ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Lineage x7 Top 100 Enchanters High Five 🚓 Server L2 ARK x1 Kannada Classic PTS

ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ 60 ದಿನಗಳನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ!

ಉನ್ನತ ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಮೋಡಿಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಮೊತ್ತ ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಗರಿಷ್ಠ ಉಡುಗೆ

ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್.
ಹೆಸರು ವರ್ಗ ಐಟಂ +   ಕುಲ  
1 JeniferPopez Лук Изогнутых Шипов - PvP
Recurve Thorne Bow {PvP}
+10 iBlackArrow iBlackArrow +
2 Rosari0Agro Мститель Венеры
Vesper Avenger
+10 iBlackArrow iBlackArrow -
3 Me4b Оскал Венеры - Великая Буря
Vesper Nagen - Gale
+10   -
4 Bloodrocuted Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+9 iBlackArrow iBlackArrow -
5 SaintAlex Острие Венеры
Vesper Shaper
+9 iBlackArrow iBlackArrow -
6 AEF Резак Венеры - Гром - PvP
Vesper Cutter- Thunder {PvP}
+9 DesperadoS DesperadoS -
7 ShveD Клещи Венеры
Vesper Pincer
+9 iBlackArrow iBlackArrow -
8 3ae6y4ka Парные Мечи Неиссякаемой Сущности
Eternal Core Dual Sword
+8 iBlackArrow iBlackArrow -
9 Mariot Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+8 iBlackArrow iBlackArrow -
10 Blizzarder Бросок Венеры - Ясновидение
Vesper Thrower - Clairvoyance
+8   -
11 AceOfSpades Возмездие Венеры
Vesper Retributer
+8 iBlackArrow iBlackArrow -
12 Mariot Молот Берестира - PvP
Contristo Hammer {PvP}
+7 iBlackArrow iBlackArrow -
13 FrenzyBOY Молот Берестира
Contristo Hammer
+7 iBlackArrow iBlackArrow -
14 Mariot Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+7 iBlackArrow iBlackArrow -
15 AEF Бросок Венеры - PvP
Vesper Thrower {PvP}
+7 DesperadoS DesperadoS -
16 JeniferPopez Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+7 iBlackArrow iBlackArrow +
17 TOMOA Плащ Пламени
Cloak of Fire
+7 WMD WMD -
18 RazvY Парные Мечи Венеры
Vesper Dual Sword
+7 FPG FPG -
19 Naru Забойщик
Dominion Crossbow
+7 iBlackArrow iBlackArrow -
20 Michonne Воитель Венеры - Великая Буря - PvP
Vesper Fighter - Gail {PvP}
+7   -
21 LightToSeven Шлем Верпеса
Vorpal Helmet
+6 DesperadoS DesperadoS -
22 GoToHell Сакредюмор
Sacredium
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
23 FrenzyBOY Кираса Дестино - PvP
Moirai Breastplate {PvP}
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
24 LightToSeven Набедренники Верпеса
Vorpal Gaiter
+6 DesperadoS DesperadoS -
25 LightToSeven Щит Верпеса
Vorpal Shield
+6 DesperadoS DesperadoS -
26 Mariot Набедренники Дестино
Moirai Gaiter
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
27 JeniferPopez Кожаная Кираса Верпеса
Vorpal Leather Breastplate
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
28 JeniferPopez Кожаные Сапоги Верпеса
Vorpal Leather Boots
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
29 Maforo Запечатанная Серьга Верпеса
Sealed Vorpal Earring
+6 Bejausmiai Bejausmiai -
30 JeniferPopez Кожаные Брюки Верпеса
Vorpal Leather Legging
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
31 LightToSeven Кираса Верпеса - PvP
Vorpal Breastplate {PvP}
+6 DesperadoS DesperadoS -
32 MeetAgain Красивые Рукавицы Венеры
Vesper Noble Gauntlet
+6 Desire Desire +
33 Mariot Лук Изогнутых Шипов
Recurve Thorne Bow
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
34 JeniferPopez Кожаные Перчатки Верпеса
Vorpal Leather Gloves
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
35 JeniferPopez Ожерелье Валакаса
Necklace of Valakas
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
36 JeniferPopez Кольцо Баюма
Ring of Baium
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
37 Mariot Кольцо Баюма
Ring of Baium
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
38 TvoyaMamka Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
39 Anakima Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
40 Se4ka Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6   -
41 ThisIsDestr Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
42 MeetAgain Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+6 Desire Desire +
43 AEF Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+6 DesperadoS DesperadoS -
44 Naru Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
45 hENRYxl Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 SamiSwoi SamiSwoi -
46 Se4ka Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6   -
47 Arias Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
48 MeetAgain Красивые Набедренники Венеры
Vesper Noble Gaiters
+6 Desire Desire +
49 Feldmarschall Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 Inquisitors Inquisitors -
50 Blessed Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 DesperadoS DesperadoS +
51 FrenzyBOY Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
52 an1me Трость Могущества
Cyclic Cane
+6 RetroFM RetroFM -
53 AEF Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 DesperadoS DesperadoS -
54 FrenzyBOY Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
55 DOOM Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
56 ThisIsDestr Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
57 AceOfSpades Трезубец Икара - Молния
Icarus Trident - Thunder
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
58 Mariot Призрачный Жнец
Demitelum
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
59 JeniferPopez Кожаный Шлем Верпеса
Vorpal Leather Helmet
