ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: L2 drop c4 Top 100 Ertheia ❎ L2 Server Evolution x1 Kannada Classic PTS

ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ 60 ದಿನಗಳನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ!

ಹೆಸರು ವರ್ಗ   ಕುಲ  
1 FoxMulder (Hero) Sigel Shillien Templar  GolDeN GolDeN +
2 NZ1 (Hero) Iss Hierophant  GolDeN GolDeN -
3 NZ11 (Hero) Yul Ghost Sentinel  GolDeN GolDeN -
4 3JIou4oIIuk (Hero) Wynn Spectral Master  GolDeN GolDeN -
5 6ykaxa (Hero) Tyrr Maestro  GolDeN GolDeN -
6 NZ6 (Hero) Tyrr Titan  GolDeN GolDeN -
7 Manjak (Hero) Tyrr Titan  GolDeN GolDeN +
8 N1L (Hero) Iss Hierophant  GolDeN GolDeN +
9 Bazi4ka (Hero) Aeore Shilien Saint  GolDeN GolDeN +
10 Skady (Hero) Wynn Elemental Master  GolDeN GolDeN -
11 DanaScully (Hero) Othell Ghost Hunter  GolDeN GolDeN +
12 KaPaMeJIbKa (Hero) Yul Trickster  GolDeN GolDeN -
13 ShootIsMyLife (Hero) Yul Ghost Sentinel  GolDeN GolDeN +
14 KuJlbKA (Hero) Feoh Archmage  GolDeN GolDeN -
15 Vee (Hero) Iss Hierophant  GolDeN GolDeN +
16 Topc Othell Fortune Seeker  GolDeN GolDeN +
17 TheOnix Sigel Shillien Templar     -
18 Nansy Tyrr Grand Khavatari  GolDeN GolDeN -
19 Skatinka Wynn Arcana Lord  GolDeN GolDeN -
20 PaCTaFaP9HuH Iss Spectral Dancer  GolDeN GolDeN -
21 Scarlett Aeore Eva's Saint  GolDeN GolDeN -
22 KoTee4ka Wynn Arcana Lord  GolDeN GolDeN -
23 Avendila Aeore Eva's Saint  GolDeN GolDeN -
24 NoBoobs Sigel Eva's Templar  GolDeN GolDeN -
25 Geisha Iss Sword Muse  GolDeN GolDeN -
26 4epeMyxa Iss Dominator  GolDeN GolDeN -
27 IIIKaFF Yul Ghost Sentinel  GolDeN GolDeN -
28 Sara1 Yul Trickster  GolDeN GolDeN +
29 Naglens Sigel Shillien Templar  GolDeN GolDeN +
30 MMelody Iss Spectral Dancer  GolDeN GolDeN -
31 NZ2 Tyrr Maestro  NZ NZ -
32 Pful Iss Hierophant  GolDeN GolDeN -
33 Miwo Sigel Eva's Templar  GolDeN GolDeN -
34 Rostova Wynn Elemental Master  GolDeN GolDeN -
35 npo100TBAPb Iss Hierophant  EvilDeath EvilDeath -
36 Davu Aeore Shilien Saint  GolDeN GolDeN -
37 Belyar Yul Ghost Sentinel  GolDeN GolDeN -
38 Kutyzov Feoh Archmage  GolDeN GolDeN -
39 Dolgorukov Feoh Storm Screamer  GolDeN GolDeN -
40 NZ37 Feoh Storm Screamer  GolDeN GolDeN -
41 Atena Aeore Shilien Saint  GolDeN GolDeN +
42 NZ4 Aeore Shilien Saint  GolDeN GolDeN -
43 DO3AnPABKA Wynn Spectral Master  GolDeN GolDeN -
44 DrDooM Sagittarius  GolDeN GolDeN -
45 Beerka (Hero) Aeore Cardinal  GolDeN GolDeN +
46 e2e4 (Hero) Aeore Eva's Saint  GolDeN GolDeN -
47 Miaw (Hero) Feoh Mystic Muse  GolDeN GolDeN -
48 NZ Wynn Spectral Master  GolDeN GolDeN -
49 NZ10 Othell Ghost Hunter  GolDeN GolDeN -
50 Kara Feoh Storm Screamer  GolDeN GolDeN -
51 BlowMaster Othell Adventurer  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
52 AcidBurn Sagittarius  GolDeN GolDeN -
53 TheTruth Wynn Spectral Master  GolDeN GolDeN -
