పుట శీర్షిక: L2 high five new server PVP, PK, Kills and Dies top HighFive 🚬 Servers L2 Federation x15 Telugu Classic PTS

# కిల్లర్ కిల్డ్ Time
1 Daimon HAMM0ND Mar 3 2021 9:37PM
2 HAMM0ND Madonnako Mar 3 2021 9:37PM
3 DOLF1US ShoulderThrust Mar 3 2021 9:33PM
4 DOLF1US TipoTank Mar 3 2021 9:32PM
5 DaqpHa ShoulderThrust Mar 3 2021 9:32PM
6 DOLF1US MannayaKaiiia Mar 3 2021 9:32PM
7 PlayL2 MannayaKaiiia Mar 3 2021 9:10PM
8 NayaBurn DaqpHa Mar 3 2021 9:10PM
9 OKTOH iBorki Mar 3 2021 9:10PM
10 HAMM0ND iMnemic Mar 3 2021 9:06PM
11 Accros TempleKnights Mar 3 2021 8:36PM
12 aef21 A800C Mar 3 2021 8:35PM
13 CIBC Daeneryss Mar 3 2021 8:19PM
14 CIBC Kalla Mar 3 2021 8:19PM
15 CIBC Origen Mar 3 2021 8:19PM
16 CIBC Palm Mar 3 2021 8:19PM
17 CIBC HealMeMore Mar 3 2021 8:19PM
18 CIBC BoneFletcher Mar 3 2021 8:19PM
19 CIBC FovosGR Mar 3 2021 8:16PM
20 TempleKnights Accros Mar 3 2021 8:08PM
21 Suzumia 2me4ax15 Mar 3 2021 7:57PM
22 TempleKnights Accros Mar 3 2021 7:50PM
23 TempleKnights PePeLLlKo Mar 3 2021 7:14PM
24 zlyka1 LadyDii Mar 3 2021 6:10PM
25 BALYA Naksus Mar 3 2021 5:59PM
26 CIBC FovosGR Mar 3 2021 5:04PM
27 HAMM0ND iMnemic Mar 3 2021 4:36PM
28 CIBC FovosGR Mar 3 2021 4:30PM
29 HAMM0ND iMnemic Mar 3 2021 4:06PM
30 MissPenrose HealMeMore Mar 3 2021 4:04PM
31 MissPenrose Palm Mar 3 2021 4:03PM
32 MissPenrose Origen Mar 3 2021 4:03PM
33 MissPenrose Daeneryss Mar 3 2021 4:03PM
34 MissPenrose Kalla Mar 3 2021 4:03PM
35 MissPenrose Axinte Mar 3 2021 4:03PM
36 BRIGAND BoneFletcher Mar 3 2021 3:04PM
37 BRIGAND kind Mar 3 2021 3:04PM
38 Camomile Renamedh84178 Mar 3 2021 2:56PM
39 Bordeaux Camomile Mar 3 2021 2:56PM
40 EvaLove Blinky Mar 3 2021 2:55PM
41 FSboy Wrench Mar 3 2021 2:42PM
42 Nake DanteDD Mar 3 2021 1:11PM
43 Boruk AnalKarnawal Mar 3 2021 1:11PM
44 Boruk AnalKarnawal Mar 3 2021 12:17PM
45 iIfrit KpblcaE6y4a Mar 3 2021 11:38AM
46 iGelios KpblcaE6y4a Mar 3 2021 11:33AM
47 Deimonic KpblcaE6y4a Mar 3 2021 11:24AM
48 Deimonic KpblcaE6y4a Mar 3 2021 11:18AM
49 Deimonic KpblcaE6y4a Mar 3 2021 11:13AM
50 iGelios KpblcaE6y4a Mar 3 2021 11:06AM
51 Deimonic KpblcaE6y4a Mar 3 2021 10:54AM
52 iIfrit KpblcaE6y4a Mar 3 2021 10:52AM
53 iGelios KpblcaE6y4a Mar 3 2021 10:51AM
54 iIfrit KpblcaE6y4a Mar 3 2021 10:46AM
