પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 na HighFive 🍭 L2 H5 Federation x15 Gujarati Classic PTS

કુળ - ImmortalUnits.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 Astrelle 42D. 22H. 2021-Oct-26 Sword Muse -
2 Karesz 110D. 0H. 2021-Sep-29 Grand Khavatari -
3 orccovorc 91D. 14H. 2021-Oct-25 Doomcryer -
4 Mengz 26D. 20H. 2021-Oct-26 Shillien Templar -
5 Slicer 78D. 12H. 2021-Oct-17 Spectral Dancer -
6 Darkmage 94D. 8H. 2021-Oct-25 Soultaker -
7 Polemos 498D. 16H. 2021-Oct-25 Sword Muse -
8 Iasonas 217D. 1H. 2021-Oct-25 Shillien Templar -
9 Stratocaster 134D. 7H. 2021-Oct-25 Grand Khavatari -
10 BiteFight 408D. 17H. 2021-Oct-25 Doomcryer -
11 Apachetomcat 128D. 17H. 2021-Oct-25 Shillien Saint -
12 SaDiablo 62D. 6H. 2021-Oct-17 Doomcryer -
13 IvSk 113D. 15H. 2021-Oct-03 Grand Khavatari -
14 Tipakos 74D. 1H. 2021-Oct-25 Ghost Hunter -
15 BackFromHeaven 139D. 18H. 2021-Oct-25 Cardinal -
16 HolySapphire 22D. 7H. 2021-Aug-08 Hierophant -
17 ImmortalUnit 190D. 2H. 2021-Oct-25 Hierophant -
18 RedBaronas 56D. 6H. 2021-Oct-25 Swordsinger -
19 TsoglanaraS 244D. 16H. 2021-Oct-25 Doomcryer -
20 Katadikh 80D. 18H. 2021-Oct-25 Titan -
21 OneTakeOnly 474D. 20H. 2021-Oct-25 Hell Knight -
22 ShadowPlayer 331D. 6H. 2021-Oct-25 Spectral Dancer -
23 wcorciwc 282D. 12H. 2021-Oct-26 Doomcryer -
24 dancerblader 218D. 11H. 2021-Oct-26 Spectral Dancer -
25 Titanorcidi 291D. 4H. 2021-Oct-25 Titan -
26 Micutzu9 64D. 19H. 2021-Oct-25 Fortune Seeker -
27 CesgornCZ 85D. 22H. 2021-Oct-25 Duelist -
28 BAFSUP 274D. 18H. 2021-Oct-25 Hierophant -
29 BAFFSUP 135D. 20H. 2021-Oct-25 Shillien Saint -
30 merged156787 204D. 11H. 2021-Oct-25 Soultaker -
31 DBLADEDANCER 358D. 8H. 2021-Oct-25 Spectral Dancer -
32 Dirtur 134D. 18H. 2021-Sep-17 Fortune Seeker -
33 Lakuna 17D. 6H. 2021-Oct-26 Arcana Lord -
34 TermaAkraios 58D. 20H. 2021-Oct-20 Doomcryer -
35 IlIlseren1tyIllI 414D. 22H. 2021-Oct-26 Shillien Templar -
36 Axinte 143D. 20H. 2021-Oct-25 Titan -
37 KingMast3r 496D. 12H. 2021-Oct-25 Grand Khavatari -
38 ABCDEFGHIJKLMNOP 180D. 10H. 2021-Oct-25 Phoenix Knight -
39 TheCovenantSd 62D. 22H. 2021-Oct-25 Spectral Dancer -
40 dodlaba 70D. 12H. 2021-Oct-25 Soultaker -
41 iorcidi 59D. 23H. 2021-Oct-25 Grand Khavatari -
42 swmlaba 122D. 18H. 2021-Oct-26 Sword Muse -
43 orcii 44D. 17H. 2021-Oct-21 Dominator -
