పుట శీర్షిక: Lineage 2 quest scroll Clans toip by Level sum HighFive 🍕 L2 Server Federation x15 Telugu Classic PTS

  క్లాన్ అల్లీ ప్లేయర్స్ Sum/Avg lvl స్థాయి
701 Undertow Undertow   4 315 / 78 6
702 RUSSIAVELIKIYxUSTUG VELIKIYxUSTUG [RUSSIA] 4 296 / 74 6
703 EnigmaTheDarkSide TheDarkSide [Enigma] 4 291 / 72 6
704 InfernalPeople InfernalPeople   4 287 / 71 6
705 oyRenamedw27928 Renamedw27928 [oy] 4 281 / 70 6
706 LegendaAllianceCVV CVV [LegendaAlliance] 3 255 / 85 6
707 BaguetteCROISSANT CROISSANT [Baguette] 4 251 / 62 6
708 LightInDarkness LightInDarkness   4 251 / 62 6
709 LordsOfWpierdolFBR FBR [LordsOfWpierdol] 3 248 / 82 6
710 ValhalaVikings Vikings [Valhala] 3 246 / 82 6
711 VPKiTC VPKiTC   3 245 / 81 6
712 Alternative7RedStars7 RedStars7 [Alternative7] 3 241 / 80 6
713 Camorrax3 Camorrax3   3 231 / 77 6
714 BrilliantProjec BrilliantProjec   3 225 / 75 6
715 Banda5mGopniki Gopniki [Banda5m] 3 219 / 73 6
716 Sacred Sacred   3 213 / 71 6
717 LemanRuss LemanRuss   3 210 / 70 6
718 EffectDejaVU7 DejaVU7 [Effect] 3 207 / 69 6
719 GizMfromHellRenamedw26002 Renamedw26002 [GizMfromHell] 3 201 / 67 6
720 HopeTTD TTD [Hope] 3 192 / 64 6
721 Skarda Skarda   5 188 / 37 6
722 JoRaDeTuBuJIkingsOFtetris kingsOFtetris [JoRaDeTuBuJI] 3 185 / 61 6
723 TheWillOfTheWispBlindForestp3 BlindForestp3 [TheWillOfTheWisp] 2 170 / 85 6
724 SkyCompany SkyCompany   2 170 / 85 6
725 TheBestSPIRITS SPIRITS [TheBest] 2 170 / 85 6
726 Lacky Lacky   2 169 / 84 6
727 BadCompanyx3HeavenBrothers HeavenBrothers [BadCompanyx3] 2 168 / 84 6
728 NorthWind7 NorthWind7   2 168 / 84 6
729 РадикалыRadicalism Radicalism [Радикалы] 2 166 / 83 6
730 DetecteD7TOYS7 TOYS7 [DetecteD7] 2 164 / 82 6
731 NoWayOut5mL2Kings L2Kings [NoWayOut5m] 2 161 / 80 6
732 BoBBandOfBrothers BandOfBrothers [BoB] 2 159 / 79 6
733 CtrlAltDel CtrlAltDel   2 159 / 79 6
734 NoLifez5ParadoXz3 ParadoXz3 [NoLifez5] 2 158 / 79 6
735 CSConquerors Conquerors [CS] 2 157 / 78 6
736 LegionsLegionOfDoom LegionOfDoom [Legions] 2 156 / 78 6
737 OnRampage7Rampage 7Rampage [OnRampage] 3 154 / 51 6
738 ComfortComfortableClan ComfortableClan [Comfort] 2 148 / 74 6
739 EvaSteelR0se SteelR0se [Eva] 2 143 / 71 6
740 Mafr Mafr   2 141 / 70 6
741 AngleOfDeath AngleOfDeath   5 140 / 28 6
742 FakeDeath FakeDeath   2 133 / 66 6
743 AbstractMagicR MagicR [Abstract] 2 119 / 59 6
744 300SPARTANS 300SPARTANS   1 85 / 85 6
745 Comrades5mCosmoReingers CosmoReingers [Comrades5m] 1 85 / 85 6
746 CriticalDamage CriticalDamage   1 85 / 85 6
747 zeonDivinex7 Divinex7 [zeon] 1 85 / 85 6
748 DramKruzhok DramKruzhok   1 85 / 85 6
749 TrueDarknessEndlessWar EndlessWar [TrueDarkness] 1 85 / 85 6
750 HuntersMZ HuntersMZ   1 85 / 85 6
751 MuzzlesReborn MuzzlesReborn   1 85 / 85 6
