ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: L2 high five farming zones HF Part5 🌟 Server L2 Mad PVP x1000 Kannada Classic PTS

ಕುಲ - BlackBird.
ಹೆಸರು ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊನೆಯ ಲಾಗಿನ್ ವರ್ಗ  
1 Дива 222D. 22H. 2020-Dec-13 Soul hound -
2 Лис 88D. 1H. 2021-Sep-02 Mystic Muse -
3 Pastore 22D. 20H. 2021-Aug-26 Storm Screamer -
4 Mizrael 13D. 23H. 2020-Dec-29 Soul hound -
5 d1v 82D. 21H. 2020-Nov-30 Soul hound -
6 GreenGold 96D. 21H. 2021-Mar-07 Dominator -
7 Бес 41D. 22H. 2021-Sep-24 Mystic Muse -
8 Jol1yRoger 21D. 18H. 2020-Dec-29 Cardinal -
9 Maybach 9D. 3H. 2021-Mar-02 Shillien Templar -
10 kast 12D. 23H. 2020-Dec-27 Mystic Muse -
11 Latana 11D. 17H. 2021-Feb-23 Phoenix Knight -
12 Аферист 29D. 5H. 2021-Jul-04 Dominator -
13 ДД 114D. 6H. 2021-Sep-25 Titan -
14 Az0N 3D. 14H. 2021-Jul-04 Phoenix Knight -
15 Monstro 142D. 22H. 2021-Aug-30 Titan -
16 KblX 37D. 5H. 2021-Jul-04 Grand Khavatari -
17 Цунами 97D. 4H. 2021-Sep-25 Mystic Muse +
18 DanceBoom 1D. 10H. 2021-Sep-06 Spectral Dancer -
19 zastanyu 42D. 21H. 2021-Aug-28 Dreadnought -
20 Raydan 17D. 12H. 2020-Nov-12 Duelist -
21 didok12 11D. 5H. 2021-Sep-05 Grand Khavatari -
22 xun 33D. 13H. 2021-Sep-22 trickster -
23 Jidan 0D. 16H. 2021-Feb-09 Shillien Templar -
24 Twixx 15D. 2H. 2021-Sep-25 Soul hound -
25 WaKaJI 9D. 18H. 2021-Sep-24 Dreadnought -
26 nxngfnc 20D. 21H. 2021-Apr-21 Shillien Templar -
27 shnapi 10D. 15H. 2020-Dec-31 Adventurer -
28 StanleyTweedle 17D. 17H. 2020-Nov-24 Cardinal -
29 7ankis7 55D. 10H. 2021-Sep-07 Phoenix Knight -
30 uoio 7D. 4H. 2021-Sep-07 Duelist -
31 MalinaEva 7D. 14H. 2021-Feb-05 Mystic Muse -
32 Ma5uxa 1D. 14H. 2021-Sep-07 Dreadnought -
33 3AKEH 6D. 20H. 2021-Sep-23 Adventurer -
34 jlob 69D. 7H. 2021-Aug-06 Dreadnought -
35 DeadEnd 55D. 16H. 2021-Sep-23 Grand Khavatari -
36 Labuda 5D. 11H. 2021-Sep-22 Spectral Dancer -
37 Dizmoral 30D. 3H. 2021-Sep-23 Dominator -
38 Stratocaster 80D. 9H. 2021-Sep-23 Grand Khavatari -
39 Aias 12D. 2H. 2021-Aug-07 Grand Khavatari -
40 Nelle4ka 35D. 23H. 2021-Sep-23 Soul hound -
41 Napa1m 6D. 11H. 2021-Aug-06 Fortune Seeker -
42 SumKI4 12D. 6H. 2021-Sep-25 Spectral Master -
43 D1va 21D. 16H. 2020-Nov-28 Mystic Muse -
44 Marine 22D. 5H. 2021-Sep-20 Mystic Muse -
45 CKPOMHA9l 0D. 21H. 2021-Jan-11 Soul hound -
46 JenLedger 3D. 3H. 2021-Sep-23 Soul hound -
47 VadikPaw 4D. 22H. 2021-Sep-12 Grand Khavatari -
