ชื่อหน้า: Lineage 2 netmarble HighFive 🍒 Server L2 Federation x15 Thai Classic PTS

บัญชีผู้ใช้: แขก เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้
ตระกูล - Blizzard.
ชื่อ ใช้เวลา เข้าสู่ระบบล่าสุด ชั้น  
1 M0LLlKA 171D. 2H. 2021-May-09 Evas Saint +
2 DarkSwordsman 49D. 11H. 2021-May-09 Titan -
3 6opMeHTaJlb 111D. 16H. 2021-May-09 Cardinal -
4 3aPogblLLl 183D. 4H. 2021-May-09 Shillien Templar +
5 TyLLlKa 214D. 8H. 2021-May-09 Spectral Dancer +
6 M9lcKo 222D. 8H. 2021-May-09 Sword Muse +
7 yLLlJlenoK 206D. 5H. 2021-May-09 Hierophant +
8 Lutiu 41D. 16H. 2021-May-09 Soultaker -
9 Ulka 47D. 14H. 2021-May-09 Fortune Seeker -
10 PPushkin 116D. 8H. 2021-May-05 Hierophant -
11 Pe3ugeHT 180D. 15H. 2021-May-09 Doomcryer +
12 ygog 10D. 23H. 2021-May-09 Soultaker +
13 HopuJlb4aHuH 240D. 4H. 2021-May-09 Maestro +
14 KoLLl 182D. 9H. 2021-May-09 Arcana Lord +
15 yHuTa3uK 112D. 0H. 2021-May-09 Dreadnought -
16 MYK2 126D. 14H. 2021-May-09 Doomcryer -
17 XAPBu2 92D. 23H. 2021-May-09 Spectral Dancer -
18 3APA3A2 108D. 4H. 2021-May-09 Sword Muse -
19 u3HAHKA2 89D. 17H. 2021-May-09 Evas Saint -
20 TEO2 93D. 3H. 2021-May-09 Arcana Lord -
21 BuTaMuHkA2 97D. 18H. 2021-May-09 Hierophant -
22 BouH2 75D. 9H. 2021-May-09 Shillien Templar -
23 rpbl3yBaroHbl 20D. 1H. 2021-May-09 Spectral Dancer -
24 rpbl3yTaHku 19D. 0H. 2021-May-09 Sword Muse -
25 runHo3ag 18D. 9H. 2021-May-09 Soultaker -
26 6ax6a6ax 17D. 20H. 2021-May-09 Titan -
27 qpegop 20D. 5H. 2021-May-09 Arcana Lord -
28 MaTuJlbga 18D. 7H. 2021-May-09 Shillien Templar -
29 MamyJI9l 119D. 4H. 2021-Apr-30 Spectral Dancer -
30 Dyn9l 113D. 11H. 2021-Apr-30 Sword Muse -
31 Crimka 98D. 13H. 2021-Apr-30 Arcana Lord -
32 Limdo 110D. 2H. 2021-Apr-30 Hierophant -
33 Dys9l 83D. 1H. 2021-Apr-30 Shillien Templar -
34 spdod1 10D. 19H. 2021-May-09 Soultaker -
35 LLlaJlynoHb 7D. 8H. 2021-May-09 Titan -
36 npe3ugeHT 20D. 6H. 2021-May-09 Doomcryer -
37 gunJloMaT 24D. 6H. 2021-May-09 Doomcryer -
38 BnyKJla9l 20D. 5H. 2021-May-09 Sword Muse -
39 BblnyKJla9l 20D. 16H. 2021-May-09 Spectral Dancer -
40 nyxJla9l 21D. 4H. 2021-May-09 Arcana Lord -
41 rHuga 19D. 15H. 2021-May-09 Shillien Templar -
42 X3kakouTo 19D. 3H. 2021-May-09 Evas Saint -
43 Kporap 16D. 18H. 2021-May-09 Titan -
44 LLlunoKJl9lK 22D. 8H. 2021-May-09 Shillien Saint -
45 rHugogaB 36D. 1H. 2021-May-09 Shillien Saint -
46 nonaEcTb 11D. 13H. 2021-May-09 Soultaker -
47 LoveMee 30D. 12H. 2021-Apr-30 Doomcryer -
48 MamkaKri 6D. 14H. 2021-Apr-30 Spectral Dancer -
49 swssKa 6D. 13H. 2021-Apr-30 Sword Muse -
50 Dyss9l 8D. 1H. 2021-Apr-30 Shillien Templar -