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
60 Mariot Кираса Дестино
Moirai Breastplate
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
61 NPR1ne Серьга Закена
Zakens Earring
+6 BarminVan BarminVan -
62 Mariot Серьга Антараса
Earring of Antharas
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
63 LightToSeven Сапоги Верпеса
Vorpal Boots
+6 DesperadoS DesperadoS -
64 LightToSeven Рукавицы Верпеса
Vorpal Gauntlet
+6 DesperadoS DesperadoS -
65 JeniferPopez Серьга Закена
Zakens Earring
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
66 JeniferPopez Серьга Антараса
Earring of Antharas
+6 iBlackArrow iBlackArrow +
67 Mariot Нефритовые Кулаки
Jade Claw
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
68 MeetAgain Красивый Шлем Венеры
Vesper Noble Helmet
+6 Desire Desire +
69 Nikito Кольцо Белефа
Beleths Ring
+6 iBlackArrow iBlackArrow -
70 FrenzyBOY Набедренники Дестино
Moirai Gaiter
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
71 Mariot Серьга Закена
Zakens Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
72 FrenzyBOY Рукавицы Дестино
Moirai Gauntlet
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
73 FrenzyBOY Серьга Закена
Zakens Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
74 Bunde Серьга Закена
Zakens Earring
+5   -
75 AEF Сапоги Дестино
Moirai Boots
+5 DesperadoS DesperadoS -
76 NPR1ne Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+5 BarminVan BarminVan -
77 WillRol Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5   -
78 Oculus Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 DesperadoS DesperadoS -
79 Jptr Красивая Туника Венеры
Vesper Noble Tunic
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
80 Oculus Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 DesperadoS DesperadoS -
81 Persik Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+5 DesperadoS DesperadoS -
82 Dona Кольцо Королевы Муравьев
Ring of Queen Ant
+5 DesperadoS DesperadoS -
83 Dona Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+5 DesperadoS DesperadoS -
84 Naru Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
85 Alba Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 DesperadoS DesperadoS -
86 iPOE Ожерелье Верпеса
Vorpal Necklace
+5 WMD WMD -
87 Blessed Ожерелье Фринтезы
Frintezzas Necklace
+5 DesperadoS DesperadoS +
88 LightToSeven Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5 DesperadoS DesperadoS -
89 Bunde Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5   -
90 Bunde Кольцо Верпеса
Vorpal Ring
+5   -
91 DivaythFyr Острие Венеры - Великая Буря
Vesper Shaper - Gale
+5 DesperadoS DesperadoS -
92 FrenzyBOY Сапоги Дестино
Moirai Boots
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
93 DOOM Меч Архангела
Archangel Sword
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
94 FrenzyBOY Кольцо Баюма
Ring of Baium
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
95 Overok Ожерелье Валакаса
Necklace of Valakas
+5   -
96 Feldmarschall Кольцо Баюма
Ring of Baium
+5 Inquisitors Inquisitors -
97 FrenzyBOY Ожерелье Валакаса
Necklace of Valakas
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
98 Anakima Меч Архангела
Archangel Sword
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
99 Mariot Ожерелье Валакаса
Necklace of Valakas
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
100 AEF Кольцо Баюма
Ring of Baium
+5 DesperadoS DesperadoS -
101 KRASAWA Кольцо Баюма
Ring of Baium
+5 DesperadoS DesperadoS -
102 Naru Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
103 WindRider Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 Карнавал Карнавал -
104 Sorceress Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
105 Sorceress Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
106 KhanasUbigi Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
107 RAIDBOSSMACHINE Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 DesperadoS DesperadoS -
108 Bunde Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
109 Oculus Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 DesperadoS DesperadoS -
110 Naru Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
111 nobunaga Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
112 Michonne Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
113 ShveD Серьга Бессмертного Закена
Zakens Earring of Immortality
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
114 Timbl Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
115 WillRol Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
116 CKOPOCTb Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
117 WillRol Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
118 xFnd Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
119 iPOE Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
120 Gnomechester Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5   -
121 GG Расчленитель Венеры - PvP
Vesper Buster {PvP}
+5 iBlackArrow iBlackArrow -
122 iPOE Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 WMD WMD -
123 AEF Шлем Дестино
Moirai Helmet
+5 DesperadoS DesperadoS -
124 Werdandy Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 FMD FMD -
125 Werdandy Серьга Верпеса
Vorpal Earring
+5 FMD FMD -
126 AEF Набедренники Дестино
Moirai Gaiter
+5 DesperadoS DesperadoS -
127 AEF Кираса Дестино - PvP
Moirai Breastplate {PvP}
+5 DesperadoS DesperadoS -
128 FrenzyBOY Шлем Дестино
Moirai Helmet
+5 iBlackArrow iBlackArrow -