54 SevenNationArmy Yul Sagittarius  GolDeN GolDeN -
55 CrashOverdrive Sagittarius  GolDeN GolDeN -
56 LordNikoN Cardinal  GolDeN GolDeN -
57 MukpoOpk Othell Fortune Seeker  GolDeN GolDeN -
58 Marchello Feoh Storm Screamer  GolDeN GolDeN -
59 Air (Hero) Wynn Arcana Lord  GolDeN GolDeN +
60 XAPBECTEP Tyrr Maestro  EvilDeath EvilDeath -
61 NZ3 Iss Hierophant  NZ NZ -
62 Eleynur Wynn Spectral Master  EvilDeath EvilDeath +
63 XPOHOC Tyrr Maestro  GolDeN GolDeN -
64 MentalColdline (Hero) Tyrr Grand Khavatari  DeadInside DeadInside -
65 DBCooper Iss Hierophant  GolDeN GolDeN -
66 Detector Tyrr Maestro  GolDeN GolDeN -
67 TheBESToJIo4 Othell Fortune Seeker  GolDeN GolDeN -
68 BlackKnight Sigel Shillien Templar  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
69 3aXuJIyXa Aeore Eva's Saint  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
70 IIIauTan (Hero) Tyrr Titan  GolDeN GolDeN -
71 RoMeoMustDie (Hero) Othell Adventurer  GolDeN GolDeN -
72 Luviagelita (Hero) Sigel Hell Knight  DeadInside DeadInside -
73 Bazik Tyrr Titan  GolDeN GolDeN -
74 Woman Shillien Templar  GolDeN GolDeN -
75 Man Shillien Templar  GolDeN GolDeN -
76 AII4Xu Tyrr Titan  GolDeN GolDeN -
77 EXinferno Feoh Soultaker  GolDeN GolDeN -
78 z100 Wynn Spectral Master  XTeam XTeam -
79 3aMaHyXa Othell Fortune Seeker  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
80 NZ40 Iss Hierophant  NZ NZ -
81 DedulinoItaliano Adventurer  GolDeN GolDeN -
82 NZ7 Wynn Spectral Master  NZ NZ -
83 ShadowCreature Wynn Spectral Master  EvilDeath EvilDeath -
84 OTBEPTKA Soultaker  GolDeN GolDeN -
85 TblKBA Tyrr Maestro  GolDeN GolDeN -
86 ShillienEle Aeore Shilien Saint  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
87 ShillienFis Feoh Soultaker  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
88 ShillienSur Othell Fortune Seeker  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
89 ShillienOes Wynn Spectral Master  Hae6yxaHouse Hae6yxaHouse -
90 KVETLARIEN Aeore Eva's Saint  AcademyCity AcademyCity +
91 Maestro Tyrr Maestro  XTeam XTeam -
92 Zosya Iss Hierophant  EvilDeath EvilDeath +
93 MYXA Tyrr Maestro  GolDeN GolDeN -
94 TABLETKA Tyrr Maestro  GolDeN GolDeN -
95 patapaika Tyrr Titan     -
96 HAHoXPEHb Tyrr Maestro  GolDeN GolDeN -
97 KOHCEPBA Tyrr Maestro  GolDeN GolDeN -
98 ironPAMPERS Soultaker  GolDeN GolDeN -
99 Maugli Othell Adventurer  AcademyCity AcademyCity -
100 Shaman1 Iss Doomcryer  XTeam XTeam -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб RPG RUSSIA Top 100 Ertheia ❎ L2 Server Evolution x1 Kannada Classic PTS Lineage 2 essence

RPG L2 drop raid boss lineage 1 vs 2

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 FoxMulder
  • 02 NZ1
  • 03 NZ11
  • 04 3JIou4oIIuk
  • 05 6ykaxa
  • 06 NZ6
  • 07 Manjak
  • 08 N1L
  • 09 Bazi4ka
  • 10 Skady