પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage2 kendell HighFive ❎ Servers NewWorld Federation x15 Gujarati Classic PTS

કુળ - GearsOfWar.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 Romualdos 76D. 17H. 2021-Oct-16 Fortune Seeker -
2 Dork 163D. 20H. 2021-Oct-16 Shillien Templar -
3 Guor 120D. 3H. 2021-Oct-10 Grand Khavatari -
4 fo4 54D. 14H. 2021-Oct-10 Phoenix Knight -
5 EnsurE 194D. 10H. 2021-Oct-16 Evas Saint -
6 KJIepuk 141D. 23H. 2021-May-12 Sagittarius -
7 ShaggyMaster 68D. 20H. 2021-Oct-10 Phoenix Knight -
8 Maledia 55D. 6H. 2021-Oct-10 Spectral Dancer -
9 ShaggyBlack 39D. 21H. 2021-Oct-10 Shillien Templar -
10 ShaggyMmm 15D. 15H. 2021-Oct-10 Evas Templar -
11 ShaggyAaa 35D. 12H. 2021-Oct-16 Hell Knight -
12 Valette 41D. 18H. 2021-Oct-16 Hierophant +
13 ShaggyChpok 53D. 16H. 2021-Oct-10 Grand Khavatari -
14 Kyso 24D. 0H. 2021-Oct-16 Sword Muse -
15 ShaggyXmm 35D. 8H. 2021-Oct-16 Dreadnought -
16 Otgh 44D. 5H. 2021-Oct-09 Spectral Dancer -
17 TitanStyle 82D. 1H. 2021-Oct-16 Titan -
18 Athelhild 12D. 12H. 2021-Oct-16 Soultaker -
19 Romuald1 102D. 5H. 2021-Oct-16 Fortune Seeker -
20 Sahgui 17D. 13H. 2021-Aug-22 Spectral Master -
21 vbmn 17D. 3H. 2021-Oct-10 Shillien Templar -
22 wrh 3D. 4H. 2021-Oct-09 Shillien Templar -
23 iou 3D. 5H. 2021-Oct-10 Shillien Templar -
24 hhhp 2D. 21H. 2021-Oct-10 Shillien Templar -
25 rp 2D. 10H. 2021-Oct-10 Shillien Templar -
26 htd 16D. 14H. 2021-Oct-09 Sword Muse -
27 gwr 16D. 14H. 2021-Oct-09 Spectral Dancer -
28 dodos7 16D. 21H. 2021-Oct-09 Soultaker -
29 ebr 17D. 11H. 2021-Oct-09 Doomcryer -
30 jhf 16D. 13H. 2021-Oct-09 Evas Saint -
31 kwx 16D. 15H. 2021-Oct-09 Hierophant -
32 tkr 2D. 18H. 2021-Oct-09 Hierophant -
33 kmj 2D. 20H. 2021-Oct-10 Hierophant -
34 ndg 2D. 15H. 2021-Oct-10 Hierophant -
35 er 15D. 6H. 2021-Oct-10 Grand Khavatari -
36 ukl 3D. 0H. 2021-Oct-09 Grand Khavatari -
37 fgn 2D. 22H. 2021-Oct-10 Grand Khavatari -
38 vf 2D. 19H. 2021-Oct-10 Grand Khavatari -
39 xvb 2D. 7H. 2021-Oct-10 Hierophant -
40 cbn 2D. 18H. 2021-Oct-09 Sword Muse -
41 mgo 2D. 19H. 2021-Oct-10 Sword Muse -
42 nhp 2D. 15H. 2021-Oct-10 Sword Muse -
43 dcv 2D. 3H. 2021-Oct-10 Sword Muse -
44 dfv 2D. 19H. 2021-Oct-09 Spectral Dancer -
45 fbh 2D. 20H. 2021-Oct-10 Spectral Dancer -
46 jmg 2D. 14H. 2021-Oct-10 Spectral Dancer -
47 nhg 2D. 6H. 2021-Oct-10 Spectral Dancer -
48 dodos9 2D. 18H. 2021-Oct-09 Soultaker -
49 dodos13 2D. 6H. 2021-Oct-10 Soultaker -
50 yhj 3D. 1H. 2021-Oct-09 Doomcryer -
51 dyr 3D. 0H. 2021-Oct-10 Doomcryer -
52 bte 2D. 16H. 2021-Oct-10 Doomcryer -
53 dodos11 2D. 14H. 2021-Oct-10 Soultaker -
54 vfi 2D. 11H. 2021-Oct-10 Doomcryer -
55 rja 2D. 20H. 2021-Oct-09 Evas Saint -
56 hje 2D. 20H. 2021-Oct-10 Evas Saint -
57 hnz 2D. 15H. 2021-Oct-10 Evas Saint -
58 nrx 2D. 7H. 2021-Oct-10 Evas Saint -
59 hmo 2D. 10H. 2021-Oct-10 Shillien Templar -
60 CmpeJIok 25D. 3H. 2021-Oct-03 Sagittarius -
61 nhf 2D. 5H. 2021-Oct-10 Sword Muse -
62 PePPeRBox 138D. 1H. 2021-Oct-16 Hierophant +
63 Mpoya 164D. 18H. 2021-Oct-16 Doomcryer -
64 Hoash 40D. 7H. 2021-Oct-16 Shillien Templar -
65 Mpoya1 96D. 19H. 2021-Oct-10 Doomcryer -
66 bilgeman 55D. 8H. 2021-Oct-03 Archmage -
67 dodos10 2D. 19H. 2021-Oct-10 Soultaker -
