પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 netmarble HighFive 🚓 Server L2 Federation x15 Gujarati Classic PTS

કુળ - Ramsheart.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 BurnItNow 273D. 10H. 2021-Oct-16 Archmage +
2 Top4un 66D. 7H. 2021-Aug-25 Titan -
3 iKetrin 70D. 23H. 2021-Jun-14 Evas Saint -
4 iParovoz 22D. 22H. 2021-Jul-26 Dreadnought -
5 BeIIIka 68D. 17H. 2021-Aug-22 Spectral Dancer -
6 MoppuraH 377D. 11H. 2021-Oct-15 Doomcryer -
7 KCEHl9l 460D. 10H. 2021-Oct-16 Adventurer -
8 AupmuD 221D. 21H. 2021-Oct-15 Cardinal -
9 DaqpHa 171D. 5H. 2021-Oct-15 Wind Rider -
10 KAMKOM 45D. 0H. 2021-Aug-13 Doombringer -
11 MannayaKaiiia 48D. 14H. 2021-Jun-06 Evas Saint -
12 BDchva 222D. 22H. 2021-Sep-12 Spectral Dancer -
13 BOBBl 16D. 20H. 2021-Sep-16 Dreadnought -
14 TAJIENA 100D. 0H. 2021-Sep-15 Storm Screamer -
15 Usiel 77D. 20H. 2021-Mar-28 Doombringer -
16 airwave 148D. 3H. 2021-Mar-31 Duelist -
17 NoNameNoFace 61D. 16H. 2021-Oct-14 Evas Saint -
18 Jaklin 423D. 5H. 2021-Aug-22 Evas Saint -
19 Killlmaster 148D. 7H. 2021-Oct-15 Titan -
20 xZITZx 36D. 18H. 2021-Sep-12 Titan -
21 Kos4ey 41D. 17H. 2021-Oct-15 Soultaker -
22 CCrulesx3 27D. 23H. 2021-Jun-05 Hierophant -
23 cvc4ever 127D. 9H. 2021-Sep-27 Sword Muse -
24 rtjjuy 83D. 5H. 2021-Oct-16 Titan -
25 TegeraN 17D. 11H. 2021-Oct-16 Titan -
26 Promag 47D. 4H. 2021-Jul-26 Soultaker -
27 IIroroK 125D. 6H. 2021-Oct-16 Dominator -
28 TipoTank 60D. 18H. 2021-Oct-03 Shillien Templar -
29 BaJIbIIypru9I 25D. 12H. 2021-Oct-16 Ghost Sentinel -
30 IIuH9l 41D. 11H. 2021-Oct-15 Titan -
31 TpotiL 141D. 6H. 2021-Sep-30 Sword Muse -
32 LockyT 113D. 12H. 2021-Sep-30 Titan -
33 Elrongil 132D. 15H. 2021-Mar-23 Phoenix Knight -
34 LockyT2 20D. 0H. 2021-Oct-01 Titan -
35 xDonPokemonx 37D. 7H. 2021-Oct-02 Titan -
36 Mapa3maTu4ka 65D. 10H. 2021-Oct-02 Dreadnought -
37 LycTpa 30D. 15H. 2021-Sep-30 Titan -
38 SOVA2020 59D. 0H. 2021-Oct-16 Spectral Dancer -
39 yasdafa 35D. 4H. 2021-Aug-24 Shillien Templar -
40 PAFEGO 42D. 13H. 2021-Oct-11 Grand Khavatari -
41 Inner 81D. 15H. 2021-Aug-27 Shillien Templar -
42 medik 23D. 16H. 2020-Jul-09 Cardinal -
43 criket 27D. 4H. 2021-Sep-08 Titan -
44 blyako 20D. 3H. 2021-Jul-11 Titan -
45 Sapoon 13D. 10H. 2021-Jul-10 Dreadnought -
46 UharaDestr 11D. 21H. 2021-Oct-16 Titan -
