ಪುಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: L2 high five fortune seeker pvp HF Part5 🌟 Server L2 Mad PVP x1000 Kannada Classic PTS

ಕುಲ - LatinStar.
ಹೆಸರು ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊನೆಯ ಲಾಗಿನ್ ವರ್ಗ  
1 xRONALDx 5D. 12H. 2021-Sep-25 Doombringer -
2 Бро 20D. 19H. 2020-Aug-25 Moonlight Sentinel -
3 nnnsZoRRosnnn 75D. 21H. 2016-Dec-23 Titan -
4 Er1kk 18D. 3H. 2019-Mar-10 Archmage -
5 cainar 10D. 19H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
6 MrBagdan 94D. 10H. 2018-Dec-26 Grand Khavatari -
7 xSHAKAx 8D. 7H. 2021-Sep-25 Hierophant -
8 xSABROSAx 39D. 1H. 2021-Sep-23 Hierophant -
9 CLARISA 59D. 1H. 2021-Sep-20 Soul hound -
10 AJIbTePaH 7D. 13H. 2016-May-05 Grand Khavatari -
11 TANHATOS 28D. 3H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
12 fncc 4D. 3H. 2021-Sep-24 Fortune Seeker -
13 ATHENA 361D. 21H. 2021-Sep-24 Soul hound -
14 zzTHORzz 2D. 15H. 2021-Sep-25 Hell Knight -
15 Alethia 18D. 16H. 2016-Feb-06 Soultaker -
16 xxTHORxx 87D. 4H. 2021-Sep-23 Doombringer -
17 DEADofSHADOW 87D. 8H. 2021-Sep-17 Grand Khavatari -
18 ka01 5D. 14H. 2021-Sep-23 Doombringer -
19 orkito1 2D. 4H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
20 orkito2 1D. 16H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
21 orkito3 2D. 1H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
22 KRP0 0D. 16H. 2021-Sep-17 Shillien Templar -
23 SonicHammer 10D. 8H. 2016-Feb-28 Duelist -
24 DarkGreen 24D. 7H. 2016-Feb-14 Titan -
25 sum0004 3D. 15H. 2021-Sep-17 Spectral Master -
26 sum003 2D. 3H. 2021-Sep-24 Spectral Master -
27 xATHENAx 9D. 5H. 2021-Sep-20 Fortune Seeker -
28 iShazam 756D. 23H. 2021-Sep-25 Titan -
29 sum003gc 30D. 9H. 2021-Sep-24 Elemental Master -
30 orcaso 1D. 4H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
31 buferito 2D. 9H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
32 sumKOT 3D. 6H. 2021-Sep-24 Arcana Lord -
33 summPAGANN 1D. 23H. 2021-Sep-02 Spectral Master -
34 SilentAngel 383D. 23H. 2021-Sep-23 trickster -
35 xKrushx 3D. 0H. 2018-Apr-14 Titan -
36 vksumGC 3D. 11H. 2021-Sep-02 Doomcryer -
37 Sherl0k 13D. 4H. 2021-Sep-02 Grand Khavatari -
38 PyIIePTDjaiJIS 11D. 22H. 2021-Sep-17 Cardinal -
39 orck1 0D. 11H. 2021-Sep-23 Doomcryer -
40 Ka4eR 13D. 11H. 2020-Dec-23 Dominator -
41 MiniPini 11D. 10H. 2016-Dec-16 Titan -
42 Mirka 41D. 7H. 2021-Jun-19 Dreadnought -
43 ElDiablo 5D. 12H. 2014-Jun-15 Shillien Templar -
44 BOZMAN 6D. 2H. 2016-Jun-09 Grand Khavatari -
45 zPOSEiDONz 539D. 18H. 2021-Sep-25 Evas Saint -
46 Art3misA 2D. 19H. 2021-Sep-25 Maestro -
47 i6oJIbHo 6D. 20H. 2014-Nov-17 Soul hound -
48 Sinhro 9D. 6H. 2021-Sep-07 Adventurer -
49 drairegin 12D. 3H. 2020-Jan-11 Shillien Templar -
50 Hsuko 4D. 4H. 2014-Aug-23 Shillien Templar -
51 ArtaJerJeS 368D. 18H. 2021-Sep-25 Dreadnought -
