ចំណងជើងទំព័រ៖ Lineage 2 o massivo Top 100 Enchanters High Five 🚓 Server L2 ARK x1 Central Khmer Classic PTS

គណនី៖ ភ្ញៀវ ចូលជាអ្នកប្រើ

តួអក្សរមិនបានចូលក្នុងហ្គេម ៦០ ថ្ងៃមិនត្រូវបានរាប់នៅក្នុងស្ថិតិទេ!

ភាពទាក់ទាញកំពូល ចំនួនសរុបនៃការស្លៀកពាក់ enchant អតិបរមានៃការស្លៀកពាក់ enchant

កំពូលនៅលើអតិបរមានៃ enchant ។
ឈ្មោះ ថ្នាក់ ធាតុ +    
1 an1me Мститель Венеры
Vesper Avenger
+10 RetroFM RetroFM -
2 Me4b Оскал Венеры - Великая Буря
Vesper Nagen - Gale
+10   -
3 YouNext Резак Венеры
Vesper Cutter
+9 iBlackArrow iBlackArrow -
4 SaintAlex Острие Венеры
Vesper Shaper
+9 iBlackArrow iBlackArrow -
5 JeniferPopez Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+9 iBlackArrow iBlackArrow -
6 AEF Резак Венеры - Гром - PvP
Vesper Cutter- Thunder {PvP}
+9 DesperadoS DesperadoS -
7 Mariot Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+8 iBlackArrow iBlackArrow -
8 Blizzarder Бросок Венеры - Ясновидение
Vesper Thrower - Clairvoyance
+8   -
9 AceOfSpades Возмездие Венеры
Vesper Retributer
+8 iBlackArrow iBlackArrow +
10 Bloodrocuted Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+8 iBlackArrow iBlackArrow -
11 Naru Забойщик
Dominion Crossbow
+7 iBlackArrow iBlackArrow -
12 TOMOA Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7 WMD WMD -
13 Michonne Воитель Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Fighter - Gail {PvP}
+7   -
14 Mariot Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+7 iBlackArrow iBlackArrow -
15 JeniferPopez Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+7 iBlackArrow iBlackArrow -
16 AEF Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+7 DesperadoS DesperadoS -
17 Mariot Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+7 iBlackArrow iBlackArrow -
18 Se4ka Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6   -
19 Blessed Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 DesperadoS DesperadoS +
20 ThisIsDestr Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
21 AceOfSpades Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
22 ThisIsDestr Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
23 FrenzyBOY Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
24 DOOM Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
25 Se4ka Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6   -
26 Naru Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
27 Arias Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
28 KRASAWA Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+6 DesperadoS DesperadoS -
29 hENRYxl Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 SamiSwoi SamiSwoi -
30 an1me Трость Могущества
Cyclic Cane
+6 RetroFM RetroFM -
31 lllilllllillll Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6   -
32 FrenzyBOY Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
33 Feldmarschall Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 Inquisitors Inquisitors -
34 AEF Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 DesperadoS DesperadoS -
35 Semir Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6   -
36 AEF Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+6 DesperadoS DesperadoS -
37 JeniferPopez Кожаный Шлем Верпеса
Vorpal Leather Helmet
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
38 AceOfSpades Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
39 Mariot Кираса Дестино
Moirai Breastplate
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
40 Mariot Призрачный Жнец
Demitelum
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
41 Nikito Кольцо Белефа
Beleths Ring
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
42 Mariot Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
43 AsFastAsItGets Запечатанные Кожаные Брюки Венеры
Sealed Vesper Leather Leggings
+6 Avengers Avengers -
44 NPR1ne Серьга Закена
Zakens Earring
+6 BarminVan BarminVan -
45 Mariot Серьга Антараса
Earring of Antharas
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
46 LightToSeven Сапоги Верпеса
Vorpal Boots
+6 DesperadoS DesperadoS -
47 LightToSeven Рукавицы Верпеса
Vorpal Gauntlet
+6 DesperadoS DesperadoS -
48 JeniferPopez Серьга Антараса
Earring of Antharas
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
49 FrenzyBOY Кираса Дестино - PvP
Moirai Breastplate {PvP}
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
50 LightToSeven Шлем Верпеса
Vorpal Helmet
+6 DesperadoS DesperadoS -
51 LightToSeven Щит Верпеса
Vorpal Shield
+6 DesperadoS DesperadoS -
52 Mariot Набедренники Дестино
Moirai Gaiter
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
53 LightToSeven Набедренники Верпеса
Vorpal Gaiter
+6 DesperadoS DesperadoS -
54 JeniferPopez Кожаные Сапоги Верпеса
Vorpal Leather Boots
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
55 JeniferPopez Кожаная Кираса Верпеса
Vorpal Leather Breastplate
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
56 JeniferPopez Ожерелье Валакаса
Necklace of Valakas
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
57 Mariot Кольцо Баюма
Ring of Baium
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
58 JeniferPopez Кольцо Баюма
Ring of Baium
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
59 Maforo Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+6 Bejausmiai Bejausmiai -
60 LightToSeven Кираса Верпеса - PvP
Vorpal Breastplate {PvP}
+6 DesperadoS DesperadoS -
61 Mariot Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
62 JeniferPopez Кожаные Брюки Верпеса