51 LoveMee2 8D. 1H. 2021-Apr-30 Doomcryer -
52 BabaDypa 7D. 20H. 2021-Apr-30 Hierophant -
53 BabaDyra 7D. 18H. 2021-Apr-30 Soultaker -
54 Pec1 5D. 21H. 2021-May-09 Sword Muse -
55 Kiill1 5D. 21H. 2021-May-09 Spectral Dancer -
56 gy6uHa 2D. 9H. 2021-May-09 Titan -
57 nynceHb 5D. 20H. 2021-May-09 Spectral Dancer -
58 BynceHb 5D. 15H. 2021-May-09 Sword Muse -
59 negaJlbka 3D. 20H. 2021-May-09 Shillien Templar -
60 ynopaHT 5D. 0H. 2021-May-09 Doomcryer -
61 Ccblkyxa 3D. 5H. 2021-May-09 Soultaker -
62 Jlo6oK 1D. 13H. 2021-May-09 Sword Muse -
63 gepeBo 3D. 23H. 2021-May-09 Shillien Saint -
64 4uku6p9lk 4D. 11H. 2021-May-09 Arcana Lord -
65 6yM6apaLLl 1D. 15H. 2021-May-09 Hierophant -
66 OqpTaJlbMoJlor 3D. 3H. 2021-May-09 Soultaker -
67 KocMoMopga 2D. 2H. 2021-May-09 Soultaker -
68 4pokmen 66D. 18H. 2021-May-09 Hierophant -
69 WarpWarp 10D. 12H. 2021-May-09 Soul hound -
70 rpbl3yTanku 11D. 16H. 2021-May-08 Grand Khavatari -
71 CriminalDod 59D. 1H. 2021-Apr-30 Soultaker -
72 IIaskaJIb 91D. 12H. 2021-Apr-26 Dominator -
73 xZORIKx 14D. 1H. 2021-May-06 Titan -
74 reHpu 58D. 17H. 2021-May-09 Soul hound -
75 gblpo4ka 37D. 13H. 2021-May-09 Spectral Dancer -
76 ExugHa 38D. 17H. 2021-May-09 Doomcryer -
77 9lKoH9lLLlKo 55D. 1H. 2021-May-09 Elemental Master -
78 6ypaB4ek 37D. 14H. 2021-May-09 Sword Muse -
79 gayH 37D. 21H. 2021-May-09 Arcana Lord -
80 cpring 10D. 13H. 2021-May-05 Soultaker -
81 npokJlagka 5D. 23H. 2021-May-09 Hierophant -
82 TblXA 10D. 10H. 2021-May-05 Adventurer -
83 DeBuff1 5D. 16H. 2021-May-09 Soultaker -
84 xBDxx1 0D. 16H. 2021-May-09 Spectral Dancer +
85 repMuoHa 2D. 7H. 2021-May-09 Hierophant -
86 yTonJleHHuk 1D. 18H. 2021-May-09 Doomcryer -
87 Magn1 0D. 22H. 2021-May-09 Titan +
88 3agoK 1D. 15H. 2021-May-09 Spectral Dancer -
89 ypoguk 5D. 17H. 2021-May-09 Soultaker -
90 3a3Ho6a 36D. 8H. 2021-May-09 Shillien Templar -
91 roJloBau33aga 1D. 21H. 2021-May-09 Soultaker -
92 PykaCBuHoMaTku 1D. 2H. 2021-May-09 Soultaker -
93 xSWSx1 0D. 17H. 2021-May-09 Sword Muse +
94 BOHI04KA 36D. 15H. 2021-May-09 Maestro -
95 rageHblLLl 1D. 4H. 2021-May-09 Sword Muse -
96 6ycuHka1 10D. 8H. 2021-May-09 Soultaker -
97 ALLlOKA 16D. 11H. 2021-May-06 Storm Screamer -
98 nepguHaHT 1D. 5H. 2021-May-09 Soultaker -
99 AHAJlu3aTop 1D. 12H. 2021-May-09 Shillien Saint -
100 CuCoK 1D. 13H. 2021-May-09 Arcana Lord -
101 TBapbu33aga 1D. 19H. 2021-May-09 Soultaker -
102 6e3Hagera 1D. 16H. 2021-May-09 Shillien Templar -
103 MblMPA 14D. 6H. 2021-May-09 Soul hound -
104 negukyJle3 0D. 23H. 2021-May-09 Shillien Saint -
105 nogJl9lHa 1D. 8H. 2021-May-09 Spectral Dancer -