47 LockYT3 6D. 3H. 2021-Sep-30 Titan -
48 Nek15 8D. 23H. 2021-Aug-14 Soultaker -
49 Nek16 28D. 2H. 2021-Aug-14 Soultaker -
50 Desktope 58D. 17H. 2021-Aug-25 Cardinal -
51 GaJla 5D. 10H. 2021-Jun-27 Fortune Seeker -
52 DOMANT 10D. 10H. 2021-Oct-16 Cardinal -
53 Otikus 10D. 1H. 2021-Sep-06 Dominator -
54 IaVarkx15 40D. 22H. 2021-Aug-22 Doomcryer -
55 XAMASI 14D. 5H. 2021-Oct-15 Dominator -
56 paj 28D. 10H. 2021-Aug-28 Shillien Saint -
57 TaHi4ka 23D. 1H. 2021-Aug-22 Shillien Saint -
58 BALYA 51D. 22H. 2021-Jul-11 Titan -
59 0kno3 15D. 13H. 2021-Jun-24 Grand Khavatari -
60 THEB0X 13D. 10H. 2021-Mar-07 Dominator -
61 AiMai 103D. 6H. 2021-Feb-26 Shillien Saint -
62 Hilia 29D. 5H. 2021-Aug-26 Cardinal -
63 RombeJl 31D. 1H. 2021-Aug-25 Soultaker -
64 BDora 43D. 19H. 2021-Jan-09 Spectral Dancer -
65 4yBbIpJIo 14D. 21H. 2021-Aug-06 Fortune Seeker -
66 irwd 112D. 17H. 2021-Oct-15 Phoenix Knight -
67 Plentiful 21D. 18H. 2021-Jul-11 Fortune Seeker -
68 Ypon 140D. 19H. 2021-Jun-12 Titan -
69 Gofur 30D. 10H. 2021-Aug-13 Titan -
70 RombelNekr2 6D. 6H. 2021-Aug-09 Soultaker -
71 BaBySongi 222D. 5H. 2021-Aug-25 Sword Muse -
72 KaccuK 188D. 3H. 2021-Sep-01 Cardinal -
73 BRISSA 44D. 7H. 2021-Aug-25 Evas Saint -
74 EMERC0M 214D. 3H. 2021-Oct-03 Phoenix Knight -
75 Souren 44D. 8H. 2021-Oct-03 Hell Knight -
76 oOFaKe 109D. 23H. 2021-Jul-26 Arcana Lord -
77 Yivoo 8D. 20H. 2020-Dec-16 Evas Saint -
78 BabyDens 223D. 8H. 2021-Aug-25 Spectral Dancer -
79 CaproH 336D. 19H. 2021-Oct-07 Adventurer -
80 RombelNekr1 8D. 15H. 2021-Aug-25 Soultaker -
81 OnLuBEST 17D. 2H. 2021-Aug-09 Titan -
82 xPr1ZraKx 178D. 9H. 2021-Aug-29 Dreadnought -
83 Renamed1046539 46D. 2H. 2021-Aug-25 Soultaker -
84 iIIeIIelllka 104D. 13H. 2021-Aug-11 Hierophant -
85 Falowen 10D. 20H. 2021-Aug-12 Titan -
86 Ampac 56D. 20H. 2021-Sep-25 Spectral Dancer -
87 Aaax 515D. 13H. 2021-Aug-11 Soultaker -
88 Aminel 23D. 19H. 2021-Sep-27 Soul hound -
89 Kilfire 53D. 10H. 2021-Oct-15 Archmage -
90 Elllka 110D. 2H. 2021-Aug-13 Evas Saint -
91 Renamed1032071 696D. 15H. 2021-Aug-12 Evas Saint -
92 Varkylila 69D. 2H. 2021-Aug-09 Doomcryer -
93 Konfetos 79D. 16H. 2021-Aug-11 Cardinal -
94 lKoss 25D. 17H. 2021-Aug-16 Cardinal -
95 Alesia 23D. 10H. 2021-Jul-13 Cardinal -
96 xDarkFisheRx 7D. 16H. 2021-Aug-02 Spectral Dancer -