Vorpal Leather Legging
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
63 MMK Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 BarminVan BarminVan -
64 ToPraIII Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
65 Sorceress Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
66 WindRider Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 Карнавал Карнавал -
67 MMK Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 BarminVan BarminVan -
68 Naru Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
69 nobunaga Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
70 DOOM Меч Архангела
Archangel Sword
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
71 Michonne Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
72 Sorceress Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
73 ToPraIII Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
74 RAIDBOSSMACHINE Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 DesperadoS DesperadoS -
75 SBSN Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
76 Oculus Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 DesperadoS DesperadoS -
77 Gnomechester Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
78 GG Расчленитель Венеры - PvP
Vesper Buster {PvP}
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
79 xFnd Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
80 Nikito Меч Архангела
Archangel Sword
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
81 lllilllllillll Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
82 Bunde Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 Bejausmiai Bejausmiai -
83 SBSN Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
84 Naru Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
85 AEF Шлем Дестино
Moirai Helmet
+5 DesperadoS DesperadoS -
86 ShveD Серьга Бессмертного Закена
Zakens Earring of Immortality
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
87 RazvY Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+5 FPG FPG -
88 KhanasUbigi Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
89 Feldmarschall Кольцо Баюма
Ring of Baium
+5 Inquisitors Inquisitors -
90 AEF Кольцо Баюма
Ring of Baium
+5 DesperadoS DesperadoS -
91 Mariot Ожерелье Валакаса
Necklace of Valakas
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
92 FrenzyBOY Ожерелье Валакаса
Necklace of Valakas
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
93 Feldmarschall Ожерелье Валакаса
Necklace of Valakas
+5 Inquisitors Inquisitors -
94 tws Оскал Венеры - Великая Буря
Vesper Nagen - Gale
+5 BarminVan BarminVan -
95 lllilllllillll Кожаная Кираса Верпеса
Vorpal Leather Breastplate
+5   -
96 AJS Запечатанное Кольцо Верпеса
Sealed Vorpal Ring
+5   -
97 lllilllllillll Кожаные Сапоги Верпеса
Vorpal Leather Boots
+5   -
98 AEF Набедренники Дестино
Moirai Gaiter
+5 DesperadoS DesperadoS -
99 AEF Кираса Дестино - PvP
Moirai Breastplate {PvP}
+5 DesperadoS DesperadoS -
100 ToPraIII Ожерелье Фреи
Freya Necklace
+5   -
101 Mariot Серьга Закена
Zakens Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
102 AEF Сапоги Дестино
Moirai Boots
+5 DesperadoS DesperadoS -
103 FrenzyBOY Серьга Закена
Zakens Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
104 tws Серьга Закена
Zakens Earring
+5 BarminVan BarminVan -
105 Bunde Серьга Закена
Zakens Earring
+5 Bejausmiai Bejausmiai -
106 lllilllllillll Серьга Закена
Zakens Earring
+5   -
107 GoToHell Сакредюмор
Sacredium
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
108 Jptr Красивая Туника Венеры
Vesper Noble Tunic
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
109 Bunde Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 Bejausmiai Bejausmiai -
110 Oculus Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 DesperadoS DesperadoS -
111 Alba Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 WMD WMD -
112 NPR1ne Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+5 BarminVan BarminVan -
113 Dona Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+5 DesperadoS DesperadoS -
114 Dona Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+5 DesperadoS DesperadoS -
115 ToPraIII Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5   -
116 Blessed Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+5 DesperadoS DesperadoS +
117 DivaythFyr Острие Венеры - Великая Буря
Vesper Shaper - Gale
+5 DesperadoS DesperadoS -
118 SBSN Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5   -
119 Naru Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
120 ZywOo Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5   -
121 lllilllllillll Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+5   -
122 SBSN Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5   -
123 KRASAWA Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+5 DesperadoS DesperadoS -
124 Atlantis Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5   -
125 Persik Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+5 DesperadoS DesperadoS -
126 lllilllllillll Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5   -
127 Bunde Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 Bejausmiai Bejausmiai -
128 Oculus Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 DesperadoS DesperadoS -
129 iEvE Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+5 DesperadoS DesperadoS -
130 LightToSeven Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 DesperadoS DesperadoS -