44 SoulScreamer 29D. 23H. 2021-May-24 Grand Khavatari -
45 XEldusiaX 39D. 20H. 2021-Oct-25 Evas Saint -
46 iereia 49D. 2H. 2021-Oct-25 Hierophant -
47 cubetank 23D. 15H. 2021-Oct-25 Sword Muse -
48 faith 105D. 1H. 2021-Oct-25 Cardinal -
49 noisetta 28D. 6H. 2021-Oct-25 Shillien Templar -
50 Nekromantis 38D. 1H. 2021-Oct-25 Soultaker -
51 GreyFox 37D. 21H. 2021-May-24 Spectral Dancer -
52 Zoci 6D. 3H. 2021-Oct-26 Grand Khavatari -
53 Nake 37D. 18H. 2021-May-29 Shillien Templar -
54 SoyFea 14D. 2H. 2021-May-30 Dominator -
55 Soywapa 18D. 8H. 2021-May-29 Evas Saint -
56 Rp1 19D. 2H. 2021-Jul-26 Evas Saint -
57 xStampa 46D. 18H. 2021-Oct-25 Arcana Lord -
58 sostohelp 22D. 3H. 2021-Oct-25 Shillien Templar -
59 melode 20D. 12H. 2021-Oct-25 Sword Muse -
60 Mengs 26D. 17H. 2021-Oct-23 Mystic Muse -
61 MsNoBoobs 34D. 15H. 2021-Oct-25 Mystic Muse -
62 Cataleya 162D. 10H. 2021-Oct-25 Shillien Saint -
63 Druzila 19D. 3H. 2021-Oct-25 Doomcryer -
64 RechargeMeh 75D. 16H. 2021-Oct-25 Evas Saint -
65 Renamed64580 88D. 5H. 2021-Oct-25 Doomcryer -
66 ICONAMAN 35D. 15H. 2021-Oct-25 Shillien Templar -
67 TheXFactor 38D. 14H. 2021-Oct-25 Sword Muse -
68 Blondutza 32D. 10H. 2021-Oct-25 Storm Screamer -
69 Vpi 34D. 21H. 2021-Oct-25 Titan -
70 Renamed2227 57D. 21H. 2021-Oct-25 Duelist -
71 PyKaJIuTcO 21D. 12H. 2021-Jun-21 Phoenix Knight -
72 FancyPants 31D. 1H. 2021-Oct-21 Evas Saint -
73 BANANA 31D. 16H. 2021-Oct-24 Mystic Muse -
74 BdDance 74D. 4H. 2021-Oct-25 Spectral Dancer -
75 NymphetamineGirl 47D. 16H. 2021-Oct-25 Cardinal -
76 Reloader 43D. 13H. 2021-Oct-25 Titan -
77 WL1 10D. 0H. 2021-Oct-25 Dreadnought -
78 DontPmMe 58D. 16H. 2021-Aug-07 Cardinal -
79 CenapaTucT 15D. 3H. 2021-Jun-03 Dreadnought -
80 Kristanako 13D. 21H. 2021-Jun-12 Shillien Saint -
81 HeyYouCmon 85D. 2H. 2021-Oct-25 Adventurer -
82 dodolici 18D. 6H. 2021-Oct-25 Soultaker -
83 NoD0Dpls 6D. 7H. 2021-Oct-25 Soultaker -
84 ellff 24D. 9H. 2021-Oct-24 Mystic Muse -
85 SealMySausage 22D. 1H. 2021-Oct-23 Dominator -
86 SoS012 7D. 2H. 2021-Oct-25 Shillien Templar -
87 DanteSwS 15D. 19H. 2021-May-24 Sword Muse -
88 DanteBD 21D. 15H. 2021-May-24 Spectral Dancer -
89 Sp0iler007 10D. 6H. 2021-Oct-21 Fortune Seeker -
90 Romiki 31D. 18H. 2021-Oct-25 Hierophant -
91 EscortPPLady 5D. 19H. 2021-Oct-25 Hierophant -
92 SuMucheng 70D. 2H. 2021-Sep-15 Mystic Muse -
93 Siuan 26D. 17H. 2021-Oct-26 Spectral Dancer -
