పుట శీర్షిక: L2 drop ru game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Telugu Classic PTS

2021/01/22 13:16:16 Kraftell: куплю ошенник чревоугодника
2021/01/22 13:05:46 CraftEdycia:  WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/22 13:05:45 CraftEdycia:  WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/22 13:05:44 CraftEdycia:  WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/22 13:03:53 NoExpNoSex: WTS VESPER STORMER
2021/01/22 12:43:05 Kamaella: ( Y )
2021/01/22 12:43:03 Kamaella:  ) . (
2021/01/22 12:43:01 Kamaella: ( . Y . )
2021/01/22 12:42:37 Letis: WTS Top pole
2021/01/22 12:34:20 NoExpNoSex: WTS VESPER STORMER
2021/01/22 12:27:47 Ellisabeth: 
2021/01/22 12:27:40 Ellisabeth:  >>WTB Mamba Edge. 20B. mail<
2021/01/22 12:27:40 Ellisabeth: 
2021/01/22 12:04:18 Renamed216922: wts Рука ИкараКоготь Тигра ДинастииКлинок Династии
2021/01/22 10:09:50 N1cky: wtb icarus/dyna dd +4
2021/01/22 10:01:08 N1cky: WTB sigil +6+ enchant stones S
2021/01/22 10:01:07 N1cky: WTB Icarus Spirit+6+ Top def belt/orna
2021/01/22 09:41:35 Bumm: WTB ANTARAS PM
2021/01/22 09:41:34 Bumm: WTB ANTARAS PM
2021/01/22 09:40:44 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 09:39:50 xTheresa: WTS Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor/Weapon Stones +%.
2021/01/22 09:36:02 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 09:34:54 Bumm: WTB ANTARAS PM
2021/01/22 09:34:53 Bumm: WTB ANTARAS PM
2021/01/22 09:29:04 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 09:25:55 xTheresa: WTS Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor/Weapon Stones +%.
2021/01/22 09:22:08 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 09:19:13 BathMan: !!Шилка
2021/01/22 09:18:59 xTheresa: WTS Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor/Weapon Stones +%.
2021/01/22 09:15:12 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 09:14:45 BathMan: !!Шилка
2021/01/22 09:12:03 xTheresa: WTS Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor/Weapon Stones +%.
2021/01/22 09:09:09 BathMan: !!Шилка
2021/01/22 09:08:16 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 09:05:07 xTheresa: WTS Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor/Weapon Stones +%.
2021/01/22 08:58:11 xTheresa: WTS Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor/Weapon Stones +%.
2021/01/22 08:54:23 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 08:51:14 xTheresa: WTS Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor/Weapon Stones +%.
2021/01/22 08:47:26 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 08:44:17 xTheresa: WTS Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor/Weapon Stones +%.
2021/01/22 08:40:29 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 08:37:20 xTheresa: WTS Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor/Weapon Stones +%.
2021/01/22 08:33:33 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 08:26:36 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 08:23:27 xTheresa: WTS Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor/Weapon Stones +%.
2021/01/22 08:19:39 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 08:16:30 xTheresa: WTS Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor/Weapon Stones +%.
2021/01/22 08:12:42 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 08:09:33 xTheresa: WTS Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor/Weapon Stones +%.
2021/01/22 08:05:46 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 07:58:49 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 07:55:40 xTheresa: WTS Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor/Weapon Stones +%.
2021/01/22 07:51:52 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 07:48:43 xTheresa: WTS Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor/Weapon Stones +%.
2021/01/22 07:44:54 xTheresa: Bumm : WTB Antharas Earring.
2021/01/22 07:41:45 xTheresa: WTS Saerom B/A/S Grade. WTB Old Cloak (C) Grade DEWS/Crystal DEWS S Armor/Weapon Stones +%.
2021/01/22 07:23:50 Koksopies: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/22 07:23:49 Koksopies: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/22 07:23:48 Koksopies: WTB MAMBA EDGE CLEAN
2021/01/22 07:14:59 Bekasik:  фармеры живые есть?
2021/01/22 07:14:11 Bekasik:  слейте кабрио плиз
2021/01/22 07:11:01 J111:  wts Veniplant Sword
2021/01/22 07:10:52 J111:  wts Neolithic Crystal - A
2021/01/22 07:10:40 J111:  wts Scroll: Enchant Weapon (S-Grade)
2021/01/22 07:10:29 J111:  wts Top-Grade Life Stone - Level 80
2021/01/22 07:09:49 Wayland1: WTB vorpal robe +6
2021/01/22 06:40:50 OkaTavA:  WTB S SHIRT +6
2021/01/22 06:40:18 OkaTavA:  WTB S shirt +6 if have HP good (HP/CP) 2
2021/01/22 06:30:32 Face0FF: WTB Serom sphere S
2021/01/22 06:30:12 Face0FF:  ЦЕЫ
2021/01/22 05:08:23 Ellisabeth: 
2021/01/22 05:08:16 Ellisabeth:  >>WTB Mamba Edge. 20B. mail<
2021/01/22 05:08:16 Ellisabeth: 
2021/01/22 03:15:20 Renamedz926: WTT EPIC+6+adena--> +7+8+9+
2021/01/22 03:15:19 Renamedz926: WTS\T ELEGIA L \ R SET
2021/01/22 03:15:19 Renamedz926: WTT ELEGIA L --> ELEGIA HEAVY SET

RPG-CLUB.com

10 చివరి సందేశాల ఫైల్:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/minichats2.htm

100 చివరి సందేశాల ఫైల్:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/chats2.htm

Style CSS:

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Telugu Classic PTS Game server

RPG Lineage 2 wiki classic lineage 2 gracia

ప్లేయర్స్:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

SSQ:
డాన్   46.41%
డస్క్   53.59%
డే  11