68 sood30 32D. 17H. 2021-Oct-10 Ghost Hunter -
69 sood25 110D. 15H. 2021-Oct-03 Spectral Dancer -
70 3ae6ok 111D. 12H. 2021-Oct-16 Sword Muse -
71 MarucmpHayk 96D. 1H. 2021-Oct-10 Arcana Lord -
72 Dodos4 14D. 20H. 2021-Oct-03 Soultaker -
73 3aeDok 146D. 12H. 2021-Oct-03 Sword Muse -
74 Pilo 35D. 7H. 2021-Oct-16 Elemental Master -
75 Romualdika 28D. 7H. 2021-Oct-16 Maestro -
76 cvk 2D. 4H. 2021-Oct-10 Doomcryer -
77 Romuald 30D. 17H. 2021-Oct-16 Fortune Seeker -
78 SooD 103D. 11H. 2021-Oct-16 Spectral Dancer -
79 Dodos 67D. 10H. 2021-Oct-16 Soultaker -
80 ydn 2D. 4H. 2021-Oct-10 Hierophant -
81 nhd 2D. 3H. 2021-Oct-10 Spectral Dancer -
82 mji 2D. 4H. 2021-Oct-10 Evas Saint -
83 dodos12 2D. 4H. 2021-Oct-10 Soultaker -
84 Lampapulka 95D. 8H. 2021-Oct-16 Evas Saint -
85 Dodos5 20D. 23H. 2021-Oct-03 Soultaker -
86 Dodos3 19D. 9H. 2021-Oct-03 Soultaker -
87 Dodos1 19D. 16H. 2021-Oct-03 Soultaker -
88 Dodos2 16D. 15H. 2021-Oct-03 Soultaker -
89 vfg 2D. 6H. 2021-Oct-10 Grand Khavatari -
90 sde 2D. 8H. 2021-Oct-10 Grand Khavatari -
91 bvd 1D. 22H. 2021-Aug-10 Hierophant -
92 iaf 1D. 14H. 2021-Aug-10 Sword Muse -
93 nhs 1D. 16H. 2021-Aug-10 Doomcryer -
94 nhu 1D. 15H. 2021-Aug-10 Spectral Dancer -
95 Dodos14 1D. 17H. 2021-Aug-10 Soultaker -
96 zfd 1D. 17H. 2021-Aug-10 Evas Saint -
97 hdsf 2D. 0H. 2021-Aug-10 Shillien Templar -
98 ehb 1D. 18H. 2021-Aug-10 Grand Khavatari -
99 yorj 14D. 13H. 2021-Oct-16 Shillien Templar -
100 Graciet 44D. 6H. 2021-Oct-09 Judicator -
101 ShaggyMilk 63D. 22H. 2021-Oct-03 Dreadnought -
102 Darkflare 3D. 9H. 2021-Oct-09 Judicator -
103 mrRush 77D. 19H. 2021-Oct-10 Judicator -
104 pykaHa6eDpe 32D. 16H. 2021-Oct-10 Judicator -
105 Driam 52D. 22H. 2021-Oct-03 Duelist -
106 kakororiojlaX3 2D. 23H. 2021-Oct-16 Sword Muse -
107 Nadara 40D. 22H. 2021-Oct-03 Titan -
108 KpumaHyJIuYnaJI 18D. 7H. 2021-Oct-16 Destroyer -
109 OpkCXaepoM 16D. 21H. 2021-Oct-16 Destroyer -
110 oyu 15D. 14H. 2021-Oct-03 Shillien Saint -
111 Utbald 23D. 0H. 2021-Oct-09 Judicator -
112 suf 3D. 4H. 2021-Oct-03 Shillien Templar -
113 DeathOfZaken 14D. 4H. 2021-Sep-20 Destroyer -
114 ShaggyMonstr 17D. 10H. 2021-Oct-03 Titan -
115 DeathOfZakenJr 13D. 19H. 2021-Sep-20 Destroyer -
116 RBVarka2rb 0D. 3H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
117 NekrPilgrim 14D. 1H. 2021-Oct-03 Phantom Summoner -
118 RBTP2 0D. 0H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
119 RBGCGorgolos 0D. 5H. 2021-Jun-21 Elemental Summoner -
120 RBTP 0D. 1H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
121 2IIk 0D. 0H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
122 1BF 0D. 1H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
123 Kapuku2 0D. 1H. 2021-Sep-12 Elemental Summoner -
124 RBVarka1rb 0D. 2H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
125 RBKetraHecaton 0D. 4H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
126 RBmym2 0D. 2H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
127 RBHsBabocka 0D. 1H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
128 CatHeretic 14D. 1H. 2021-Oct-03 Elemental Summoner -
129 RBVarkaOdinichka 0D. 3H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
