પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 game HighFive 🚬 Servers NewWorld Federation x15 Gujarati Classic PTS

કુળ - SKYxLEGION.
નામ સમય નો ઉપયોગ કરો છેલ્લું લ Loginગિન વર્ગ  
1 Einhasada 181D. 6H. 2021-Oct-16 Dominator -
2 SilentFaith 627D. 4H. 2021-Oct-16 Spectral Master -
3 Kenturion 227D. 5H. 2021-Sep-05 Archmage -
4 SABIKUS 86D. 21H. 2021-Oct-01 Titan -
5 iEFW 75D. 20H. 2021-Oct-05 Evas Saint -
6 PLANchesko 136D. 7H. 2021-Oct-13 Spectral Dancer -
7 SVHax 77D. 13H. 2021-Oct-13 Sword Muse -
8 Murielle 165D. 3H. 2021-Oct-13 Titan -
9 Incognita 69D. 8H. 2021-Oct-16 Cardinal -
10 FDMOV 110D. 19H. 2021-Oct-16 Dominator -
11 Generalisimus 252D. 15H. 2021-Oct-10 Doomcryer -
12 JDempsey 22D. 20H. 2021-Oct-16 Mystic Muse -
13 MALIIK 135D. 8H. 2021-Oct-15 Soultaker -
14 AnyCost 203D. 6H. 2021-Oct-11 Cardinal -
15 Sellix 72D. 12H. 2021-Oct-08 Ghost Hunter -
16 lSR8 242D. 20H. 2021-Oct-16 Grand Khavatari -
17 OvHEll 142D. 19H. 2021-Oct-14 Dominator -
18 Kvilena 104D. 2H. 2021-Oct-10 Spectral Dancer -
19 IDF 563D. 13H. 2021-Oct-16 Titan -
20 Aptem 596D. 6H. 2021-Oct-16 Sword Muse -
21 iBlakcHeart 181D. 7H. 2021-Oct-16 Cardinal -
22 Renamed795539 101D. 15H. 2021-Oct-09 Evas Saint -
23 IMaxKaI 256D. 6H. 2021-Oct-13 Storm Screamer -
24 FOGiii 104D. 2H. 2021-Oct-16 Titan -
25 Rachan 141D. 1H. 2021-Oct-16 Spectral Dancer -
26 Nefistofel 17D. 10H. 2021-Oct-05 Hell Knight -
27 NeoNew 114D. 11H. 2021-Oct-16 Mystic Muse +
28 MRipli 45D. 21H. 2021-Oct-16 Dreadnought -
29 4i44OJIiNA 193D. 8H. 2021-Oct-16 Spectral Dancer -
30 Bluz 353D. 9H. 2021-Oct-16 Sword Muse -
31 Ferara 63D. 13H. 2021-Sep-26 Titan -
32 Mile 60D. 11H. 2021-Sep-17 Soultaker -
33 HEVEN1 112D. 21H. 2021-Oct-16 Titan -
34 ExoTrela 209D. 18H. 2021-Oct-16 Elemental Master -
35 lMyDream 271D. 22H. 2021-Jul-28 Evas Saint -
36 1llI 188D. 0H. 2021-Oct-16 Titan -
37 Wiedzmin 228D. 2H. 2021-Oct-15 Duelist -
38 zn11 85D. 18H. 2021-Oct-08 Titan -
39 HeXuJI9ITop 34D. 16H. 2021-Oct-16 Cardinal -
40 KyJlbTiBaToP 342D. 18H. 2021-Oct-16 Duelist -
41 zFakz 176D. 18H. 2021-Oct-13 Spectral Dancer -
42 JBI 22D. 18H. 2021-Oct-15 Titan -
43 OpaNa 141D. 0H. 2021-Oct-16 Duelist -
44 Bumm 273D. 22H. 2021-Oct-16 Spectral Master +
45 TrafalgarD 99D. 14H. 2021-Oct-06 Cardinal -
46 Daimon 243D. 3H. 2021-Oct-16 Dominator +
47 Niobefd 16D. 18H. 2021-Oct-16 Elemental Master -
