પૃષ્ઠ શીર્ષક: Lineage 2 chronicle 1 server Clans toip by Level sum HighFive 🚒 New World servers Federation x15 Gujarati Classic PTS

રમતમાં અક્ષરોની લંબાઈ ન હતી 60 દિવસ આંકડાઓમાં ગણાતા નથી!

  કુળ સાથી ખેલાડીઓ Sum/Avg lvl સ્તર
1 WAGtheDOGKkLlAaNn KkLlAaNn [WAGtheDOG] 197 16720 / 84 11
2 GlobalIncEspadax15 Espadax15 [GlobalInc] 182 15217 / 83 11
3 ToTheStarsCOSMO COSMO [ToTheStars] 172 14547 / 84 11
4 TrifleFortPlay4GoldenStark GoldenStark [TrifleFortPlay4] 166 14066 / 84 11
5 RAIDSKYxLEGION SKYxLEGION [RAID] 159 13510 / 84 11
6 Чернобыльxaxol xaxol [Чернобыль] 155 12975 / 83 11
7 VORONDeathSpell DeathSpell [VORON] 145 11772 / 81 11
8 Blackbusterz Blackbusterz   131 10653 / 81 11
9 BigFuckingGun BigFuckingGun   126 10524 / 83 11
10 CoalitionGearsOfWar GearsOfWar [Coalition] 129 9982 / 77 11
11 LigthWindImmortalUnits ImmortalUnits [LigthWind] 119 9966 / 83 11
12 КрасавчикиSeJuRuJaEm SeJuRuJaEm [Красавчики] 157 9878 / 62 11
13 100JIbHuK3epr 3epr [100JIbHuK] 115 9381 / 81 11
14 MeMainelAureole elAureole [MeMain] 115 9364 / 81 11
15 Blizzard Blizzard   112 9225 / 82 11
16 LordOfFateRapidDeath RapidDeath [LordOfFate] 106 8972 / 84 11
17 SpartaAltair Altair [Sparta] 116 8617 / 74 11
18 LigthWindRamsheart Ramsheart [LigthWind] 96 8077 / 84 11
19 Triada7HeroesOfTemple HeroesOfTemple [Triada7] 88 7291 / 82 11
20 DemonesDemonsGuard DemonsGuard [Demones] 120 7100 / 59 11
21 FregaFantom Fantom [Frega] 88 6859 / 77 11
22 GlobalIncCourts Courts [GlobalInc] 80 6759 / 84 11
23 MeMainAngelsOfDeath AngelsOfDeath [MeMain] 80 6701 / 83 11
24 CatharsisRisingForce RisingForce [Catharsis] 68 5323 / 78 11
25 QuiethouseDarkMight DarkMight [Quiethouse] 55 4636 / 84 11
26 SkyXEpiC EpiC [SkyX] 50 4214 / 84 11
27 TriadaHeroesOfTemplex HeroesOfTemplex [Triada] 50 4214 / 84 11
28 NoPanicNoPanicx3 NoPanicx3 [NoPanic] 51 4205 / 82 11
29 Diversiya Diversiya   76 3735 / 49 11
30 TheAbyssInsomians Insomians [TheAbyss] 41 3402 / 82 11
31 TrifleFortPlay4Syrja Syrja [TrifleFortPlay4] 38 3138 / 82 11
32 LoyalitylTroYl lTroYl [Loyality] 36 3021 / 83 11
33 k100 100 [k] 29 2232 / 76 11
34 TheAbyssOutSiders OutSiders [TheAbyss] 21 1765 / 84 11
35 GlobalIncBalboa Balboa [GlobalInc] 19 1610 / 84 11
36 NLoiNewLife NewLife [NLoi] 17 1444 / 84 11
37 SynergyКапиталъ Капиталъ [Synergy] 13 1059 / 81 11
38 MegalopolisGodSlayers GodSlayers [Megalopolis] 12 1020 / 85 11
39 IIEPLLbl IIEPLLbl   11 925 / 84 11
40 Horizon Horizon   11 922 / 83 11
41 AngelsAndDemonsSongOfLife SongOfLife [AngelsAndDemons] 9 711 / 79 11
42 PulaBleagaQQ QQ [PulaBleaga] 7 595 / 85 11
43 InSoLenT9kRenamedw15079 Renamedw15079 [InSoLenT9k] 6 505 / 84 11
44 Renamedw25271 Renamedw25271   6 502 / 83 11
45 IndependenTp5TrampS TrampS [IndependenTp5] 4 329 / 82 11
46 Renamedw28605 Renamedw28605   4 314 / 78 11
47 HeroesOfAmberAmber Amber [HeroesOfAmber] 3 252 / 84 11
48 LeagueNeverDieLeague League [LeagueNeverDie] 3 251 / 83 11
49 Renamedw203 Renamedw203   1 85 / 85 11
50 ShadeSx7Renegade Renegade [ShadeSx7] 1 85 / 85 11
51 NovaImpTroY TroY [NovaImp] 1 85 / 85 11