ಎಲ್ಲಾ ಧರಿಸಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್.
ಹೆಸರು Sum / Max ವರ್ಗ   ಕುಲ  
1 JeniferPopez +85 \ +10 Moonlight Sentinel iBlackArrow iBlackArrow +
2 AEF +76 \ +9 Shillien Templar DesperadoS DesperadoS -
3 Mariot +76 \ +7 Titan iBlackArrow iBlackArrow -
4 NPR1ne +75 \ +9 Doombringer BarminVan BarminVan -
5 FrenzyBOY +66 \ +7 Titan iBlackArrow iBlackArrow -
6 LightToSeven +65 \ +6 Hell Knight DesperadoS DesperadoS -
7 WillRol +56 \ +6 Mystic Muse   -
8 Feldmarschall +55 \ +6 Ghost Sentinel Inquisitors Inquisitors -
9 Bunde +53 \ +6 Grand Khavatari   -
10 DOOM +53 \ +6 Doomcryer iBlackArrow iBlackArrow -
11 French +52 \ +10 Sagittarius RegroupTeam RegroupTeam -
12 Aurum +48 \ +5 Duelist WMD WMD -
13 GoToHell +47 \ +6 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow -
14 Alba +47 \ +6 Soul hound DesperadoS DesperadoS -
15 hENRYxl +46 \ +6 Fortune Seeker SamiSwoi SamiSwoi -
16 3ae6y4ka +45 \ +8 Spectral Dancer iBlackArrow iBlackArrow -
17 ThisIsDestr +45 \ +6 Titan iBlackArrow iBlackArrow -
18 KhanasUbigi +45 \ +5 Storm Screamer   -
19 Werdandy +44 \ +6 Evas Saint FMD FMD -
20 KRASAWA +44 \ +5 Titan DesperadoS DesperadoS -
21 iPOE +44 \ +5 Archmage WMD WMD -
22 Dona +43 \ +6 Sword Muse DesperadoS DesperadoS -
23 GG +43 \ +6 Archmage iBlackArrow iBlackArrow -
24 DUGALL +42 \ +6 Warcryer AgeOfMythology AgeOfMythology -
25 Se4ka +41 \ +6 Wind Rider   -
26 Petyshara +41 \ +4 Soultaker iBlackArrow iBlackArrow -
27 Timbl +39 \ +5 Duelist WMD WMD -
28 Lik +39 \ +4 Wizard   -
29 DivaythFyr +38 \ +6 Spectral Master DesperadoS DesperadoS -
30 BETEPEHAP +38 \ +4 Mystic Muse DUNE DUNE -
31 RazvY +37 \ +7 Duelist FPG FPG -
32 Skotenok +37 \ +6 Sorcerer ЛенивыеГолубцы ЛенивыеГолубцы -
33 HeToponucbKa +37 \ +6 Destroyer ЛенивыеГолубцы ЛенивыеГолубцы -