48 SelfTarget 8D. 11H. 2021-Oct-15 Dreadnought -
49 x322x 84D. 18H. 2021-Oct-11 Evas Saint -
50 Eskimo 89D. 23H. 2021-Oct-14 Storm Screamer -
51 Hazb1n 66D. 1H. 2021-Oct-07 Evas Saint -
52 Daeneryss 237D. 12H. 2021-Oct-13 Titan -
53 Clever 65D. 9H. 2021-Aug-14 Evas Saint -
54 Elynnea 68D. 8H. 2021-Oct-14 Storm Screamer -
55 MiFit 1D. 21H. 2021-Aug-25 Hell Knight -
56 Hilios 103D. 23H. 2021-Jul-03 Cardinal -
57 WhiteVVolf 48D. 0H. 2021-Oct-06 Cardinal -
58 LethalMaster 150D. 2H. 2021-Oct-16 Ghost Hunter -
59 Kalla 87D. 11H. 2021-Oct-13 Titan -
60 LifeForce 49D. 8H. 2021-Oct-16 Cardinal -
61 KblX 166D. 1H. 2021-Oct-13 Phoenix Knight -
62 Ap6u3JIb 66D. 5H. 2021-Oct-08 Trickster -
63 iCarelessAngel 99D. 13H. 2021-Oct-16 Cardinal -
64 xTheresa 213D. 10H. 2021-Oct-16 Shillien Saint +
65 MrA1ph 42D. 15H. 2021-Oct-06 Cardinal -
66 HealMeMore 25D. 10H. 2021-Oct-10 Cardinal -
67 MMbotON 103D. 19H. 2021-May-22 Mystic Muse -
68 CC1eaner 101D. 12H. 2021-Sep-27 Cardinal -
69 RomkiEE 17D. 18H. 2021-Aug-08 Evas Saint -
70 Raido 267D. 2H. 2021-Sep-17 Shillien Saint -
71 Galadriell 135D. 1H. 2021-Oct-14 Mystic Muse -
72 SecondL1fe 103D. 14H. 2021-Oct-16 Evas Saint -
73 Dislikee 35D. 12H. 2021-Oct-08 Wind Rider -
74 lVODKINl 106D. 11H. 2021-Sep-16 Archmage -
75 SABIK 120D. 9H. 2021-Oct-16 Titan -
76 Lichifet 71D. 13H. 2021-Sep-27 Archmage -
77 FreeWinBuff 40D. 1H. 2021-Oct-07 Doomcryer -
78 YoungXekc 94D. 4H. 2021-Aug-17 Dominator -
79 lDonzl 158D. 13H. 2021-Oct-08 Dominator -
80 SweetBoys 70D. 3H. 2021-Oct-15 Evas Saint -
81 Taxiellina 18D. 15H. 2021-Oct-03 Sword Muse -
82 Cokex3 196D. 19H. 2021-Oct-15 Mystic Muse -
83 Kleriona 17D. 7H. 2021-Oct-03 Evas Saint -
84 NeveNero 184D. 20H. 2021-Oct-14 Dominator -
85 Tumy 262D. 19H. 2021-Oct-16 Soultaker -
86 Exez 181D. 23H. 2021-Oct-13 Soultaker -
87 lWiedzminl 145D. 9H. 2021-May-29 Duelist -
88 RQU 40D. 7H. 2021-Oct-15 Titan -
89 IIIT0II0P 13D. 10H. 2021-Oct-07 Hell Knight -
90 BgHa3MopeTa 92D. 3H. 2021-Sep-29 Duelist -
91 Origen 91D. 17H. 2021-Oct-16 Phoenix Knight +
92 Nay1ex 308D. 14H. 2021-Sep-30 Dominator -
93 Juden 60D. 5H. 2021-Oct-15 Archmage -
94 PapayaPink 94D. 9H. 2021-Jun-15 Cardinal -
95 BlekTy4kA 61D. 2H. 2021-Oct-16 Cardinal -
96 IIIEIIKA 209D. 18H. 2021-Sep-29 Shillien Templar -
97 lillj 12D. 14H. 2020-Nov-26 Spectral Dancer -