52 Bass 18D. 9H. 2020-Apr-20 Grand Khavatari -
53 GreenLantern 158D. 12H. 2021-Sep-23 Cardinal +
54 cainar01 0D. 18H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
55 cainar02 0D. 20H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
56 cainar03 0D. 13H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
57 cainar04 0D. 15H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
58 cainar05 0D. 12H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
59 cainar06 0D. 8H. 2021-Sep-24 Doomcryer -
60 cainar07 0D. 13H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
61 OrcoEmo 12D. 3H. 2015-May-19 Titan -
62 plsda 5D. 0H. 2014-Oct-01 Grand Khavatari -
63 Lesnik 31D. 13H. 2017-Sep-14 Doombringer -
64 ork01 0D. 8H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
65 ork02 0D. 8H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
66 ork03 0D. 8H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
67 malote 0D. 12H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
68 Batman 163D. 23H. 2021-Sep-17 Evas Templar +
69 Saltulletto 1D. 13H. 2021-Sep-23 Storm Screamer -
70 Attolik 3D. 12H. 2021-Sep-23 Sword Muse -
71 cainar2 1D. 1H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
72 cainar3 0D. 21H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
73 cainar6 0D. 22H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
74 kPuCa 0D. 22H. 2021-Sep-02 Fortune Seeker -
75 YanSun 1D. 21H. 2014-Oct-27 Grand Khavatari -
76 MarilynManson 10D. 17H. 2021-Sep-08 Shillien Saint -
77 ork04 0D. 7H. 2021-Sep-20 Doomcryer -
78 ork05 0D. 8H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
79 T0TyTToTaM 8D. 21H. 2021-Sep-09 Soul hound -
80 CuranderO 11D. 1H. 2021-Sep-24 Cardinal -
81 ColdHearth 9D. 22H. 2015-May-17 Ghost Hunter -
82 Psycodelica 1D. 16H. 2015-Apr-26 Grand Khavatari -
83 ork06 0D. 8H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
84 WarrChant 1D. 9H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
85 1vil 4D. 10H. 2021-Sep-24 Arcana Lord -
86 GalGadot 128D. 17H. 2021-Sep-25 Phoenix Knight -
87 Sp1ce 1D. 14H. 2021-Jan-23 Grand Khavatari -
88 Angelic 4D. 5H. 2015-May-16 Phoenix Knight -
89 Crattos 5D. 15H. 2021-Sep-25 Spectral Dancer -
90 Sekvoj 43D. 21H. 2018-Dec-15 Grand Khavatari -
91 ElfPain 31D. 12H. 2021-Sep-23 Moonlight Sentinel -
92 Dartannuan 1D. 15H. 2021-Sep-24 Hell Knight -
93 LeoHard 84D. 22H. 2021-Sep-25 Grand Khavatari -
94 ger0nimo 4D. 19H. 2021-Sep-09 Evas Saint -
95 Apolo 2D. 7H. 2021-Aug-23 Shillien Templar -
96 FEHIKC 3D. 2H. 2021-Sep-17 Phoenix Knight -
97 Demoledor 0D. 21H. 2021-Sep-23 Phoenix Knight -
98 Neptuno 10D. 14H. 2021-Sep-25 Wind Rider -
99 Agamenon 0D. 23H. 2021-Sep-25 Archmage -
100 Xameneon 0D. 12H. 2021-Sep-23 Doomcryer -
101 aTakieTam 0D. 4H. 2015-Dec-28 Storm Screamer -
102 Saturno 1D. 17H. 2021-Sep-20 Elemental Master -