752 ncux ncux   1 85 / 85 6
753 OneTouch OneTouch   1 85 / 85 6
754 RageOfStyx RageOfStyx   1 85 / 85 6
755 Renamedg22296 Renamedg22296   1 85 / 85 6
756 ClapRenamedw29576 Renamedw29576 [Clap] 1 85 / 85 6
757 Renamedz19577 Renamedz19577   1 85 / 85 6
758 Renamedz21001 Renamedz21001   1 85 / 85 6
759 RepublicRePuBLiKaNoS RePuBLiKaNoS [Republic] 1 85 / 85 6
760 slonikiRevivalHeart RevivalHeart [sloniki] 1 85 / 85 6
761 Shequel Shequel   1 85 / 85 6
762 StrawHatPirates StrawHatPirates   1 85 / 85 6
763 TheGathering TheGathering   1 85 / 85 6
764 NoobГладиаторы Гладиаторы [Noob] 1 85 / 85 6
765 Rome3zЗакат Закат [Rome3z] 1 85 / 85 6
766 UnknownBloodLine BloodLine [Unknown] 1 84 / 84 6
767 CQEnclave9k Enclave9k [CQ] 1 84 / 84 6
768 CadmuseXtraQuality eXtraQuality [Cadmus] 1 84 / 84 6
769 HardPorn HardPorn   1 84 / 84 6
770 NoReason NoReason   1 84 / 84 6
771 Renamedp26787 Renamedp26787   1 84 / 84 6
772 Waytrel7WAR WAR [Waytrel7] 1 84 / 84 6
773 WareHause WareHause   1 84 / 84 6
774 RedHatEvilGenius EvilGenius [RedHat] 1 83 / 83 6
775 GANG GANG   1 83 / 83 6
776 pwnzp5ReBirtH ReBirtH [pwnzp5] 1 83 / 83 6
777 Cradle Cradle   1 82 / 82 6
778 TheInYourDreamsx7 InYourDreamsx7 [The] 1 82 / 82 6
779 HeartbeatPlaudite Plaudite [Heartbeat] 1 82 / 82 6
780 247Renegades7 Renegades7 [247] 1 82 / 82 6
781 HaCHe3a6aH9TWMDsklad WMDsklad [HaCHe3a6aH9T] 1 82 / 82 6
782 HappyGulfStream GulfStream [Happy] 1 81 / 81 6
783 KKND KKND   1 81 / 81 6
784 KungFury KungFury   1 81 / 81 6
785 AE3AE2 AE2 [AE3] 1 80 / 80 6
786 PainDictatorsPK DictatorsPK [Pain] 1 80 / 80 6
787 TempliersForever7 Forever7 [Templiers] 1 80 / 80 6
788 TheThreeWays TheThreeWays   1 80 / 80 6
789 ДюныDunex1 Dunex1 [Дюны] 1 78 / 78 6
790 WoiGUstug GUstug [Woi] 1 77 / 77 6
791 EqvilibriummxFaster Faster [Eqvilibriummx] 1 76 / 76 6
792 NightWoolfsSyberia Syberia [NightWoolfs] 1 76 / 76 6
793 MysticWorldPRM PRM [MysticWorld] 1 75 / 75 6
794 Renamed1494 Renamed1494   1 74 / 74 6
795 inPaceRequiescant Requiescant [inPace] 1 74 / 74 6
796 legionz5MASSACRE MASSACRE [legionz5] 1 73 / 73 6
797 TimeKiller TimeKiller   1 73 / 73 6
798 bbballBuble Buble [bbball] 1 72 / 72 6
799 nLifeGood Good [nLife] 1 70 / 70 6
800 Invincible Invincible   1 70 / 70 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8][9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG RUSSIA Clans toip by Level sum HighFive 🍕 L2 Server Federation x15 Telugu Classic PTS L2 high five

RPG Lineage 2 grand l2 clan icon

ప్లేయర్స్:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 iDemokrit
  • 03 DaqpHa
  • 04 K1ngMaster
  • 05 Divine
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 Greddys
  • 10 ExoTrela

SSQ:
డాన్   36.87%
డస్క్   63.13%
డే  13