98 Over4me 72D. 23H. 2021-Oct-13 Dominator -
99 Tyngpa 139D. 21H. 2021-Oct-07 Titan -
100 Rimer 235D. 18H. 2021-Jul-10 Doomcryer -
101 MM4eg 80D. 16H. 2021-Oct-16 Mystic Muse -
102 LeePace 72D. 1H. 2021-Oct-13 Evas Saint -
103 AyeShnaya 231D. 3H. 2021-Oct-16 Duelist -
104 TankT92 33D. 21H. 2021-Oct-07 Hell Knight -
105 Stix 125D. 17H. 2021-Oct-08 Sword Muse -
106 AgeHT 111D. 10H. 2021-Oct-02 Sword Muse -
107 III0K0JIADKA 12D. 14H. 2021-Oct-12 Spectral Dancer -
108 Rif 82D. 18H. 2021-Oct-08 Cardinal -
109 KAIIyCTA 42D. 12H. 2021-Oct-03 Mystic Muse -
110 Silvani 8D. 15H. 2021-Apr-09 Dominator -
111 VkComLEGIONsu 11D. 5H. 2021-Oct-03 Hell Knight -
112 4qua 94D. 3H. 2021-Oct-16 Mystic Muse +
113 SwampLord 71D. 0H. 2021-Oct-16 Titan -
114 ISR8 375D. 19H. 2021-Oct-16 Grand Khavatari -
115 ImelKonya 36D. 15H. 2021-Oct-08 Elemental Master -
116 Dellaya 133D. 12H. 2021-Oct-15 Mystic Muse -
117 JohnnyBeGood 149D. 21H. 2021-Oct-13 Dominator -
118 Renamedx462431 193D. 23H. 2021-May-22 Sword Muse -
119 Disraptor 181D. 20H. 2021-Oct-16 Sword Muse -
120 Sarcasm 43D. 22H. 2021-Oct-03 Evas Saint -
121 SwMus 80D. 9H. 2021-Oct-06 Sword Muse -
122 baltazap 123D. 10H. 2021-Oct-13 Spectral Dancer -
123 PyiPur 80D. 22H. 2021-Oct-14 Soul hound -
124 Hamora 82D. 10H. 2021-Oct-12 Spectral Dancer -
125 XX 65D. 22H. 2021-Jan-31 Sword Muse -
126 Beladrielith 226D. 22H. 2021-Oct-16 Evas Saint +
127 MsElissa 51D. 23H. 2021-May-07 Evas Saint -
128 Celestial 150D. 19H. 2021-Oct-16 Cardinal -
129 Kometka 397D. 7H. 2021-Oct-13 Evas Saint -
130 IIeIIeJlaLL 27D. 3H. 2021-Oct-16 Dominator -
131 GreenEvolution 151D. 23H. 2021-Sep-28 Archmage -
132 CapitoshkA 299D. 19H. 2021-Oct-08 Mystic Muse -
133 GangsterOrk 21D. 12H. 2021-Jul-25 Grand Khavatari -
134 JKj 45D. 2H. 2021-Aug-25 Sagittarius -
135 iSnoB 18D. 16H. 2021-Oct-08 Hell Knight -
136 Curculio 50D. 22H. 2021-Oct-08 Cardinal -
137 xTatarstaNx 61D. 9H. 2021-Sep-18 Dominator -
138 Olaala 145D. 22H. 2021-Oct-08 Soul hound -
139 Sor4eg 102D. 19H. 2021-Oct-13 Archmage -
140 CkaI7lLuK 66D. 2H. 2021-Sep-18 Elemental Master -
141 Sirre 48D. 6H. 2021-Oct-13 Trickster -
142 Zyll 58D. 3H. 2021-Oct-07 Elemental Master -
143 KATARIDA 28D. 3H. 2021-Sep-16 Spectral Dancer -
144 ALEX16 66D. 7H. 2021-Oct-08 Archmage -
145 IIaIvIeLioN 45D. 6H. 2021-Oct-16 Storm Screamer -
146 Kristiy 245D. 18H. 2021-Oct-08 Mystic Muse -