94 ClickClackBang 96D. 6H. 2021-Oct-25 Adventurer -
95 ShuffleDancer 47D. 1H. 2021-Oct-25 Spectral Dancer -
96 Sanika 106D. 9H. 2021-Oct-24 Fortune Seeker -
97 Enoshi 61D. 11H. 2021-Aug-07 Dominator -
98 VlaskoKolo 225D. 13H. 2021-Oct-25 Spectral Dancer -
99 Swistun 79D. 0H. 2021-Oct-17 Sword Muse -
100 Subject1 5D. 1H. 2021-Mar-23 Dreadnought -
101 Smoother 91D. 6H. 2021-Oct-17 Evas Saint -
102 Soba 11D. 9H. 2021-Oct-24 Grand Khavatari -
103 Jaenelle 101D. 20H. 2021-Oct-17 Shillien Saint -
104 Lucifina 36D. 22H. 2021-Jul-26 Arcana Lord -
105 Volcanic 48D. 4H. 2021-Jul-28 Titan -
106 chantel 32D. 8H. 2021-Oct-25 Doomcryer -
107 SnakEyes 18D. 9H. 2021-May-30 Ghost Sentinel -
108 perlanegra 14D. 20H. 2021-Oct-25 Spectral Dancer -
109 MezarCZ 11D. 4H. 2021-Oct-25 Phoenix Knight -
110 h1Bro 290D. 2H. 2021-Sep-17 Grand Khavatari -
111 godhand 19D. 6H. 2021-Oct-25 Ghost Hunter -
112 T1OOO 108D. 6H. 2021-Oct-07 Titan -
113 NastenkaEE 23D. 6H. 2021-Apr-01 Evas Saint -
114 Ebert 58D. 5H. 2021-Sep-05 Mystic Muse -
115 HEHABUCTb 127D. 21H. 2021-Jul-04 Grand Khavatari -
116 Coriolis 77D. 16H. 2021-Oct-23 Evas Saint -
117 tanktohelp 113D. 23H. 2021-Oct-22 Evas Templar -
118 CTPACTb 59D. 1H. 2021-Jun-14 Adventurer -
119 MyLittlePoney 21D. 22H. 2021-Oct-22 Elemental Master -
120 Tyolka 14D. 21H. 2021-Jun-15 Shillien Templar -
121 Stekakias 178D. 3H. 2021-Sep-17 Hell Knight -
122 Czorna 46D. 19H. 2021-Oct-23 Storm Screamer -
123 BooPrince 56D. 19H. 2021-Oct-17 Titan -
124 LiMing 30D. 19H. 2021-Jul-29 Cardinal -
125 Puicuta 6D. 19H. 2021-Mar-01 Soul hound -
126 Asura 23D. 2H. 2021-Aug-07 Evas Saint -
127 TolkinWC 38D. 7H. 2021-Jul-28 Doomcryer -
128 Diavolo 80D. 12H. 2021-Apr-20 Soul hound -
129 iSensitive 63D. 15H. 2021-Oct-25 Moonlight Sentinel -
130 iSld 7D. 6H. 2021-Oct-25 Duelist -
131 XeniA007 122D. 2H. 2021-Oct-14 Sagittarius -
132 ARCHERx 66D. 14H. 2021-Oct-25 Sagittarius -
133 Berserkus 9D. 10H. 2021-Oct-25 Fortune Seeker -
134 Vanus 25D. 19H. 2021-Jun-21 Titan -
135 pyplot 2D. 21H. 2021-Jun-14 Cardinal -
136 AlexeiComrade 60D. 23H. 2021-Sep-19 Duelist -
137 Jillllll 154D. 14H. 2021-Mar-09 Evas Templar -
138 Vandoom 43D. 13H. 2021-Jul-11 Doombringer -
139 MoarSongs 33D. 23H. 2021-Aug-08 Sword Muse -
140 JuLaba 5D. 14H. 2021-Oct-25 Sword Muse -
141 PsixoLaba 5D. 23H. 2021-Oct-25 Spectral Dancer -
