ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Lineage 2 p.attack hack Clans top by PVP Ertheia 🚭 H5 la2 Evolution x1 Kannada Classic PTS

ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ 60 ದಿನಗಳನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ!

  ಕುಲ ಮಿತ್ರ ಆಟಗಾರರು ಮೊತ್ತ ಪಿವಿಪಿ ಮೊತ್ತ ಪಿಕೆ ಮಟ್ಟ
1 GolDeN GolDeN [IIIok] 130 111666 21 11
2 Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse [IIIok] 54 11926 2966 10
3 EvilDeath EvilDeath [IIIok] 43 2101 1 11
4 Twilight Twilight   1 288 0 5
5 NZ NZ   105 251 1771 10
6 DeadInside DeadInside [WeAreAllCursed] 50 116 0 7
7 The The [Eternal] 39 28 4 7
8 KnightsTemplar KnightsTemplar   1 3 0 8
9 IIIok IIIok [Resist] 1 3 4 5
10 AcademyCity AcademyCity [Gvardia] 13 1 0 10
11 XTeam XTeam   20 1 0 7
12 ULtimatOR ULtimatOR   5 1 0 5
13 Gnums Gnums   1 1 0 2
14 0nix 0nix   1 0 0 8
15 KingPvE KingPvE   7 0 1 5
16 NJZ NJZ   5 0 0 5
17 Beta Beta   4 0 0 5
18 Angels Angels   1 0 0 5
19 Anomaluridae Anomaluridae [DNO] 1 0 0 5
20 C06yTblJIHuKu C06yTblJIHuKu [SamogonPetrovi4a] 1 0 0 5
21 HacHe3a6aH9lT HacHe3a6aH9lT   1 0 0 5
22 HolyLuck HolyLuck [Eternal] 1 0 0 5
23 WHAPOR WHAPOR   1 0 0 5
24 SIBIRIAN SIBIRIAN   2 0 0 3
25 95drop 95drop   1 0 0 3
26 CreateYourDreams CreateYourDreams   1 0 0 3
27 KingsOfL2 KingsOfL2   1 0 0 3
28 KapoHaBupyc KapoHaBupyc   2 0 0 2
29 99WH 99WH   1 0 0 2
30 GnumsII GnumsII   1 0 0 2
31 wh wh   1 0 0 2
32 wh1 wh1   1 0 0 2
33 whBIZHA whBIZHA   1 0 0 2
34 WHforXAPBECTEP WHforXAPBECTEP   1 0 0 2

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG Club (Game server) Clans top by PVP Ertheia 🚭 H5 la2 Evolution x1 Kannada Classic PTS Lineage 2 essence

RPG L2 drop info L2 Top vote

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 FoxMulder
  • 02 NZ1
  • 03 NZ11
  • 04 3JIou4oIIuk
  • 05 6ykaxa
  • 06 NZ6
  • 07 Manjak
  • 08 N1L
  • 09 Bazi4ka
  • 10 Skady