55 iGelios KpblcaE6y4a Mar 3 2021 10:41AM
56 HollandsHope ClumsyWumsy Mar 3 2021 9:57AM
57 CIBC 62Rus Mar 3 2021 5:06AM
58 CIBC ISidI Mar 3 2021 5:06AM
59 CIBC INancyI Mar 3 2021 5:05AM
60 CIBC Chket Mar 3 2021 5:05AM
61 CIBC xKAKAIIIKAx Mar 3 2021 5:05AM
62 CIBC HalfTiger Mar 3 2021 5:04AM
63 CIBC MuHuCmP Mar 3 2021 5:02AM
64 CIBC boeee Mar 3 2021 5:01AM
65 CIBC ShoulderThrust Mar 3 2021 4:53AM
66 CIBC Desktope Mar 3 2021 4:53AM
67 CIBC FovosGR Mar 3 2021 4:52AM
68 Stekakias BoneFletcher Mar 3 2021 4:41AM
69 MakeMeASandwich SaDiablo Mar 3 2021 3:38AM
70 MakeMeASandwich Siuan Mar 3 2021 3:38AM
71 MakeMeASandwich Astrelle Mar 3 2021 3:38AM
72 MakeMeASandwich Mengz Mar 3 2021 3:38AM
73 BoneFletcher Stekakias Mar 3 2021 1:55AM
74 Stekakias BoneFletcher Mar 3 2021 1:47AM
75 Bruenor Kalla Mar 3 2021 12:49AM
76 Kalla mdef Mar 3 2021 12:44AM
77 VALHALLAko Bojan Mar 3 2021 12:44AM
78 Kalla Vezdebrito Mar 3 2021 12:43AM
79 Kalla mdef Mar 3 2021 12:38AM
80 TitanStyle Dork Mar 3 2021 12:37AM
81 Dork TitanStyle Mar 3 2021 12:37AM
82 ErikForman FovosGR Mar 2 2021 11:55PM
83 ErikForman kind Mar 2 2021 11:55PM
84 0DD0 42 Mar 2 2021 11:03PM
85 MakeMeASandwich Mengz Mar 2 2021 10:47PM
86 xBorzUMx CEMAPgl Mar 2 2021 10:43PM
87 IDF Getero Mar 2 2021 10:12PM
88 IDF Hamora Mar 2 2021 10:12PM
89 IDF Wiedzmin Mar 2 2021 10:12PM
90 Wiedzmin IDF Mar 2 2021 10:10PM
91 xZORIKx SensatioN13 Mar 2 2021 9:13PM
92 NayaBurn OrcFighter Mar 2 2021 9:13PM
93 xZORIKx rpbl3y3a6op Mar 2 2021 9:13PM
94 HeadAndShoulders 6IIeIIIHa9I Mar 2 2021 9:12PM
95 OrcFighter KykJla4eva Mar 2 2021 9:12PM
96 OrcFighter Cyvopov Mar 2 2021 9:12PM
97 HeadAndShoulders OzixDC Mar 2 2021 9:12PM
98 OrcFighter KiraXiruoku Mar 2 2021 9:12PM
99 OrcFighter LCBO Mar 2 2021 9:11PM
100 OrcFighter HellFarmer Mar 2 2021 9:11PM

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [Lineage 2 RPG] PVP, PK, Kills and Dies top HighFive 🚬 Servers L2 Federation x15 Telugu Classic PTS Lineage 2 server

RPG L2 clan ally l2 drop elysian

ప్లేయర్స్:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 DaqpHa
  • 03 K1ngMaster
  • 04 Divine
  • 05 SilentFaith
  • 06 Wiedzmin
  • 07 Greddys
  • 08 ExoTrela
  • 09 Astettyq
  • 10 iOm

SSQ:
డాన్   36.87%
డస్క్   63.13%
డే