142 xGurila 35D. 21H. 2021-Oct-03 Trickster -
143 BersWarc 63D. 4H. 2021-Oct-25 Doomcryer -
144 Scrier 45D. 4H. 2021-Sep-19 Doomcryer -
145 Spectical 36D. 11H. 2021-Jun-22 Spectral Dancer -
146 crispychicken 19D. 7H. 2021-Oct-24 Soul hound -
147 strafergod 5D. 9H. 2021-Oct-22 Adventurer -
148 MoarBuffs 31D. 8H. 2021-Sep-19 Hierophant -
149 ShilenSoul 18D. 8H. 2021-Jun-21 Shillien Templar -
150 KatieKat 29D. 14H. 2021-Jun-21 Arcana Lord -
151 HumanNecr 1D. 14H. 2021-Jun-03 Soultaker -
152 mimosa 68D. 21H. 2021-Oct-25 Maestro -
153 DefLepard 12D. 4H. 2021-Jun-13 Doombringer -
154 labacat 1D. 16H. 2021-Oct-25 Warlock -
155 Eizi 12D. 11H. 2021-Jun-07 Evas Saint -
156 FovosGR 2D. 4H. 2021-Oct-10 Mystic Muse -
157 Steksws 10D. 7H. 2021-Jul-01 Swordsinger -
158 Burlacita 0D. 16H. 2021-Oct-25 Mystic Muse -
159 DanteJ 15D. 20H. 2021-May-30 Judicator -
160 MakeMeASandwich 48D. 19H. 2021-Oct-26 Titan -
161 Pomogaika 7D. 9H. 2021-Jun-21 Judicator -
162 Dreamsprite 154D. 22H. 2021-Oct-25 Doomcryer -
163 chickensoup 18D. 3H. 2021-Oct-23 Judicator -
164 Obs1dian 30D. 7H. 2021-Apr-04 Sword Muse -
165 Hydruss 3D. 21H. 2021-Jun-28 Titan -
166 orkidirb 82D. 0H. 2021-Oct-26 Titan -
167 CopieClare 2D. 5H. 2021-Oct-25 Arcana Lord -
168 RichardBlade 19D. 20H. 2021-Oct-25 Titan -
169 PoltergeistX 25D. 21H. 2021-Jun-22 Titan -
170 GRTrelas 12D. 22H. 2021-Jun-01 Fortune Seeker -
171 BersDance 15D. 0H. 2021-Oct-25 Spectral Dancer -
172 BobKontarakis 14D. 1H. 2021-Oct-25 Dreadnought -
173 MrsChiken 0D. 2H. 2021-Oct-25 Soul breaker -
174 MrRooster 0D. 2H. 2021-Oct-25 Berserker -
175 HonzaroCZ 19D. 0H. 2021-Oct-24 Warlock -
176 PureLotus 7D. 0H. 2021-Oct-26 Warlock -
177 xforze 0D. 14H. 2020-Dec-31 Bishop -
178 LastRunC3 0D. 4H. 2021-Sep-18 Spellhowler -
179 xDxNemoxDx 0D. 7H. 2021-Sep-05 Gladiator -
180 Renamed66942 2D. 17H. 2021-Jun-29 Tyrant -
181 JoanaDArca 0D. 2H. 2020-Dec-29 Destroyer -
182 AngelOfPower 3D. 4H. 2021-Jun-01 Arbalester -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб ImmortalUnits Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Mmorpg

RPG Ertheia lvl 1-20 l2 clan crest maker download

ખેલાડીઓ:
  • 01 Bruenor
  • 02 xTheresa
  • 03 RaidoDNO
  • 04 PastSvouStyani
  • 05 juve
  • 06 IlIlseren1tyIllI
  • 07 KingMast3r
  • 08 isi1337
  • 09 DaqpHa
  • 10 archanqell

Ssq:
પરો.   100%
સાંજ   0%
દિવસ