103 A3a3EL 2D. 11H. 2021-Sep-17 Storm Screamer -
104 warita 0D. 15H. 2021-Sep-20 Warsmith -
105 AbigaiL 14D. 4H. 2021-Sep-25 Maestro -
106 lNeptuno 0D. 22H. 2021-Sep-23 Mystic Muse -
107 dafii 0D. 8H. 2021-Sep-19 Mystic Muse -
108 suka11 1D. 13H. 2021-Sep-01 Hierophant -
109 lSS 5D. 16H. 2021-Sep-08 Mystic Muse -
110 Sirakuz 6D. 15H. 2021-Sep-21 Dreadnought -
111 BlackLightning 100D. 18H. 2021-Sep-25 Soultaker -
112 orkTP01 0D. 4H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
113 orkTP 0D. 2H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
114 MinatoNamikaze 0D. 16H. 2021-Sep-23 Sword Muse -
115 Ketamina 6D. 6H. 2021-Sep-25 Shillien Templar -
116 FrankSK 7D. 11H. 2021-Sep-25 Shillien Templar -
117 JuanSK 8D. 15H. 2021-Sep-25 Shillien Templar -
118 JeanCarla 4D. 2H. 2021-Sep-25 Maestro -
119 PERO 4D. 1H. 2016-Feb-04 Doombringer -
120 IIika4y 49D. 20H. 2021-Sep-04 trickster -
121 CTPEJIa 13D. 3H. 2021-Sep-08 Moonlight Sentinel -
122 Nefertity 18D. 22H. 2021-Sep-23 Fortune Seeker -
123 iFner 0D. 19H. 2014-May-26 Storm Screamer -
124 gufi 0D. 5H. 2021-Sep-19 Elemental Master -
125 AzPaEJI 2D. 7H. 2021-Sep-17 Storm Screamer -
126 Facebook 95D. 3H. 2021-Sep-18 Titan -
127 iSQL 0D. 11H. 2019-Dec-05 Adventurer -
128 MagoOscuro 1D. 12H. 2021-Aug-23 Shillien Saint -
129 Ciri 0D. 10H. 2016-Jun-08 Shillien Templar -
130 orkas 0D. 11H. 2015-Jan-05 Titan -
131 dagerrg 1D. 4H. 2015-Mar-29 Adventurer -
132 cainar1 1D. 4H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
133 JIEGI0H 64D. 12H. 2021-Sep-17 Dreadnought -
134 orkito 1D. 12H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
135 CEHATOP 7D. 5H. 2016-Jun-26 Storm Screamer -
136 TypiH 15D. 5H. 2021-Sep-02 Fortune Seeker -
137 MinnnyMe 0D. 3H. 2014-May-14 Shillien Templar -
138 far1d 8D. 13H. 2021-Sep-23 Adventurer -
139 RB20 2D. 6H. 2021-Sep-02 Spectral Master -
140 Суперман 151D. 14H. 2021-Sep-24 Duelist -
141 iHeKPOMAHT 11D. 17H. 2021-Sep-08 Soultaker -
142 magafom13 2D. 10H. 2014-Jun-09 Phoenix Knight -
143 sumISLE 0D. 17H. 2021-Sep-02 Arcana Lord -
144 LEGlON 13D. 23H. 2021-Sep-15 Dreadnought -
145 xAFRODITAx 1D. 12H. 2021-Sep-20 Spectral Dancer -
146 cainar5 2D. 5H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
147 FuryShield 19D. 9H. 2015-Apr-15 Shillien Templar -
148 IconaShilen 1D. 15H. 2021-Sep-02 Shillien Templar -
149 zbersz 26D. 7H. 2014-May-10 Doombringer -
150 sek 0D. 22H. 2016-Feb-26 Doombringer -
151 Resky 0D. 5H. 2017-Apr-16 Cardinal -
152 Djslb 27D. 16H. 2018-Apr-14 Soul hound -
153 thx 10D. 14H. 2014-Jul-03 Duelist -
154 GhostDark 717D. 17H. 2021-Sep-25 Ghost Sentinel -
155 WhiteAngel 3D. 18H. 2015-Apr-28 Soul hound -
156 ОМОН 79D. 20H. 2014-Dec-23 Cardinal -
157 Mariana 1D. 4H. 2021-Sep-25 Hierophant -
158 RedBulet 50D. 3H. 2018-Jul-17 Moonlight Sentinel -
159 cainar7 0D. 21H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