ಮೋಡಿಮಾಡುವ ಉಡುಪುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್.
ಹೆಸರು Max / Sum ವರ್ಗ   ಕುಲ  
1 ದಿನo +11 \ +11 Arcana Lord   -
2 JeniferPopez +10 \ +85 Moonlight Sentinel iBlackArrow iBlackArrow +
3 French +10 \ +52 Sagittarius RegroupTeam RegroupTeam -
4 MeTaLeK +10 \ +17 Evas Saint iBlackArrow iBlackArrow -
5 Rosari0Agro +10 \ +15 Spectral Master iBlackArrow iBlackArrow -
6 Nella +10 \ +15 Sorcerer   -
7 Karla +10 \ +14 Sorcerer   -
8 Fen +10 \ +11 Fortune Seeker AVTark AVTark +
9 Qkuryku +10 \ +10 Soultaker Roxa Roxa -
10 Solik +10 \ +10 Sorcerer   -
11 Me4b +10 \ +10 Berserker   -
12 AEF +9 \ +76 Shillien Templar DesperadoS DesperadoS -
13 NPR1ne +9 \ +75 Doombringer BarminVan BarminVan -
14 Bloodrocuted +9 \ +30 Duelist iBlackArrow iBlackArrow -
15 3ae6y4ka +8 \ +45 Spectral Dancer iBlackArrow iBlackArrow -
16 Bagich +8 \ +17 Destroyer MainSkin MainSkin -
17 AceOfSpades +8 \ +14 Titan iBlackArrow iBlackArrow -
18 Blizzarder +8 \ +11 Mystic Muse   -
19 Mariot +7 \ +76 Titan iBlackArrow iBlackArrow -
20 FrenzyBOY +7 \ +66 Titan iBlackArrow iBlackArrow -
21 RazvY +7 \ +37 Duelist FPG FPG -
22 SHKy +7 \ +36 Grand Khavatari   -
23 DA228 +7 \ +31 Dark Avenger iBlackArrow iBlackArrow -
24 Kozel +7 \ +28 Shillien Templar iBlackArrow iBlackArrow -
25 TOMOA +7 \ +26 Dominator WMD WMD -
26 Matwik +7 \ +24 Bounty Hunter   -
27 Michonne +7 \ +15 Grand Khavatari   -
28 Washington +7 \ +10 Warsmith   -
29 Shalava +7 \ +9 Shillien Saint iBlackArrow iBlackArrow -
30 Cairo +7 \ +7 Bladedancer   -
31 Leapsy +7 \ +7 Inspector iBlackArrow iBlackArrow -
32 LightToSeven +6 \ +65 Hell Knight DesperadoS DesperadoS -
33 WillRol +6 \ +56 Mystic Muse   -
34 Feldmarschall +6 \ +55 Ghost Sentinel Inquisitors Inquisitors -
35 Bunde +6 \ +53 Grand Khavatari   -
36 DOOM +6 \ +53 Doomcryer iBlackArrow iBlackArrow -
37 Alba +6 \ +47 Soul hound DesperadoS DesperadoS -
38 GoToHell +6 \ +47 Mystic Muse iBlackArrow iBlackArrow -
39 hENRYxl +6 \ +46 Fortune Seeker SamiSwoi SamiSwoi -
40 ThisIsDestr +6 \ +45 Titan iBlackArrow iBlackArrow -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб [RPG-CLUB] Top 100 Enchanters High Five 🚓 Server L2 ARK x1 Kannada Classic PTS L2 high five

RPG L2 ertheia noblesse quest Lineage 2 asterios

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 JeniferPopez
  • 02 Werdandy
  • 03 WillRol
  • 04 Anakima
  • 05 iPOE
  • 06 S7stemD0wn
  • 07 AceOfSpades
  • 08 nobunaga
  • 09 PSY
  • 10 ShveD

Ssq:
ಡಾನ್   0%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   100%
ದಿನ