97 Monnaa 70D. 22H. 2021-Sep-02 Spectral Dancer -
98 altod 8D. 16H. 2021-Aug-13 Shillien Templar -
99 Nihua 35D. 17H. 2021-Jan-09 Titan -
100 RombelNekr3 2D. 4H. 2021-Aug-11 Soultaker -
101 aJIawar 266D. 7H. 2021-Oct-09 Sword Muse -
102 iHonda 81D. 8H. 2021-Jun-02 Dominator -
103 Hamsterr 49D. 17H. 2021-Jul-11 Archmage -
104 Karellina 168D. 2H. 2021-Oct-06 Mystic Muse -
105 PbIIA9I 200D. 21H. 2020-Oct-04 Adventurer -
106 GARNiDELiA 70D. 7H. 2021-Jun-13 Evas Saint -
107 Nervniu 148D. 23H. 2021-Oct-14 Titan -
108 YPOHv2 5D. 19H. 2021-Jan-23 Titan -
109 HellWeaver 15D. 15H. 2021-Oct-05 Titan -
110 CatWar 112D. 0H. 2021-Aug-25 Elemental Master -
111 SuperFireMan 24D. 10H. 2021-Oct-16 Archmage -
112 iAL1n 248D. 21H. 2021-Feb-24 Soultaker -
113 DjOcJIuK 20D. 20H. 2021-Oct-15 Elemental Master -
114 Adventurer 48D. 0H. 2021-Sep-03 Adventurer -
115 Skunz 33D. 19H. 2021-Jun-24 Sword Muse -
116 slb01 24D. 19H. 2021-Jun-23 Soul hound -
117 SSonata 195D. 14H. 2021-Oct-04 Sword Muse -
118 Januunni 32D. 22H. 2021-Oct-06 Titan -
119 xxPETRAxx 64D. 7H. 2021-Sep-04 Cardinal -
120 Santos 53D. 7H. 2021-Aug-11 Doomcryer -
121 NoobPlzDie 97D. 6H. 2021-Jun-14 Soultaker -
122 BRaGyVOROT 80D. 22H. 2021-Aug-14 Cardinal -
123 Reflecti0n 29D. 1H. 2021-Oct-06 Soul hound -
124 NotForEver 114D. 7H. 2021-Sep-19 Dominator -
125 Rombelx7 139D. 8H. 2021-Aug-22 Mystic Muse -
126 ONLYPIKE 2D. 16H. 2021-Sep-22 Dreadnought -
127 Vigner 6D. 14H. 2021-Oct-14 Titan -
128 DONTKILLMVIBE 91D. 9H. 2021-Aug-13 Titan -
129 Promag2 4D. 6H. 2021-Aug-11 Soultaker -
130 Rombelx 143D. 2H. 2021-Oct-01 Archmage -
131 NeDoAngel 20D. 1H. 2021-Oct-01 Soul hound -
132 123dod123 61D. 20H. 2021-Jul-12 Soultaker -
133 IIapaBoZz 57D. 8H. 2021-Sep-25 Titan -
134 SebastianoPerera 27D. 20H. 2021-Jul-11 Cardinal -
135 Sangriy 14D. 8H. 2021-Sep-16 Sagittarius -
136 Axogor 38D. 11H. 2021-Jun-10 Titan -
137 ShoulderThrust 289D. 21H. 2021-Oct-14 Doombringer -
138 TopPiin 2D. 16H. 2021-Aug-25 Soul hound -
139 Luvr 21D. 4H. 2021-Aug-03 Titan -
140 Promag1 12D. 20H. 2021-Aug-11 Soultaker -
141 KAP3UHA 44D. 3H. 2021-Jun-12 Titan -
142 Billlka2 12D. 5H. 2021-Aug-13 Cardinal -
143 NEKR002 3D. 15H. 2021-Jun-26 Soultaker -
144 Promag3 1D. 14H. 2021-Jul-06 Soultaker -
145 PinBers 2D. 13H. 2021-Aug-13 Doombringer -