147 BezMozgOFF 40D. 3H. 2021-Sep-08 Evas Saint -
148 IceCreamOff 46D. 3H. 2021-Oct-13 Mystic Muse -
149 Aelinnaell 104D. 22H. 2021-Oct-03 Soul hound -
150 SpB 70D. 12H. 2021-Oct-14 Mystic Muse -
151 HubbaBuba 37D. 6H. 2021-Feb-01 Shillien Saint -
152 xHateBastardsx 58D. 13H. 2021-Oct-16 Dominator -
153 xElizabethx 177D. 19H. 2021-Oct-12 Storm Screamer -
154 GidroPonyka 36D. 9H. 2021-Oct-13 Elemental Master -
155 WoWTresh 26D. 3H. 2021-Sep-05 Cardinal -
156 Monna 84D. 10H. 2021-Jun-30 Dominator -
157 HardBasS 160D. 15H. 2021-Oct-13 Spectral Dancer -
158 xxxBOJIXBxxx 133D. 0H. 2021-Oct-16 Cardinal -
159 KarpOFF 13D. 16H. 2021-Sep-08 Sword Muse -
160 Viloma 54D. 17H. 2021-Aug-24 Spectral Dancer -
161 Xeena 187D. 11H. 2021-Sep-19 Spectral Dancer -
162 WestGold 27D. 14H. 2021-Aug-13 Dominator -
163 pokipsi 43D. 19H. 2021-Jul-11 Shillien Templar -
164 Renamed1866511 3D. 14H. 2021-Oct-07 Soul hound -
165 Ned 56D. 8H. 2021-Oct-13 Cardinal -
166 BiZaRkA 211D. 3H. 2021-Oct-13 Cardinal -
167 Salindel 180D. 7H. 2021-Oct-16 Evas Saint -
168 archanqell 330D. 11H. 2021-Oct-14 Soul hound -
169 y3De4Ka 62D. 9H. 2021-Oct-16 Elemental Master -
170 Offi 23D. 22H. 2021-Oct-13 Archmage -
171 Bigako 43D. 18H. 2021-Oct-06 Cardinal -
172 superslab 49D. 11H. 2021-Oct-16 Sagittarius -
173 Renamed615 121D. 16H. 2021-Jul-18 Trickster -
174 DiZaR 33D. 20H. 2021-Oct-05 Archmage -
175 PeaJIucT 2D. 12H. 2021-Jan-27 Trickster -
176 CrazySquirrelx15 166D. 20H. 2021-Oct-08 Trickster -
177 Throess 205D. 8H. 2021-Jul-19 Mystic Muse -
178 IEFWI 111D. 0H. 2021-Oct-10 Arcana Lord -
179 lllHiTechlll 56D. 9H. 2021-Oct-12 Mystic Muse -
180 Sp0rt1k 31D. 4H. 2021-Jun-18 Adventurer -
181 SnipeStyle 21D. 15H. 2021-Oct-02 Sagittarius -
182 Bengosu 15D. 7H. 2021-Jun-13 Sword Muse -
183 Djeko 24D. 19H. 2021-Oct-15 Judicator -
184 xDx 49D. 22H. 2021-Jun-19 Judicator -
185 ONEEIL 0D. 7H. 2021-Aug-12 Elder -
186 WEht 0D. 0H. 2020-Dec-06 Dwarven Fighter -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб SKYxLEGION Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 high five

RPG Lineage 2 c grade swords lineage 3 2017

ખેલાડીઓ:
  • 01 Bruenor
  • 02 xTheresa
  • 03 IlIlseren1tyIllI
  • 04 KingMast3r
  • 05 isi1337
  • 06 DaqpHa
  • 07 archanqell
  • 08 K1ngMaster
  • 09 Elicottero
  • 10 OpaNa

Ssq:
પરો.   100%
સાંજ   0%
દિવસ  12