పుట శీర్షిక: Lineage 2 armor Clans toip by Level sum HighFive ♻ L2 Server Federation x15 Telugu Classic PTS

  క్లాన్ అల్లీ ప్లేయర్స్ Sum/Avg lvl స్థాయి
1701 CTAPUKAHbI CTAPUKAHbI   3 218 / 72 3
1702 EnterShikari EnterShikari   3 216 / 72 3
1703 Nine Nine   3 215 / 71 3
1704 LaCity LaCity   3 206 / 68 3
1705 ОтрядСамоубийц ОтрядСамоубийц   4 202 / 50 3
1706 Knop1k Knop1k   3 193 / 64 3
1707 DeadGhosts DeadGhosts   4 186 / 46 3
1708 777 777   3 184 / 61 3
1709 AxOp3 AxOp3   3 184 / 61 3
1710 Businki Businki   3 184 / 61 3
1711 Renamedw28686 Renamedw28686   3 174 / 58 3
1712 TokioHotel TokioHotel   3 173 / 57 3
1713 Damnedsx15 Damnedsx15   2 170 / 85 3
1714 DownSummoners DownSummoners   2 170 / 85 3
1715 KyKJIycKLAN22 KyKJIycKLAN22   2 170 / 85 3
1716 RedZergg RedZergg   2 170 / 85 3
1717 uMad uMad   2 169 / 84 3
1718 Мистика Мистика   2 169 / 84 3
1719 Renamed2314 Renamed2314   2 168 / 84 3
1720 PiktiGnomai PiktiGnomai   2 166 / 83 3
1721 Pirate Pirate   2 166 / 83 3
1722 VoSlavuSatane VoSlavuSatane   2 166 / 83 3
1723 Fairytailguild Fairytailguild   4 166 / 41 3
1724 Azino777 Azino777   2 165 / 82 3
1725 InstaFarm InstaFarm   2 165 / 82 3
1726 SweetToy SweetToy   2 165 / 82 3
1727 tvclan tvclan   2 165 / 82 3
1728 Klondaik Klondaik   2 164 / 82 3
1729 SamiSwoi SamiSwoi   2 163 / 81 3
1730 RnD RnD   2 162 / 81 3
1731 Hybrid Hybrid   2 161 / 80 3
1732 Pacuku Pacuku   4 161 / 40 3
1733 BlackMetal BlackMetal   2 159 / 79 3
1734 Fart Fart   2 157 / 78 3
1735 Renamed029426 Renamed029426   6 157 / 26 3
1736 Rodina7 Rodina7   2 156 / 78 3
1737 GreenHorde GreenHorde   2 155 / 77 3
1738 ДосталНожРежь ДосталНожРежь   2 155 / 77 3
1739 dostalnozhrezh dostalnozhrezh   2 154 / 77 3
1740 Renamed030529 Renamed030529   2 154 / 77 3
1741 Пионеры Пионеры   5 154 / 30 3
1742 PushitTotheLimi PushitTotheLimi   2 153 / 76 3
1743 26rus 26rus   2 151 / 75 3
1744 Pierogi Pierogi   2 151 / 75 3
1745 RnDx5 RnDx5   2 148 / 74 3
1746 Bellators Bellators   2 144 / 72 3
1747 DarkMind DarkMind   2 143 / 71 3
1748 SuanzuaN SuanzuaN   2 143 / 71 3
1749 Renamed028909 Renamed028909   2 142 / 71 3
1750 Killjoys Killjoys   2 141 / 70 3
1751 Renamedz19283 Renamedz19283   2 141 / 70 3
1752 Bysinki Bysinki   2 139 / 69 3
1753 Renamedw20240 Renamedw20240   2 138 / 69 3
1754 АллиБабаZEWS ZEWS [АллиБаба] 2 137 / 68 3
1755 OtiumLuft Luft [Otium] 2 136 / 68 3
1756 Propalice Propalice   2 131 / 65 3
1757 Renamed030566 Renamed030566   2 131 / 65 3
1758 AlphZaliv AlphZaliv   2 129 / 64 3
1759 Halastra Halastra   2 129 / 64 3
1760 aqDcpGaming aqDcpGaming   3 125 / 41 3
1761 blacksun blacksun   2 123 / 61 3
1762 JustDance JustDance   2 123 / 61 3
1763 naidobriqa naidobriqa   2 123 / 61 3
1764 Kramatorsk Kramatorsk   2 122 / 61 3
1765 Pizdabolai Pizdabolai   2 121 / 60 3
1766 Garem Garem   3 121 / 40 3
1767 FanatuOgeCcuta FanatuOgeCcuta   2 120 / 60 3
1768 BobCats BobCats   7 116 / 16 3
1769 Assortti Assortti   2 111 / 55 3
1770 10012 10012   1 85 / 85 3
1771 BARBARIS BARBARIS   1 85 / 85 3
1772 BlaBlaaa BlaBlaaa   1 85 / 85 3
1773 CWHqw CWHqw   1 85 / 85 3
1774 eMOTIVe7 eMOTIVe7   1 85 / 85 3
1775 fifiska fifiska   1 85 / 85 3
1776 FuckinKings FuckinKings   1 85 / 85 3
1777 Garant Garant   1 85 / 85 3
1778 GodWar GodWar   1 85 / 85 3
1779 LoverS LoverS   1 85 / 85 3
1780 NightFury NightFury   1 85 / 85 3
1781 Onreal Onreal   1 85 / 85 3
1782 Parabellum Parabellum   1 85 / 85 3
1783 PeacefulWarrior PeacefulWarrior   1 85 / 85 3
1784 PinkPandas PinkPandas   1 85 / 85 3
1785 Procion Procion   1 85 / 85 3
1786 PushItToTheLimit PushItToTheLimit   1 85 / 85 3
1787 Renamed021126 Renamed021126   1 85 / 85 3
1788 Renamedp17550 Renamedp17550   1 85 / 85 3
1789 LikeaBossRenamedz21049 Renamedz21049 [LikeaBoss] 1 85 / 85 3
1790 TK TK   1 85 / 85 3
1791 Traderstan Traderstan   1 85 / 85 3
1792 WHqw WHqw   1 85 / 85 3
1793 ymr7 ymr7   1 85 / 85 3
1794 КЗландия КЗландия   1 85 / 85 3
1795 1111111 1111111   2 85 / 42 3
1796 ArdentSouls ArdentSouls   1 84 / 84 3
1797 FoureiraTeam FoureiraTeam   1 84 / 84 3
1798 PowerCfraft PowerCfraft   1 84 / 84 3
1799 PX6pa3Bedka PX6pa3Bedka   1 84 / 84 3
1800 RostovBrass7 RostovBrass7   1 84 / 84 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18][19] [20] [21] [22] 

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG RUSSIA Clans toip by Level sum HighFive ♻ L2 Server Federation x15 Telugu Classic PTS L2 high five

RPG

ప్లేయర్స్:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 DaqpHa
  • 03 K1ngMaster
  • 04 Divine
  • 05 Wiedzmin
  • 06 Greddys
  • 07 Astettyq
  • 08 iOm
  • 09 iDemokrit
  • 10 isi1337

SSQ:
డాన్   36.87%
డస్క్   63.13%
డే