48 Shadoow 8D. 11H. 2021-Apr-24 Grand Khavatari -
49 DrUcHbA 0D. 12H. 2021-Aug-18 Moonlight Sentinel -
50 Farmocevt 2D. 9H. 2020-Dec-11 Cardinal -
51 Appo1on 3D. 17H. 2021-Jan-29 Mystic Muse -
52 JennaBanks 4D. 4H. 2021-Jul-31 Cardinal -
53 Crabiator 13D. 14H. 2021-Aug-27 Dreadnought -
54 AdventureTime 24D. 0H. 2021-Sep-23 Soul hound -
55 Demda 1D. 8H. 2020-Dec-27 Duelist -
56 Gracias 5D. 13H. 2021-Sep-22 Sword Muse -
57 Xueputalo 3D. 19H. 2021-Sep-07 Hell Knight -
58 RediaKIN 44D. 0H. 2021-Sep-25 Grand Khavatari -
59 KOtiy 3D. 1H. 2020-Nov-05 Fortune Seeker -
60 Menamen 1D. 18H. 2020-Dec-13 Grand Khavatari -
61 Circassians 23D. 13H. 2021-Sep-09 Soul hound -
62 Hazazel 0D. 10H. 2021-Sep-14 Duelist -
63 s63 4D. 18H. 2020-Dec-14 Phoenix Knight -
64 SHLAPa 46D. 21H. 2021-Sep-22 Fortune Seeker -
65 KoZeRoG 5D. 15H. 2021-Feb-19 Grand Khavatari -
66 fanthomas 1D. 23H. 2021-Mar-06 Fortune Seeker -
67 ebashQQ 4D. 18H. 2021-Apr-01 Duelist -
68 4ichik 12D. 3H. 2021-Sep-25 Phoenix Knight -
69 Waffentrager 1D. 1H. 2021-Sep-22 Titan -
70 Pyton 17D. 16H. 2021-Sep-20 Soultaker -
71 6ubuka 0D. 10H. 2021-Jun-26 Grand Khavatari -
72 To6iIIuIIez 1D. 22H. 2021-Sep-21 Hell Knight -
73 Gullveig 0D. 23H. 2021-Sep-23 Soul hound -
74 MyrKu 0D. 8H. 2021-Sep-21 Dominator -
75 snoochie 6D. 21H. 2021-Mar-31 Dreadnought -
76 U 12D. 23H. 2021-Sep-21 Soul hound -
77 GabenTheGreat 22D. 13H. 2021-Jul-31 Fortune Seeker -
78 Sinatro 5D. 3H. 2021-Jun-07 Titan -
79 DenyTreHo 16D. 18H. 2021-Mar-25 Phoenix Knight -
80 k1borgNEKR 10D. 8H. 2021-Jan-28 Soultaker -
81 JackWres 4D. 13H. 2020-Dec-14 Soul hound -
82 INKI 3D. 23H. 2021-Sep-20 Soul hound -
83 ApokaliT 13D. 6H. 2021-Sep-25 Soultaker -
84 Hrd 2D. 20H. 2021-Mar-07 Dreadnought -
85 ELTHIKA 4D. 0H. 2021-Sep-25 Mystic Muse -
86 KubikNoobik 11D. 3H. 2020-Nov-29 Mystic Muse -
87 MissKat 1D. 15H. 2021-Sep-25 Cardinal -
88 Monstr1k 0D. 3H. 2021-Aug-30 Storm Screamer -
89 Akrobatenka 0D. 3H. 2021-Feb-06 Storm Screamer -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб BlackBird Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 server

RPG L2 high five features lineage 2 ertheia facebook

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 SonikSork
  • 02 Fr0sT
  • 03 Radamanthys
  • 04 legalaz
  • 05 RuNi
  • 06 Disguise
  • 07 SarcasticSaint
  • 08 SonikSE
  • 09 ECTECTBO
  • 10 Зевс

Ssq:
ಡಾನ್   0%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   99.8%
День