Tiêu đề trang: Lineage e SSQ High Five 🚑 lineage 2 server ARK x1 Vietnamese Classic PTS

RPG Lineage 2 iphone 6 lag l2 drop holy stone

Người chơi:
  • 01 Werdandy
  • 02 Acme
  • 03 Lelick
  • 04 GoingToHell
  • 05 WillRol
  • 06 Xupypr
  • 07 Espion
  • 08 Antaras
  • 09 iPOE
  • 10 AceOfSpades

Ssq:
Bình minh   99.6%
Hoàng hôn   0.4%
Ngày