પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 netmarble Clans toip by Level sum High Five 👑 L2 Servers ARK x1 Gujarati Classic PTS

રમતમાં અક્ષરોની લંબાઈ ન હતી 60 દિવસ આંકડાઓમાં ગણાતા નથી!

  કુળ સાથી ખેલાડીઓ Sum/Avg lvl સરેરાશ ઓનલાઇન સ્તર
1 ShadesiBlackArrow iBlackArrow [Shades] 80 6389 / 79 67D. 22H. 9
2 ROMASHKADesperadoS DesperadoS [ROMASHKA] 42 3085 / 73 74D. 2H. 8
3 Desire Desire   115 1925 / 16 11D. 2H. 9
4 ScarecrowInquisitors Inquisitors [Scarecrow] 29 2085 / 71 36D. 4H. 8
5 DESTERION DESTERION   27 1594 / 59 29D. 14H. 6
6 PartyRecallRegroupTeam RegroupTeam [PartyRecall] 8 654 / 81 81D. 22H. 8
7 XXXFMD FMD [XXX] 8 659 / 82 76D. 9H. 5
8 LovePeaceUnityNightRiders NightRiders [LovePeaceUnity] 10 735 / 73 60D. 6H. 9
9 SamiSwoi SamiSwoi   5 378 / 75 118D. 13H. 5
10 BarminVanAllBarminVan BarminVan [BarminVanAll] 6 499 / 83 85D. 20H. 8
11 Espada Espada   17 984 / 57 29D. 21H. 4
12 LovePeaceUnityКарнавал Карнавал [LovePeaceUnity] 5 414 / 82 85D. 12H. 7
13 pressF pressF   9 646 / 71 39D. 7H. 5
14 HacHe3a6aH9lTWMD WMD [HacHe3a6aH9lT] 4 340 / 85 84D. 23H. 8
15 1X X [1] 5 415 / 83 65D. 23H. 7
16 Тамплиеры Тамплиеры   6 315 / 52 52D. 10H. 3
17 ORGYFPG FPG [ORGY] 3 248 / 82 103D. 0H. 8
18 300Bejausmiai Bejausmiai [300] 3 255 / 85 96D. 8H. 7
19 Avengers Avengers   3 222 / 74 95D. 21H. 6
20 WinterfellNorthRemembers NorthRemembers [Winterfell] 4 333 / 83 70D. 8H. 7
21 DcpClubAVTark AVTark [DcpClub] 10 511 / 51 28D. 2H. 6
22 ThePeople ThePeople   7 502 / 71 39D. 10H. 6
23 TheBigBangLastTime LastTime [TheBigBang] 4 318 / 79 68D. 18H. 8
24 F F   3 249 / 83 85D. 13H. 5
25 Just4Fun Just4Fun   11 691 / 62 21D. 10H. 3
26 AgeOfMythology AgeOfMythology   4 297 / 74 54D. 2H. 5
27 13 13   5 309 / 61 39D. 0H. 5
28 WillOfWispsBlindForest BlindForest [WillOfWisps] 4 318 / 79 46D. 8H. 5
29 77BrothersInArms BrothersInArms [77] 3 244 / 81 61D. 1H. 7
30 FURU FURU   2 127 / 63 89D. 4H. 5
31 77ArtOfWar ArtOfWar [77] 3 202 / 67 58D. 6H. 8
32 DARKSIDEMAFIA MAFIA [DARKSIDE] 3 208 / 69 53D. 18H. 5
33 TrololoRetroFM RetroFM [Trololo] 58 2407 / 41 2D. 13H. 6
34 Roma Roma   3 229 / 76 45D. 0H. 1
35 HDHomelessDream HomelessDream [HD] 6 448 / 74 21D. 6H. 7
36 NeurofunkNeuropunk Neuropunk [Neurofunk] 3 242 / 80 42D. 11H. 5
37 BringSoul BringSoul   5 335 / 67 24D. 20H. 5
38 GGGG GG [GG] 1 83 / 83 110D. 3H. 5
39 ROMASHKAOPG OPG [ROMASHKA] 2 158 / 79 50D. 23H. 7
40 BarminVanAllOVOSHI OVOSHI [BarminVanAll] 2 135 / 67 49D. 12H. 6
41 OutlawsWoodCutters WoodCutters [Outlaws] 1 85 / 85 91D. 21H. 6
