 Kallagd Воитель Венеры
Vesper Fighter
+12 CTPAX CTPAX -
232 KPblCOJIOBKA Трезубец Икара
Icarus Trident
+12 EvA EvA -
233 Azurr Воитель Венеры
Vesper Fighter
+12 HangoverClowns HangoverClowns -
234 KnightOfDarkness Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+12 HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
235 iJUK Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+12 Courts Courts -
236 Gigatek Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+12 COSMO COSMO -
237 Renamed95538 Воитель Венеры
Vesper Fighter
+12 Fantom Fantom -
238 WeiDeR Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+12 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
239 Greddys Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+12 DarkMight DarkMight -
240 RussiaII Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
241 Aptem Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+12 DarkMight DarkMight +
242 xDREFTx Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+12 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
243 Disraptor Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+12 SKYxLEGION SKYxLEGION -
244 uKnight Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+12 Inrush Inrush -
245 Disell Кинжал Черепа - PvP
Skull Edge {PvP}
+12   -
246 Limita Буревестник Венеры
Vesper Stormer
+12   -
247 Balzamon Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+11 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
248 2yxa Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+11 CTPAX CTPAX -
249 Souren Карниум
Skull Carnium Bow
+11 Ramsheart Ramsheart -
250 TAMSUS Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+11 Courts Courts -
251 Greddys Обоюдоострое Копье - PvP
Doubletop Spear {PvP}
+11 DarkMight DarkMight -
252 RastoMEN Клинок Печати
Pyseal Blade
+11 MAFlA MAFlA -
253 iAsgard Арбалет Шипов - PvP
Thorne Crossbow {PvP}
+11 DarkMight DarkMight -
254 JacentGL Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+11   -
255 Sa1via Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION -
256 Bartolomeus Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+11 Insomians Insomians -
257 KblX Дробитель
Eversor Mace
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION -
258 Polemos Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+11 ImmortalUnits ImmortalUnits +
259 Demokrit Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION +
260 Disell Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+11   -
261 Renamed1947366 Воитель Венеры
Vesper Fighter
+11   -
262 Bouka Воитель Венеры
Vesper Fighter
+11 DemonsGuard DemonsGuard -
263 AngelsOnDeath Резак Венеры - PvP
Vesper Cutter {PvP}
+11   -
264 MikroOrc Призрачный Жнец - PvP
Demitelum {PvP}
+11 KkLlAaNn KkLlAaNn -
265 TiRaNoZavRr Воитель Венеры
Vesper Fighter
+11 Underground Underground -
266 MissLiadriel Меч Очарования
Periel Sword
+11   -
267 B1rdy Зуб Мамбы - PvP
Mamba Edge {PvP}
+11   -
268 Cutler Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION -
269 CGR Рука Икара - PvP