106 ypogo4ka 4D. 16H. 2021-May-09 Soultaker -
107 1dod1 5D. 3H. 2021-May-07 Soultaker -
108 BuceJlbHuk 1D. 9H. 2021-May-09 Doomcryer -
109 O6ocCAXA 1D. 22H. 2021-May-09 Titan -
110 ry6oLLlJlen 2D. 15H. 2021-May-09 Shillien Templar -
111 Romahtik 8D. 14H. 2021-Apr-06 Doomcryer -
112 Jlec6u9lHka 1D. 7H. 2021-May-09 Hierophant -
113 TECTOCTEPOH1 23D. 6H. 2021-May-09 Titan -
114 Jlec6uHaTop 1D. 17H. 2021-May-09 Arcana Lord -
115 koHcnupaTop 4D. 5H. 2021-May-09 Hierophant -
116 Jlyk3 65D. 14H. 2021-Apr-30 Ghost Sentinel -
117 xSEx1 0D. 16H. 2021-May-09 Shillien Saint +
118 HoraCBuHoMaTku 2D. 4H. 2021-May-09 Soultaker -
119 ge6uJlKa 4D. 2H. 2021-May-09 Spectral Master -
120 babuynya1 0D. 15H. 2021-May-09 Shillien Templar +
121 MyH9l 0D. 11H. 2021-Apr-18 Mystic Muse -
122 DyLLLka 108D. 5H. 2021-Apr-30 Judicator -
123 KuKuMoPa1 4D. 5H. 2021-May-09 Judicator -
124 KAPA2 52D. 17H. 2021-May-09 Judicator -
125 MuPuMuCTuH 10D. 10H. 2021-May-09 Titan -
126 xWarkx1 1D. 1H. 2021-May-09 Doomcryer +
127 xKotx1 0D. 15H. 2021-May-09 Warlock +
128 KeHryry 7D. 11H. 2021-May-06 Grand Khavatari -
129 MOHCTP2 45D. 20H. 2021-May-09 Titan -
130 Renamed470361 0D. 17H. 2021-Jan-02 Sorcerer -
131 lMustangl 0D. 5H. 2021-May-08 Sorcerer -
132 xxPPxx1 0D. 10H. 2021-May-09 Prophet -
133 lOverlx1 0D. 11H. 2021-May-09 Overlord -
134 9lEELLlKO 3D. 6H. 2021-Jan-01 Elder -
135 Kop9lBKA 1D. 0H. 2021-Apr-16 Tyrant -
136 xxxEropxxx 2D. 9H. 2021-Jan-01 Elemental Summoner -
137 Renamedx400928x 2D. 14H. 2021-May-09 Cardinal -
138 gynJlo 0D. 19H. 2021-May-09 Inspector -
139 1shk1 3D. 4H. 2021-May-07 Shillien Templar -
140 SuperDestrZak1 2D. 8H. 2021-Apr-25 Titan -
141 qpeg9l 0D. 17H. 2021-Apr-17 Elemental Summoner -
142 KaJla6pac 0D. 20H. 2021-Apr-16 Tyrant -
143 4enyLLluJla 1D. 11H. 2021-Apr-16 Tyrant -
144 ko3JluHa 0D. 17H. 2021-Apr-22 Soul breaker -
145 6blgJlo 0D. 9H. 2021-Apr-16 Tyrant -
146 goMocegka 0D. 3H. 2021-Apr-22 Soul breaker -
147 xxSUMxx 0D. 7H. 2020-Jun-24 Warlock -
148 uHcTuTyTka 0D. 8H. 2021-Jan-20 Elemental Summoner -
149 SuperSorkAQ 2D. 21H. 2021-May-09 Archmage -
150 HeKypI0 0D. 3H. 2021-Jan-01 Elemental Summoner -
151 KeHTpo 0D. 1H. 2021-Jan-01 Elemental Summoner -
152 A6pakaga6p 0D. 2H. 2021-Jan-20 Elemental Summoner -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Blizzard Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 server

RPG

เครื่องเล่น:
  • 01 IlIlseren1tyIllI
  • 02 KingMast3r
  • 03 iOm
  • 04 iDemokrit
  • 05 DaqpHa
  • 06 K1ngMaster
  • 07 Elicottero
  • 08 lMyDream
  • 09 Demokrit
  • 10 Astettyq

SSQ:
รุ่งอรุณ   100%
พลบค่ำ   0%
วัน