146 alpop 8D. 1H. 2021-Aug-22 Hierophant -
147 FacelessMan 22D. 1H. 2021-Apr-21 Soultaker -
148 Nebir 5D. 1H. 2021-Oct-14 Soultaker -
149 DOD341 1D. 18H. 2021-Jun-26 Soultaker -
150 Challenge 20D. 16H. 2021-Oct-04 Soultaker -
151 Renamedh206608xx 14D. 4H. 2021-Aug-03 Shillien Templar -
152 Nekirus 10D. 18H. 2021-Oct-14 Soultaker -
153 NEK04 13D. 3H. 2021-Oct-14 Soultaker -
154 bblDJlo 4D. 12H. 2021-Aug-25 Doombringer -
155 HEKuKYP 15D. 11H. 2021-Aug-14 Soultaker -
156 TiN01 18D. 18H. 2021-Oct-14 Titan -
157 HEK001 13D. 0H. 2021-Oct-14 Soultaker -
158 Billlka 8D. 7H. 2021-Aug-13 Cardinal -
159 MissisVamp 28D. 16H. 2021-Jun-02 Shillien Saint -
160 BepTaJIeT 3D. 2H. 2021-Jun-12 Titan -
161 iProx3 7D. 22H. 2021-Jun-02 Titan -
162 B686 45D. 0H. 2021-Oct-10 Dreadnought -
163 HE01 6D. 8H. 2021-Sep-27 Soultaker -
164 Dedodik 46D. 4H. 2021-Aug-08 Soultaker -
165 Renamedz35864 12D. 7H. 2021-Jun-12 Soultaker -
166 3GP 7D. 6H. 2021-Aug-11 Soultaker -
167 Renesma 6D. 20H. 2021-Aug-11 Soultaker -
168 Jinia 10D. 20H. 2021-Aug-01 Soultaker -
169 BooBoom 14D. 12H. 2021-Oct-15 Fortune Seeker -
170 Ma5teR 4D. 19H. 2021-Jul-03 Titan -
171 DJOF 165D. 13H. 2021-Oct-15 Judicator -
172 BigBoobsSi 77D. 7H. 2021-Aug-14 Judicator -
173 OrbitrxXx 79D. 22H. 2021-Aug-21 Judicator -
174 punkerhead 29D. 5H. 2021-Oct-16 Judicator -
175 Powermax 83D. 7H. 2021-Aug-06 Grand Khavatari -
176 IIuH9I 11D. 11H. 2021-Aug-15 Titan -
177 xelbkf 11D. 23H. 2021-Jun-03 Fortune Seeker -
178 QSix 1D. 14H. 2021-Feb-16 Phantom Summoner -
179 Shalilka 34D. 12H. 2021-Jul-10 Storm Screamer -
180 O4er2 3D. 23H. 2021-Mar-29 Dominator -
181 T0RKVEMADA 0D. 2H. 2021-May-15 Paladin -
182 IIcuXoZ 25D. 10H. 2021-Apr-22 Archmage -
183 RombelNekr5 2D. 14H. 2021-Apr-22 Soultaker -
184 MagickGladiator 10D. 23H. 2021-Apr-22 Archmage -
185 O4er1 8D. 20H. 2021-Sep-30 Dominator -
186 Jundik 0D. 0H. 2021-Jun-06 Dark Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Ramsheart Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. Lineage

RPG Lineage 2 m gameplay l2 high five installer

ખેલાડીઓ:
  • 01 Bruenor
  • 02 xTheresa
  • 03 IlIlseren1tyIllI
  • 04 KingMast3r
  • 05 isi1337
  • 06 DaqpHa
  • 07 archanqell
  • 08 K1ngMaster
  • 09 Elicottero
  • 10 OpaNa

Ssq:
પરો.   100%
સાંજ   0%
દિવસ  12