Icarus Hand {PvP}
+11 RoYaLStars RoYaLStars -
270 Apsin Забойщик - PvP
Dominion Crossbow {PvP}
+11 COSMO COSMO -
271 Redier Страж Венеры - PvP
Vesper Sheutjeh {PvP}
+11 Blackbusterz Blackbusterz -
272 CadicTka Страж Венеры - PvP
Vesper Sheutjeh {PvP}
+11 NoSmoking NoSmoking -
273 Aterom Жало Икара
Icarus Stinger
+11 Balboa Balboa -
274 GloryHoly Острие Венеры - PvP
Vesper Shaper {PvP}
+11 Blackbusterz Blackbusterz -
275 Aleksandpa Парные Мечи Неиссякаемой Сущности - PvP
Eternal Core Dual Sword {PvP}
+11 AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
276 Dporo Молот Берестира
Contristo Hammer
+11 KkLlAaNn KkLlAaNn -
277 MacTepMakapoB Обоюдоострое Копье
Doubletop Spear
+11 FxTxG FxTxG -
278 Disell Цветной Вольг - PvP
none
+11   -
279 R1ba Сакредюмор
Sacredium
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION -
280 IgniQ Клинок Пера
Feather Eye Blade
+11   -
281 Alexius Карниум
Skull Carnium Bow
+11   -
282 LockyT2 Клинок Пера
Feather Eye Blade
+11 Ramsheart Ramsheart -
283 B1rdy Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+11   -
284 MikroOrc Дробитель - PvP
Eversor Mace {PvP}
+11 KkLlAaNn KkLlAaNn -
285 DarkPeper Карниум
Skull Carnium Bow
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION -
286 Elicottero Заклинатель Венеры - PvP
Vesper Caster {PvP}
+11 COSMO COSMO -
287 ORGOko Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+11   -
288 Skrzatek Эспадон Венеры
Vesper Slasher
+11 Skrzaty Skrzaty -
289 Sitroen Пылающая Пила - PvP
Lava Saw {PvP}
+11 Fantom Fantom -
290 Hollow Бросок Венеры
Vesper Thrower
+11 COSMO COSMO -
291 Aniril Бросок Венеры
Vesper Thrower
+11   -
292 Jaromo Парные Кинжалы Черепа - PvP
Skull Edge Dual Daggers {PvP}
+11 GanjaFarmersx5 GanjaFarmersx5 -
293 Venirsson Бросок Венеры
Vesper Thrower
+11   -
294 Kraftell Бросок Венеры
Vesper Thrower
+11 Dangerous Dangerous +
295 AT0M Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+11 Romanze Romanze -
296 MlREX Нефритовые Кулаки - PvP
Jade Claw {PvP}
+11 HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
297 Trimlina Кинжал Черепа
Skull Edge
+11 FlaresOfDeath FlaresOfDeath -
298 Zogo Воитель Венеры - PvP
Vesper Fighter {PvP}
+11 Blackbusterz Blackbusterz -
299 Sor4eg Меч Архангела - PvP
Archangel Sword {PvP}
+11 SKYxLEGION SKYxLEGION -
300 Soutzoukaki Буревестник Венеры
Vesper Stormer
+11   -

అన్ని దుస్తులు ధరించిన వస్తువులను మంత్రముగ్ధులను చేసే మొత్తంలో అగ్రస్థానం.
పేరు Sum / Max క్లాస్   క్లాన్  
1 Varlam +165 \ +18 Shillien Saint GoldenStark GoldenStark +
2 Gigatek +153 \ +19 Shillien Templar COSMO COSMO -
3 Ovy +141 \ +16 Dominator AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
4 R1ba +139 \ +16 Dominator SKYxLEGION SKYxLEGION -
5 GReddySS +133 \ +16 Dominator DarkMight DarkMight -
6 Spatifilum +131 \ +10 Mystic Muse AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
7 MainMan +130 \ +10 Evas Saint SKYxLEGION SKYxLEGION -
8 Cutler +128 \ +17 Grand Khavatari SKYxLEGION SKYxLEGION -
9 st1cs +128 \ +10 Maestro AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