បញ្ចូលលើចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃភាពទាក់ទាញរបស់របរស្លៀកពាក់ទាំងអស់។
ឈ្មោះ Sum / Max ថ្នាក់    
1 AEF +76 \ +9 Shillien Templar DesperadoS DesperadoS -
2 Mariot +76 \ +7 Titan iBlackArrow iBlackArrow -
3 NPR1ne +75 \ +9 Doombringer BarminVan BarminVan -
4 JeniferPopez +66 \ +7 Moonlight Sentinel iBlackArrow iBlackArrow -
5 lllilllllillll +62 \ +6 Soul hound   -
6 LightToSeven +59 \ +6 Hell Knight DesperadoS DesperadoS -
7 FrenzyBOY +56 \ +6 Titan iBlackArrow iBlackArrow -
8 ThisIsDestr +53 \ +7 Titan iBlackArrow iBlackArrow -
9 DOOM +53 \ +6 Doomcryer iBlackArrow iBlackArrow -
10 AJS +50 \ +6 Archmage   -
11 iEvE +49 \ +5 Shillien Saint DesperadoS DesperadoS -
12 French +48 \ +6 Sagittarius RegroupTeam RegroupTeam -
13 KRASAWA +48 \ +6 Titan DesperadoS DesperadoS -
14 Bunde +47 \ +5 Grand Khavatari Bejausmiai Bejausmiai -
15 AceOfSpades +45 \ +8 Titan iBlackArrow iBlackArrow +
16 KhanasUbigi +45 \ +5 Storm Screamer   -
17 hENRYxl +44 \ +6 Fortune Seeker SamiSwoi SamiSwoi -
18 NextTimeBeFaster +44 \ +6 Adventurer Avengers Avengers -
19 Alba +44 \ +6 Soul hound WMD WMD -
20 GG +43 \ +6 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
21 DUGALL +43 \ +6 Maestro AgeOfMythology AgeOfMythology -
22 Dona +43 \ +6 Sword Muse DesperadoS DesperadoS -
23 GoToHell +41 \ +6 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow -
24 Se4ka +41 \ +6 Wind Rider   -
25 Oculus +41 \ +5 Grand Khavatari DesperadoS DesperadoS -
26 Petyshara +41 \ +4 Soultaker iBlackArrow iBlackArrow -
27 3ae6y4ka +40 \ +6 Spectral Dancer iBlackArrow iBlackArrow -
28 Kozel +39 \ +8 Shillien Templar iBlackArrow iBlackArrow -
29 Sin +39 \ +6 Evas Saint   -
30 ZywOo +39 \ +6 Dominator   -
31 Lik +39 \ +4 Wizard   -
32 Bloodrocuted +38 \ +8 Duelist iBlackArrow iBlackArrow -
33 DivaythFyr +38 \ +6 Spectral Master DesperadoS DesperadoS -
34 Gatos +38 \ +4 Shillien Templar NorthRemembers NorthRemembers -

