పుట శీర్షిక: Lineage 2 w oknie Clans toip by Level sum HighFive 🚀 L2 Server Federation x15 Telugu Classic PTS

  క్లాన్ అల్లీ ప్లేయర్స్ Sum/Avg lvl స్థాయి
301 АллиБабаDOMOCULES DOMOCULES [АллиБаба] 4 318 / 79 8
302 Renamedg23781 Renamedg23781   4 306 / 76 8
303 WAR5mMilkyWay MilkyWay [WAR5m] 4 305 / 76 8
304 Rejoice7 Rejoice7   4 300 / 75 8
305 Renamedw27550 Renamedw27550   4 292 / 73 8
306 PussyPatrolRenamed192 Renamed192 [PussyPatrol] 4 256 / 64 8
307 228Antoshki Antoshki [228] 3 255 / 85 8
308 FastFoodFastFood FastFood [FastFood] 3 255 / 85 8
309 Destiny7Invaders Invaders [Destiny7] 3 255 / 85 8
310 QQclanSeraphim Seraphim [QQclan] 3 255 / 85 8
311 AvadaKedavra AvadaKedavra   3 254 / 84 8
312 NoWay5mNoAssist NoAssist [NoWay5m] 3 253 / 84 8
313 СуперАЕрелаксAErelax AErelax [СуперАЕрелакс] 3 252 / 84 8
314 BornInUSSRIncognitop3 Incognitop3 [BornInUSSR] 3 252 / 84 8
315 SUPERSTARRenamed1822 Renamed1822 [SUPERSTAR] 3 252 / 84 8
316 PleaseWaitNewWorld NewWorld [PleaseWait] 3 249 / 83 8
317 IIuTepFM IIuTepFM   3 247 / 82 8
318 InternationalRenamedw28985 Renamedw28985 [International] 3 237 / 79 8
319 TheBestEverTheMoneyTeam TheMoneyTeam [TheBestEver] 3 237 / 79 8
320 NLNewLifeX NewLifeX [NL] 3 235 / 78 8
321 SpiritDragonKnightOfBlood KnightOfBlood [SpiritDragon] 3 226 / 75 8
322 WeTheBestRenamed181 Renamed181 [WeTheBest] 3 221 / 73 8
323 KingsUA KingsUA   3 219 / 73 8
324 DefenderSp5SPA SPA [DefenderSp5] 3 212 / 70 8
325 Alliance5mPeTpoFM PeTpoFM [Alliance5m] 3 182 / 60 8
326 SlowpokeAdGloriam7 AdGloriam7 [Slowpoke] 2 170 / 85 8
327 OPG7Renamedw22370 Renamedw22370 [OPG7] 2 170 / 85 8
328 GangstaBaibesWeComeInPeace WeComeInPeace [GangstaBaibes] 2 170 / 85 8
329 WhisperOfDreams WhisperOfDreams   2 170 / 85 8
330 КонченыеАлкашкуры Алкашкуры [Конченые] 2 170 / 85 8
331 FintPower FintPower   2 169 / 84 8
332 Renamedw27770 Renamedw27770   2 169 / 84 8
333 MurderersRenamedw308 Renamedw308 [Murderers] 2 168 / 84 8
334 tamtararamsQuadron sQuadron [tamtararam] 2 168 / 84 8
335 OnlyAsmodea Asmodea [Only] 2 167 / 83 8
336 BeCarefulBohseOnkelz BohseOnkelz [BeCareful] 2 167 / 83 8
337 GlobasGoodini Goodini [Globas] 2 166 / 83 8
338 NewHopeRenamedw27863 Renamedw27863 [NewHope] 2 166 / 83 8
339 Immortals5msQaarys sQaarys [Immortals5m] 2 166 / 83 8
340 IIuBo IIuBo   2 165 / 82 8
341 Langoliers Langoliers   2 165 / 82 8
342 MysticWorldmxQuarantineLife QuarantineLife [MysticWorldmx] 2 165 / 82 8
343 Renamedw22471 Renamedw22471   2 165 / 82 8
344 NewHopeRenamedw27881 Renamedw27881 [NewHope] 2 165 / 82 8
345 EmoFanClubTradeCom TradeCom [EmoFanClub] 2 165 / 82 8
346 rastaRenamedw1461 Renamedw1461 [rasta] 2 164 / 82 8
347 Bawmaki Bawmaki   2 163 / 81 8
348 BraZZersUA BraZZersUA   2 163 / 81 8
349 Underworld5mWereWolvez WereWolvez [Underworld5m] 2 163 / 81 8
350 ОстрыеКозырькиGangsters Gangsters [ОстрыеКозырьки] 2 160 / 80 8
351 RelaxForAllGlobalRelax GlobalRelax [RelaxForAll] 2 160 / 80 8