42 MystikWorldNarcosis Narcosis [MystikWorld] 2 155 / 77 44D. 1H. 7
43 AllMustDieAMD AMD [AllMustDie] 2 159 / 79 43D. 22H. 7
44 300BloodLine BloodLine [300] 1 85 / 85 87D. 0H. 7
45 PritonNAplutone PritonNAplutone   1 85 / 85 83D. 10H. 3
46 KORIDORGotica Gotica [KORIDOR] 2 149 / 74 38D. 10H. 8
47 ScarecrowBuGaBOO BuGaBOO [Scarecrow] 16 950 / 59 4D. 16H. 6
48 Gnida Gnida   1 45 / 45 74D. 23H. 2
49 Night Night   4 194 / 48 18D. 12H. 4
50 Light Light   3 218 / 72 24D. 15H. 5
51 Asterisk Asterisk   6 338 / 56 12D. 4H. 3
52 ЛенивыеГолубцы ЛенивыеГолубцы   21 1154 / 54 3D. 10H. 5
53 PrayForBelarus PrayForBelarus   1 83 / 83 67D. 5H. 5
54 InnerHell InnerHell   2 161 / 80 32D. 10H. 5
55 Korotyshky Korotyshky   1 20 / 20 63D. 8H. 1
56 Paladilnik Paladilnik   1 84 / 84 58D. 20H. 5
57 Roxa Roxa   2 144 / 72 27D. 19H. 3
58 PainPain Pain [Pain] 1 84 / 84 54D. 23H. 5
59 SibLegion SibLegion   1 80 / 80 52D. 21H. 5
60 VIKINGSKattegat Kattegat [VIKINGS] 1 78 / 78 38D. 23H. 6
61 T T   1 54 / 54 37D. 1H. 4
62 Petrosyan Petrosyan   2 122 / 61 17D. 16H. 4
63 Carriage Carriage   1 62 / 62 32D. 2H. 3
64 LandOfOooAdventureTime AdventureTime [LandOfOoo] 6 367 / 61 4D. 22H. 7
65 BMW BMW   6 320 / 53 4D. 20H. 3
66 Famous Famous   1 65 / 65 28D. 8H. 1
67 3xaxa 3xaxa   2 128 / 64 13D. 11H. 1
68 LovePeaceUnityNIRVANA NIRVANA [LovePeaceUnity] 1 78 / 78 23D. 15H. 9
69 KyKyIIIaTa KyKyIIIaTa   8 388 / 48 2D. 14H. 1
70 DontCryJustDie DontCryJustDie   1 60 / 60 15D. 10H. 3
71 VagabondsSuicideSquad SuicideSquad [Vagabonds] 1 77 / 77 13D. 14H. 8
72 WOLFsCLF CLF [WOLFs] 1 63 / 63 12D. 19H. 6
73 ЗащитникиRenisans Renisans [Защитники] 5 250 / 50 2D. 13H. 5
74 Courageous Courageous   1 61 / 61 11D. 16H. 6
75 HF HF   2 141 / 70 5D. 18H. 6
76 test test   2 128 / 64 5D. 6H. 3
77 LIMB LIMB   1 61 / 61 5D. 22H. 3
78 Insistent Insistent   1 59 / 59 5D. 18H. 3
79 FierDragon FierDragon   4 158 / 39 1D. 0H. 1
80 MainSkin MainSkin   3 145 / 48 1D. 3H. 4
81 MafiaFarEastPridE FarEastPridE [Mafia] 1 54 / 54 2D. 18H. 5
82 BabaYaga BabaYaga   1 42 / 42 2D. 8H. 1
83 Fantasmagoriya Fantasmagoriya   1 58 / 58 1D. 5H. 5
84 HitchhikerHitchhiker Hitchhiker [Hitchhiker] 1 12 / 12 0D. 5H. 5

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG Server Clans toip by Level sum High Five 👑 L2 Servers ARK x1 Gujarati Classic PTS L2 h5

RPG L2 high five best quests lineage 2 classic 20

ખેલાડીઓ:
  • 01 JeniferPopez
  • 02 Werdandy
  • 03 Anakima
  • 04 S7stemD0wn
  • 05 AceOfSpades
  • 06 nobunaga
  • 07 PSY
  • 08 ShveD
  • 09 Naru
  • 10 YouNext

Ssq:
પરો.   100%
સાંજ   0%
દિવસ  11