పుట శీర్షిక: Lineage 2 c grade armor Clans toip by Level sum HighFive ♻ L2 Server Federation x15 Telugu Classic PTS

  క్లాన్ అల్లీ ప్లేయర్స్ Sum/Avg lvl స్థాయి
501 FriendsZeroCool ZeroCool [Friends] 4 330 / 82 7
502 Renamedw1311 Renamedw1311   4 321 / 80 7
503 Renamedw27816 Renamedw27816   4 318 / 79 7
504 Mupp3 Mupp3   4 316 / 79 7
505 BlackPower BlackPower   4 310 / 77 7
506 RussianRetardsp512tangop3 12tangop3 [RussianRetardsp5] 4 307 / 76 7
507 AmigosmxTalion Talion [Amigosmx] 4 302 / 75 7
508 FriendsAllyOldFriendsz3 OldFriendsz3 [FriendsAlly] 4 300 / 75 7
509 MANSON MANSON   5 288 / 57 7
510 Forever9kBestFriends BestFriends [Forever9k] 3 255 / 85 7
511 Evial Evial   3 255 / 85 7
512 HattersMadHatters MadHatters [Hatters] 3 255 / 85 7
513 VRNStyle VRNStyle   3 255 / 85 7
514 1posleBoga9Гадов 9Гадов [1posleBoga] 3 253 / 84 7
515 UnknownNameX పేరుX [Unknown] 3 253 / 84 7
516 SmallBirds SmallBirds   3 253 / 84 7
517 TheGreenHorde TheGreenHorde   3 252 / 84 7
518 GODsElitep3 Elitep3 [GODs] 3 251 / 83 7
519 Craftlords Craftlords   3 250 / 83 7
520 ЧЕСТЬиОТВАГАOOPS OOPS [ЧЕСТЬиОТВАГА] 3 250 / 83 7
521 Respect7EqualGame EqualGame [Respect7] 3 249 / 83 7
522 96Diamant Diamant [96] 3 247 / 82 7
523 BloodBrotherhood BloodBrotherhood   3 245 / 81 7
524 CentralBank CentralBank   3 242 / 80 7
525 Destinyp3 Destinyp3   3 242 / 80 7
526 Enterprize7Bohemian7 Bohemian7 [Enterprize7] 3 236 / 78 7
527 TruthGameOfThrone GameOfThrone [Truth] 3 220 / 73 7
528 PeakyBlinders PeakyBlinders   3 217 / 72 7
529 SERBaa SERBaa   3 217 / 72 7
530 FunnyRenamedw19769 Renamedw19769 [Funny] 3 206 / 68 7
531 Achtung Achtung   2 170 / 85 7
532 CosaNostra CosaNostra   2 170 / 85 7
533 InsanityWorldJustDoIt JustDoIt [InsanityWorld] 2 170 / 85 7
534 ToTaLuSmxLivaraimx Livaraimx [ToTaLuSmx] 2 170 / 85 7
535 SacredRenamedw6594 Renamedw6594 [Sacred] 2 170 / 85 7
536 GuardianOfSaloSaloSecurity SaloSecurity [GuardianOfSalo] 2 170 / 85 7
537 GoldenBlood7Forteca Forteca [GoldenBlood7] 2 169 / 84 7
538 Pigs Pigs   2 169 / 84 7
539 STYLEoiRAMBO RAMBO [STYLEoi] 2 169 / 84 7
540 ImperiaoiFilthyS FilthyS [Imperiaoi] 2 168 / 84 7
541 SpeakEnglishWinter Winter [SpeakEnglish] 2 168 / 84 7
542 Gjollp5Helheimp3 Helheimp3 [Gjollp5] 2 166 / 83 7
543 RavenEastRavenWest RavenWest [RavenEast] 2 165 / 82 7
544 Krug Krug   2 164 / 82 7
545 Tauri Tauri   2 164 / 82 7
546 E2E4WinterInHell WinterInHell [E2E4] 2 162 / 81 7
547 JOYRenamedw27634 Renamedw27634 [JOY] 2 161 / 80 7
548 247p5Renegadesp3 Renegadesp3 [247p5] 2 160 / 80 7
549 Nilfgaard Nilfgaard   2 159 / 79 7
550 Renamedw29559 Renamedw29559   2 155 / 77 7
551 Cadmus5mPhoenix Phoenix [Cadmus5m] 2 154 / 77 7
552 ebemisushimebemisushim ebemisushim [ebemisushim] 2 153 / 76 7
553 s4asliv4iky s4asliv4iky   2 153 / 76 7
554 ТемнолесьеChildrenOfNight ChildrenOfNight [Темнолесье] 2 152 / 76 7