352 NorthCaucasusBraveheartz Braveheartz [NorthCaucasus] 2 159 / 79 8
353 IIuTeP7 IIuTeP7   2 157 / 78 8
354 RushSquadWindSlash WindSlash [RushSquad] 2 156 / 78 8
355 3AHO3A 3AHO3A   2 154 / 77 8
356 CzSvKVrany Vrany [CzSvK] 2 149 / 74 8
357 ВЛАСТЬПАРЛАМЕНТ ПАРЛАМЕНТ [ВЛАСТЬ] 2 135 / 67 8
358 NimbusWrath Wrath [Nimbus] 3 132 / 44 8
359 AHHAHOCuK AHHAHOCuK   1 85 / 85 8
360 Ferrari Ferrari   1 85 / 85 8
361 GreatWallGreatPeople GreatPeople [GreatWall] 1 85 / 85 8
362 IceSoulsIceSouls IceSouls [IceSouls] 1 85 / 85 8
363 sugarlessInfatry Infatry [sugarless] 1 85 / 85 8
364 l5mLarS LarS [l5m] 1 85 / 85 8
365 LSLarS7 LarS7 [LS] 1 85 / 85 8
366 MRCO MRCO   1 85 / 85 8
367 MWMyLife MyLife [MW] 1 85 / 85 8
368 DiesIraeOpium Opium [DiesIrae] 1 85 / 85 8
369 OwnersOwners Owners [Owners] 1 85 / 85 8
370 muxaccPOISON POISON [muxacc] 1 85 / 85 8
371 AlternativeRedStars RedStars [Alternative] 1 85 / 85 8
372 СвободаRenamedp2332 Renamedp2332 [Свобода] 1 85 / 85 8
373 camelottRenamedw12127 Renamedw12127 [camelott] 1 85 / 85 8
374 OOC7Renamedw28079 Renamedw28079 [OOC7] 1 85 / 85 8
375 Unionx7Renamedw8057 Renamedw8057 [Unionx7] 1 85 / 85 8
376 DwarfBrothersSaveWater SaveWater [DwarfBrothers] 1 85 / 85 8
377 SunRite SunRite   1 85 / 85 8
378 BallsOfSteelVeX VeX [BallsOfSteel] 1 85 / 85 8
379 MissClickYksos Yksos [MissClick] 1 85 / 85 8
380 ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ   1 85 / 85 8
381 ЛогинГоризонтmx ЛогинГоризонтmx   1 85 / 85 8
382 ПАГОНЯ ПАГОНЯ   1 85 / 85 8
383 Elmoreden Elmoreden   1 84 / 84 8
384 JustSkillEmergency Emergency [JustSkill] 1 84 / 84 8
385 AngelsFallenAnge1s FallenAnge1s [Angels] 1 84 / 84 8
386 Annihilation7Havoc Havoc [Annihilation7] 1 84 / 84 8
387 AwlNewWorldOrderp3 NewWorldOrderp3 [Awl] 1 84 / 84 8
388 PublicEnemies PublicEnemies   1 84 / 84 8
389 Renamedw136 Renamedw136   1 84 / 84 8
390 Loyality7Renamedw22345 Renamedw22345 [Loyality7] 1 84 / 84 8
391 OSRevival Revival [OS] 1 84 / 84 8
392 MightMortalVALARS VALARS [MightMortal] 1 84 / 84 8
393 YBWYourBunnyWrote YourBunnyWrote [YBW] 1 84 / 84 8
394 BigProblem9kYourTrouble YourTrouble [BigProblem9k] 1 84 / 84 8
395 SolarEclipseTheHeroes TheHeroes [SolarEclipse] 1 83 / 83 8
396 topkiski topkiski   1 82 / 82 8
397 CFCstylex7CFC CFC [CFCstylex7] 1 81 / 81 8
398 VitalityDreamReality DreamReality [Vitality] 1 80 / 80 8
399 Hueiros Hueiros   1 80 / 80 8
400 GoOdMeMoRieSSoulSociety SoulSociety [GoOdMeMoRieS] 1 80 / 80 8

[1] [2] [3] [4][5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG RUSSIA Clans toip by Level sum HighFive 🚀 L2 Server Federation x15 Telugu Classic PTS Lineage

RPG L2 high five skill enchant Lineage 2 infinite odyssey

ప్లేయర్స్:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 iDemokrit
  • 03 DaqpHa
  • 04 K1ngMaster
  • 05 Divine
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 Greddys
  • 10 ExoTrela

SSQ:
డాన్   36.87%
డస్క్   63.13%
డే  13