160 LEGI0N 7D. 20H. 2021-Sep-09 Dominator -
161 RusBeL 1D. 7H. 2021-Sep-24 Sagittarius -
162 cainar4 0D. 19H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
163 orkit0 0D. 17H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
164 THANAT0S 0D. 23H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
165 summOSOBHAK 0D. 23H. 2021-Sep-02 Doomcryer -
166 RADAMANTIS 4D. 17H. 2021-Sep-25 Soul hound -
167 loveCraft 2D. 1H. 2021-Sep-17 Ghost Hunter -
168 bufeador 0D. 11H. 2021-Sep-16 Doomcryer -
169 kam02 3D. 2H. 2021-Sep-20 Doombringer -
170 KRP8 1D. 21H. 2021-Sep-17 Adventurer -
171 xTHANATOSx 1D. 23H. 2021-Sep-20 Adventurer -
172 Buferin 0D. 14H. 2021-Sep-23 Doomcryer -
173 SzybkieKo 0D. 1H. 2021-Sep-01 Fortune Seeker -
174 PerceO 5D. 21H. 2021-Sep-23 Evas Templar -
175 xFleXx 35D. 22H. 2015-Sep-01 Doombringer -
176 AIORIA 0D. 20H. 2021-Sep-25 Sagittarius -
177 MeMema 1D. 21H. 2021-Sep-17 Mystic Muse -
178 ork1to 0D. 14H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
179 OrkTP001 0D. 2H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
180 Soul5moke 0D. 5H. 2021-Sep-25 Titan -
181 Mrok 0D. 11H. 2021-Sep-01 Dreadnought -
182 orkitoLOCO 0D. 16H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
183 KamaelCOOL 2D. 17H. 2021-Sep-23 Doombringer -
184 LOasyma 0D. 11H. 2021-Sep-02 Doomcryer -
185 ElTeroTero 0D. 21H. 2021-Sep-24 Archmage -
186 Madmazel 0D. 4H. 2021-Aug-15 Evas Saint -
187 ka11 3D. 1H. 2021-Sep-23 Doombringer -
188 kama007 3D. 12H. 2021-Sep-25 Doombringer -
189 J0hnny 1D. 5H. 2021-Sep-02 Maestro -
190 ElOrco 0D. 8H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
191 LOAAAA 0D. 8H. 2021-Sep-02 Spectral Master -
192 DeathPunch 0D. 19H. 2021-Sep-20 Titan -
193 PPtest01 0D. 2H. 2021-Jul-18 Hierophant -
194 Radhyx 0D. 21H. 2021-Sep-25 Spectral Dancer -
195 IIeTaK 0D. 4H. 2021-Jun-14 Wind Rider -
196 orkitox 0D. 10H. 2021-Sep-25 Doomcryer -
197 Cris 3D. 7H. 2015-Oct-20 Titan -
198 COTO4KA 0D. 23H. 2016-Feb-13 Judicator -
199 SkyFall 0D. 0H. 2015-Sep-18 Fighter -
200 Camdy 0D. 0H. 2014-May-22 Orc Fighter -
201 sweetness 0D. 0H. 2014-Jul-21 Rogue -
202 TDE 0D. 0H. 2014-May-23 Orc Fighter -
203 VAAKO 0D. 0H. 2014-May-29 Kamael soldier -
204 sdbgvsdfb 0D. 0H. 2014-May-26 Elven Fighter -
205 academ23 0D. 0H. 2016-Feb-22 Fighter -
206 academ25 0D. 0H. 2016-Feb-22 Fighter -
207 AcademMiss 0D. 1H. 2021-Feb-28 Dark Fighter -
208 academiputta 0D. 0H. 2021-Feb-13 Elven Mage -

РПГ Клуб

Лайэйдж2 РПГКлуб LatinStar Clan play on Lineage2 server RPG-Club Players list .. L2 server

RPG L2 high five necromancer guide lineage 2 gve

ಆಟಗಾರರು:
  • 01 SonikSork
  • 02 Fr0sT
  • 03 Radamanthys
  • 04 legalaz
  • 05 RuNi
  • 06 Disguise
  • 07 SarcasticSaint
  • 08 SonikSE
  • 09 ECTECTBO
  • 10 Зевс

Ssq:
ಡಾನ್   0%
ಮುಸ್ಸಂಜೆ   99.8%
День