555 SUSLIKIБурундуки Бурундуки [SUSLIKI] 2 150 / 75 7
556 Sidep5DarkGlow DarkGlow [Sidep5] 2 148 / 74 7
557 RoSquad RoSquad   2 147 / 73 7
558 Heavens3zRenamedw2750 Renamedw2750 [Heavens3z] 2 146 / 73 7
559 BlueDragon BlueDragon   2 139 / 69 7
560 OtvazhnieParniGolovorezi Golovorezi [OtvazhnieParni] 2 126 / 63 7
561 TheSmugglersUcity Ucity [TheSmugglers] 2 114 / 57 7
562 LOG LOG   2 108 / 54 7
563 RandomsAdenaLords AdenaLords [Randoms] 1 85 / 85 7
564 Art0fWarAngelsPray AngelsPray [Art0fWar] 1 85 / 85 7
565 Danger Danger   1 85 / 85 7
566 FairyDesperators Desperators [Fairy] 1 85 / 85 7
567 Dyscolos Dyscolos   1 85 / 85 7
568 GreenPower GreenPower   1 85 / 85 7
569 OlympiadStatInstanceZone InstanceZone [OlympiadStat] 1 85 / 85 7
570 UltraVioletKoreanChildren KoreanChildren [UltraViolet] 1 85 / 85 7
571 Chaos9kLightDark LightDark [Chaos9k] 1 85 / 85 7
572 Silencex7NewEra NewEra [Silencex7] 1 85 / 85 7
573 ManFaceNoFace NoFace [ManFace] 1 85 / 85 7
574 FEAR9kNoLifeTeam NoLifeTeam [FEAR9k] 1 85 / 85 7
575 NewWave7OnePunchBoyZ OnePunchBoyZ [NewWave7] 1 85 / 85 7
576 RohenAttackRohen Rohen [RohenAttack] 1 85 / 85 7
577 RlPShugendo Shugendo [RlP] 1 85 / 85 7
578 СтареемTTT TTT [Стареем] 1 85 / 85 7
579 HWDPna100procentWielkieKUTASY WielkieKUTASY [HWDPna100procent] 1 85 / 85 7
580 ZvTeam5mZv Zv [ZvTeam5m] 1 85 / 85 7
581 NoFear7Империя Империя [NoFear7] 1 85 / 85 7
582 ЛогинГоризонтqw ЛогинГоризонтqw   1 85 / 85 7
583 OlympiadRedOctober RedOctober [Olympiad] 1 84 / 84 7
584 AllStarsAnomalia Anomalia [AllStars] 1 83 / 83 7
585 MAFIA MAFIA   1 83 / 83 7
586 Guards1stSquad 1stSquad [Guards] 1 82 / 82 7
587 COMANDOS COMANDOS   1 82 / 82 7
588 Effectp5DejaVUp3 DejaVUp3 [Effectp5] 1 82 / 82 7
589 NeverDie5mEXTREME EXTREME [NeverDie5m] 1 82 / 82 7
590 OMEGALYKANS LYKANS [OMEGA] 1 82 / 82 7
591 DobrodushkiSkromniki Skromniki [Dobrodushki] 1 82 / 82 7
592 NoMercy7AllStars7 AllStars7 [NoMercy7] 1 80 / 80 7
593 MisterBinBrozZzerS BrozZzerS [MisterBin] 1 80 / 80 7
594 Omertap5EinhasadTemplars EinhasadTemplars [Omertap5] 1 80 / 80 7
595 triadRenamedw29063 Renamedw29063 [triad] 1 80 / 80 7
596 Renamedw3453 Renamedw3453   1 80 / 80 7
597 BloodMarkNeGaTivE NeGaTivE [BloodMark] 1 79 / 79 7
598 unBROkenp5DeathSquard DeathSquard [unBROkenp5] 1 78 / 78 7
599 NightmareForestShadows7 ForestShadows7 [Nightmare] 1 78 / 78 7
600 Hellsing Hellsing   1 78 / 78 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6][7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG RUSSIA Clans toip by Level sum HighFive ♻ L2 Server Federation x15 Telugu Classic PTS L2 high five

RPG

ప్లేయర్స్:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 iDemokrit
  • 03 DaqpHa
  • 04 K1ngMaster
  • 05 Divine
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 Greddys
  • 10 ExoTrela

SSQ:
డాన్   36.87%
డస్క్   63.13%
డే  13