Page Title: Lineage 2 4game support HighFive l2 server Federation x15

Account: Guest Login as user
Clan - Citadel.
Name Use time Last Login Class  
1 xSx 108d. 3h. 2020-Aug-04 Doomcryer -
2 bred 95d. 2h. 2020-Aug-04 Shillien Templar -
3 misterKOT 92d. 23h. 2020-Aug-04 Arcana Lord -
4 DensySex 88d. 14h. 2020-Aug-04 Spectral Dancer -
5 SongySex 95d. 0h. 2020-Aug-04 Sword Muse -
6 aibolit66 45d. 11h. 2020-Aug-02 Evas Saint -
7 nepodar0k 47d. 4h. 2020-Aug-02 Doomcryer -
8 Kenny 31d. 22h. 2020-Jun-13 Sagittarius -
9 Reyderko 9d. 2h. 2020-Jun-11 Elemental Master -
10 Plentiful 13d. 1h. 2020-Aug-06 Fortune Seeker -
11 Askrin 16d. 19h. 2020-Jun-11 Evas Saint -
12 renegatHARD 31d. 6h. 2020-Jun-12 Soultaker -
13 LoOki 22d. 6h. 2020-Jul-08 Fortune Seeker -
14 xPPx 33d. 4h. 2020-Jul-21 Hierophant -
15 Askerko 6d. 6h. 2020-Jun-11 Soultaker -
16 criket 14d. 2h. 2020-Aug-07 Titan -
17 3BE3DA 3d. 0h. 2020-Jul-29 Shillien Templar -
18 Patric 19d. 16h. 2020-Jul-27 Titan -
19 pepekaka 93d. 8h. 2020-Aug-07 Hierophant -
20 Misandeya 15d. 6h. 2020-Jul-21 Spectral Dancer -
21 xFsMx 25d. 4h. 2020-Aug-04 Spectral Master -
22 Navyxodonosor 7d. 7h. 2020-Jul-18 Ghost Hunter -
23 WU 16d. 17h. 2020-Jun-16 Soultaker -
24 Tada 37d. 19h. 2020-Jul-26 Fortune Seeker -
25 xTANKx 34d. 19h. 2020-Aug-04 Shillien Templar -
26 xWCx 22d. 17h. 2020-Aug-04 Doomcryer -
27 mblLLlka 16d. 4h. 2020-Jun-23 Adventurer -
28 SACREDIUM 89d. 23h. 2020-Aug-07 Elemental Master -
29 KUCOHbKAko 6d. 14h. 2020-Jun-27 Cardinal -
30 xKotix 20d. 14h. 2020-Aug-04 Arcana Lord -
31 Karachun 11d. 7h. 2020-Jun-21 Phoenix Knight -
32 xDoDox 19d. 8h. 2020-Aug-04 Soultaker -
33 ewreytorgaschko 43d. 7h. 2020-Aug-07 Fortune Seeker -
34 mamkaewreya 38d. 10h. 2020-Aug-05 Titan -
35 ups04 42d. 5h. 2020-Aug-05 Grand Khavatari -
36 XPEHKOK 8d. 4h. 2020-Jul-04 Soultaker -
37 iHate 7d. 2h. 2020-Jun-15 Titan -
38 NePodaroK 80d. 20h. 2020-Jul-21 Doomcryer -
39 xDoDix 17d. 5h. 2020-Jul-21 Soultaker -
40 dodnumber1 10d. 22h. 2020-Aug-07 Soultaker -
41 Kritukal 9d. 11h. 2020-Jun-23 Hierophant -
42 BigSoS 2d. 1h. 2020-Aug-03 Evas Saint -
43 mup 2d. 14h. 2020-Jun-19 Grand Khavatari -
44 MOYDODIKCOBY2 33d. 8h. 2020-Aug-03 Soultaker -
45 dodnumber3 29d. 10h. 2020-Aug-07 Soultaker -
