પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 c grade level Last 100 kills High Five ❌ Server L2 ARK x1 Gujarati Classic PTS

રમતમાં અક્ષરોની લંબાઈ ન હતી 60 દિવસ આંકડાઓમાં ગણાતા નથી!

ચાર નામ કીલ
1 KRASAWA 101
2 GG 93
3 French 68
4 GoToHell 66
5 AEF 52
6 MeetAgain 45
7 Anakima 40
8 Mariot 38
9 Unknown 22
10 Owerbaf 20
11 Ozzi 19
12 ThisIsDestr 16
13 Quars 13
14 Grandy 12
15 FirstAvenger 11
16 Sorceress 9
17 Blessed 8
18 greenlyagushka 8
19 Radikulit 8
20 SeeNoEvil 8
21 Prometey 7
22 SElf 7
23 HeToponucbKa 7
24 FrenzyBOY 6
25 Warcheg 6
26 Persik 6
27 MrHalk 5
28 SexyBlow 5
29 mono 5
30 GazzBugi 5
31 DivaythFyr 4
32 BigBaobaba 4
33 CJlECAPb 4
34 KW 4
35 Jude 4
36 RAIDBOSSMACHINE 4
37 Songstress 4
38 neByH 3
39 Jora 3
40 JeniferPopez 3
41 AceOfSpades 3
42 Alba 2
43 Dieselboy 2
44 DOOM 2
45 Dona 2
46 Dl2 2
47 SaintInquisition 2
48 TvoyaMamka 2
49 WarkCov 1
50 TonyWhiteFox 1
51 Sinister 1
52 ShveD 1
53 ShubaIzNuba 1
54 RotgerValdes 1
55 Nikito 1
56 MScofield 1
57 monochrom 1
58 MeTaLeK 1
59 Kenary 1
60 Kas 1
61 FakTopCTpaxa 1
62 DI2 1
63 CkayT 1
64 Amp888 1
65 Afee 1
66 3ae6y4ka 1
ચાર નામ પી.કે.
GG 22
GoToHell 14
Anakima 9
French 9
Mariot 8
MeetAgain 6
KRASAWA 6
JeniferPopez 6
FirstAvenger 2
Unknown 1
Sorceress 1
SeeNoEvil 1
pantyDropper 1
Kozel 1
Jora 1
FrenzyBOY 1
AEF 1
ચાર નામ માર્યા ગયા
AEF 64
KRASAWA 63
GG 48
Dona 33
French 31
Blessed 28
Anakima 27
Quars 19
GoToHell 18
Jude 18
Alba 18
Ozzi 17
Owerbaf 16
wqq 14
CkayT 12
neByH 11
ThisIsDestr 11
ShubaIzNuba 10
Mariot 9
Ma1ivaN 9
Jptr 9
Grandy 9
Songstress 9
NightStar 8
FakTopCTpaxa 8
FirstAvenger 8
3ae6y4ka 8
GreenBoom 8
Jora 8
IOI 8
LordOfDwarf 8
SaintAlex 8
YouNext 8
MeetAgain 7
IamFriend 7
Afee 7
RotgerValdes 7
Atemus 6
judd 6
Juana 6
Kotu 6
Kas 6
Mona 6
MeTaLeK 6
Stil 6
Prometey 5
niggercom 5
Grizmani 5
Helsa 5
Dieselboy 5
Road 5
Sorceress 5
CaT18 4
Dl2 4
inok 4
Karla 4
Radikulit 4
Nella 4
RAIDBOSSMACHINE 4
Scandal 4
SeeNoEvil 4
Shepy 4
Z4B4Ork 4
pro100klon 3
Petyshara 3
Lali 3
KW 3
KraftTV6 3
FunnyCat 3
DivaythFyr 3
Colt 3
Beta 3
BDotBoga 3
RatHound 3
skawr 3
smert 3
Sorcher 3
Toff 3
TVEE10 3
VladKuvalda 3
Bafie 2
CJlECAPb 2
CounterCritical 2
DDTV18 2
ElBoobs 2
GazzBugi 2
Gnomechester 2
JeniferPopez 2
Kozel 2
MyDream 2
MvM 2
MScofield 2
NightAvenger 2
PeaceDuck 2
Rachina 2
S7stemD0wn 2
startesmetr 2
Swit 2
TonyWhiteFox 2
TT34TV8 2

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 Last 100 kills High Five ❌ Server L2 ARK x1 Gujarati Classic PTS Pts high five

RPG

ખેલાડીઓ:
  • 01 JeniferPopez
  • 02 Werdandy
  • 03 WillRol
  • 04 Anakima
  • 05 iPOE
  • 06 S7stemD0wn
  • 07 AceOfSpades
  • 08 nobunaga
  • 09 PSY
  • 10 ShveD

Ssq:
પરો.   0%
સાંજ   100%
દિવસ