10 iSheri +127 \ +10 Archmage AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
11 Wiedzmin +120 \ +16 Duelist SKYxLEGION SKYxLEGION +
12 Bluz +120 \ +14 Sword Muse SKYxLEGION SKYxLEGION -
13 DOLF1US +120 \ +10 Titan AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
14 bebetto +119 \ +10 Cardinal SKYxLEGION SKYxLEGION +
15 iLoveFear +119 \ +7 Mystic Muse AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
16 RussiaII +118 \ +14 Shillien Templar AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
17 Illusion +116 \ +16 Cardinal COSMO COSMO -
18 CIBC +116 \ +16 Soultaker HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex +
19 Forche +116 \ +10 Archmage AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
20 Kristiy +116 \ +8 Mystic Muse SKYxLEGION SKYxLEGION -
21 sonex +115 \ +16 Dreadnought AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
22 AQEM +114 \ +16 Archmage Fantom Fantom -
23 Ready2GO +114 \ +16 Shillien Saint HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
24 4i44OJIiNA +114 \ +15 Spectral Dancer SKYxLEGION SKYxLEGION -
25 HLURD +113 \ +16 Fortune Seeker Syrja Syrja -
26 xMaJIuHKAx +113 \ +15 Titan 3epr 3epr -
27 SilentFaith +112 \ +10 Spectral Master SKYxLEGION SKYxLEGION -
28 Niviett +111 \ +17 Evas Saint Blackbusterz Blackbusterz +
29 SpB +111 \ +8 Mystic Muse SKYxLEGION SKYxLEGION -
30 zutaska +110 \ +15 Sword Muse Kobra Kobra +
31 Alina +110 \ +8 Cardinal AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
32 LCBO +109 \ +8 Mystic Muse HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex +
33 Crystal +108 \ +16 Mystic Muse DeathSpell DeathSpell -
34 KJlEPA +108 \ +16 Duelist Ramsheart Ramsheart +
35 Lost +108 \ +10 Titan RetroFM RetroFM -
36 masticator +106 \ +16 Grand Khavatari Fantom Fantom -
37 AyeShnaya +106 \ +16 Duelist SKYxLEGION SKYxLEGION -
38 xR0s0MAHAx +106 \ +10 Titan DarkMight DarkMight -
39 MyLittleLady +106 \ +8 Sword Muse RisingForce RisingForce -
40 xSWARGx +106 \ +8 Storm Screamer Syrja Syrja -
41 ORGO +105 \ +7 Titan   -
42 MMbotON +105 \ +7 Mystic Muse SKYxLEGION SKYxLEGION -
43 Sorkazy +104 \ +16 Mystic Muse Ramsheart Ramsheart -
44 Amatherasu +104 \ +16 Evas Templar TATEM TATEM +
45 Bumm +104 \ +10 Spectral Master SKYxLEGION SKYxLEGION +
46 Elynnea +104 \ +9 Storm Screamer SKYxLEGION SKYxLEGION -
47 JustChill +104 \ +7 Archmage   -
48 iWinterInHell +103 \ +10 Cardinal AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
49 Zeus +103 \ +9 Hierophant IIEPLLbl IIEPLLbl -
50 MJrxd +103 \ +7 Archmage   -
51 CapitoshkA +103 \ +7 Mystic Muse SKYxLEGION SKYxLEGION -
52 Ser +103 \ +7 Mystic Muse SKYxLEGION SKYxLEGION -
53 Romaht1k +102 \ +16 Cardinal AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
54 Demokrit +102 \ +15 Phoenix Knight SKYxLEGION SKYxLEGION +
55 Tiger1 +102 \ +15 Hell Knight   -
56 iIfrit +102 \ +12 Shillien Templar   -
57 NuSha +102 \ +10 Shillien Saint   -
58 Jareto +102 \ +6 Sword Muse   -
59 Despicable +101 \ +16 Evas Templar Renamedw4773 Renamedw4773 -
