Tiêu đề trang: Lineage 2 tauti game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Vietnamese Classic PTS

2021/01/16 05:24:24 Baverlee: есть кто живой
2021/01/16 04:23:56 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 04:18:20 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 04:15:08 OkaTavA:  WTB SEROM sphere S
2021/01/16 04:14:25 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 04:11:55 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 04:11:29 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 04:10:42 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 04:09:56 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 04:08:06 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 04:07:04 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 04:05:58 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:53:35 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:42:36 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:38:42 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:38:02 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:32:30 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:30:29 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:29:14 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:28:07 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:27:44 N1cky: WTB Cyclic cane Top belt pvp def/ornam
2021/01/16 03:27:44 N1cky: WTB sigil +6+ S enchant stones
2021/01/16 03:22:55 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:22:39 Renamedz926: WTT ELEGIA L --> ELEGIA HEAVY SET
2021/01/16 03:22:38 Renamedz926: WTS\T ELEGIA L \ R SET
2021/01/16 03:21:57 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:20:56 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:19:38 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:18:59 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:17:09 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:15:58 CIBC:  40 bil
2021/01/16 03:15:35 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:11:44 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:09:50 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:08:32 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:07:16 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:04:55 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:03:41 Renamedz926: WTT ELEGIA L --> ELEGIA HEAVY SET
2021/01/16 03:03:41 Renamedz926: WTS\T ELEGIA L \ R SET
2021/01/16 03:03:23 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 03:02:07 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 02:55:50 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 02:55:28 Renamed7544:  wts Skeleton Buckler
2021/01/16 02:52:04 Renamedz926: WTT ELEGIA L --> ELEGIA HEAVY SET
2021/01/16 02:52:04 Renamedz926: WTS\T ELEGIA L \ R SET
2021/01/16 02:51:10 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 02:47:09 xCraft: wtb > vesper stormer +10+++
2021/01/16 02:47:04 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 02:43:33 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 02:42:15 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 02:42:07 xCraft: wtb > vesper stormer +10+++
2021/01/16 02:37:55 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 02:37:13 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 02:36:40 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 02:32:24 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 02:29:36 Puicuta: wtb vorpal light set +6 1800
2021/01/16 02:22:52 Obs1dian: wtb vorpal light set+6 1800
2021/01/16 02:22:51 Obs1dian: wtb vorpal light set+6 1800
2021/01/16 02:06:03 ShoppingHouse: wts Elegia circlet 9 9b
2021/01/16 02:06:02 ShoppingHouse: wts Elegia leather legging 19b
2021/01/16 02:05:48 ShoppingHouse: wts EAS/BEAS--EWS/BEWS best price
2021/01/16 02:05:46 ShoppingHouse: wts Feather Eye Blade 1 7 kkk
2021/01/16 02:05:44 ShoppingHouse: wts Feather Eye Blade 1 7 kkk
2021/01/16 02:01:15 Obs1dian: wtb vorpal light set+6 1800
2021/01/16 02:01:14 Obs1dian: wtb vorpal light set+6 1800
2021/01/16 01:55:35 Kraftell: wtb dyn Crusher WTB
2021/01/16 01:55:33 Kraftell: Vesper Retributer wtb
2021/01/16 01:55:32 Kraftell: Devilish Maul WTB
2021/01/16 01:53:28 Renamedz926: WTT EPIC+6+adena--> +7+8+9+
2021/01/16 01:53:27 Renamedz926: WTT ELEGIA L --> ELEGIA HEAVY SET
2021/01/16 01:53:27 Renamedz926: WTS\T ELEGIA L \ R SET
2021/01/16 01:52:02 Kraftell: wtb dyn Crusher WTB
2021/01/16 01:52:01 Kraftell: Devilish Maul WTB
2021/01/16 01:52:01 Kraftell: Vesper Retributer wtb
2021/01/16 01:49:11 Obs1dian: wtb vorpal light set+6 1800
2021/01/16 01:48:11 Kraftell: wtb dyn Crusher WTB
2021/01/16 01:48:10 Kraftell: Devilish Maul WTB

RPG-CLUB.com

10 tin nhắn cuối cùng:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/minichats2.htm

100 tập tin tin nhắn cuối cùng:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/chats2.htm

Style CSS:

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Vietnamese Classic PTS Game server

RPG Lineage x1200 lineage dark legacy

Người chơi:
  • 01 bebetto
  • 02 K1ngMaster
  • 03 isi1337
  • 04 Limita
  • 05 Elicottero
  • 06 SilentFaith
  • 07 Wiedzmin
  • 08 Demokrit
  • 09 StarsWill
  • 10 ExoTrela

Ssq:
Bình minh   98.8%
Hoàng hôn   1.2%
Ngày