પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 6 slot brooch game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Gujarati Classic PTS

2021/09/25 21:21:30 worekNAsperme: wttAugmented Mamba Edge Dual Daggers {PvP}////fist
2021/09/25 21:19:36 ShoulderThrust: wts bers 60k rur) to account
2021/09/25 21:18:09 MySickMind: wtb elegia tunic
2021/09/25 21:12:05 ShoulderThrust: wtb vorpal l parts +6+
2021/09/25 21:09:21 MySickMind: wtb elegia tunic
2021/09/25 21:09:06 K1ngMaster: lf Bumm "ShoulderThrust
2021/09/25 21:08:15 K1ngMaster: WTS backup stone S armor "Cataleya
2021/09/25 21:06:51 K1ngMaster: WTS Dyna 1h Sword mw+10 HP
2021/09/25 21:06:39 K1ngMaster: WTT Eleg light+6 for hvy+6
2021/09/25 20:51:42 Cataleya: wts Armor-type Enhance Backup Stone (S-Grade Pack)
2021/09/25 20:38:10 MySickMind: wtb elegia tunic
2021/09/25 20:32:53 Hollow: wtb blessed zaken
2021/09/25 20:32:14 MySickMind: wtb elegia tunic
2021/09/25 20:26:40 Hollow: wts elegia heavy set
2021/09/25 20:22:16 ShoppingHouse: wts KE target me
2021/09/25 20:14:33 MySickMind: wtb elegia tunic
2021/09/25 20:08:43 MySickMind: wtb elegia tunic
2021/09/25 20:03:32 MySickMind: wtb elegia tunic
2021/09/25 20:03:15 Destroq: wts Top-Grade Life Stone - Level 76
2021/09/25 20:00:41 MySickMind: wtb elegia tunic
2021/09/25 19:59:04 Lostie: WTB Moirai Light Parts +6
2021/09/25 19:59:03 Lostie: WTB Moirai Light Set +6
2021/09/25 19:26:18 xIhopeYouDiex: WTB ANTHARASA 45KKK
2021/09/25 19:25:54 xIhopeYouDiex: WTB ANTHARASA 45KKK
2021/09/25 19:25:53 xIhopeYouDiex: WTB ANTHARASA 45KKK
2021/09/25 19:25:52 xIhopeYouDiex: WTB ANTHARASA 45KKK
2021/09/25 19:19:33 Renamed1933771: can someone tell me what subcklass skill tak for tank. celestial haste and?
2021/09/25 19:16:46 TPE3Bblu: tank for
2021/09/25 19:15:01 Renamed1933771: can someone tell me what subcklass skill tank for tank? haste celestial and?
2021/09/25 19:13:12 Renamed1933771: can someone tell me what subcklass skil take for tank? celestial haste and?
2021/09/25 18:53:17 gnom22: wtc karmian set +6
2021/09/25 18:43:43 gnom22: Перчатки Рока
2021/09/25 18:24:58 gadgagqff: wtb elegia tunic
2021/09/25 18:22:14 gadgagqff: wtb elegia tunic
2021/09/25 18:14:54 Jo: WTS Refined Turtle HatEye Patch
2021/09/25 18:11:47 Morio: куплю баюма чистого предлы лс
2021/09/25 17:55:42 gadgagqff: wtb elegia tunic
2021/09/25 17:54:53 Jed1PadawaN: wtsЗапечатанный Кошель: Ранг SЗапечатанный Кошель: Ранг А
2021/09/25 17:54:39 Jed1PadawaN: wtsСерьга Татеосса
2021/09/25 17:54:32 Jed1PadawaN: wtsОжерелье ВенерыЗапечатанная Серьга ВенерыКольцо Венеры
2021/09/25 17:54:20 Jed1PadawaN: wtsГлазная ПовязкаЭлегантный Колпак Мага
2021/09/25 17:54:11 Jed1PadawaN: wtsКожаный Пояс с Малым КошелемЖелезный Пояс с Большим Кошелем
2021/09/25 17:54:01 Jed1PadawaN: wtsГлазная ПовязкаЭлегантный Колпак Мага
2021/09/25 17:53:53 Jed1PadawaN: wtsКрасивая Кираса Венеры bp 1b
2021/09/25 17:51:12 Jed1PadawaN: wtsЗабытый Свиток: Броня Антимагии
2021/09/25 17:51:03 Jed1PadawaN: wtsКрасивая Кираса Венерыbp 1b
2021/09/25 17:50:51 Jed1PadawaN: wtsКожаный Пояс с Малым КошелемЖелезный Пояс с Большим Кошелем
2021/09/25 17:50:36 Jed1PadawaN: wtsЗапечатанный Кошель: Ранг АЗапечатанный Кошель: Ранг S
2021/09/25 17:45:21 Jed1PadawaN: wtsОжерелье ВенерыКольцо Венеры
2021/09/25 17:45:16 Jed1PadawaN: wtsЗапечатанная Серьга ВенерыОжерелье Венеры
2021/09/25 17:44:49 Jed1PadawaN: wtsЖелезный Пояс с Большим КошелемКожаный Пояс с Малым Кошелем
2021/09/25 17:44:39 Jed1PadawaN: wtsЗабытый Свиток: Броня Антимагии
2021/09/25 17:44:23 Jed1PadawaN: wtsКрасивая Кираса Венерыbp 1b
2021/09/25 17:44:13 Jed1PadawaN: wtsГлазная ПовязкаЭлегантный Колпак Мага
2021/09/25 17:43:11 gadgagqff: wtb elegia tunic
2021/09/25 17:42:19 Jed1PadawaN: wtsЭлегантный Колпак Мага500kk
2021/09/25 17:40:46 Jed1PadawaN: wtsКрасивая Кираса Венеры bp 1b
2021/09/25 17:40:31 Jed1PadawaN: wtsКожаный Пояс с Малым КошелемЖелезный Пояс с Большим Кошелем
2021/09/25 17:40:19 gadgagqff: wtb elegia tunic
2021/09/25 17:36:58 Morio: куплю баюма чистого предлы лс
2021/09/25 17:35:53 bili: каты до 78 лвл макс тут да?
2021/09/25 17:35:27 gadgagqff: wtb elegia tunic
2021/09/25 17:25:18 gadgagqff: wtb elegia tunic
2021/09/25 17:23:50 Jed1PadawaN: wtsОжерелье ВенерыКольцо Венеры
2021/09/25 17:23:40 Jed1PadawaN: wtsРога ДемонаМаска МародеровЭлегантный Колпак Мага

RPG-CLUB.com

10 છેલ્લા સંદેશા ફાઇલ:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/minichats2.htm

100 છેલ્લા સંદેશા ફાઇલ:
http://www.rpg-club.com/gamechat/data/chats2.htm

Style CSS:

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [RPG-CLUB] game chats HighFive ⚜ la2 h5 Federation x15 Gujarati Classic PTS Game server

RPG Lineage 2 necromancer

ખેલાડીઓ:
  • 01 Bruenor
  • 02 xTheresa
  • 03 KingMast3r
  • 04 archanqell
  • 05 K1ngMaster
  • 06 Elicottero
  • 07 Ozix
  • 08 Astettyq
  • 09 JockeR
  • 10 MaraSalvatruchaa

Ssq:
પરો.   100%
સાંજ   0%
દિવસ