60 Sarcasm +101 \ +7 Evas Saint SKYxLEGION SKYxLEGION -
61 antclub +100 \ +16 Archmage Blackbusterz Blackbusterz -
62 stzak06 +100 \ +16 Titan RisingForce RisingForce -
63 Incognita +100 \ +7 Cardinal SKYxLEGION SKYxLEGION +
64 4qua +100 \ +7 Mystic Muse SKYxLEGION SKYxLEGION -
65 Ronam +99 \ +16 Sword Muse FxTxG FxTxG -
66 Divine +99 \ +15 Soul hound COSMO COSMO -
67 AbuSimbel +99 \ +13 Dominator DarkMight DarkMight -
68 Philadelph1a +99 \ +7 Archmage AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
69 SoreNka +99 \ +7 Evas Saint AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
70 isorq +98 \ +16 Warlord RiseOfAutism RiseOfAutism -
71 Darija +98 \ +16 Archmage Fantom Fantom -
72 MIREXx3 +98 \ +15 Grand Khavatari   +
73 Rebecka +98 \ +8 Storm Screamer SKYxLEGION SKYxLEGION -
74 AsgardW2 +98 \ +7 Mystic Muse DarkMight DarkMight -
75 IIeIIeJlaLL +98 \ +7 Dominator SKYxLEGION SKYxLEGION -
76 zBUIIIz +98 \ +7 Cardinal AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
77 KeSha +97 \ +16 Trickster SKYxLEGION SKYxLEGION -
78 Diaboliq +97 \ +15 Titan SKYxLEGION SKYxLEGION -
79 Haladr1n +97 \ +13 Spectral Dancer AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
80 Angtoria +97 \ +8 Mystic Muse AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
81 Medellin +97 \ +7 Shillien Saint OutOfControl OutOfControl -
82 yyyTBAPb +97 \ +7 Phoenix Knight KkLlAaNn KkLlAaNn -
83 Haqim +97 \ +7 Dominator   -
84 Ronedor +96 \ +18 Grand Khavatari FxTxG FxTxG -

మంత్రముగ్ధమైన దుస్తులు ధరించిన వస్తువుల గరిష్టంగా.
పేరు Max / Sum క్లాస్   క్లాన్  
1 Gigatek +19 \ +153 Shillien Templar COSMO COSMO -
2 Varlam +18 \ +165 Shillien Saint GoldenStark GoldenStark +
3 Ronedor +18 \ +96 Grand Khavatari FxTxG FxTxG -
4 MinervaOrland +18 \ +82 Spellhowler SxG SxG -
5 Laukine +18 \ +64 Titan HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
6 Gigata +18 \ +51 Soul breaker RxTxG RxTxG -
7 Renamed772259 +18 \ +24 Evas Saint   -
8 3wc3 +18 \ +18 Warcryer   -
9 Cutler +17 \ +128 Grand Khavatari SKYxLEGION SKYxLEGION -
10 Niviett +17 \ +111 Evas Saint Blackbusterz Blackbusterz +
11 Reclam +17 \ +89 Archmage Blackbusterz Blackbusterz -
12 Acme +17 \ +59 Duelist   -
13 Octatek +17 \ +58 Gladiator FxTxG FxTxG -
14 Kronokos +17 \ +58 Destroyer FxTxG FxTxG -
15 Gigun +17 \ +57 Warcryer FxTxG FxTxG -
16 sonex7 +17 \ +17 Dreadnought Courts Courts -
17 EtePla27 +17 \ +17 Ghost Sentinel   -
18 Ovy +16 \ +141 Dominator AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
19 R1ba +16 \ +139 Dominator SKYxLEGION SKYxLEGION -
20 GReddySS +16 \ +133 Dominator DarkMight DarkMight -
21 Wiedzmin +16 \ +120 Duelist SKYxLEGION SKYxLEGION +
22 CIBC +16 \ +116 Soultaker HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex +
23 Illusion +16 \ +116 Cardinal COSMO COSMO -
24 sonex +16 \ +115 Dreadnought AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
25 AQEM +16 \ +114 Archmage Fantom Fantom -
26 Ready2GO +16 \ +114 Shillien Saint HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex -
27 HLURD +16 \ +113 Fortune Seeker Syrja Syrja -
28 Crystal +16 \ +108 Mystic Muse DeathSpell DeathSpell -
29 KJlEPA +16 \ +108 Duelist Ramsheart Ramsheart +
30 masticator +16 \ +106 Grand Khavatari Fantom Fantom -
31 AyeShnaya +16 \ +106 Duelist SKYxLEGION SKYxLEGION -
32 Amatherasu +16 \ +104 Evas Templar TATEM TATEM +
33 Sorkazy +16 \ +104 Mystic Muse Ramsheart Ramsheart -
34 Romaht1k +16 \ +102 Cardinal AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
35 Despicable +16 \ +101 Evas Templar Renamedw4773 Renamedw4773 -
36 antclub +16 \ +100 Archmage Blackbusterz Blackbusterz -
37 stzak06 +16 \ +100 Titan RisingForce RisingForce -
38 Ronam +16 \ +99 Sword Muse FxTxG FxTxG -
39 isorq +16 \ +98 Warlord RiseOfAutism RiseOfAutism -
40 Darija +16 \ +98 Archmage Fantom Fantom -
41 KeSha +16 \ +97 Trickster SKYxLEGION SKYxLEGION -
42 Krystal +16 \ +95 Shillien Saint Fantom Fantom -
43 Moorhuhn +16 \ +95 Doombringer   -
44 IVeselin +16 \ +94 Evas Saint   -
45 0uTLand3r +16 \ +94 Cardinal HeroesOfTemple HeroesOfTemple -
46 Borki +16 \ +93 Dominator COSMO COSMO -
47 hazzipoka +16 \ +92 Cardinal RaiseAgain RaiseAgain +
48 Vikarta +16 \ +92 Titan Syrja Syrja -
49 Fajada +16 \ +90 Archmage Fantom Fantom -
50 Fugys +16 \ +90 Soultaker Fantom Fantom -
51 1up +16 \ +90 Phoenix Knight Woodcutters Woodcutters -
52 KyJlbTiBaToP +16 \ +90 Duelist SKYxLEGION SKYxLEGION -
53 Ozix +16 \ +88 Maestro HeroesOfTemplex HeroesOfTemplex +
54 s0undsystem +16 \ +88 Doomcryer AngelsOfDeath AngelsOfDeath +
55 Griir +16 \ +88 Bounty Hunter Fantom Fantom -
56 xxxSoADxxx +16 \ +86 Duelist Виноград Виноград -
57 panikos +16 \ +85 Spectral Dancer DemonsGuard DemonsGuard -
58 Greddys +16 \ +85 Doomcryer DarkMight DarkMight -
59 BladyMary +16 \ +84 Destroyer viktory viktory -
60 Alloha +16 \ +83 Doomcryer DemonsGuard DemonsGuard +
61 Vedmed +16 \ +83 Spectral Dancer RapidDeath RapidDeath -
62 iGaja +16 \ +83 Destroyer   -
63 Kapcx5 +16 \ +83 Sorcerer AssaSinationS AssaSinationS -
64 Dilara +16 \ +83 Elemental Master Fantom Fantom -
65 aladdinas +16 \ +82 Cardinal   +
66 Dvorfy +16 \ +82 Maestro Courts Courts +
67 Lisa01 +16 \ +81 Archmage Fantom Fantom -
68 Lisa02 +16 \ +80 Archmage Fantom Fantom -
69 Lisa03 +16 \ +80 Archmage Fantom Fantom -
70 Lisa04 +16 \ +80 Archmage Fantom Fantom -
71 Lisa05 +16 \ +80 Archmage Fantom Fantom -
72 MacTepMakapoB +16 \ +79 Maestro FxTxG FxTxG -
73 Parulka +16 \ +79 Spellhowler   -
74 x322x +16 \ +79 Evas Saint SKYxLEGION SKYxLEGION -
75 Erudor +16 \ +78 Spectral Dancer FxTxG FxTxG -
76 Scripka +16 \ +77 Sword Muse AngelsOfDeath AngelsOfDeath -
77 Meondor +16 \ +77 Titan GreyHorde GreyHorde -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 Top 100 Enchanters HighFive ❎ la2 h5 Federation x15 Telugu Classic PTS L2 hf

RPG

ప్లేయర్స్:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 DaqpHa
  • 03 K1ngMaster
  • 04 Divine
  • 05 SilentFaith
  • 06 Wiedzmin
  • 07 Greddys
  • 08 ExoTrela
  • 09 Astettyq
  • 10 iOm

SSQ:
డాన్   36.87%
డస్క్   63.13%
డే