52 back2warExpendables Expendables [back2war] 1 84 / 84 11
53 RequiemForADream RequiemForADream   112 8623 / 76 10
54 WAR5mCTPAX CTPAX [WAR5m] 97 7707 / 79 10
55 GanjaFarmersx5 GanjaFarmersx5   83 5686 / 68 10
56 TheAbyssBarons Barons [TheAbyss] 62 5227 / 84 10
57 HOKAGETMP TMP [HOKAGE] 62 5157 / 83 10
58 HospiceNightWatch NightWatch [Hospice] 51 4244 / 83 10
59 escortRise Rise [escort] 36 3011 / 83 10
60 LikeaBossAmT AmT [LikeaBoss] 37 2747 / 74 10
61 227p5RetroFM RetroFM [227p5] 28 2366 / 84 10
62 RAIDp5SKYxLEGIONp3 SKYxLEGIONp3 [RAIDp5] 41 2224 / 54 10
63 DesperadoS DesperadoS   24 2008 / 83 10
64 TheBestRoYaLStars RoYaLStars [TheBest] 13 1087 / 83 10
65 bbpeEnemyDown EnemyDown [bbpe] 12 1020 / 85 10
66 DominionFinalHope FinalHope [Dominion] 11 891 / 81 10
67 MilitaryCompanyNorthWind NorthWind [MilitaryCompany] 9 765 / 85 10
68 Kov4eg7GOA GOA [Kov4eg7] 8 679 / 84 10
69 SERB SERB   8 654 / 81 10
70 VeritaS VeritaS   5 424 / 84 10
71 НКВДMrCrabs MrCrabs [НКВД] 5 418 / 83 10
72 MyWayRenamedw29579 Renamedw29579 [MyWay] 3 254 / 84 10
73 rnsns96 96 [rnsns] 2 148 / 74 10
74 BalanceKamelot Kamelot [Balance] 1 85 / 85 10
75 EnterPrizeMenaceIISociety MenaceIISociety [EnterPrize] 1 85 / 85 10
76 SilentOrderRenamedw22514 Renamedw22514 [SilentOrder] 1 85 / 85 10
77 CondemnedRenamedw320 Renamedw320 [Condemned] 1 85 / 85 10
78 SkrzatoSferaSkrzaty Skrzaty [SkrzatoSfera] 141 11954 / 84 9
79 OutFittKaZahSTaN KaZahSTaN [OutFitt] 95 7966 / 83 9
80 CoalitionXpaHuTeJIu XpaHuTeJIu [Coalition] 148 7746 / 52 9
81 DODDIva Iva [DODD] 90 7515 / 83 9
82 ДревлянеDrevlyane Drevlyane [Древляне] 102 7208 / 70 9
83 MegalopolisComplexions Complexions [Megalopolis] 103 7175 / 69 9
84 Enc7Renamedw24233 Renamedw24233 [Enc7] 89 7107 / 79 9
85 VINDxVINDx xVINDx [VIND] 83 6937 / 83 9
86 EscortService EscortService   81 6449 / 79 9
87 СлабоумиеОтвага СлабоумиеОтвага   89 5905 / 66 9
88 Elmorex7NAI NAI [Elmorex7] 72 5760 / 80 9
89 Renamedw16444 Renamedw16444   52 3951 / 75 9
90 Argentum Argentum   46 3436 / 74 9
91 MortimerRenamedw7261 Renamedw7261 [Mortimer] 42 2931 / 69 9
92 ReaNimator ReaNimator   37 2754 / 74 9
93 SuperDuperAllyOrzelBialyx3 OrzelBialyx3 [SuperDuperAlly] 38 2590 / 68 9
94 NorthWindTheTridentWar TheTridentWar [NorthWind] 30 2308 / 76 9
95 spaceXRenamedw22264 Renamedw22264 [spaceX] 31 2227 / 71 9
96 FSallyFrenzySoul FrenzySoul [FSally] 27 2214 / 82 9
97 ASUSOutOfControl OutOfControl [ASUS] 26 2188 / 84 9
98 vTvoeiMamke32cm 32cm [vTvoeiMamke] 25 2125 / 85 9
99 MozkozroutiFearless7 Fearless7 [Mozkozrouti] 25 2069 / 82 9
100 TrifleFortPlay4SYRJAsap SYRJAsap [TrifleFortPlay4] 24 1916 / 79 9

[1][2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб Lineage 2 Clans toip by Level sum HighFive 🚒 New World servers Federation x15 Gujarati Classic PTS Lineage 2

RPG Lineage2 pvp lineage2 iphone 6

ખેલાડીઓ:
  • 01 Bruenor
  • 02 xTheresa
  • 03 IlIlseren1tyIllI
  • 04 KingMast3r
  • 05 isi1337
  • 06 DaqpHa
  • 07 archanqell
  • 08 K1ngMaster
  • 09 Elicottero
  • 10 OpaNa

Ssq:
પરો.   100%
સાંજ   0%
દિવસ  12