កំពូលលើអតិបរិមានៃគ្រឿងសម្អាងដែលស្លៀកពាក់ពូកែ។
ឈ្មោះ Max / Sum ថ្នាក់    
1 ថ្ងៃo +11 \ +11 Arcana Lord   -
2 PopezSork +10 \ +28 Sorcerer iBlackArrow iBlackArrow -
3 Nella +10 \ +15 Sorcerer DesperadoS DesperadoS -
4 Karla +10 \ +14 Sorcerer DesperadoS DesperadoS -
5 Fen +10 \ +13 Fortune Seeker AVTark AVTark -
6 MeTaLeK +10 \ +10 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
7 Solik +10 \ +10 Sorcerer DesperadoS DesperadoS -
8 Qkuryku +10 \ +10 Soultaker Roxa Roxa -
9 AEF +9 \ +76 Shillien Templar DesperadoS DesperadoS -
10 NPR1ne +9 \ +75 Doombringer BarminVan BarminVan -
11 AceOfSpades +8 \ +45 Titan iBlackArrow iBlackArrow +
12 Kozel +8 \ +39 Shillien Templar iBlackArrow iBlackArrow -
13 Bloodrocuted +8 \ +38 Duelist iBlackArrow iBlackArrow -
14 Bagich +8 \ +17 Destroyer MainSkin MainSkin -
15 Blizzarder +8 \ +11 Mystic Muse   -
16 Mariot +7 \ +76 Titan iBlackArrow iBlackArrow -
17 JeniferPopez +7 \ +66 Moonlight Sentinel iBlackArrow iBlackArrow -
18 ThisIsDestr +7 \ +53 Titan iBlackArrow iBlackArrow -
19 SHKy +7 \ +36 Grand Khavatari   -
20 TOMOA +7 \ +26 Dominator WMD WMD -
21 Matwik +7 \ +24 Bounty Hunter   -
22 Buc +7 \ +17 Soultaker WoodCutters WoodCutters -
23 Washington +7 \ +10 Warsmith   -
24 Shalava +7 \ +9 Shillien Saint iBlackArrow iBlackArrow -
25 Cairo +7 \ +7 Bladedancer   -
26 lllilllllillll +6 \ +62 Soul hound   -
27 LightToSeven +6 \ +59 Hell Knight DesperadoS DesperadoS -
28 FrenzyBOY +6 \ +56 Titan iBlackArrow iBlackArrow -
29 DOOM +6 \ +53 Doomcryer iBlackArrow iBlackArrow -
30 AJS +6 \ +50 Archmage   -
31 French +6 \ +48 Sagittarius RegroupTeam RegroupTeam -
32 KRASAWA +6 \ +48 Titan DesperadoS DesperadoS -
33 hENRYxl +6 \ +44 Fortune Seeker SamiSwoi SamiSwoi -
34 Alba +6 \ +44 Soul hound WMD WMD -
35 NextTimeBeFaster +6 \ +44 Adventurer Avengers Avengers -
36 GG +6 \ +43 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
37 DUGALL +6 \ +43 Maestro AgeOfMythology AgeOfMythology -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG La2 Top 100 Enchanters High Five 🚓 Server L2 ARK x1 Central Khmer Classic PTS Lineage 2 essence

RPG Lineage 2 85+ leveling guide

អ្នកលេង:
  • 01 JeniferPopez
  • 02 Anakima
  • 03 S7stemD0wn
  • 04 AceOfSpades
  • 05 nobunaga
  • 06 PSY
  • 07 ShveD
  • 08 Naru
  • 09 YouNext
  • 10 Jude

Ssq៖
ព្រឹកព្រលឹម   100%
ព្រលប់   0%
ថ្ងៃ