130 kpena3 0D. 2H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
131 1Klein 0D. 1H. 2021-Sep-26 Elemental Summoner -
132 RBmym3 0D. 1H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
133 RBMOSAnais 0D. 9H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
134 CatWitch 0D. 1H. 2021-Feb-17 Elemental Summoner -
135 NekrDisciple 0D. 1H. 2021-Oct-03 Phantom Summoner -
136 NekrSacrifice 0D. 1H. 2021-Feb-17 Phantom Summoner -
137 RBGC3rb 0D. 3H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
138 Kapuku11 0D. 1H. 2021-Mar-25 Elemental Summoner -
139 kpena1 14D. 5H. 2021-Sep-05 Elemental Summoner -
140 kpena4 0D. 2H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
141 3IIk 0D. 0H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
142 DVTrojki 0D. 2H. 2021-May-07 Elemental Summoner -
143 RBFogEmber 0D. 2H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
144 NekrMartyrdom 0D. 1H. 2021-Oct-03 Phantom Summoner -
145 CatDarkOmens 0D. 1H. 2021-Feb-17 Elemental Summoner -
146 RBmym 0D. 4H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
147 RBkakouto 0D. 3H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
148 RBKetraVnizy2 0D. 4H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
149 NekrPatriot 0D. 1H. 2021-Oct-03 Phantom Summoner -
150 FOG0 0D. 3H. 2021-Aug-11 Elemental Summoner -
151 CatForbiddenPath 0D. 1H. 2021-Feb-17 Elemental Summoner -
152 NekrSaint 0D. 1H. 2021-Oct-03 Phantom Summoner -
153 RBmym1 0D. 2H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
154 CatApostate 0D. 1H. 2021-Feb-17 Elemental Summoner -
155 NekrWorship 0D. 2H. 2021-Oct-03 Phantom Summoner -
156 NekrDevotion 0D. 1H. 2021-Oct-03 Phantom Summoner -
157 CatBranded 0D. 1H. 2021-Feb-17 Elemental Summoner -
158 1IIk 0D. 1H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
159 RBTP1 0D. 0H. 2021-Jul-30 Elemental Summoner -
160 Kapuku22 0D. 1H. 2021-Mar-25 Elemental Summoner -
161 GraciaVoda 0D. 5H. 2021-Jun-06 Elemental Summoner -
162 Kapuku1 0D. 2H. 2021-Jun-14 Elemental Summoner -
163 RBHeineGvindorr 0D. 2H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
164 RBGCUtenos 0D. 3H. 2021-Aug-10 Elemental Summoner -
165 RomualdARM3 0D. 17H. 2021-Oct-10 Bounty Hunter -
166 RomualdASS 0D. 18H. 2021-Oct-03 Bounty Hunter -
167 RomualdWEP 1D. 6H. 2021-Oct-10 Bounty Hunter -
168 RomualdbI4 13D. 1H. 2021-Oct-03 Warsmith -
169 RomualdOTR 1D. 0H. 2021-Oct-10 Bounty Hunter -
170 RomualdARMS 0D. 14H. 2021-Oct-03 Bounty Hunter -
171 RomualdASS80 0D. 4H. 2021-Aug-10 Bounty Hunter -
172 RomualdARM2 0D. 10H. 2021-Oct-10 Warsmith -
173 RomualdASS84 0D. 12H. 2021-Oct-10 Bounty Hunter -
174 RomualdWep2 0D. 11H. 2021-Oct-10 Bounty Hunter -
175 RomualdXXX 17D. 1H. 2021-Oct-03 Bounty Hunter -
176 RomualdCP 0D. 10H. 2021-Oct-10 Warsmith -
177 RomualdARMA 0D. 15H. 2021-Oct-03 Bounty Hunter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб GearsOfWar Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage 2 essence

RPG Lineage 2 classic d grade lineage gracia epilogue

ખેલાડીઓ:
  • 01 Bruenor
  • 02 xTheresa
  • 03 IlIlseren1tyIllI
  • 04 KingMast3r
  • 05 isi1337
  • 06 DaqpHa
  • 07 archanqell
  • 08 K1ngMaster
  • 09 Elicottero
  • 10 OpaNa

Ssq:
પરો.   100%
સાંજ   0%
દિવસ  12