46 SHKeg 2d. 2h. 2020-Jun-23 Shillien Templar -
47 PPeg 2d. 1h. 2020-Jun-23 Hierophant -
48 Tamirlana 4d. 20h. 2020-Jul-27 Maestro -
49 jadodik 1d. 12h. 2020-Jun-24 Soultaker -
50 SHEeg 1d. 18h. 2020-Jun-22 Shillien Saint -
51 V0R 47d. 6h. 2020-Aug-04 Sword Muse -
52 WCeg 1d. 16h. 2020-Jun-23 Doomcryer -
53 MadamPOmPAdur 49d. 20h. 2020-Aug-04 Judicator -
54 dodnumber4 9d. 12h. 2020-Aug-07 Soultaker -
55 DODeg1 0d. 21h. 2020-Jun-22 Soultaker -
56 FSeg 1d. 11h. 2020-Jun-22 Spectral Master -
57 CRAFTeg 2d. 1h. 2020-Jun-23 Maestro -
58 MOEBLAGALISCHE 3d. 8h. 2020-Jul-25 Shillien Elder -
59 Omar 31d. 8h. 2020-Jun-16 Grand Khavatari -
60 dewkaewreya 6d. 9h. 2020-Aug-02 Titan -
61 Destreg 0d. 16h. 2020-Jun-26 Titan -
62 teshaewreya 15d. 16h. 2020-Aug-05 Titan -
63 Renamed49529 0d. 7h. 2020-Jun-22 Destroyer -
64 JUDeg 1d. 17h. 2020-Jun-22 Judicator -
65 TetuschkaEwreya 1d. 6h. 2020-Aug-05 Destroyer -
66 Ewreyka 6d. 18h. 2020-Jul-22 Titan -
67 Topr 36d. 20h. 2020-Jun-19 Warsmith -
68 JudiZak 0d. 4h. 2020-Jul-04 Berserker -
69 iSkat4 0d. 3h. 2020-Jul-08 Destroyer -
70 Dcore2 0d. 9h. 2020-Jun-11 Destroyer -
71 Score 0d. 11h. 2020-Jun-11 Shillien Elder -
72 iSkat2 0d. 3h. 2020-Jul-08 Destroyer -
73 Na5 0d. 19h. 2020-Jul-07 Destroyer -
74 Dbp 0d. 9h. 2020-Jun-11 Bishop -
75 Dl2 0d. 9h. 2020-Jun-11 Destroyer -
76 Renamed50230 0d. 9h. 2020-Jun-11 Destroyer -
77 iSkat1 0d. 6h. 2020-Jul-08 Destroyer -
78 xJudx 0d. 10h. 2020-Jul-04 Berserker -
79 Ewro61 0d. 6h. 2020-Jul-22 Destroyer -
80 Renamedl47404 0d. 12h. 2020-Jul-08 Destroyer -
81 Bupiko 0d. 11h. 2020-Jul-15 Bishop -
82 iSkat3 0d. 5h. 2020-Jul-08 Destroyer -
83 zakenkaewreya 0d. 9h. 2020-Aug-05 Destroyer -
84 Ewro55 0d. 4h. 2020-Jul-22 Destroyer -
85 Alpfa1 0d. 4h. 2020-Jul-18 Prophet -
86 ewro40 0d. 1h. 2020-Jul-22 Destroyer -
87 fes52 0d. 3h. 2020-Jul-04 Dark Avenger -
88 BuzZzarD 0d. 5h. 2020-Jul-18 Abyss Walker -
89 HelWiN 0d. 0h. 2020-Jun-16 Overlord -
90 craftermolds 46d. 15h. 2020-Jul-30 Warsmith -

RPG

Players:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 IToffy
  • 04 isi1337
  • 05 Elicottero
  • 06 effectminimalok
  • 07 Astettyq
  • 08 Kikimicii
  • 09 iMaxIBrynn
  • 10 Demokrit

Ssq:
Dawn   100%
Dusk   0%
Day  12